στερεοω • STEREOW • stereoō

Search: εστερεωσαν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εστερεωσανστερεόωε·στερεω·σαν1aor act ind 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εστερεωσανστερεόωε·στερεω·σαν1aor act ind 3rd pl

στερεόω (στερε(ο)-, στερεω·σ-, στερεω·σ-, -, -, στερεω·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stστερεωστερε(ο)·ωστερεουμαιστερε(ο)·ομαι
2ndστερεοιςστερε(ο)·ειςστερεοι[GNT], στερεουσαιστερε(ο)·ῃ, στερε(ο)·ει classical, στερε(ο)·εσαι alt
3rdστερεοι[GNT]στερε(ο)·ειστερεουταιστερε(ο)·εται
Pl1stστερεουμενστερε(ο)·ομενστερεουμεθαστερε(ο)·ομεθα
2ndστερεουτεστερε(ο)·ετεστερεουσθεστερε(ο)·εσθε
3rdστερεουσιν, στερεουσιστερε(ο)·ουσι(ν)στερεουνταιστερε(ο)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stστερεωστερε(ο)·ωστερεωμαιστερε(ο)·ωμαι
2ndστερεοιςστερε(ο)·ῃςστερεοι[GNT]στερε(ο)·ῃ
3rdστερεοι[GNT]στερε(ο)·ῃστερεωταιστερε(ο)·ηται
Pl1stστερεωμενστερε(ο)·ωμενστερεωμεθαστερε(ο)·ωμεθα
2ndστερεωτεστερε(ο)·ητεστερεωσθεστερε(ο)·ησθε
3rdστερεωσιν[LXX], στερεωσιστερε(ο)·ωσι(ν), στερε(ο)·ωσι(ν)στερεωνταιστερε(ο)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stστερεοιμιστερε(ο)·οιμιστερεοιμηνστερε(ο)·οιμην
2ndστερεοιςστερε(ο)·οιςστερεοιοστερε(ο)·οιο
3rdστερεοι[GNT]στερε(ο)·οιστερεοιτοστερε(ο)·οιτο
Pl1stστερεοιμενστερε(ο)·οιμενστερεοιμεθαστερε(ο)·οιμεθα
2ndστερεοιτεστερε(ο)·οιτεστερεοισθεστερε(ο)·οισθε
3rdστερεοιεν, στερεοισανστερε(ο)·οιεν, στερε(ο)·οισαν altστερεοιντοστερε(ο)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndστερεουστερε(ο)·εστερεουστερε(ο)·ου
3rdστερεουτωστερε(ο)·ετωστερεουσθωστερε(ο)·εσθω
Pl1st
2ndστερεουτεστερε(ο)·ετεστερεουσθεστερε(ο)·εσθε
3rdστερεουτωσαν, στερεουντωνστερε(ο)·ετωσαν, στερε(ο)·οντων classicalστερεουσθωσαν, στερεουσθωνστερε(ο)·εσθωσαν, στερε(ο)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
στερεουν​στερε(ο)·ειν​στερεουσθαι​στερε(ο)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocστερεουσαστερεουνστερε(ο)·ουσ·αστερε(ο)·ο[υ]ν[τ]
Nomστερεων[LXX]στερε(ο)·ο[υ]ν[τ]·^
Accστερεουσανστερεουνταστερε(ο)·ουσ·ανστερε(ο)·ο[υ]ντ·α
Datστερεουσῃστερεουντιστερε(ο)·ουσ·ῃστερε(ο)·ο[υ]ντ·ι
Genστερεουσηςστερεουντοςστερε(ο)·ουσ·ηςστερε(ο)·ο[υ]ντ·ος
PlVocστερεουσαιστερεουντεςστερεουνταστερε(ο)·ουσ·αιστερε(ο)·ο[υ]ντ·εςστερε(ο)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accστερεουσαςστερεουνταςστερε(ο)·ουσ·αςστερε(ο)·ο[υ]ντ·ας
Datστερεουσαιςστερεουσι, στερεουσινστερε(ο)·ουσ·αιςστερε(ο)·ου[ντ]·σι(ν)
Genστερεουσωνστερεουντωνστερε(ο)·ουσ·ωνστερε(ο)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocστερεουμενηστερεουμενεστερε(ο)·ομεν·ηστερε(ο)·ομεν·ε
Nomστερεουμενοςστερε(ο)·ομεν·ος
Accστερεουμενηνστερεουμενονστερε(ο)·ομεν·ηνστερε(ο)·ομεν·ον
Datστερεουμενῃστερεουμενῳστερε(ο)·ομεν·ῃστερε(ο)·ομεν·ῳ
Genστερεουμενηςστερεουμενουστερε(ο)·ομεν·ηςστερε(ο)·ομεν·ου
PlVocστερεουμεναιστερεουμενοιστερεουμεναστερε(ο)·ομεν·αιστερε(ο)·ομεν·οιστερε(ο)·ομεν·α
Nom
Accστερεουμεναςστερεουμενουςστερε(ο)·ομεν·αςστερε(ο)·ομεν·ους
Datστερεουμεναιςστερεουμενοιςστερε(ο)·ομεν·αιςστερε(ο)·ομεν·οις
Genστερεουμενωνστερεουμενωνστερε(ο)·ομεν·ωνστερε(ο)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεστερεουνε·στερε(ο)·ονεστερεουμηνε·στερε(ο)·ομην
2ndεστερεουςε·στερε(ο)·εςεστερεουε·στερε(ο)·ου
3rdεστερεουε·στερε(ο)·εεστερεουτοε·στερε(ο)·ετο
Pl1stεστερεουμενε·στερε(ο)·ομενεστερεουμεθαε·στερε(ο)·ομεθα
2ndεστερεουτεε·στερε(ο)·ετεεστερεουσθεε·στερε(ο)·εσθε
3rdεστερεουν, εστερεουσανε·στερε(ο)·ον, ε·στερε(ο)·οσαν altεστερεουντο[GNT]ε·στερε(ο)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stστερεωσωστερεω·σωστερεωσομαιστερεω·σομαι
2ndστερεωσεις[LXX]στερεω·σειςστερεωσῃ, στερεωσει, στερεωσεσαιστερεω·σῃ, στερεω·σει classical, στερεω·σεσαι alt
3rdστερεωσειστερεω·σειστερεωσεταιστερεω·σεται
Pl1stστερεωσομενστερεω·σομενστερεωσομεθαστερεω·σομεθα
2ndστερεωσετεστερεω·σετεστερεωσεσθεστερεω·σεσθε
3rdστερεωσουσιν, στερεωσουσιστερεω·σουσι(ν)στερεωσονταιστερεω·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stστερεωσοιμιστερεω·σοιμιστερεωσοιμηνστερεω·σοιμην
2ndστερεωσοιςστερεω·σοιςστερεωσοιοστερεω·σοιο
3rdστερεωσοιστερεω·σοιστερεωσοιτοστερεω·σοιτο
Pl1stστερεωσοιμενστερεω·σοιμενστερεωσοιμεθαστερεω·σοιμεθα
2ndστερεωσοιτεστερεω·σοιτεστερεωσοισθεστερεω·σοισθε
3rdστερεωσοιενστερεω·σοιενστερεωσοιντοστερεω·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
στερεωσειν​στερεω·σειν​στερεωσεσθαι​στερεω·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocστερεωσουσαστερεωσον[LXX]στερεω·σουσ·αστερεω·σο[υ]ν[τ]
Nomστερεωσωνστερεω·σο[υ]ν[τ]·^
Accστερεωσουσανστερεωσονταστερεω·σουσ·ανστερεω·σο[υ]ντ·α
Datστερεωσουσῃστερεωσοντιστερεω·σουσ·ῃστερεω·σο[υ]ντ·ι
Genστερεωσουσηςστερεωσοντοςστερεω·σουσ·ηςστερεω·σο[υ]ντ·ος
PlVocστερεωσουσαιστερεωσοντεςστερεωσονταστερεω·σουσ·αιστερεω·σο[υ]ντ·εςστερεω·σο[υ]ντ·α
Nom
Accστερεωσουσαςστερεωσονταςστερεω·σουσ·αςστερεω·σο[υ]ντ·ας
Datστερεωσουσαιςστερεωσουσι, στερεωσουσινστερεω·σουσ·αιςστερεω·σου[ντ]·σι(ν)
Genστερεωσουσωνστερεωσοντωνστερεω·σουσ·ωνστερεω·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocστερεωσομενηστερεωσομενεστερεω·σομεν·ηστερεω·σομεν·ε
Nomστερεωσομενοςστερεω·σομεν·ος
Accστερεωσομενηνστερεωσομενονστερεω·σομεν·ηνστερεω·σομεν·ον
Datστερεωσομενῃστερεωσομενῳστερεω·σομεν·ῃστερεω·σομεν·ῳ
Genστερεωσομενηςστερεωσομενουστερεω·σομεν·ηςστερεω·σομεν·ου
PlVocστερεωσομεναιστερεωσομενοιστερεωσομεναστερεω·σομεν·αιστερεω·σομεν·οιστερεω·σομεν·α
Nom
Accστερεωσομεναςστερεωσομενουςστερεω·σομεν·αςστερεω·σομεν·ους
Datστερεωσομεναιςστερεωσομενοιςστερεω·σομεν·αιςστερεω·σομεν·οις
Genστερεωσομενωνστερεωσομενωνστερεω·σομεν·ωνστερεω·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεστερεωσα[LXX]ε·στερεω·σαεστερεωσαμηνε·στερεω·σαμην
2ndεστερεωσαςε·στερεω·σαςεστερεωσωε·στερεω·σω
3rdεστερεωσεν[GNT][LXX], εστερεωσεε·στερεω·σε(ν), ε·στερεω·σε(ν)εστερεωσατοε·στερεω·σατο
Pl1stεστερεωσαμενε·στερεω·σαμενεστερεωσαμεθαε·στερεω·σαμεθα
2ndεστερεωσατεε·στερεω·σατεεστερεωσασθεε·στερεω·σασθε
3rdεστερεωσαν[LXX]ε·στερεω·σανεστερεωσαντοε·στερεω·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stστερεωσωστερεω·σωστερεωσωμαιστερεω·σωμαι
2ndστερεωσῃςστερεω·σῃςστερεωσῃστερεω·σῃ
3rdστερεωσῃστερεω·σῃστερεωσηταιστερεω·σηται
Pl1stστερεωσωμενστερεω·σωμενστερεωσωμεθαστερεω·σωμεθα
2ndστερεωσητεστερεω·σητεστερεωσησθεστερεω·σησθε
3rdστερεωσωσιν, στερεωσωσιστερεω·σωσι(ν)στερεωσωνταιστερεω·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stστερεωσαιμιστερεω·σαιμιστερεωσαιμηνστερεω·σαιμην
2ndστερεωσαις, στερεωσειαςστερεω·σαις, στερεω·σειας classicalστερεωσαιοστερεω·σαιο
3rdστερεωσαι, στερεωσειεστερεω·σαι, στερεω·σειε classicalστερεωσαιτοστερεω·σαιτο
Pl1stστερεωσαιμενστερεω·σαιμενστερεωσαιμεθαστερεω·σαιμεθα
2ndστερεωσαιτεστερεω·σαιτεστερεωσαισθεστερεω·σαισθε
3rdστερεωσαιεν, στερεωσαισαν, στερεωσειαν, στερεωσειενστερεω·σαιεν, στερεω·σαισαν alt, στερεω·σειαν classical, στερεω·σειεν classicalστερεωσαιντοστερεω·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndστερεωσον[LXX]στερεω·σονστερεωσαιστερεω·σαι
3rdστερεωσατωστερεω·σατωστερεωσασθωστερεω·σασθω
Pl1st
2ndστερεωσατεστερεω·σατεστερεωσασθεστερεω·σασθε
3rdστερεωσατωσαν, στερεωσαντωνστερεω·σατωσαν, στερεω·σαντων classicalστερεωσασθωσαν, στερεωσασθωνστερεω·σασθωσαν, στερεω·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
στερεωσαι​στερεω·σαι​στερεωσασθαι​στερεω·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocστερεωσασαστερεωσας[LXX]στερεωσανστερεω·σασ·αστερεω·σα[ντ]·ςστερεω·σαν[τ]
Nom
Accστερεωσασανστερεωσανταστερεω·σασ·ανστερεω·σαντ·α
Datστερεωσασῃστερεωσαντι[LXX]στερεω·σασ·ῃστερεω·σαντ·ι
Genστερεωσασηςστερεωσαντοςστερεω·σασ·ηςστερεω·σαντ·ος
PlVocστερεωσασαιστερεωσαντεςστερεωσανταστερεω·σασ·αιστερεω·σαντ·εςστερεω·σαντ·α
Nom
Accστερεωσασαςστερεωσανταςστερεω·σασ·αςστερεω·σαντ·ας
Datστερεωσασαιςστερεωσασι, στερεωσασινστερεω·σασ·αιςστερεω·σα[ντ]·σι(ν)
Genστερεωσασωνστερεωσαντωνστερεω·σασ·ωνστερεω·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocστερεωσαμενηστερεωσαμενεστερεω·σαμεν·ηστερεω·σαμεν·ε
Nomστερεωσαμενοςστερεω·σαμεν·ος
Accστερεωσαμενηνστερεωσαμενονστερεω·σαμεν·ηνστερεω·σαμεν·ον
Datστερεωσαμενῃστερεωσαμενῳστερεω·σαμεν·ῃστερεω·σαμεν·ῳ
Genστερεωσαμενηςστερεωσαμενουστερεω·σαμεν·ηςστερεω·σαμεν·ου
PlVocστερεωσαμεναιστερεωσαμενοιστερεωσαμεναστερεω·σαμεν·αιστερεω·σαμεν·οιστερεω·σαμεν·α
Nom
Accστερεωσαμεναςστερεωσαμενουςστερεω·σαμεν·αςστερεω·σαμεν·ους
Datστερεωσαμεναιςστερεωσαμενοιςστερεω·σαμεν·αιςστερεω·σαμεν·οις
Genστερεωσαμενωνστερεωσαμενωνστερεω·σαμεν·ωνστερεω·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεστερεωθηνε·στερεω·θην
2ndεστερεωθηςε·στερεω·θης
3rdεστερεωθη[LXX]ε·στερεω·θη
Pl1stεστερεωθημενε·στερεω·θημεν
2ndεστερεωθητεε·στερεω·θητε
3rdεστερεωθησαν[GNT][LXX]ε·στερεω·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stστερεωθησομαιστερεω·θησομαι
2ndστερεωθησῃ, στερεωθησειστερεω·θησῃ, στερεω·θησει classical
3rdστερεωθησεται[LXX]στερεω·θησεται
Pl1stστερεωθησομεθαστερεω·θησομεθα
2ndστερεωθησεσθεστερεω·θησεσθε
3rdστερεωθησονταιστερεω·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stστερεωθωστερεω·θω
2ndστερεωθῃςστερεω·θῃς
3rdστερεωθῃστερεω·θῃ
Pl1stστερεωθωμενστερεω·θωμεν
2ndστερεωθητεστερεω·θητε
3rdστερεωθωσιν, στερεωθωσιστερεω·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stστερεωθειηνστερεω·θειην
2ndστερεωθειηςστερεω·θειης
3rdστερεωθειηστερεω·θειη
Pl1stστερεωθειημεν, στερεωθειμενστερεω·θειημεν, στερεω·θειμεν classical
2ndστερεωθειητε, στερεωθειτεστερεω·θειητε, στερεω·θειτε classical
3rdστερεωθειησαν, στερεωθειενστερεω·θειησαν, στερεω·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stστερεωθησοιμηνστερεω·θησοιμην
2ndστερεωθησοιοστερεω·θησοιο
3rdστερεωθησοιτοστερεω·θησοιτο
Pl1stστερεωθησοιμεθαστερεω·θησοιμεθα
2ndστερεωθησοισθεστερεω·θησοισθε
3rdστερεωθησοιντοστερεω·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndστερεωθητιστερεω·θητι
3rdστερεωθητωστερεω·θητω
Pl1st
2ndστερεωθητεστερεω·θητε
3rdστερεωθητωσαν, στερεωθεντωνστερεω·θητωσαν, στερεω·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
στερεωθηναι​στερεω·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
στερεωθησεσθαι​στερεω·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocστερεωθεισαστερεωθειςστερεωθενστερεω·θεισ·αστερεω·θει[ντ]·ςστερεω·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accστερεωθεισανστερεωθενταστερεω·θεισ·ανστερεω·θε[ι]ντ·α
Datστερεωθεισῃστερεωθεντιστερεω·θεισ·ῃστερεω·θε[ι]ντ·ι
Genστερεωθεισηςστερεωθεντοςστερεω·θεισ·ηςστερεω·θε[ι]ντ·ος
PlVocστερεωθεισαιστερεωθεντεςστερεωθενταστερεω·θεισ·αιστερεω·θε[ι]ντ·εςστερεω·θε[ι]ντ·α
Nom
Accστερεωθεισαςστερεωθενταςστερεω·θεισ·αςστερεω·θε[ι]ντ·ας
Datστερεωθεισαιςστερεωθεισι, στερεωθεισινστερεω·θεισ·αιςστερεω·θει[ντ]·σι(ν)
Genστερεωθεισωνστερεωθεντωνστερεω·θεισ·ωνστερεω·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocστερεωθησομενηστερεωθησομενεστερεω·θησομεν·ηστερεω·θησομεν·ε
Nomστερεωθησομενοςστερεω·θησομεν·ος
Accστερεωθησομενηνστερεωθησομενονστερεω·θησομεν·ηνστερεω·θησομεν·ον
Datστερεωθησομενῃστερεωθησομενῳστερεω·θησομεν·ῃστερεω·θησομεν·ῳ
Genστερεωθησομενηςστερεωθησομενουστερεω·θησομεν·ηςστερεω·θησομεν·ου
PlVocστερεωθησομεναιστερεωθησομενοιστερεωθησομεναστερεω·θησομεν·αιστερεω·θησομεν·οιστερεω·θησομεν·α
Nom
Accστερεωθησομεναςστερεωθησομενουςστερεω·θησομεν·αςστερεω·θησομεν·ους
Datστερεωθησομεναιςστερεωθησομενοιςστερεω·θησομεν·αιςστερεω·θησομεν·οις
Genστερεωθησομενωνστερεωθησομενωνστερεω·θησομεν·ωνστερεω·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 06-Dec-2019 12:19:06 EST