σπαρασσω • SPARASSW • sparassō

Search: εσπαραξεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εσπαραξενσπαράσσωε·σπαρασσ·σε(ν)1aor act ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εσπαραξενσπαράσσωε·σπαρασσ·σε(ν)1aor act ind 3rd sg

σπαράσσω (σπαρασσ-, -, σπαραξ-, -, εσπαρασσ-, σπαραχ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσπαρασσωσπαρασσ·ωσπαρασσομαισπαρασσ·ομαι
2ndσπαρασσειςσπαρασσ·ειςσπαρασσῃ, σπαρασσει[GNT], σπαρασσεσαισπαρασσ·ῃ, σπαρασσ·ει classical, σπαρασσ·εσαι alt
3rdσπαρασσει[GNT]σπαρασσ·εισπαρασσεται[LXX]σπαρασσ·εται
Pl1stσπαρασσομενσπαρασσ·ομενσπαρασσομεθασπαρασσ·ομεθα
2ndσπαρασσετεσπαρασσ·ετεσπαρασσεσθεσπαρασσ·εσθε
3rdσπαρασσουσιν, σπαρασσουσισπαρασσ·ουσι(ν)σπαρασσονταισπαρασσ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσπαρασσωσπαρασσ·ωσπαρασσωμαισπαρασσ·ωμαι
2ndσπαρασσῃςσπαρασσ·ῃςσπαρασσῃσπαρασσ·ῃ
3rdσπαρασσῃσπαρασσ·ῃσπαρασσηταισπαρασσ·ηται
Pl1stσπαρασσωμενσπαρασσ·ωμενσπαρασσωμεθασπαρασσ·ωμεθα
2ndσπαρασσητεσπαρασσ·ητεσπαρασσησθεσπαρασσ·ησθε
3rdσπαρασσωσιν, σπαρασσωσισπαρασσ·ωσι(ν)σπαρασσωνταισπαρασσ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσπαρασσοιμισπαρασσ·οιμισπαρασσοιμηνσπαρασσ·οιμην
2ndσπαρασσοιςσπαρασσ·οιςσπαρασσοιοσπαρασσ·οιο
3rdσπαρασσοισπαρασσ·οισπαρασσοιτοσπαρασσ·οιτο
Pl1stσπαρασσοιμενσπαρασσ·οιμενσπαρασσοιμεθασπαρασσ·οιμεθα
2ndσπαρασσοιτεσπαρασσ·οιτεσπαρασσοισθεσπαρασσ·οισθε
3rdσπαρασσοιεν, σπαρασσοισανσπαρασσ·οιεν, σπαρασσ·οισαν altσπαρασσοιντοσπαρασσ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσπαρασσεσπαρασσ·εσπαρασσουσπαρασσ·ου
3rdσπαρασσετωσπαρασσ·ετωσπαρασσεσθωσπαρασσ·εσθω
Pl1st
2ndσπαρασσετεσπαρασσ·ετεσπαρασσεσθεσπαρασσ·εσθε
3rdσπαρασσετωσαν, σπαρασσοντωνσπαρασσ·ετωσαν, σπαρασσ·οντων classicalσπαρασσεσθωσαν, σπαρασσεσθωνσπαρασσ·εσθωσαν, σπαρασσ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
σπαρασσειν​σπαρασσ·ειν​σπαρασσεσθαι​σπαρασσ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσπαρασσουσασπαρασσονσπαρασσ·ουσ·ασπαρασσ·ο[υ]ν[τ]
Nomσπαρασσωνσπαρασσ·ο[υ]ν[τ]·^
Accσπαρασσουσανσπαρασσοντασπαρασσ·ουσ·ανσπαρασσ·ο[υ]ντ·α
Datσπαρασσουσῃσπαρασσοντισπαρασσ·ουσ·ῃσπαρασσ·ο[υ]ντ·ι
Genσπαρασσουσηςσπαρασσοντοςσπαρασσ·ουσ·ηςσπαρασσ·ο[υ]ντ·ος
PlVocσπαρασσουσαισπαρασσοντεςσπαρασσοντασπαρασσ·ουσ·αισπαρασσ·ο[υ]ντ·εςσπαρασσ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accσπαρασσουσαςσπαρασσονταςσπαρασσ·ουσ·αςσπαρασσ·ο[υ]ντ·ας
Datσπαρασσουσαιςσπαρασσουσι, σπαρασσουσινσπαρασσ·ουσ·αιςσπαρασσ·ου[ντ]·σι(ν)
Genσπαρασσουσωνσπαρασσοντωνσπαρασσ·ουσ·ωνσπαρασσ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσπαρασσομενησπαρασσομενεσπαρασσ·ομεν·ησπαρασσ·ομεν·ε
Nomσπαρασσομενοςσπαρασσ·ομεν·ος
Accσπαρασσομενηνσπαρασσομενονσπαρασσ·ομεν·ηνσπαρασσ·ομεν·ον
Datσπαρασσομενῃσπαρασσομενῳσπαρασσ·ομεν·ῃσπαρασσ·ομεν·ῳ
Genσπαρασσομενηςσπαρασσομενουσπαρασσ·ομεν·ηςσπαρασσ·ομεν·ου
PlVocσπαρασσομεναισπαρασσομενοισπαρασσομενασπαρασσ·ομεν·αισπαρασσ·ομεν·οισπαρασσ·ομεν·α
Nom
Accσπαρασσομεναςσπαρασσομενουςσπαρασσ·ομεν·αςσπαρασσ·ομεν·ους
Datσπαρασσομεναιςσπαρασσομενοιςσπαρασσ·ομεν·αιςσπαρασσ·ομεν·οις
Genσπαρασσομενωνσπαρασσομενωνσπαρασσ·ομεν·ωνσπαρασσ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσπαρασσονε·σπαρασσ·ονεσπαρασσομηνε·σπαρασσ·ομην
2ndεσπαρασσεςε·σπαρασσ·εςεσπαρασσουε·σπαρασσ·ου
3rdεσπαρασσεν, εσπαρασσεε·σπαρασσ·ε(ν)εσπαρασσετοε·σπαρασσ·ετο
Pl1stεσπαρασσομενε·σπαρασσ·ομενεσπαρασσομεθαε·σπαρασσ·ομεθα
2ndεσπαρασσετεε·σπαρασσ·ετεεσπαρασσεσθεε·σπαρασσ·εσθε
3rdεσπαρασσον, εσπαρασσοσανε·σπαρασσ·ον, ε·σπαρασσ·οσαν altεσπαρασσοντοε·σπαρασσ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσπαραξαε·σπαρασσ·σαεσπαραξαμηνε·σπαρασσ·σαμην
2ndεσπαραξαςε·σπαρασσ·σαςεσπαραξωε·σπαρασσ·σω
3rdεσπαραξεν[GNT][LXX], εσπαραξεε·σπαρασσ·σε(ν), ε·σπαρασσ·σε(ν)εσπαραξατοε·σπαρασσ·σατο
Pl1stεσπαραξαμενε·σπαρασσ·σαμενεσπαραξαμεθαε·σπαρασσ·σαμεθα
2ndεσπαραξατεε·σπαρασσ·σατεεσπαραξασθεε·σπαρασσ·σασθε
3rdεσπαραξανε·σπαρασσ·σανεσπαραξαντοε·σπαρασσ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσπαραξωσπαρασσ·σωσπαραξωμαισπαρασσ·σωμαι
2ndσπαραξῃςσπαρασσ·σῃςσπαραξῃσπαρασσ·σῃ
3rdσπαραξῃσπαρασσ·σῃσπαραξηταισπαρασσ·σηται
Pl1stσπαραξωμενσπαρασσ·σωμενσπαραξωμεθασπαρασσ·σωμεθα
2ndσπαραξητεσπαρασσ·σητεσπαραξησθεσπαρασσ·σησθε
3rdσπαραξωσιν, σπαραξωσισπαρασσ·σωσι(ν)σπαραξωνταισπαρασσ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσπαραξαιμισπαρασσ·σαιμισπαραξαιμηνσπαρασσ·σαιμην
2ndσπαραξαις, σπαραξειαςσπαρασσ·σαις, σπαρασσ·σειας classicalσπαραξαιοσπαρασσ·σαιο
3rdσπαραξαι, σπαραξειεσπαρασσ·σαι, σπαρασσ·σειε classicalσπαραξαιτοσπαρασσ·σαιτο
Pl1stσπαραξαιμενσπαρασσ·σαιμενσπαραξαιμεθασπαρασσ·σαιμεθα
2ndσπαραξαιτεσπαρασσ·σαιτεσπαραξαισθεσπαρασσ·σαισθε
3rdσπαραξαιεν, σπαραξαισαν, σπαραξειαν, σπαραξειενσπαρασσ·σαιεν, σπαρασσ·σαισαν alt, σπαρασσ·σειαν classical, σπαρασσ·σειεν classicalσπαραξαιντοσπαρασσ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσπαραξονσπαρασσ·σονσπαραξαισπαρασσ·σαι
3rdσπαραξατωσπαρασσ·σατωσπαραξασθωσπαρασσ·σασθω
Pl1st
2ndσπαραξατεσπαρασσ·σατεσπαραξασθεσπαρασσ·σασθε
3rdσπαραξατωσαν, σπαραξαντωνσπαρασσ·σατωσαν, σπαρασσ·σαντων classicalσπαραξασθωσαν, σπαραξασθωνσπαρασσ·σασθωσαν, σπαρασσ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
σπαραξαι​σπαρασσ·σαι​σπαραξασθαι​σπαρασσ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσπαραξασασπαραξας[GNT]σπαραξαν[GNT]σπαρασσ·σασ·ασπαρασσ·σα[ντ]·ςσπαρασσ·σαν[τ]
Nom
Accσπαραξασανσπαραξαντασπαρασσ·σασ·ανσπαρασσ·σαντ·α
Datσπαραξασῃσπαραξαντισπαρασσ·σασ·ῃσπαρασσ·σαντ·ι
Genσπαραξασηςσπαραξαντοςσπαρασσ·σασ·ηςσπαρασσ·σαντ·ος
PlVocσπαραξασαισπαραξαντεςσπαραξαντασπαρασσ·σασ·αισπαρασσ·σαντ·εςσπαρασσ·σαντ·α
Nom
Accσπαραξασαςσπαραξανταςσπαρασσ·σασ·αςσπαρασσ·σαντ·ας
Datσπαραξασαιςσπαραξασι, σπαραξασινσπαρασσ·σασ·αιςσπαρασσ·σα[ντ]·σι(ν)
Genσπαραξασωνσπαραξαντωνσπαρασσ·σασ·ωνσπαρασσ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσπαραξαμενησπαραξαμενεσπαρασσ·σαμεν·ησπαρασσ·σαμεν·ε
Nomσπαραξαμενοςσπαρασσ·σαμεν·ος
Accσπαραξαμενηνσπαραξαμενονσπαρασσ·σαμεν·ηνσπαρασσ·σαμεν·ον
Datσπαραξαμενῃσπαραξαμενῳσπαρασσ·σαμεν·ῃσπαρασσ·σαμεν·ῳ
Genσπαραξαμενηςσπαραξαμενουσπαρασσ·σαμεν·ηςσπαρασσ·σαμεν·ου
PlVocσπαραξαμεναισπαραξαμενοισπαραξαμενασπαρασσ·σαμεν·αισπαρασσ·σαμεν·οισπαρασσ·σαμεν·α
Nom
Accσπαραξαμεναςσπαραξαμενουςσπαρασσ·σαμεν·αςσπαρασσ·σαμεν·ους
Datσπαραξαμεναιςσπαραξαμενοιςσπαρασσ·σαμεν·αιςσπαρασσ·σαμεν·οις
Genσπαραξαμενωνσπαραξαμενωνσπαρασσ·σαμεν·ωνσπαρασσ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσπαραγμαιεσπαρασσ·μαι
2ndεσπαραξαιεσπαρασσ·σαι
3rdεσπαρακταιεσπαρασσ·ται
Pl1stεσπαραγμεθαεσπαρασσ·μεθα
2ndεσπαραχθεεσπαρασσ·σθε
3rdεσπαραχαταιεσπαρασσ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσπαραξομαιεσπαρασσ·σομαι
2ndεσπαραξῃ, εσπαραξειεσπαρασσ·σῃ, εσπαρασσ·σει classical
3rdεσπαραξεταιεσπαρασσ·σεται
Pl1stεσπαραξομεθαεσπαρασσ·σομεθα
2ndεσπαραξεσθεεσπαρασσ·σεσθε
3rdεσπαραξονταιεσπαρασσ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσπαραξοιμηνεσπαρασσ·σοιμην
2ndεσπαραξοιοεσπαρασσ·σοιο
3rdεσπαραξοιτοεσπαρασσ·σοιτο
Pl1stεσπαραξοιμεθαεσπαρασσ·σοιμεθα
2ndεσπαραξοισθεεσπαρασσ·σοισθε
3rdεσπαραξοιντοεσπαρασσ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεσπαραξοεσπαρασσ·σο
3rdεσπαραχθωεσπαρασσ·σθω
Pl1st
2ndεσπαραχθεεσπαρασσ·σθε
3rdεσπαραχθωσαν, εσπαραχθωνεσπαρασσ·σθωσαν, εσπαρασσ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εσπαραχθαι​εσπαρασσ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εσπαραξεσθαι​εσπαρασσ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεσπαραγμενηεσπαραγμενεεσπαρασσ·μεν·ηεσπαρασσ·μεν·ε
Nomεσπαραγμενοςεσπαρασσ·μεν·ος
Accεσπαραγμενηνεσπαραγμενονεσπαρασσ·μεν·ηνεσπαρασσ·μεν·ον
Datεσπαραγμενῃεσπαραγμενῳεσπαρασσ·μεν·ῃεσπαρασσ·μεν·ῳ
Genεσπαραγμενηςεσπαραγμενουεσπαρασσ·μεν·ηςεσπαρασσ·μεν·ου
PlVocεσπαραγμεναι[LXX]εσπαραγμενοιεσπαραγμεναεσπαρασσ·μεν·αιεσπαρασσ·μεν·οιεσπαρασσ·μεν·α
Nom
Accεσπαραγμεναςεσπαραγμενουςεσπαρασσ·μεν·αςεσπαρασσ·μεν·ους
Datεσπαραγμεναιςεσπαραγμενοιςεσπαρασσ·μεν·αιςεσπαρασσ·μεν·οις
Genεσπαραγμενωνεσπαραγμενωνεσπαρασσ·μεν·ωνεσπαρασσ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσπαραγμηνε·εσπαρασσ·μην
2ndεσπαραξοε·εσπαρασσ·σο
3rdεσπαρακτοε·εσπαρασσ·το
Pl1stεσπαραγμεθαε·εσπαρασσ·μεθα
2ndεσπαραχθεε·εσπαρασσ·σθε
3rdεσπαραχατοε·εσπαρασσ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεσπαραχθηνε·σπαρασσ·θην
2ndεσπαραχθηςε·σπαρασσ·θης
3rdεσπαραχθηε·σπαρασσ·θη
Pl1stεσπαραχθημενε·σπαρασσ·θημεν
2ndεσπαραχθητεε·σπαρασσ·θητε
3rdεσπαραχθησαν[LXX]ε·σπαρασσ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stσπαραχθησομαισπαρασσ·θησομαι
2ndσπαραχθησῃ, σπαραχθησεισπαρασσ·θησῃ, σπαρασσ·θησει classical
3rdσπαραχθησεταισπαρασσ·θησεται
Pl1stσπαραχθησομεθασπαρασσ·θησομεθα
2ndσπαραχθησεσθεσπαρασσ·θησεσθε
3rdσπαραχθησονταισπαρασσ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσπαραχθωσπαρασσ·θω
2ndσπαραχθῃςσπαρασσ·θῃς
3rdσπαραχθῃσπαρασσ·θῃ
Pl1stσπαραχθωμενσπαρασσ·θωμεν
2ndσπαραχθητεσπαρασσ·θητε
3rdσπαραχθωσιν, σπαραχθωσισπαρασσ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσπαραχθειηνσπαρασσ·θειην
2ndσπαραχθειηςσπαρασσ·θειης
3rdσπαραχθειησπαρασσ·θειη
Pl1stσπαραχθειημεν, σπαραχθειμενσπαρασσ·θειημεν, σπαρασσ·θειμεν classical
2ndσπαραχθειητε, σπαραχθειτεσπαρασσ·θειητε, σπαρασσ·θειτε classical
3rdσπαραχθειησαν, σπαραχθειενσπαρασσ·θειησαν, σπαρασσ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stσπαραχθησοιμηνσπαρασσ·θησοιμην
2ndσπαραχθησοιοσπαρασσ·θησοιο
3rdσπαραχθησοιτοσπαρασσ·θησοιτο
Pl1stσπαραχθησοιμεθασπαρασσ·θησοιμεθα
2ndσπαραχθησοισθεσπαρασσ·θησοισθε
3rdσπαραχθησοιντοσπαρασσ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndσπαραχθητισπαρασσ·θητι
3rdσπαραχθητωσπαρασσ·θητω
Pl1st
2ndσπαραχθητεσπαρασσ·θητε
3rdσπαραχθητωσαν, σπαραχθεντωνσπαρασσ·θητωσαν, σπαρασσ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
σπαραχθηναι​σπαρασσ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
σπαραχθησεσθαι​σπαρασσ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσπαραχθεισασπαραχθειςσπαραχθενσπαρασσ·θεισ·ασπαρασσ·θει[ντ]·ςσπαρασσ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accσπαραχθεισανσπαραχθεντασπαρασσ·θεισ·ανσπαρασσ·θε[ι]ντ·α
Datσπαραχθεισῃσπαραχθεντισπαρασσ·θεισ·ῃσπαρασσ·θε[ι]ντ·ι
Genσπαραχθεισηςσπαραχθεντοςσπαρασσ·θεισ·ηςσπαρασσ·θε[ι]ντ·ος
PlVocσπαραχθεισαισπαραχθεντεςσπαραχθεντασπαρασσ·θεισ·αισπαρασσ·θε[ι]ντ·εςσπαρασσ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accσπαραχθεισαςσπαραχθενταςσπαρασσ·θεισ·αςσπαρασσ·θε[ι]ντ·ας
Datσπαραχθεισαιςσπαραχθεισι, σπαραχθεισινσπαρασσ·θεισ·αιςσπαρασσ·θει[ντ]·σι(ν)
Genσπαραχθεισωνσπαραχθεντωνσπαρασσ·θεισ·ωνσπαρασσ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσπαραχθησομενησπαραχθησομενεσπαρασσ·θησομεν·ησπαρασσ·θησομεν·ε
Nomσπαραχθησομενοςσπαρασσ·θησομεν·ος
Accσπαραχθησομενηνσπαραχθησομενονσπαρασσ·θησομεν·ηνσπαρασσ·θησομεν·ον
Datσπαραχθησομενῃσπαραχθησομενῳσπαρασσ·θησομεν·ῃσπαρασσ·θησομεν·ῳ
Genσπαραχθησομενηςσπαραχθησομενουσπαρασσ·θησομεν·ηςσπαρασσ·θησομεν·ου
PlVocσπαραχθησομεναισπαραχθησομενοισπαραχθησομενασπαρασσ·θησομεν·αισπαρασσ·θησομεν·οισπαρασσ·θησομεν·α
Nom
Accσπαραχθησομεναςσπαραχθησομενουςσπαρασσ·θησομεν·αςσπαρασσ·θησομεν·ους
Datσπαραχθησομεναιςσπαραχθησομενοιςσπαρασσ·θησομεν·αιςσπαρασσ·θησομεν·οις
Genσπαραχθησομενωνσπαραχθησομενωνσπαρασσ·θησομεν·ωνσπαρασσ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 27-Jan-2020 19:59:48 EST