σπαω • SPAW • spaō

Search: εσπασμενους

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εσπασμενουςσπάωεσπασ·μεν·ουςperf mp ptcp mas acc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εσπασμενουςσπάωεσπασ·μεν·ουςperf mp ptcp mas acc pl

σπάω (σπ(α)-, σπα·σ-, σπα·σ-, -, εσπασ-, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσπωσπ(α)·ωσπωμαισπ(α)·ομαι
2ndσπᾳςσπ(α)·ειςσπᾳ, σπασαι[LXX]σπ(α)·ῃ, σπ(α)·ει classical, σπ(α)·εσαι alt
3rdσπᾳσπ(α)·εισπαταισπ(α)·εται
Pl1stσπωμενσπ(α)·ομενσπωμεθασπ(α)·ομεθα
2ndσπατεσπ(α)·ετεσπασθεσπ(α)·εσθε
3rdσπωσιν, σπωσισπ(α)·ουσι(ν)σπωνται[LXX]σπ(α)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσπωσπ(α)·ωσπωμαισπ(α)·ωμαι
2ndσπᾳςσπ(α)·ῃςσπᾳσπ(α)·ῃ
3rdσπᾳσπ(α)·ῃσπαταισπ(α)·ηται
Pl1stσπωμενσπ(α)·ωμενσπωμεθασπ(α)·ωμεθα
2ndσπατεσπ(α)·ητεσπασθεσπ(α)·ησθε
3rdσπωσιν, σπωσισπ(α)·ωσι(ν)σπωνται[LXX]σπ(α)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσπῳμισπ(α)·οιμισπῳμηνσπ(α)·οιμην
2ndσπῳςσπ(α)·οιςσπῳοσπ(α)·οιο
3rdσπῳσπ(α)·οισπῳτοσπ(α)·οιτο
Pl1stσπῳμενσπ(α)·οιμενσπῳμεθασπ(α)·οιμεθα
2ndσπῳτεσπ(α)·οιτεσπῳσθεσπ(α)·οισθε
3rdσπῳεν, σπῳσανσπ(α)·οιεν, σπ(α)·οισαν altσπῳντοσπ(α)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσπασπ(α)·εσπωσπ(α)·ου
3rdσπατωσπ(α)·ετωσπασθωσπ(α)·εσθω
Pl1st
2ndσπατεσπ(α)·ετεσπασθεσπ(α)·εσθε
3rdσπατωσαν, σπωντωνσπ(α)·ετωσαν, σπ(α)·οντων classicalσπασθωσαν, σπασθωνσπ(α)·εσθωσαν, σπ(α)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
σπᾳν, σπαν​σπ(α)·ειν, σπ(α)·ειν > σπαν​σπασθαι​σπ(α)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσπωσασπωνσπ(α)·ουσ·ασπ(α)·ο[υ]ν[τ]
Nomσπωνσπ(α)·ο[υ]ν[τ]·^
Accσπωσανσπωντασπ(α)·ουσ·ανσπ(α)·ο[υ]ντ·α
Datσπωσῃσπωντισπ(α)·ουσ·ῃσπ(α)·ο[υ]ντ·ι
Genσπωσηςσπωντοςσπ(α)·ουσ·ηςσπ(α)·ο[υ]ντ·ος
PlVocσπωσαισπωντεςσπωντασπ(α)·ουσ·αισπ(α)·ο[υ]ντ·εςσπ(α)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accσπωσαςσπωνταςσπ(α)·ουσ·αςσπ(α)·ο[υ]ντ·ας
Datσπωσαιςσπωσι, σπωσινσπ(α)·ουσ·αιςσπ(α)·ου[ντ]·σι(ν)
Genσπωσωνσπωντωνσπ(α)·ουσ·ωνσπ(α)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσπωμενησπωμενεσπ(α)·ομεν·ησπ(α)·ομεν·ε
Nomσπωμενοςσπ(α)·ομεν·ος
Accσπωμενηνσπωμενονσπ(α)·ομεν·ηνσπ(α)·ομεν·ον
Datσπωμενῃσπωμενῳσπ(α)·ομεν·ῃσπ(α)·ομεν·ῳ
Genσπωμενηςσπωμενουσπ(α)·ομεν·ηςσπ(α)·ομεν·ου
PlVocσπωμεναισπωμενοι[LXX]σπωμενασπ(α)·ομεν·αισπ(α)·ομεν·οισπ(α)·ομεν·α
Nom
Accσπωμεναςσπωμενουςσπ(α)·ομεν·αςσπ(α)·ομεν·ους
Datσπωμεναιςσπωμενοιςσπ(α)·ομεν·αιςσπ(α)·ομεν·οις
Genσπωμενων[LXX]σπωμενων[LXX]σπ(α)·ομεν·ωνσπ(α)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσπωνε·σπ(α)·ονεσπωμηνε·σπ(α)·ομην
2ndεσπαςε·σπ(α)·εςεσπωε·σπ(α)·ου
3rdεσπαε·σπ(α)·εεσπατοε·σπ(α)·ετο
Pl1stεσπωμενε·σπ(α)·ομενεσπωμεθαε·σπ(α)·ομεθα
2ndεσπατεε·σπ(α)·ετεεσπασθεε·σπ(α)·εσθε
3rdεσπων, εσπωσανε·σπ(α)·ον, ε·σπ(α)·οσαν altεσπωντοε·σπ(α)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσπασωσπα·σωσπασομαισπα·σομαι
2ndσπασειςσπα·σειςσπασῃ, σπασει, σπασεσαισπα·σῃ, σπα·σει classical, σπα·σεσαι alt
3rdσπασεισπα·σεισπασεταισπα·σεται
Pl1stσπασομενσπα·σομενσπασομεθασπα·σομεθα
2ndσπασετεσπα·σετεσπασεσθεσπα·σεσθε
3rdσπασουσιν, σπασουσισπα·σουσι(ν)σπασονταισπα·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσπασοιμισπα·σοιμισπασοιμηνσπα·σοιμην
2ndσπασοιςσπα·σοιςσπασοιοσπα·σοιο
3rdσπασοισπα·σοισπασοιτοσπα·σοιτο
Pl1stσπασοιμενσπα·σοιμενσπασοιμεθασπα·σοιμεθα
2ndσπασοιτεσπα·σοιτεσπασοισθεσπα·σοισθε
3rdσπασοιενσπα·σοιενσπασοιντοσπα·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
σπασειν​σπα·σειν​σπασεσθαι​σπα·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσπασουσασπασον[LXX]σπα·σουσ·ασπα·σο[υ]ν[τ]
Nomσπασωνσπα·σο[υ]ν[τ]·^
Accσπασουσανσπασοντασπα·σουσ·ανσπα·σο[υ]ντ·α
Datσπασουσῃσπασοντισπα·σουσ·ῃσπα·σο[υ]ντ·ι
Genσπασουσηςσπασοντοςσπα·σουσ·ηςσπα·σο[υ]ντ·ος
PlVocσπασουσαισπασοντεςσπασοντασπα·σουσ·αισπα·σο[υ]ντ·εςσπα·σο[υ]ντ·α
Nom
Accσπασουσαςσπασονταςσπα·σουσ·αςσπα·σο[υ]ντ·ας
Datσπασουσαιςσπασουσι, σπασουσινσπα·σουσ·αιςσπα·σου[ντ]·σι(ν)
Genσπασουσωνσπασοντωνσπα·σουσ·ωνσπα·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσπασομενησπασομενεσπα·σομεν·ησπα·σομεν·ε
Nomσπασομενοςσπα·σομεν·ος
Accσπασομενηνσπασομενονσπα·σομεν·ηνσπα·σομεν·ον
Datσπασομενῃσπασομενῳσπα·σομεν·ῃσπα·σομεν·ῳ
Genσπασομενηςσπασομενουσπα·σομεν·ηςσπα·σομεν·ου
PlVocσπασομεναισπασομενοισπασομενασπα·σομεν·αισπα·σομεν·οισπα·σομεν·α
Nom
Accσπασομεναςσπασομενουςσπα·σομεν·αςσπα·σομεν·ους
Datσπασομεναιςσπασομενοιςσπα·σομεν·αιςσπα·σομεν·οις
Genσπασομενωνσπασομενωνσπα·σομεν·ωνσπα·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσπασα[LXX]ε·σπα·σαεσπασαμηνε·σπα·σαμην
2ndεσπασαςε·σπα·σαςεσπασωε·σπα·σω
3rdεσπασεν[LXX], εσπασεε·σπα·σε(ν), ε·σπα·σε(ν)εσπασατο[LXX]ε·σπα·σατο
Pl1stεσπασαμενε·σπα·σαμενεσπασαμεθαε·σπα·σαμεθα
2ndεσπασατεε·σπα·σατεεσπασασθεε·σπα·σασθε
3rdεσπασανε·σπα·σανεσπασαντο[LXX]ε·σπα·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσπασωσπα·σωσπασωμαισπα·σωμαι
2ndσπασῃς[LXX]σπα·σῃςσπασῃσπα·σῃ
3rdσπασῃσπα·σῃσπασηταισπα·σηται
Pl1stσπασωμενσπα·σωμενσπασωμεθασπα·σωμεθα
2ndσπασητεσπα·σητεσπασησθεσπα·σησθε
3rdσπασωσιν, σπασωσισπα·σωσι(ν)σπασωνταισπα·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσπασαιμισπα·σαιμισπασαιμηνσπα·σαιμην
2ndσπασαις, σπασειαςσπα·σαις, σπα·σειας classicalσπασαιοσπα·σαιο
3rdσπασαι[LXX], σπασειεσπα·σαι, σπα·σειε classicalσπασαιτοσπα·σαιτο
Pl1stσπασαιμενσπα·σαιμενσπασαιμεθασπα·σαιμεθα
2ndσπασαιτεσπα·σαιτεσπασαισθεσπα·σαισθε
3rdσπασαιεν, σπασαισαν, σπασειαν, σπασειενσπα·σαιεν, σπα·σαισαν alt, σπα·σειαν classical, σπα·σειεν classicalσπασαιντοσπα·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσπασον[LXX]σπα·σονσπασαι[LXX]σπα·σαι
3rdσπασατωσπα·σατωσπασασθωσπα·σασθω
Pl1st
2ndσπασατεσπα·σατεσπασασθεσπα·σασθε
3rdσπασατωσαν, σπασαντωνσπα·σατωσαν, σπα·σαντων classicalσπασασθωσαν, σπασασθωνσπα·σασθωσαν, σπα·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
σπασαι[LXX]​σπα·σαισπασασθαι​σπα·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσπασασασπασαςσπασανσπα·σασ·ασπα·σα[ντ]·ςσπα·σαν[τ]
Nom
Accσπασασανσπασαντασπα·σασ·ανσπα·σαντ·α
Datσπασασῃσπασαντισπα·σασ·ῃσπα·σαντ·ι
Genσπασασηςσπασαντοςσπα·σασ·ηςσπα·σαντ·ος
PlVocσπασασαισπασαντεςσπασαντασπα·σασ·αισπα·σαντ·εςσπα·σαντ·α
Nom
Accσπασασαςσπασανταςσπα·σασ·αςσπα·σαντ·ας
Datσπασασαιςσπασασι, σπασασινσπα·σασ·αιςσπα·σα[ντ]·σι(ν)
Genσπασασωνσπασαντωνσπα·σασ·ωνσπα·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσπασαμενησπασαμενεσπα·σαμεν·ησπα·σαμεν·ε
Nomσπασαμενος[GNT][LXX]σπα·σαμεν·ος
Accσπασαμενηνσπασαμενονσπα·σαμεν·ηνσπα·σαμεν·ον
Datσπασαμενῃσπασαμενῳσπα·σαμεν·ῃσπα·σαμεν·ῳ
Genσπασαμενηςσπασαμενουσπα·σαμεν·ηςσπα·σαμεν·ου
PlVocσπασαμεναισπασαμενοισπασαμενασπα·σαμεν·αισπα·σαμεν·οισπα·σαμεν·α
Nom
Accσπασαμεναςσπασαμενουςσπα·σαμεν·αςσπα·σαμεν·ους
Datσπασαμεναιςσπασαμενοιςσπα·σαμεν·αιςσπα·σαμεν·οις
Genσπασαμενωνσπασαμενωνσπα·σαμεν·ωνσπα·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσπασμαιεσπασ·μαι
2ndεσπασαιεσπασ·[σ]αι
3rdεσπασταιεσπασ·ται
Pl1stεσπασμεθαεσπασ·μεθα
2ndεσπασθεεσπασ·[σ]θε
3rdεσπαδαταιεσπασ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσπασομαιεσπασ·[σ]ομαι
2ndεσπασῃ, εσπασειεσπασ·[σ]ῃ, εσπασ·[σ]ει classical
3rdεσπασεταιεσπασ·[σ]εται
Pl1stεσπασομεθαεσπασ·[σ]ομεθα
2ndεσπασεσθεεσπασ·[σ]εσθε
3rdεσπασονταιεσπασ·[σ]ονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσπασοιμηνεσπασ·[σ]οιμην
2ndεσπασοιοεσπασ·[σ]οιο
3rdεσπασοιτοεσπασ·[σ]οιτο
Pl1stεσπασοιμεθαεσπασ·[σ]οιμεθα
2ndεσπασοισθεεσπασ·[σ]οισθε
3rdεσπασοιντοεσπασ·[σ]οιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεσπασοεσπασ·[σ]ο
3rdεσπασθωεσπασ·[σ]θω
Pl1st
2ndεσπασθεεσπασ·[σ]θε
3rdεσπασθωσαν, εσπασθωνεσπασ·[σ]θωσαν, εσπασ·[σ]θων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εσπασθαι​εσπασ·[σ]θαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εσπασεσθαι​εσπασ·[σ]εσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεσπασμενη[LXX]εσπασμενεεσπασ·μεν·ηεσπασ·μεν·ε
Nomεσπασμενοςεσπασ·μεν·ος
Accεσπασμενην[LXX]εσπασμενονεσπασ·μεν·ηνεσπασ·μεν·ον
Datεσπασμενῃεσπασμενῳεσπασ·μεν·ῃεσπασ·μεν·ῳ
Genεσπασμενηςεσπασμενουεσπασ·μεν·ηςεσπασ·μεν·ου
PlVocεσπασμεναιεσπασμενοι[LXX]εσπασμεναεσπασ·μεν·αιεσπασ·μεν·οιεσπασ·μεν·α
Nom
Accεσπασμεναςεσπασμενους[LXX]εσπασ·μεν·αςεσπασ·μεν·ους
Datεσπασμεναιςεσπασμενοιςεσπασ·μεν·αιςεσπασ·μεν·οις
Genεσπασμενων[LXX]εσπασμενων[LXX]εσπασ·μεν·ωνεσπασ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσπασμηνε·εσπασ·μην
2ndεσπασοε·εσπασ·[σ]ο
3rdεσπαστοε·εσπασ·το
Pl1stεσπασμεθαε·εσπασ·μεθα
2ndεσπασθεε·εσπασ·[σ]θε
3rdεσπαδατοε·εσπασ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 24-Feb-2020 22:03:07 EST