σκεπαζω • SKEPAZW • skepazō

Search: εσκεπασεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εσκεπασενσκεπάζωε·σκεπα·σε(ν)1aor act ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εσκεπασενσκεπάζωε·σκεπα·σε(ν)1aor act ind 3rd sg

σκεπάζω [LXX] (σκεπαζ-, σκεπα·σ-, σκεπα·σ-, -, -, σκεπασ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσκεπαζωσκεπαζ·ωσκεπαζομαισκεπαζ·ομαι
2ndσκεπαζειςσκεπαζ·ειςσκεπαζῃ, σκεπαζει, σκεπαζεσαισκεπαζ·ῃ, σκεπαζ·ει classical, σκεπαζ·εσαι alt
3rdσκεπαζεισκεπαζ·εισκεπαζεται[LXX]σκεπαζ·εται
Pl1stσκεπαζομενσκεπαζ·ομενσκεπαζομεθασκεπαζ·ομεθα
2ndσκεπαζετεσκεπαζ·ετεσκεπαζεσθεσκεπαζ·εσθε
3rdσκεπαζουσιν, σκεπαζουσισκεπαζ·ουσι(ν)σκεπαζονταισκεπαζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσκεπαζωσκεπαζ·ωσκεπαζωμαισκεπαζ·ωμαι
2ndσκεπαζῃςσκεπαζ·ῃςσκεπαζῃσκεπαζ·ῃ
3rdσκεπαζῃσκεπαζ·ῃσκεπαζηταισκεπαζ·ηται
Pl1stσκεπαζωμενσκεπαζ·ωμενσκεπαζωμεθασκεπαζ·ωμεθα
2ndσκεπαζητεσκεπαζ·ητεσκεπαζησθεσκεπαζ·ησθε
3rdσκεπαζωσιν, σκεπαζωσισκεπαζ·ωσι(ν)σκεπαζωνταισκεπαζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσκεπαζοιμισκεπαζ·οιμισκεπαζοιμηνσκεπαζ·οιμην
2ndσκεπαζοιςσκεπαζ·οιςσκεπαζοιοσκεπαζ·οιο
3rdσκεπαζοισκεπαζ·οισκεπαζοιτοσκεπαζ·οιτο
Pl1stσκεπαζοιμενσκεπαζ·οιμενσκεπαζοιμεθασκεπαζ·οιμεθα
2ndσκεπαζοιτεσκεπαζ·οιτεσκεπαζοισθεσκεπαζ·οισθε
3rdσκεπαζοιεν, σκεπαζοισανσκεπαζ·οιεν, σκεπαζ·οισαν altσκεπαζοιντοσκεπαζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσκεπαζεσκεπαζ·εσκεπαζουσκεπαζ·ου
3rdσκεπαζετωσκεπαζ·ετωσκεπαζεσθωσκεπαζ·εσθω
Pl1st
2ndσκεπαζετεσκεπαζ·ετεσκεπαζεσθεσκεπαζ·εσθε
3rdσκεπαζετωσαν, σκεπαζοντωνσκεπαζ·ετωσαν, σκεπαζ·οντων classicalσκεπαζεσθωσαν, σκεπαζεσθωνσκεπαζ·εσθωσαν, σκεπαζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
σκεπαζειν​σκεπαζ·ειν​σκεπαζεσθαι​σκεπαζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσκεπαζουσασκεπαζονσκεπαζ·ουσ·ασκεπαζ·ο[υ]ν[τ]
Nomσκεπαζων[LXX]σκεπαζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accσκεπαζουσανσκεπαζοντασκεπαζ·ουσ·ανσκεπαζ·ο[υ]ντ·α
Datσκεπαζουσῃσκεπαζοντισκεπαζ·ουσ·ῃσκεπαζ·ο[υ]ντ·ι
Genσκεπαζουσηςσκεπαζοντοςσκεπαζ·ουσ·ηςσκεπαζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocσκεπαζουσαισκεπαζοντες[LXX]σκεπαζοντασκεπαζ·ουσ·αισκεπαζ·ο[υ]ντ·εςσκεπαζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accσκεπαζουσαςσκεπαζονταςσκεπαζ·ουσ·αςσκεπαζ·ο[υ]ντ·ας
Datσκεπαζουσαιςσκεπαζουσι, σκεπαζουσινσκεπαζ·ουσ·αιςσκεπαζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genσκεπαζουσωνσκεπαζοντωνσκεπαζ·ουσ·ωνσκεπαζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσκεπαζομενησκεπαζομενεσκεπαζ·ομεν·ησκεπαζ·ομεν·ε
Nomσκεπαζομενος[LXX]σκεπαζ·ομεν·ος
Accσκεπαζομενηνσκεπαζομενονσκεπαζ·ομεν·ηνσκεπαζ·ομεν·ον
Datσκεπαζομενῃσκεπαζομενῳσκεπαζ·ομεν·ῃσκεπαζ·ομεν·ῳ
Genσκεπαζομενηςσκεπαζομενουσκεπαζ·ομεν·ηςσκεπαζ·ομεν·ου
PlVocσκεπαζομεναισκεπαζομενοι[LXX]σκεπαζομενασκεπαζ·ομεν·αισκεπαζ·ομεν·οισκεπαζ·ομεν·α
Nom
Accσκεπαζομεναςσκεπαζομενουςσκεπαζ·ομεν·αςσκεπαζ·ομεν·ους
Datσκεπαζομεναιςσκεπαζομενοιςσκεπαζ·ομεν·αιςσκεπαζ·ομεν·οις
Genσκεπαζομενωνσκεπαζομενωνσκεπαζ·ομεν·ωνσκεπαζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσκεπαζονε·σκεπαζ·ονεσκεπαζομηνε·σκεπαζ·ομην
2ndεσκεπαζεςε·σκεπαζ·εςεσκεπαζουε·σκεπαζ·ου
3rdεσκεπαζεν, εσκεπαζεε·σκεπαζ·ε(ν)εσκεπαζετοε·σκεπαζ·ετο
Pl1stεσκεπαζομενε·σκεπαζ·ομενεσκεπαζομεθαε·σκεπαζ·ομεθα
2ndεσκεπαζετεε·σκεπαζ·ετεεσκεπαζεσθεε·σκεπαζ·εσθε
3rdεσκεπαζον, εσκεπαζοσανε·σκεπαζ·ον, ε·σκεπαζ·οσαν altεσκεπαζοντοε·σκεπαζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσκεπασω[LXX]σκεπα·σωσκεπασομαισκεπα·σομαι
2ndσκεπασεις[LXX]σκεπα·σειςσκεπασῃ[LXX], σκεπασει[LXX], σκεπασεσαισκεπα·σῃ, σκεπα·σει classical, σκεπα·σεσαι alt
3rdσκεπασει[LXX]σκεπα·σεισκεπασεταισκεπα·σεται
Pl1stσκεπασομενσκεπα·σομενσκεπασομεθασκεπα·σομεθα
2ndσκεπασετεσκεπα·σετεσκεπασεσθεσκεπα·σεσθε
3rdσκεπασουσιν, σκεπασουσισκεπα·σουσι(ν)σκεπασονταισκεπα·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσκεπασοιμισκεπα·σοιμισκεπασοιμηνσκεπα·σοιμην
2ndσκεπασοιςσκεπα·σοιςσκεπασοιοσκεπα·σοιο
3rdσκεπασοισκεπα·σοισκεπασοιτοσκεπα·σοιτο
Pl1stσκεπασοιμενσκεπα·σοιμενσκεπασοιμεθασκεπα·σοιμεθα
2ndσκεπασοιτεσκεπα·σοιτεσκεπασοισθεσκεπα·σοισθε
3rdσκεπασοιενσκεπα·σοιενσκεπασοιντοσκεπα·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
σκεπασειν​σκεπα·σειν​σκεπασεσθαι​σκεπα·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσκεπασουσασκεπασονσκεπα·σουσ·ασκεπα·σο[υ]ν[τ]
Nomσκεπασωνσκεπα·σο[υ]ν[τ]·^
Accσκεπασουσανσκεπασοντασκεπα·σουσ·ανσκεπα·σο[υ]ντ·α
Datσκεπασουσῃσκεπασοντισκεπα·σουσ·ῃσκεπα·σο[υ]ντ·ι
Genσκεπασουσηςσκεπασοντοςσκεπα·σουσ·ηςσκεπα·σο[υ]ντ·ος
PlVocσκεπασουσαισκεπασοντεςσκεπασοντασκεπα·σουσ·αισκεπα·σο[υ]ντ·εςσκεπα·σο[υ]ντ·α
Nom
Accσκεπασουσαςσκεπασονταςσκεπα·σουσ·αςσκεπα·σο[υ]ντ·ας
Datσκεπασουσαιςσκεπασουσι, σκεπασουσινσκεπα·σουσ·αιςσκεπα·σου[ντ]·σι(ν)
Genσκεπασουσωνσκεπασοντωνσκεπα·σουσ·ωνσκεπα·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσκεπασομενησκεπασομενεσκεπα·σομεν·ησκεπα·σομεν·ε
Nomσκεπασομενοςσκεπα·σομεν·ος
Accσκεπασομενηνσκεπασομενονσκεπα·σομεν·ηνσκεπα·σομεν·ον
Datσκεπασομενῃσκεπασομενῳσκεπα·σομεν·ῃσκεπα·σομεν·ῳ
Genσκεπασομενηςσκεπασομενουσκεπα·σομεν·ηςσκεπα·σομεν·ου
PlVocσκεπασομεναισκεπασομενοισκεπασομενασκεπα·σομεν·αισκεπα·σομεν·οισκεπα·σομεν·α
Nom
Accσκεπασομεναςσκεπασομενουςσκεπα·σομεν·αςσκεπα·σομεν·ους
Datσκεπασομεναιςσκεπασομενοιςσκεπα·σομεν·αιςσκεπα·σομεν·οις
Genσκεπασομενωνσκεπασομενωνσκεπα·σομεν·ωνσκεπα·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσκεπασαε·σκεπα·σαεσκεπασαμηνε·σκεπα·σαμην
2ndεσκεπασας[LXX]ε·σκεπα·σαςεσκεπασωε·σκεπα·σω
3rdεσκεπασεν[LXX], εσκεπασεε·σκεπα·σε(ν), ε·σκεπα·σε(ν)εσκεπασατοε·σκεπα·σατο
Pl1stεσκεπασαμενε·σκεπα·σαμενεσκεπασαμεθαε·σκεπα·σαμεθα
2ndεσκεπασατεε·σκεπα·σατεεσκεπασασθεε·σκεπα·σασθε
3rdεσκεπασαν[LXX]ε·σκεπα·σανεσκεπασαντοε·σκεπα·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσκεπασω[LXX]σκεπα·σωσκεπασωμαισκεπα·σωμαι
2ndσκεπασῃς[LXX]σκεπα·σῃςσκεπασῃ[LXX]σκεπα·σῃ
3rdσκεπασῃ[LXX]σκεπα·σῃσκεπασηταισκεπα·σηται
Pl1stσκεπασωμενσκεπα·σωμενσκεπασωμεθασκεπα·σωμεθα
2ndσκεπασητεσκεπα·σητεσκεπασησθεσκεπα·σησθε
3rdσκεπασωσιν, σκεπασωσισκεπα·σωσι(ν)σκεπασωνταισκεπα·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσκεπασαιμισκεπα·σαιμισκεπασαιμηνσκεπα·σαιμην
2ndσκεπασαις, σκεπασειαςσκεπα·σαις, σκεπα·σειας classicalσκεπασαιοσκεπα·σαιο
3rdσκεπασαι[LXX], σκεπασειεσκεπα·σαι, σκεπα·σειε classicalσκεπασαιτοσκεπα·σαιτο
Pl1stσκεπασαιμενσκεπα·σαιμενσκεπασαιμεθασκεπα·σαιμεθα
2ndσκεπασαιτεσκεπα·σαιτεσκεπασαισθεσκεπα·σαισθε
3rdσκεπασαιεν, σκεπασαισαν, σκεπασειαν, σκεπασειενσκεπα·σαιεν, σκεπα·σαισαν alt, σκεπα·σειαν classical, σκεπα·σειεν classicalσκεπασαιντοσκεπα·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσκεπασονσκεπα·σονσκεπασαι[LXX]σκεπα·σαι
3rdσκεπασατωσκεπα·σατωσκεπασασθωσκεπα·σασθω
Pl1st
2ndσκεπασατεσκεπα·σατεσκεπασασθεσκεπα·σασθε
3rdσκεπασατωσαν, σκεπασαντωνσκεπα·σατωσαν, σκεπα·σαντων classicalσκεπασασθωσαν, σκεπασασθωνσκεπα·σασθωσαν, σκεπα·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
σκεπασαι[LXX]​σκεπα·σαισκεπασασθαι​σκεπα·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσκεπασασασκεπασαςσκεπασανσκεπα·σασ·ασκεπα·σα[ντ]·ςσκεπα·σαν[τ]
Nom
Accσκεπασασανσκεπασαντασκεπα·σασ·ανσκεπα·σαντ·α
Datσκεπασασῃσκεπασαντισκεπα·σασ·ῃσκεπα·σαντ·ι
Genσκεπασασηςσκεπασαντοςσκεπα·σασ·ηςσκεπα·σαντ·ος
PlVocσκεπασασαισκεπασαντεςσκεπασαντασκεπα·σασ·αισκεπα·σαντ·εςσκεπα·σαντ·α
Nom
Accσκεπασασαςσκεπασανταςσκεπα·σασ·αςσκεπα·σαντ·ας
Datσκεπασασαιςσκεπασασι, σκεπασασινσκεπα·σασ·αιςσκεπα·σα[ντ]·σι(ν)
Genσκεπασασωνσκεπασαντωνσκεπα·σασ·ωνσκεπα·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσκεπασαμενησκεπασαμενεσκεπα·σαμεν·ησκεπα·σαμεν·ε
Nomσκεπασαμενοςσκεπα·σαμεν·ος
Accσκεπασαμενηνσκεπασαμενονσκεπα·σαμεν·ηνσκεπα·σαμεν·ον
Datσκεπασαμενῃσκεπασαμενῳσκεπα·σαμεν·ῃσκεπα·σαμεν·ῳ
Genσκεπασαμενηςσκεπασαμενουσκεπα·σαμεν·ηςσκεπα·σαμεν·ου
PlVocσκεπασαμεναισκεπασαμενοισκεπασαμενασκεπα·σαμεν·αισκεπα·σαμεν·οισκεπα·σαμεν·α
Nom
Accσκεπασαμεναςσκεπασαμενουςσκεπα·σαμεν·αςσκεπα·σαμεν·ους
Datσκεπασαμεναιςσκεπασαμενοιςσκεπα·σαμεν·αιςσκεπα·σαμεν·οις
Genσκεπασαμενωνσκεπασαμενωνσκεπα·σαμεν·ωνσκεπα·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεσκεπασθηνε·σκεπασ·θην
2ndεσκεπασθηςε·σκεπασ·θης
3rdεσκεπασθη[LXX]ε·σκεπασ·θη
Pl1stεσκεπασθημενε·σκεπασ·θημεν
2ndεσκεπασθητεε·σκεπασ·θητε
3rdεσκεπασθησανε·σκεπασ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stσκεπασθησομαι[LXX]σκεπασ·θησομαι
2ndσκεπασθησῃ, σκεπασθησεισκεπασ·θησῃ, σκεπασ·θησει classical
3rdσκεπασθησεται[LXX]σκεπασ·θησεται
Pl1stσκεπασθησομεθα[LXX]σκεπασ·θησομεθα
2ndσκεπασθησεσθεσκεπασ·θησεσθε
3rdσκεπασθησονταισκεπασ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσκεπασθωσκεπασ·θω
2ndσκεπασθῃςσκεπασ·θῃς
3rdσκεπασθῃσκεπασ·θῃ
Pl1stσκεπασθωμενσκεπασ·θωμεν
2ndσκεπασθητε[LXX]σκεπασ·θητε
3rdσκεπασθωσιν, σκεπασθωσισκεπασ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσκεπασθειηνσκεπασ·θειην
2ndσκεπασθειηςσκεπασ·θειης
3rdσκεπασθειησκεπασ·θειη
Pl1stσκεπασθειημεν, σκεπασθειμενσκεπασ·θειημεν, σκεπασ·θειμεν classical
2ndσκεπασθειητε, σκεπασθειτεσκεπασ·θειητε, σκεπασ·θειτε classical
3rdσκεπασθειησαν, σκεπασθειενσκεπασ·θειησαν, σκεπασ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stσκεπασθησοιμηνσκεπασ·θησοιμην
2ndσκεπασθησοιοσκεπασ·θησοιο
3rdσκεπασθησοιτοσκεπασ·θησοιτο
Pl1stσκεπασθησοιμεθασκεπασ·θησοιμεθα
2ndσκεπασθησοισθεσκεπασ·θησοισθε
3rdσκεπασθησοιντοσκεπασ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndσκεπασθητισκεπασ·θητι
3rdσκεπασθητωσκεπασ·θητω
Pl1st
2ndσκεπασθητε[LXX]σκεπασ·θητε
3rdσκεπασθητωσαν, σκεπασθεντωνσκεπασ·θητωσαν, σκεπασ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
σκεπασθηναι[LXX]​σκεπασ·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
σκεπασθησεσθαι​σκεπασ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσκεπασθεισασκεπασθεις[LXX]σκεπασθενσκεπασ·θεισ·ασκεπασ·θει[ντ]·ςσκεπασ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accσκεπασθεισανσκεπασθεντασκεπασ·θεισ·ανσκεπασ·θε[ι]ντ·α
Datσκεπασθεισῃσκεπασθεντισκεπασ·θεισ·ῃσκεπασ·θε[ι]ντ·ι
Genσκεπασθεισηςσκεπασθεντοςσκεπασ·θεισ·ηςσκεπασ·θε[ι]ντ·ος
PlVocσκεπασθεισαισκεπασθεντεςσκεπασθεντασκεπασ·θεισ·αισκεπασ·θε[ι]ντ·εςσκεπασ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accσκεπασθεισαςσκεπασθενταςσκεπασ·θεισ·αςσκεπασ·θε[ι]ντ·ας
Datσκεπασθεισαιςσκεπασθεισι, σκεπασθεισινσκεπασ·θεισ·αιςσκεπασ·θει[ντ]·σι(ν)
Genσκεπασθεισωνσκεπασθεντωνσκεπασ·θεισ·ωνσκεπασ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσκεπασθησομενησκεπασθησομενεσκεπασ·θησομεν·ησκεπασ·θησομεν·ε
Nomσκεπασθησομενοςσκεπασ·θησομεν·ος
Accσκεπασθησομενηνσκεπασθησομενονσκεπασ·θησομεν·ηνσκεπασ·θησομεν·ον
Datσκεπασθησομενῃσκεπασθησομενῳσκεπασ·θησομεν·ῃσκεπασ·θησομεν·ῳ
Genσκεπασθησομενηςσκεπασθησομενουσκεπασ·θησομεν·ηςσκεπασ·θησομεν·ου
PlVocσκεπασθησομεναισκεπασθησομενοισκεπασθησομενασκεπασ·θησομεν·αισκεπασ·θησομεν·οισκεπασ·θησομεν·α
Nom
Accσκεπασθησομεναςσκεπασθησομενουςσκεπασ·θησομεν·αςσκεπασ·θησομεν·ους
Datσκεπασθησομεναιςσκεπασθησομενοιςσκεπασ·θησομεν·αιςσκεπασ·θησομεν·οις
Genσκεπασθησομενωνσκεπασθησομενωνσκεπασ·θησομεν·ωνσκεπασ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 13-Nov-2019 18:38:04 EST