σκληρυνω • SKLHRUNW • sklērunō

Search: εσκληρυναν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εσκληρυνανσκληρύνωε·σκληρυν·[σ]αν1aor act ind 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εσκληρυνανσκληρύνωε·σκληρυν·[σ]αν1aor act ind 3rd pl

σκληρύνω (σκληρυν-, σκληρυν(ε)·[σ]-, σκληρυν·[σ]-, -, -, σκληρυν·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσκληρυνω[LXX]σκληρυν·ωσκληρυνομαισκληρυν·ομαι
2ndσκληρυνειςσκληρυν·ειςσκληρυνῃ, σκληρυνει[GNT], σκληρυνεσαισκληρυν·ῃ, σκληρυν·ει classical, σκληρυν·εσαι alt
3rdσκληρυνει[GNT]σκληρυν·εισκληρυνεταισκληρυν·εται
Pl1stσκληρυνομενσκληρυν·ομενσκληρυνομεθασκληρυν·ομεθα
2ndσκληρυνετεσκληρυν·ετεσκληρυνεσθεσκληρυν·εσθε
3rdσκληρυνουσιν, σκληρυνουσισκληρυν·ουσι(ν)σκληρυνονταισκληρυν·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσκληρυνω[LXX]σκληρυν·ωσκληρυνωμαισκληρυν·ωμαι
2ndσκληρυνῃςσκληρυν·ῃςσκληρυνῃσκληρυν·ῃ
3rdσκληρυνῃσκληρυν·ῃσκληρυνηταισκληρυν·ηται
Pl1stσκληρυνωμενσκληρυν·ωμενσκληρυνωμεθασκληρυν·ωμεθα
2ndσκληρυνητε[GNT][LXX]σκληρυν·ητεσκληρυνησθεσκληρυν·ησθε
3rdσκληρυνωσιν, σκληρυνωσισκληρυν·ωσι(ν)σκληρυνωνταισκληρυν·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσκληρυνοιμισκληρυν·οιμισκληρυνοιμηνσκληρυν·οιμην
2ndσκληρυνοιςσκληρυν·οιςσκληρυνοιοσκληρυν·οιο
3rdσκληρυνοισκληρυν·οισκληρυνοιτοσκληρυν·οιτο
Pl1stσκληρυνοιμενσκληρυν·οιμενσκληρυνοιμεθασκληρυν·οιμεθα
2ndσκληρυνοιτεσκληρυν·οιτεσκληρυνοισθεσκληρυν·οισθε
3rdσκληρυνοιεν, σκληρυνοισανσκληρυν·οιεν, σκληρυν·οισαν altσκληρυνοιντοσκληρυν·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσκληρυνεσκληρυν·εσκληρυνουσκληρυν·ου
3rdσκληρυνετωσκληρυν·ετωσκληρυνεσθωσκληρυν·εσθω
Pl1st
2ndσκληρυνετεσκληρυν·ετεσκληρυνεσθεσκληρυν·εσθε
3rdσκληρυνετωσαν, σκληρυνοντωνσκληρυν·ετωσαν, σκληρυν·οντων classicalσκληρυνεσθωσαν, σκληρυνεσθωνσκληρυν·εσθωσαν, σκληρυν·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
σκληρυνειν​σκληρυν·ειν​σκληρυνεσθαι​σκληρυν·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσκληρυνουσασκληρυνονσκληρυν·ουσ·ασκληρυν·ο[υ]ν[τ]
Nomσκληρυνωνσκληρυν·ο[υ]ν[τ]·^
Accσκληρυνουσανσκληρυνοντασκληρυν·ουσ·ανσκληρυν·ο[υ]ντ·α
Datσκληρυνουσῃσκληρυνοντισκληρυν·ουσ·ῃσκληρυν·ο[υ]ντ·ι
Genσκληρυνουσηςσκληρυνοντοςσκληρυν·ουσ·ηςσκληρυν·ο[υ]ντ·ος
PlVocσκληρυνουσαισκληρυνοντεςσκληρυνοντασκληρυν·ουσ·αισκληρυν·ο[υ]ντ·εςσκληρυν·ο[υ]ντ·α
Nom
Accσκληρυνουσαςσκληρυνονταςσκληρυν·ουσ·αςσκληρυν·ο[υ]ντ·ας
Datσκληρυνουσαιςσκληρυνουσι, σκληρυνουσινσκληρυν·ουσ·αιςσκληρυν·ου[ντ]·σι(ν)
Genσκληρυνουσωνσκληρυνοντωνσκληρυν·ουσ·ωνσκληρυν·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσκληρυνομενη[LXX]σκληρυνομενεσκληρυν·ομεν·ησκληρυν·ομεν·ε
Nomσκληρυνομενοςσκληρυν·ομεν·ος
Accσκληρυνομενηνσκληρυνομενονσκληρυν·ομεν·ηνσκληρυν·ομεν·ον
Datσκληρυνομενῃσκληρυνομενῳσκληρυν·ομεν·ῃσκληρυν·ομεν·ῳ
Genσκληρυνομενηςσκληρυνομενουσκληρυν·ομεν·ηςσκληρυν·ομεν·ου
PlVocσκληρυνομεναισκληρυνομενοισκληρυνομενασκληρυν·ομεν·αισκληρυν·ομεν·οισκληρυν·ομεν·α
Nom
Accσκληρυνομεναςσκληρυνομενουςσκληρυν·ομεν·αςσκληρυν·ομεν·ους
Datσκληρυνομεναιςσκληρυνομενοιςσκληρυν·ομεν·αιςσκληρυν·ομεν·οις
Genσκληρυνομενωνσκληρυνομενωνσκληρυν·ομεν·ωνσκληρυν·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσκληρυνονε·σκληρυν·ονεσκληρυνομηνε·σκληρυν·ομην
2ndεσκληρυνεςε·σκληρυν·εςεσκληρυνουε·σκληρυν·ου
3rdεσκληρυνεν[LXX], εσκληρυνεε·σκληρυν·ε(ν), ε·σκληρυν·ε(ν)εσκληρυνετοε·σκληρυν·ετο
Pl1stεσκληρυνομενε·σκληρυν·ομενεσκληρυνομεθαε·σκληρυν·ομεθα
2ndεσκληρυνετεε·σκληρυν·ετεεσκληρυνεσθεε·σκληρυν·εσθε
3rdεσκληρυνον, εσκληρυνοσανε·σκληρυν·ον, ε·σκληρυν·οσαν altεσκληρυνοντο[GNT]ε·σκληρυν·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσκληρυνω[LXX]σκληρυν(ε)·[σ]ωσκληρυνουμαισκληρυν(ε)·[σ]ομαι
2ndσκληρυνειςσκληρυν(ε)·[σ]ειςσκληρυνῃ, σκληρυνει[GNT], σκληρυνεισαισκληρυν(ε)·[σ]ῃ, σκληρυν(ε)·[σ]ει classical, σκληρυν(ε)·[σ]εσαι alt
3rdσκληρυνει[GNT]σκληρυν(ε)·[σ]εισκληρυνειταισκληρυν(ε)·[σ]εται
Pl1stσκληρυνουμενσκληρυν(ε)·[σ]ομενσκληρυνουμεθασκληρυν(ε)·[σ]ομεθα
2ndσκληρυνειτε[LXX]σκληρυν(ε)·[σ]ετεσκληρυνεισθεσκληρυν(ε)·[σ]εσθε
3rdσκληρυνουσιν, σκληρυνουσισκληρυν(ε)·[σ]ουσι(ν)σκληρυνουνταισκληρυν(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσκληρυνοιμισκληρυν(ε)·[σ]οιμισκληρυνοιμηνσκληρυν(ε)·[σ]οιμην
2ndσκληρυνοιςσκληρυν(ε)·[σ]οιςσκληρυνοιοσκληρυν(ε)·[σ]οιο
3rdσκληρυνοισκληρυν(ε)·[σ]οισκληρυνοιτοσκληρυν(ε)·[σ]οιτο
Pl1stσκληρυνοιμενσκληρυν(ε)·[σ]οιμενσκληρυνοιμεθασκληρυν(ε)·[σ]οιμεθα
2ndσκληρυνοιτεσκληρυν(ε)·[σ]οιτεσκληρυνοισθεσκληρυν(ε)·[σ]οισθε
3rdσκληρυνοιενσκληρυν(ε)·[σ]οιενσκληρυνοιντοσκληρυν(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
σκληρυνειν​σκληρυν(ε)·[σ]ειν​σκληρυνεισθαι​σκληρυν(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσκληρυνουσασκληρυνουνσκληρυν(ε)·[σ]ουσ·ασκληρυν(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomσκληρυνωνσκληρυν(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accσκληρυνουσανσκληρυνουντασκληρυν(ε)·[σ]ουσ·ανσκληρυν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datσκληρυνουσῃσκληρυνουντισκληρυν(ε)·[σ]ουσ·ῃσκληρυν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genσκληρυνουσηςσκληρυνουντοςσκληρυν(ε)·[σ]ουσ·ηςσκληρυν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocσκληρυνουσαισκληρυνουντεςσκληρυνουντασκληρυν(ε)·[σ]ουσ·αισκληρυν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςσκληρυν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accσκληρυνουσαςσκληρυνουνταςσκληρυν(ε)·[σ]ουσ·αςσκληρυν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datσκληρυνουσαιςσκληρυνουσι, σκληρυνουσινσκληρυν(ε)·[σ]ουσ·αιςσκληρυν(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genσκληρυνουσωνσκληρυνουντωνσκληρυν(ε)·[σ]ουσ·ωνσκληρυν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσκληρυνουμενησκληρυνουμενεσκληρυν(ε)·[σ]ομεν·ησκληρυν(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomσκληρυνουμενοςσκληρυν(ε)·[σ]ομεν·ος
Accσκληρυνουμενηνσκληρυνουμενονσκληρυν(ε)·[σ]ομεν·ηνσκληρυν(ε)·[σ]ομεν·ον
Datσκληρυνουμενῃσκληρυνουμενῳσκληρυν(ε)·[σ]ομεν·ῃσκληρυν(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genσκληρυνουμενηςσκληρυνουμενουσκληρυν(ε)·[σ]ομεν·ηςσκληρυν(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocσκληρυνουμεναισκληρυνουμενοισκληρυνουμενασκληρυν(ε)·[σ]ομεν·αισκληρυν(ε)·[σ]ομεν·οισκληρυν(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accσκληρυνουμεναςσκληρυνουμενουςσκληρυν(ε)·[σ]ομεν·αςσκληρυν(ε)·[σ]ομεν·ους
Datσκληρυνουμεναιςσκληρυνουμενοιςσκληρυν(ε)·[σ]ομεν·αιςσκληρυν(ε)·[σ]ομεν·οις
Genσκληρυνουμενωνσκληρυνουμενωνσκληρυν(ε)·[σ]ομεν·ωνσκληρυν(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσκληρυνα[LXX]ε·σκληρυν·[σ]αεσκληρυναμηνε·σκληρυν·[σ]αμην
2ndεσκληρυνας[LXX]ε·σκληρυν·[σ]αςεσκληρυνωε·σκληρυν·[σ]ω
3rdεσκληρυνεν[LXX], εσκληρυνεε·σκληρυν·[σ]ε(ν), ε·σκληρυν·[σ]ε(ν)εσκληρυνατοε·σκληρυν·[σ]ατο
Pl1stεσκληρυναμεν[LXX]ε·σκληρυν·[σ]αμενεσκληρυναμεθαε·σκληρυν·[σ]αμεθα
2ndεσκληρυνατεε·σκληρυν·[σ]ατεεσκληρυνασθεε·σκληρυν·[σ]ασθε
3rdεσκληρυναν[LXX]ε·σκληρυν·[σ]ανεσκληρυναντοε·σκληρυν·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσκληρυνω[LXX]σκληρυν·[σ]ωσκληρυνωμαισκληρυν·[σ]ωμαι
2ndσκληρυνῃςσκληρυν·[σ]ῃςσκληρυνῃσκληρυν·[σ]ῃ
3rdσκληρυνῃσκληρυν·[σ]ῃσκληρυνηταισκληρυν·[σ]ηται
Pl1stσκληρυνωμενσκληρυν·[σ]ωμενσκληρυνωμεθασκληρυν·[σ]ωμεθα
2ndσκληρυνητε[GNT][LXX]σκληρυν·[σ]ητεσκληρυνησθεσκληρυν·[σ]ησθε
3rdσκληρυνωσιν, σκληρυνωσισκληρυν·[σ]ωσι(ν)σκληρυνωνταισκληρυν·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσκληρυναιμισκληρυν·[σ]αιμισκληρυναιμηνσκληρυν·[σ]αιμην
2ndσκληρυναις, σκληρυνειαςσκληρυν·[σ]αις, σκληρυν·[σ]ειας classicalσκληρυναιοσκληρυν·[σ]αιο
3rdσκληρυναι, σκληρυνειεσκληρυν·[σ]αι, σκληρυν·[σ]ειε classicalσκληρυναιτοσκληρυν·[σ]αιτο
Pl1stσκληρυναιμενσκληρυν·[σ]αιμενσκληρυναιμεθασκληρυν·[σ]αιμεθα
2ndσκληρυναιτεσκληρυν·[σ]αιτεσκληρυναισθεσκληρυν·[σ]αισθε
3rdσκληρυναιεν, σκληρυναισαν, σκληρυνειαν, σκληρυνειενσκληρυν·[σ]αιεν, σκληρυν·[σ]αισαν alt, σκληρυν·[σ]ειαν classical, σκληρυν·[σ]ειεν classicalσκληρυναιντοσκληρυν·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσκληρυνονσκληρυν·[σ]ονσκληρυναισκληρυν·[σ]αι
3rdσκληρυνατωσκληρυν·[σ]ατωσκληρυνασθωσκληρυν·[σ]ασθω
Pl1st
2ndσκληρυνατεσκληρυν·[σ]ατεσκληρυνασθεσκληρυν·[σ]ασθε
3rdσκληρυνατωσαν, σκληρυναντωνσκληρυν·[σ]ατωσαν, σκληρυν·[σ]αντων classicalσκληρυνασθωσαν, σκληρυνασθωνσκληρυν·[σ]ασθωσαν, σκληρυν·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
σκληρυναι​σκληρυν·[σ]αι​σκληρυνασθαι​σκληρυν·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσκληρυνασασκληρυνας[LXX]σκληρυνανσκληρυν·[σ]ασ·ασκληρυν·[σ]α[ντ]·ςσκληρυν·[σ]αν[τ]
Nom
Accσκληρυνασανσκληρυναντασκληρυν·[σ]ασ·ανσκληρυν·[σ]αντ·α
Datσκληρυνασῃσκληρυναντισκληρυν·[σ]ασ·ῃσκληρυν·[σ]αντ·ι
Genσκληρυνασηςσκληρυναντοςσκληρυν·[σ]ασ·ηςσκληρυν·[σ]αντ·ος
PlVocσκληρυνασαισκληρυναντεςσκληρυναντασκληρυν·[σ]ασ·αισκληρυν·[σ]αντ·εςσκληρυν·[σ]αντ·α
Nom
Accσκληρυνασαςσκληρυνανταςσκληρυν·[σ]ασ·αςσκληρυν·[σ]αντ·ας
Datσκληρυνασαιςσκληρυνασι, σκληρυνασινσκληρυν·[σ]ασ·αιςσκληρυν·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genσκληρυνασωνσκληρυναντωνσκληρυν·[σ]ασ·ωνσκληρυν·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσκληρυναμενησκληρυναμενεσκληρυν·[σ]αμεν·ησκληρυν·[σ]αμεν·ε
Nomσκληρυναμενοςσκληρυν·[σ]αμεν·ος
Accσκληρυναμενηνσκληρυναμενονσκληρυν·[σ]αμεν·ηνσκληρυν·[σ]αμεν·ον
Datσκληρυναμενῃσκληρυναμενῳσκληρυν·[σ]αμεν·ῃσκληρυν·[σ]αμεν·ῳ
Genσκληρυναμενηςσκληρυναμενουσκληρυν·[σ]αμεν·ηςσκληρυν·[σ]αμεν·ου
PlVocσκληρυναμεναισκληρυναμενοισκληρυναμενασκληρυν·[σ]αμεν·αισκληρυν·[σ]αμεν·οισκληρυν·[σ]αμεν·α
Nom
Accσκληρυναμεναςσκληρυναμενουςσκληρυν·[σ]αμεν·αςσκληρυν·[σ]αμεν·ους
Datσκληρυναμεναιςσκληρυναμενοιςσκληρυν·[σ]αμεν·αιςσκληρυν·[σ]αμεν·οις
Genσκληρυναμενωνσκληρυναμενωνσκληρυν·[σ]αμεν·ωνσκληρυν·[σ]αμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεσκληρυνθηνε·σκληρυν·θην
2ndεσκληρυνθηςε·σκληρυν·θης
3rdεσκληρυνθη[LXX]ε·σκληρυν·θη
Pl1stεσκληρυνθημενε·σκληρυν·θημεν
2ndεσκληρυνθητεε·σκληρυν·θητε
3rdεσκληρυνθησανε·σκληρυν·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stσκληρυνθησομαισκληρυν·θησομαι
2ndσκληρυνθησῃ, σκληρυνθησεισκληρυν·θησῃ, σκληρυν·θησει classical
3rdσκληρυνθησεταισκληρυν·θησεται
Pl1stσκληρυνθησομεθασκληρυν·θησομεθα
2ndσκληρυνθησεσθεσκληρυν·θησεσθε
3rdσκληρυνθησονταισκληρυν·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσκληρυνθωσκληρυν·θω
2ndσκληρυνθῃςσκληρυν·θῃς
3rdσκληρυνθῃ[GNT]σκληρυν·θῃ
Pl1stσκληρυνθωμενσκληρυν·θωμεν
2ndσκληρυνθητεσκληρυν·θητε
3rdσκληρυνθωσιν, σκληρυνθωσισκληρυν·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσκληρυνθειηνσκληρυν·θειην
2ndσκληρυνθειηςσκληρυν·θειης
3rdσκληρυνθειη[LXX]σκληρυν·θειη
Pl1stσκληρυνθειημεν, σκληρυνθειμενσκληρυν·θειημεν, σκληρυν·θειμεν classical
2ndσκληρυνθειητε, σκληρυνθειτεσκληρυν·θειητε, σκληρυν·θειτε classical
3rdσκληρυνθειησαν, σκληρυνθειενσκληρυν·θειησαν, σκληρυν·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stσκληρυνθησοιμηνσκληρυν·θησοιμην
2ndσκληρυνθησοιοσκληρυν·θησοιο
3rdσκληρυνθησοιτοσκληρυν·θησοιτο
Pl1stσκληρυνθησοιμεθασκληρυν·θησοιμεθα
2ndσκληρυνθησοισθεσκληρυν·θησοισθε
3rdσκληρυνθησοιντοσκληρυν·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndσκληρυνθητισκληρυν·θητι
3rdσκληρυνθητωσκληρυν·θητω
Pl1st
2ndσκληρυνθητεσκληρυν·θητε
3rdσκληρυνθητωσαν, σκληρυνθεντωνσκληρυν·θητωσαν, σκληρυν·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
σκληρυνθηναι​σκληρυν·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
σκληρυνθησεσθαι​σκληρυν·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσκληρυνθεισασκληρυνθεις[LXX]σκληρυνθενσκληρυν·θεισ·ασκληρυν·θει[ντ]·ςσκληρυν·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accσκληρυνθεισανσκληρυνθεντασκληρυν·θεισ·ανσκληρυν·θε[ι]ντ·α
Datσκληρυνθεισῃσκληρυνθεντισκληρυν·θεισ·ῃσκληρυν·θε[ι]ντ·ι
Genσκληρυνθεισηςσκληρυνθεντοςσκληρυν·θεισ·ηςσκληρυν·θε[ι]ντ·ος
PlVocσκληρυνθεισαισκληρυνθεντεςσκληρυνθεντασκληρυν·θεισ·αισκληρυν·θε[ι]ντ·εςσκληρυν·θε[ι]ντ·α
Nom
Accσκληρυνθεισαςσκληρυνθενταςσκληρυν·θεισ·αςσκληρυν·θε[ι]ντ·ας
Datσκληρυνθεισαιςσκληρυνθεισι, σκληρυνθεισινσκληρυν·θεισ·αιςσκληρυν·θει[ντ]·σι(ν)
Genσκληρυνθεισωνσκληρυνθεντωνσκληρυν·θεισ·ωνσκληρυν·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσκληρυνθησομενησκληρυνθησομενεσκληρυν·θησομεν·ησκληρυν·θησομεν·ε
Nomσκληρυνθησομενοςσκληρυν·θησομεν·ος
Accσκληρυνθησομενηνσκληρυνθησομενονσκληρυν·θησομεν·ηνσκληρυν·θησομεν·ον
Datσκληρυνθησομενῃσκληρυνθησομενῳσκληρυν·θησομεν·ῃσκληρυν·θησομεν·ῳ
Genσκληρυνθησομενηςσκληρυνθησομενουσκληρυν·θησομεν·ηςσκληρυν·θησομεν·ου
PlVocσκληρυνθησομεναισκληρυνθησομενοισκληρυνθησομενασκληρυν·θησομεν·αισκληρυν·θησομεν·οισκληρυν·θησομεν·α
Nom
Accσκληρυνθησομεναςσκληρυνθησομενουςσκληρυν·θησομεν·αςσκληρυν·θησομεν·ους
Datσκληρυνθησομεναιςσκληρυνθησομενοιςσκληρυν·θησομεν·αιςσκληρυν·θησομεν·οις
Genσκληρυνθησομενωνσκληρυνθησομενωνσκληρυν·θησομεν·ωνσκληρυν·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 29-Jan-2020 08:54:09 EST