σταυροω • STAUROW • stauroō

Search: εσταυρωμενον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εσταυρωμενον; εσταυρωμενονσταυρόωεσταυρω·μεν·ον; εσταυρω·μεν·ονperf mp ptcp mas acc sg; perf mp ptcp neu nom|acc|voc sg

σταυρόω (σταυρ(ο)-, σταυρω·σ-, σταυρω·σ-, -, εσταυρω-, σταυρω·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσταυρωσταυρ(ο)·ωσταυρουμαισταυρ(ο)·ομαι
2ndσταυροιςσταυρ(ο)·ειςσταυροι, σταυρουσαισταυρ(ο)·ῃ, σταυρ(ο)·ει classical, σταυρ(ο)·εσαι alt
3rdσταυροισταυρ(ο)·εισταυρουταισταυρ(ο)·εται
Pl1stσταυρουμενσταυρ(ο)·ομενσταυρουμεθασταυρ(ο)·ομεθα
2ndσταυρουτεσταυρ(ο)·ετεσταυρουσθεσταυρ(ο)·εσθε
3rdσταυρουσιν[GNT], σταυρουσισταυρ(ο)·ουσι(ν), σταυρ(ο)·ουσι(ν)σταυρουνται[GNT]σταυρ(ο)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσταυρωσταυρ(ο)·ωσταυρωμαισταυρ(ο)·ωμαι
2ndσταυροιςσταυρ(ο)·ῃςσταυροισταυρ(ο)·ῃ
3rdσταυροισταυρ(ο)·ῃσταυρωταισταυρ(ο)·ηται
Pl1stσταυρωμενσταυρ(ο)·ωμενσταυρωμεθασταυρ(ο)·ωμεθα
2ndσταυρωτεσταυρ(ο)·ητεσταυρωσθεσταυρ(ο)·ησθε
3rdσταυρωσιν, σταυρωσισταυρ(ο)·ωσι(ν)σταυρωνταισταυρ(ο)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσταυροιμισταυρ(ο)·οιμισταυροιμηνσταυρ(ο)·οιμην
2ndσταυροιςσταυρ(ο)·οιςσταυροιοσταυρ(ο)·οιο
3rdσταυροισταυρ(ο)·οισταυροιτοσταυρ(ο)·οιτο
Pl1stσταυροιμενσταυρ(ο)·οιμενσταυροιμεθασταυρ(ο)·οιμεθα
2ndσταυροιτεσταυρ(ο)·οιτεσταυροισθεσταυρ(ο)·οισθε
3rdσταυροιεν, σταυροισανσταυρ(ο)·οιεν, σταυρ(ο)·οισαν altσταυροιντοσταυρ(ο)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσταυρου[GNT]σταυρ(ο)·εσταυρου[GNT]σταυρ(ο)·ου
3rdσταυρουτωσταυρ(ο)·ετωσταυρουσθωσταυρ(ο)·εσθω
Pl1st
2ndσταυρουτεσταυρ(ο)·ετεσταυρουσθεσταυρ(ο)·εσθε
3rdσταυρουτωσαν, σταυρουντωνσταυρ(ο)·ετωσαν, σταυρ(ο)·οντων classicalσταυρουσθωσαν, σταυρουσθωνσταυρ(ο)·εσθωσαν, σταυρ(ο)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
σταυρουν​σταυρ(ο)·ειν​σταυρουσθαι​σταυρ(ο)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσταυρουσασταυρουνσταυρ(ο)·ουσ·ασταυρ(ο)·ο[υ]ν[τ]
Nomσταυρωνσταυρ(ο)·ο[υ]ν[τ]·^
Accσταυρουσανσταυρουντασταυρ(ο)·ουσ·ανσταυρ(ο)·ο[υ]ντ·α
Datσταυρουσῃσταυρουντισταυρ(ο)·ουσ·ῃσταυρ(ο)·ο[υ]ντ·ι
Genσταυρουσηςσταυρουντοςσταυρ(ο)·ουσ·ηςσταυρ(ο)·ο[υ]ντ·ος
PlVocσταυρουσαισταυρουντεςσταυρουντασταυρ(ο)·ουσ·αισταυρ(ο)·ο[υ]ντ·εςσταυρ(ο)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accσταυρουσαςσταυρουνταςσταυρ(ο)·ουσ·αςσταυρ(ο)·ο[υ]ντ·ας
Datσταυρουσαιςσταυρουσι, σταυρουσιν[GNT]σταυρ(ο)·ουσ·αιςσταυρ(ο)·ου[ντ]·σι(ν), σταυρ(ο)·ου[ντ]·σι(ν)
Genσταυρουσωνσταυρουντωνσταυρ(ο)·ουσ·ωνσταυρ(ο)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσταυρουμενησταυρουμενεσταυρ(ο)·ομεν·ησταυρ(ο)·ομεν·ε
Nomσταυρουμενοςσταυρ(ο)·ομεν·ος
Accσταυρουμενηνσταυρουμενονσταυρ(ο)·ομεν·ηνσταυρ(ο)·ομεν·ον
Datσταυρουμενῃσταυρουμενῳσταυρ(ο)·ομεν·ῃσταυρ(ο)·ομεν·ῳ
Genσταυρουμενηςσταυρουμενουσταυρ(ο)·ομεν·ηςσταυρ(ο)·ομεν·ου
PlVocσταυρουμεναισταυρουμενοισταυρουμενασταυρ(ο)·ομεν·αισταυρ(ο)·ομεν·οισταυρ(ο)·ομεν·α
Nom
Accσταυρουμεναςσταυρουμενουςσταυρ(ο)·ομεν·αςσταυρ(ο)·ομεν·ους
Datσταυρουμεναιςσταυρουμενοιςσταυρ(ο)·ομεν·αιςσταυρ(ο)·ομεν·οις
Genσταυρουμενωνσταυρουμενωνσταυρ(ο)·ομεν·ωνσταυρ(ο)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσταυρουνε·σταυρ(ο)·ονεσταυρουμηνε·σταυρ(ο)·ομην
2ndεσταυρουςε·σταυρ(ο)·εςεσταυρουε·σταυρ(ο)·ου
3rdεσταυρουε·σταυρ(ο)·εεσταυρουτοε·σταυρ(ο)·ετο
Pl1stεσταυρουμενε·σταυρ(ο)·ομενεσταυρουμεθαε·σταυρ(ο)·ομεθα
2ndεσταυρουτεε·σταυρ(ο)·ετεεσταυρουσθεε·σταυρ(ο)·εσθε
3rdεσταυρουν, εσταυρουσανε·σταυρ(ο)·ον, ε·σταυρ(ο)·οσαν altεσταυρουντοε·σταυρ(ο)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσταυρωσω[GNT]σταυρω·σωσταυρωσομαισταυρω·σομαι
2ndσταυρωσειςσταυρω·σειςσταυρωσῃ, σταυρωσει, σταυρωσεσαισταυρω·σῃ, σταυρω·σει classical, σταυρω·σεσαι alt
3rdσταυρωσεισταυρω·σεισταυρωσεταισταυρω·σεται
Pl1stσταυρωσομενσταυρω·σομενσταυρωσομεθασταυρω·σομεθα
2ndσταυρωσετε[GNT]σταυρω·σετεσταυρωσεσθεσταυρω·σεσθε
3rdσταυρωσουσιν, σταυρωσουσισταυρω·σουσι(ν)σταυρωσονταισταυρω·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσταυρωσοιμισταυρω·σοιμισταυρωσοιμηνσταυρω·σοιμην
2ndσταυρωσοιςσταυρω·σοιςσταυρωσοιοσταυρω·σοιο
3rdσταυρωσοισταυρω·σοισταυρωσοιτοσταυρω·σοιτο
Pl1stσταυρωσοιμενσταυρω·σοιμενσταυρωσοιμεθασταυρω·σοιμεθα
2ndσταυρωσοιτεσταυρω·σοιτεσταυρωσοισθεσταυρω·σοισθε
3rdσταυρωσοιενσταυρω·σοιενσταυρωσοιντοσταυρω·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
σταυρωσειν​σταυρω·σειν​σταυρωσεσθαι​σταυρω·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσταυρωσουσασταυρωσον[GNT]σταυρω·σουσ·ασταυρω·σο[υ]ν[τ]
Nomσταυρωσωνσταυρω·σο[υ]ν[τ]·^
Accσταυρωσουσανσταυρωσοντασταυρω·σουσ·ανσταυρω·σο[υ]ντ·α
Datσταυρωσουσῃσταυρωσοντισταυρω·σουσ·ῃσταυρω·σο[υ]ντ·ι
Genσταυρωσουσηςσταυρωσοντοςσταυρω·σουσ·ηςσταυρω·σο[υ]ντ·ος
PlVocσταυρωσουσαισταυρωσοντεςσταυρωσοντασταυρω·σουσ·αισταυρω·σο[υ]ντ·εςσταυρω·σο[υ]ντ·α
Nom
Accσταυρωσουσαςσταυρωσονταςσταυρω·σουσ·αςσταυρω·σο[υ]ντ·ας
Datσταυρωσουσαιςσταυρωσουσι, σταυρωσουσινσταυρω·σουσ·αιςσταυρω·σου[ντ]·σι(ν)
Genσταυρωσουσωνσταυρωσοντωνσταυρω·σουσ·ωνσταυρω·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσταυρωσομενησταυρωσομενεσταυρω·σομεν·ησταυρω·σομεν·ε
Nomσταυρωσομενοςσταυρω·σομεν·ος
Accσταυρωσομενηνσταυρωσομενονσταυρω·σομεν·ηνσταυρω·σομεν·ον
Datσταυρωσομενῃσταυρωσομενῳσταυρω·σομεν·ῃσταυρω·σομεν·ῳ
Genσταυρωσομενηςσταυρωσομενουσταυρω·σομεν·ηςσταυρω·σομεν·ου
PlVocσταυρωσομεναισταυρωσομενοισταυρωσομενασταυρω·σομεν·αισταυρω·σομεν·οισταυρω·σομεν·α
Nom
Accσταυρωσομεναςσταυρωσομενουςσταυρω·σομεν·αςσταυρω·σομεν·ους
Datσταυρωσομεναιςσταυρωσομενοιςσταυρω·σομεν·αιςσταυρω·σομεν·οις
Genσταυρωσομενωνσταυρωσομενωνσταυρω·σομεν·ωνσταυρω·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσταυρωσαε·σταυρω·σαεσταυρωσαμηνε·σταυρω·σαμην
2ndεσταυρωσαςε·σταυρω·σαςεσταυρωσωε·σταυρω·σω
3rdεσταυρωσεν, εσταυρωσεε·σταυρω·σε(ν)εσταυρωσατοε·σταυρω·σατο
Pl1stεσταυρωσαμενε·σταυρω·σαμενεσταυρωσαμεθαε·σταυρω·σαμεθα
2ndεσταυρωσατε[GNT]ε·σταυρω·σατεεσταυρωσασθεε·σταυρω·σασθε
3rdεσταυρωσαν[GNT]ε·σταυρω·σανεσταυρωσαντοε·σταυρω·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσταυρωσω[GNT]σταυρω·σωσταυρωσωμαισταυρω·σωμαι
2ndσταυρωσῃςσταυρω·σῃςσταυρωσῃσταυρω·σῃ
3rdσταυρωσῃσταυρω·σῃσταυρωσηταισταυρω·σηται
Pl1stσταυρωσωμενσταυρω·σωμενσταυρωσωμεθασταυρω·σωμεθα
2ndσταυρωσητεσταυρω·σητεσταυρωσησθεσταυρω·σησθε
3rdσταυρωσωσιν[GNT], σταυρωσωσισταυρω·σωσι(ν), σταυρω·σωσι(ν)σταυρωσωνταισταυρω·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσταυρωσαιμισταυρω·σαιμισταυρωσαιμηνσταυρω·σαιμην
2ndσταυρωσαις, σταυρωσειαςσταυρω·σαις, σταυρω·σειας classicalσταυρωσαιοσταυρω·σαιο
3rdσταυρωσαι[GNT], σταυρωσειεσταυρω·σαι, σταυρω·σειε classicalσταυρωσαιτοσταυρω·σαιτο
Pl1stσταυρωσαιμενσταυρω·σαιμενσταυρωσαιμεθασταυρω·σαιμεθα
2ndσταυρωσαιτεσταυρω·σαιτεσταυρωσαισθεσταυρω·σαισθε
3rdσταυρωσαιεν, σταυρωσαισαν, σταυρωσειαν, σταυρωσειενσταυρω·σαιεν, σταυρω·σαισαν alt, σταυρω·σειαν classical, σταυρω·σειεν classicalσταυρωσαιντοσταυρω·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσταυρωσον[GNT]σταυρω·σονσταυρωσαι[GNT]σταυρω·σαι
3rdσταυρωσατωσταυρω·σατωσταυρωσασθωσταυρω·σασθω
Pl1st
2ndσταυρωσατε[GNT]σταυρω·σατεσταυρωσασθεσταυρω·σασθε
3rdσταυρωσατωσαν, σταυρωσαντωνσταυρω·σατωσαν, σταυρω·σαντων classicalσταυρωσασθωσαν, σταυρωσασθωνσταυρω·σασθωσαν, σταυρω·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
σταυρωσαι[GNT]​σταυρω·σαισταυρωσασθαι​σταυρω·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσταυρωσασασταυρωσαςσταυρωσανσταυρω·σασ·ασταυρω·σα[ντ]·ςσταυρω·σαν[τ]
Nom
Accσταυρωσασανσταυρωσαντασταυρω·σασ·ανσταυρω·σαντ·α
Datσταυρωσασῃσταυρωσαντισταυρω·σασ·ῃσταυρω·σαντ·ι
Genσταυρωσασηςσταυρωσαντοςσταυρω·σασ·ηςσταυρω·σαντ·ος
PlVocσταυρωσασαισταυρωσαντες[GNT]σταυρωσαντασταυρω·σασ·αισταυρω·σαντ·εςσταυρω·σαντ·α
Nom
Accσταυρωσασαςσταυρωσανταςσταυρω·σασ·αςσταυρω·σαντ·ας
Datσταυρωσασαιςσταυρωσασι, σταυρωσασινσταυρω·σασ·αιςσταυρω·σα[ντ]·σι(ν)
Genσταυρωσασωνσταυρωσαντωνσταυρω·σασ·ωνσταυρω·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσταυρωσαμενησταυρωσαμενεσταυρω·σαμεν·ησταυρω·σαμεν·ε
Nomσταυρωσαμενοςσταυρω·σαμεν·ος
Accσταυρωσαμενηνσταυρωσαμενονσταυρω·σαμεν·ηνσταυρω·σαμεν·ον
Datσταυρωσαμενῃσταυρωσαμενῳσταυρω·σαμεν·ῃσταυρω·σαμεν·ῳ
Genσταυρωσαμενηςσταυρωσαμενουσταυρω·σαμεν·ηςσταυρω·σαμεν·ου
PlVocσταυρωσαμεναισταυρωσαμενοισταυρωσαμενασταυρω·σαμεν·αισταυρω·σαμεν·οισταυρω·σαμεν·α
Nom
Accσταυρωσαμεναςσταυρωσαμενουςσταυρω·σαμεν·αςσταυρω·σαμεν·ους
Datσταυρωσαμεναιςσταυρωσαμενοιςσταυρω·σαμεν·αιςσταυρω·σαμεν·οις
Genσταυρωσαμενωνσταυρωσαμενωνσταυρω·σαμεν·ωνσταυρω·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσταυρωμαιεσταυρω·μαι
2ndεσταυρωσαιεσταυρω·σαι
3rdεσταυρωται[GNT]εσταυρω·ται
Pl1stεσταυρωμεθαεσταυρω·μεθα
2ndεσταυρωσθεεσταυρω·σθε
3rdεσταυρωνταιεσταυρω·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσταυρωσομαιεσταυρω·σομαι
2ndεσταυρωσῃ, εσταυρωσειεσταυρω·σῃ, εσταυρω·σει classical
3rdεσταυρωσεταιεσταυρω·σεται
Pl1stεσταυρωσομεθαεσταυρω·σομεθα
2ndεσταυρωσεσθεεσταυρω·σεσθε
3rdεσταυρωσονταιεσταυρω·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσταυρωσοιμηνεσταυρω·σοιμην
2ndεσταυρωσοιοεσταυρω·σοιο
3rdεσταυρωσοιτοεσταυρω·σοιτο
Pl1stεσταυρωσοιμεθαεσταυρω·σοιμεθα
2ndεσταυρωσοισθεεσταυρω·σοισθε
3rdεσταυρωσοιντοεσταυρω·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεσταυρωσοεσταυρω·σο
3rdεσταυρωσθωεσταυρω·σθω
Pl1st
2ndεσταυρωσθεεσταυρω·σθε
3rdεσταυρωσθωσαν, εσταυρωσθωνεσταυρω·σθωσαν, εσταυρω·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εσταυρωσθαι[LXX]​εσταυρω·σθαι

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εσταυρωσεσθαι​εσταυρω·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεσταυρωμενηεσταυρωμενεεσταυρω·μεν·ηεσταυρω·μεν·ε
Nomεσταυρωμενος[GNT]εσταυρω·μεν·ος
Accεσταυρωμενηνεσταυρωμενον[GNT]εσταυρω·μεν·ηνεσταυρω·μεν·ον
Datεσταυρωμενῃεσταυρωμενῳεσταυρω·μεν·ῃεσταυρω·μεν·ῳ
Genεσταυρωμενηςεσταυρωμενουεσταυρω·μεν·ηςεσταυρω·μεν·ου
PlVocεσταυρωμεναιεσταυρωμενοιεσταυρωμεναεσταυρω·μεν·αιεσταυρω·μεν·οιεσταυρω·μεν·α
Nom
Accεσταυρωμεναςεσταυρωμενουςεσταυρω·μεν·αςεσταυρω·μεν·ους
Datεσταυρωμεναιςεσταυρωμενοιςεσταυρω·μεν·αιςεσταυρω·μεν·οις
Genεσταυρωμενωνεσταυρωμενωνεσταυρω·μεν·ωνεσταυρω·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσταυρωμηνε·εσταυρω·μην
2ndεσταυρωσοε·εσταυρω·σο
3rdεσταυρωτοε·εσταυρω·το
Pl1stεσταυρωμεθαε·εσταυρω·μεθα
2ndεσταυρωσθεε·εσταυρω·σθε
3rdεσταυρωντοε·εσταυρω·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεσταυρωθηνε·σταυρω·θην
2ndεσταυρωθηςε·σταυρω·θης
3rdεσταυρωθη[GNT]ε·σταυρω·θη
Pl1stεσταυρωθημενε·σταυρω·θημεν
2ndεσταυρωθητεε·σταυρω·θητε
3rdεσταυρωθησανε·σταυρω·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stσταυρωθησομαισταυρω·θησομαι
2ndσταυρωθησῃ, σταυρωθησεισταυρω·θησῃ, σταυρω·θησει classical
3rdσταυρωθησεταισταυρω·θησεται
Pl1stσταυρωθησομεθασταυρω·θησομεθα
2ndσταυρωθησεσθεσταυρω·θησεσθε
3rdσταυρωθησονταισταυρω·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσταυρωθωσταυρω·θω
2ndσταυρωθῃςσταυρω·θῃς
3rdσταυρωθῃ[GNT]σταυρω·θῃ
Pl1stσταυρωθωμενσταυρω·θωμεν
2ndσταυρωθητεσταυρω·θητε
3rdσταυρωθωσιν, σταυρωθωσισταυρω·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσταυρωθειηνσταυρω·θειην
2ndσταυρωθειηςσταυρω·θειης
3rdσταυρωθειησταυρω·θειη
Pl1stσταυρωθειημεν, σταυρωθειμενσταυρω·θειημεν, σταυρω·θειμεν classical
2ndσταυρωθειητε, σταυρωθειτεσταυρω·θειητε, σταυρω·θειτε classical
3rdσταυρωθειησαν, σταυρωθειενσταυρω·θειησαν, σταυρω·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stσταυρωθησοιμηνσταυρω·θησοιμην
2ndσταυρωθησοιοσταυρω·θησοιο
3rdσταυρωθησοιτοσταυρω·θησοιτο
Pl1stσταυρωθησοιμεθασταυρω·θησοιμεθα
2ndσταυρωθησοισθεσταυρω·θησοισθε
3rdσταυρωθησοιντοσταυρω·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndσταυρωθητισταυρω·θητι
3rdσταυρωθητω[GNT][LXX]σταυρω·θητω
Pl1st
2ndσταυρωθητεσταυρω·θητε
3rdσταυρωθητωσαν, σταυρωθεντωνσταυρω·θητωσαν, σταυρω·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
σταυρωθηναι[GNT]​σταυρω·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
σταυρωθησεσθαι​σταυρω·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσταυρωθεισασταυρωθειςσταυρωθενσταυρω·θεισ·ασταυρω·θει[ντ]·ςσταυρω·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accσταυρωθεισανσταυρωθεντασταυρω·θεισ·ανσταυρω·θε[ι]ντ·α
Datσταυρωθεισῃσταυρωθεντισταυρω·θεισ·ῃσταυρω·θε[ι]ντ·ι
Genσταυρωθεισηςσταυρωθεντοςσταυρω·θεισ·ηςσταυρω·θε[ι]ντ·ος
PlVocσταυρωθεισαισταυρωθεντεςσταυρωθεντασταυρω·θεισ·αισταυρω·θε[ι]ντ·εςσταυρω·θε[ι]ντ·α
Nom
Accσταυρωθεισαςσταυρωθενταςσταυρω·θεισ·αςσταυρω·θε[ι]ντ·ας
Datσταυρωθεισαιςσταυρωθεισι, σταυρωθεισινσταυρω·θεισ·αιςσταυρω·θει[ντ]·σι(ν)
Genσταυρωθεισωνσταυρωθεντωνσταυρω·θεισ·ωνσταυρω·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσταυρωθησομενησταυρωθησομενεσταυρω·θησομεν·ησταυρω·θησομεν·ε
Nomσταυρωθησομενοςσταυρω·θησομεν·ος
Accσταυρωθησομενηνσταυρωθησομενονσταυρω·θησομεν·ηνσταυρω·θησομεν·ον
Datσταυρωθησομενῃσταυρωθησομενῳσταυρω·θησομεν·ῃσταυρω·θησομεν·ῳ
Genσταυρωθησομενηςσταυρωθησομενουσταυρω·θησομεν·ηςσταυρω·θησομεν·ου
PlVocσταυρωθησομεναισταυρωθησομενοισταυρωθησομενασταυρω·θησομεν·αισταυρω·θησομεν·οισταυρω·θησομεν·α
Nom
Accσταυρωθησομεναςσταυρωθησομενουςσταυρω·θησομεν·αςσταυρω·θησομεν·ους
Datσταυρωθησομεναιςσταυρωθησομενοιςσταυρω·θησομεν·αιςσταυρω·θησομεν·οις
Genσταυρωθησομενωνσταυρωθησομενωνσταυρω·θησομεν·ωνσταυρω·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 14-May-2021 05:23:39 EDT