σειω • SEIW • seiō

Search: εσεισθη

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εσεισθησείωε·σεισ·θηaor θη ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εσεισθησείωε·σεισ·θηaor θη ind 3rd sg

σείω (σει-, σει·σ-, σει·σ-, -, -, σεισ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσειω[GNT][LXX]σει·ωσειομαι[LXX]σει·ομαι
2ndσειειςσει·ειςσειῃ, σειει, σειεσαισει·ῃ, σει·ει classical, σει·εσαι alt
3rdσειεισει·εισειεται[LXX]σει·εται
Pl1stσειομενσει·ομενσειομεθασει·ομεθα
2ndσειετεσει·ετεσειεσθεσει·εσθε
3rdσειουσιν, σειουσισει·ουσι(ν)σειονταισει·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσειω[GNT][LXX]σει·ωσειωμαισει·ωμαι
2ndσειῃςσει·ῃςσειῃσει·ῃ
3rdσειῃσει·ῃσειηταισει·ηται
Pl1stσειωμενσει·ωμενσειωμεθασει·ωμεθα
2ndσειητεσει·ητεσειησθεσει·ησθε
3rdσειωσιν, σειωσισει·ωσι(ν)σειωνταισει·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσειοιμισει·οιμισειοιμηνσει·οιμην
2ndσειοιςσει·οιςσειοιοσει·οιο
3rdσειοισει·οισειοιτοσει·οιτο
Pl1stσειοιμενσει·οιμενσειοιμεθασει·οιμεθα
2ndσειοιτεσει·οιτεσειοισθεσει·οισθε
3rdσειοιεν, σειοισανσει·οιεν, σει·οισαν altσειοιντοσει·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσειεσει·εσειουσει·ου
3rdσειετωσει·ετωσειεσθωσει·εσθω
Pl1st
2ndσειετεσει·ετεσειεσθεσει·εσθε
3rdσειετωσαν, σειοντωνσει·ετωσαν, σει·οντων classicalσειεσθωσαν, σειεσθωνσει·εσθωσαν, σει·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
σειειν​σει·ειν​σειεσθαι​σει·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσειουσασειονσει·ουσ·ασει·ο[υ]ν[τ]
Nomσειων[LXX]σει·ο[υ]ν[τ]·^
Accσειουσανσειοντασει·ουσ·ανσει·ο[υ]ντ·α
Datσειουσῃσειοντισει·ουσ·ῃσει·ο[υ]ντ·ι
Genσειουσηςσειοντοςσει·ουσ·ηςσει·ο[υ]ντ·ος
PlVocσειουσαισειοντεςσειοντασει·ουσ·αισει·ο[υ]ντ·εςσει·ο[υ]ντ·α
Nom
Accσειουσαςσειονταςσει·ουσ·αςσει·ο[υ]ντ·ας
Datσειουσαιςσειουσι, σειουσινσει·ουσ·αιςσει·ου[ντ]·σι(ν)
Genσειουσωνσειοντωνσει·ουσ·ωνσει·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσειομενη[GNT]σειομενεσει·ομεν·ησει·ομεν·ε
Nomσειομενοςσει·ομεν·ος
Accσειομενηνσειομενονσει·ομεν·ηνσει·ομεν·ον
Datσειομενῃσειομενῳσει·ομεν·ῃσει·ομεν·ῳ
Genσειομενηςσειομενουσει·ομεν·ηςσει·ομεν·ου
PlVocσειομεναισειομενοισειομενασει·ομεν·αισει·ομεν·οισει·ομεν·α
Nom
Accσειομεναςσειομενουςσει·ομεν·αςσει·ομεν·ους
Datσειομεναιςσειομενοιςσει·ομεν·αιςσει·ομεν·οις
Genσειομενωνσειομενωνσει·ομεν·ωνσει·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσειονε·σει·ονεσειομηνε·σει·ομην
2ndεσειεςε·σει·εςεσειουε·σει·ου
3rdεσειεν, εσειεε·σει·ε(ν)εσειετοε·σει·ετο
Pl1stεσειομενε·σει·ομενεσειομεθαε·σει·ομεθα
2ndεσειετεε·σει·ετεεσειεσθεε·σει·εσθε
3rdεσειον, εσειοσανε·σει·ον, ε·σει·οσαν altεσειοντοε·σει·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσεισω[GNT][LXX]σει·σωσεισομαισει·σομαι
2ndσεισειςσει·σειςσεισῃ, σεισει, σεισεσαισει·σῃ, σει·σει classical, σει·σεσαι alt
3rdσεισεισει·σεισεισεταισει·σεται
Pl1stσεισομενσει·σομενσεισομεθασει·σομεθα
2ndσεισετεσει·σετεσεισεσθεσει·σεσθε
3rdσεισουσιν, σεισουσισει·σουσι(ν)σεισονταισει·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσεισοιμισει·σοιμισεισοιμηνσει·σοιμην
2ndσεισοιςσει·σοιςσεισοιοσει·σοιο
3rdσεισοισει·σοισεισοιτοσει·σοιτο
Pl1stσεισοιμενσει·σοιμενσεισοιμεθασει·σοιμεθα
2ndσεισοιτεσει·σοιτεσεισοισθεσει·σοισθε
3rdσεισοιενσει·σοιενσεισοιντοσει·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
σεισειν​σει·σειν​σεισεσθαι​σει·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσεισουσασεισονσει·σουσ·ασει·σο[υ]ν[τ]
Nomσεισωνσει·σο[υ]ν[τ]·^
Accσεισουσανσεισοντασει·σουσ·ανσει·σο[υ]ντ·α
Datσεισουσῃσεισοντισει·σουσ·ῃσει·σο[υ]ντ·ι
Genσεισουσηςσεισοντοςσει·σουσ·ηςσει·σο[υ]ντ·ος
PlVocσεισουσαισεισοντεςσεισοντασει·σουσ·αισει·σο[υ]ντ·εςσει·σο[υ]ντ·α
Nom
Accσεισουσαςσεισονταςσει·σουσ·αςσει·σο[υ]ντ·ας
Datσεισουσαιςσεισουσι, σεισουσινσει·σουσ·αιςσει·σου[ντ]·σι(ν)
Genσεισουσωνσεισοντωνσει·σουσ·ωνσει·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσεισομενησεισομενεσει·σομεν·ησει·σομεν·ε
Nomσεισομενοςσει·σομεν·ος
Accσεισομενηνσεισομενονσει·σομεν·ηνσει·σομεν·ον
Datσεισομενῃσεισομενῳσει·σομεν·ῃσει·σομεν·ῳ
Genσεισομενηςσεισομενουσει·σομεν·ηςσει·σομεν·ου
PlVocσεισομεναισεισομενοισεισομενασει·σομεν·αισει·σομεν·οισει·σομεν·α
Nom
Accσεισομεναςσεισομενουςσει·σομεν·αςσει·σομεν·ους
Datσεισομεναιςσεισομενοιςσει·σομεν·αιςσει·σομεν·οις
Genσεισομενωνσεισομενωνσει·σομεν·ωνσει·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσεισαε·σει·σαεσεισαμηνε·σει·σαμην
2ndεσεισαςε·σει·σαςεσεισωε·σει·σω
3rdεσεισεν, εσεισεε·σει·σε(ν)εσεισατοε·σει·σατο
Pl1stεσεισαμενε·σει·σαμενεσεισαμεθαε·σει·σαμεθα
2ndεσεισατεε·σει·σατεεσεισασθεε·σει·σασθε
3rdεσεισανε·σει·σανεσεισαντοε·σει·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσεισω[GNT][LXX]σει·σωσεισωμαισει·σωμαι
2ndσεισῃςσει·σῃςσεισῃσει·σῃ
3rdσεισῃσει·σῃσεισηταισει·σηται
Pl1stσεισωμενσει·σωμενσεισωμεθασει·σωμεθα
2ndσεισητεσει·σητεσεισησθεσει·σησθε
3rdσεισωσιν, σεισωσισει·σωσι(ν)σεισωνταισει·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσεισαιμισει·σαιμισεισαιμηνσει·σαιμην
2ndσεισαις, σεισειαςσει·σαις, σει·σειας classicalσεισαιοσει·σαιο
3rdσεισαι, σεισειεσει·σαι, σει·σειε classicalσεισαιτοσει·σαιτο
Pl1stσεισαιμενσει·σαιμενσεισαιμεθασει·σαιμεθα
2ndσεισαιτεσει·σαιτεσεισαισθεσει·σαισθε
3rdσεισαιεν, σεισαισαν, σεισειαν, σεισειενσει·σαιεν, σει·σαισαν alt, σει·σειαν classical, σει·σειεν classicalσεισαιντοσει·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσεισονσει·σονσεισαισει·σαι
3rdσεισατωσει·σατωσεισασθωσει·σασθω
Pl1st
2ndσεισατεσει·σατεσεισασθεσει·σασθε
3rdσεισατωσαν, σεισαντωνσει·σατωσαν, σει·σαντων classicalσεισασθωσαν, σεισασθωνσει·σασθωσαν, σει·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
σεισαι​σει·σαι​σεισασθαι​σει·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσεισασασεισαςσεισανσει·σασ·ασει·σα[ντ]·ςσει·σαν[τ]
Nom
Accσεισασανσεισαντασει·σασ·ανσει·σαντ·α
Datσεισασῃσεισαντισει·σασ·ῃσει·σαντ·ι
Genσεισασηςσεισαντοςσει·σασ·ηςσει·σαντ·ος
PlVocσεισασαισεισαντεςσεισαντασει·σασ·αισει·σαντ·εςσει·σαντ·α
Nom
Accσεισασαςσεισανταςσει·σασ·αςσει·σαντ·ας
Datσεισασαιςσεισασι, σεισασινσει·σασ·αιςσει·σα[ντ]·σι(ν)
Genσεισασωνσεισαντωνσει·σασ·ωνσει·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσεισαμενησεισαμενεσει·σαμεν·ησει·σαμεν·ε
Nomσεισαμενοςσει·σαμεν·ος
Accσεισαμενηνσεισαμενονσει·σαμεν·ηνσει·σαμεν·ον
Datσεισαμενῃσεισαμενῳσει·σαμεν·ῃσει·σαμεν·ῳ
Genσεισαμενηςσεισαμενουσει·σαμεν·ηςσει·σαμεν·ου
PlVocσεισαμεναισεισαμενοισεισαμενασει·σαμεν·αισει·σαμεν·οισει·σαμεν·α
Nom
Accσεισαμεναςσεισαμενουςσει·σαμεν·αςσει·σαμεν·ους
Datσεισαμεναιςσεισαμενοιςσει·σαμεν·αιςσει·σαμεν·οις
Genσεισαμενωνσεισαμενωνσει·σαμεν·ωνσει·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεσεισθηνε·σεισ·θην
2ndεσεισθηςε·σεισ·θης
3rdεσεισθη[GNT][LXX]ε·σεισ·θη
Pl1stεσεισθημενε·σεισ·θημεν
2ndεσεισθητεε·σεισ·θητε
3rdεσεισθησαν[GNT][LXX]ε·σεισ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stσεισθησομαισεισ·θησομαι
2ndσεισθησῃ, σεισθησεισεισ·θησῃ, σεισ·θησει classical
3rdσεισθησεται[LXX]σεισ·θησεται
Pl1stσεισθησομεθασεισ·θησομεθα
2ndσεισθησεσθεσεισ·θησεσθε
3rdσεισθησονται[LXX]σεισ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσεισθωσεισ·θω
2ndσεισθῃςσεισ·θῃς
3rdσεισθῃσεισ·θῃ
Pl1stσεισθωμενσεισ·θωμεν
2ndσεισθητεσεισ·θητε
3rdσεισθωσιν[LXX], σεισθωσισεισ·θωσι(ν), σεισ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσεισθειηνσεισ·θειην
2ndσεισθειηςσεισ·θειης
3rdσεισθειησεισ·θειη
Pl1stσεισθειημεν, σεισθειμενσεισ·θειημεν, σεισ·θειμεν classical
2ndσεισθειητε, σεισθειτεσεισ·θειητε, σεισ·θειτε classical
3rdσεισθειησαν, σεισθειενσεισ·θειησαν, σεισ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stσεισθησοιμηνσεισ·θησοιμην
2ndσεισθησοιοσεισ·θησοιο
3rdσεισθησοιτοσεισ·θησοιτο
Pl1stσεισθησοιμεθασεισ·θησοιμεθα
2ndσεισθησοισθεσεισ·θησοισθε
3rdσεισθησοιντοσεισ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndσεισθητι[LXX]σεισ·θητι
3rdσεισθητωσεισ·θητω
Pl1st
2ndσεισθητεσεισ·θητε
3rdσεισθητωσαν, σεισθεντωνσεισ·θητωσαν, σεισ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
σεισθηναι​σεισ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
σεισθησεσθαι​σεισ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσεισθεισασεισθειςσεισθενσεισ·θεισ·ασεισ·θει[ντ]·ςσεισ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accσεισθεισανσεισθεντασεισ·θεισ·ανσεισ·θε[ι]ντ·α
Datσεισθεισῃσεισθεντισεισ·θεισ·ῃσεισ·θε[ι]ντ·ι
Genσεισθεισηςσεισθεντοςσεισ·θεισ·ηςσεισ·θε[ι]ντ·ος
PlVocσεισθεισαισεισθεντεςσεισθεντασεισ·θεισ·αισεισ·θε[ι]ντ·εςσεισ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accσεισθεισαςσεισθενταςσεισ·θεισ·αςσεισ·θε[ι]ντ·ας
Datσεισθεισαιςσεισθεισι, σεισθεισινσεισ·θεισ·αιςσεισ·θει[ντ]·σι(ν)
Genσεισθεισωνσεισθεντωνσεισ·θεισ·ωνσεισ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσεισθησομενησεισθησομενεσεισ·θησομεν·ησεισ·θησομεν·ε
Nomσεισθησομενοςσεισ·θησομεν·ος
Accσεισθησομενηνσεισθησομενονσεισ·θησομεν·ηνσεισ·θησομεν·ον
Datσεισθησομενῃσεισθησομενῳσεισ·θησομεν·ῃσεισ·θησομεν·ῳ
Genσεισθησομενηςσεισθησομενουσεισ·θησομεν·ηςσεισ·θησομεν·ου
PlVocσεισθησομεναισεισθησομενοισεισθησομενασεισ·θησομεν·αισεισ·θησομεν·οισεισ·θησομεν·α
Nom
Accσεισθησομεναςσεισθησομενουςσεισ·θησομεν·αςσεισ·θησομεν·ους
Datσεισθησομεναιςσεισθησομενοιςσεισ·θησομεν·αιςσεισ·θησομεν·οις
Genσεισθησομενωνσεισθησομενωνσεισ·θησομεν·ωνσεισ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 26-Jan-2020 13:54:39 EST