ερημοω • ERHMOW • erēmoō

Search: ερημῳ

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ερημω; ερημωἐρημόωερημ(ο)·ω; ερημ(ο)·ωpres act ind 1st sg; pres act sub 1st sg
ερημῳ; ερημῳ; ερημῳἔρημοςερημ·ῳ; ερημ·ῳ; ερημ·ῳneu dat sg; mas dat sg; fem dat sg

ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stερημωερημ(ο)·ωερημουμαιερημ(ο)·ομαι
2ndερημοις[GNT][LXX]ερημ(ο)·ειςερημοι[LXX], ερημουσαιερημ(ο)·ῃ, ερημ(ο)·ει classical, ερημ(ο)·εσαι alt
3rdερημοι[LXX]ερημ(ο)·ειερημουται[GNT]ερημ(ο)·εται
Pl1stερημουμενερημ(ο)·ομενερημουμεθαερημ(ο)·ομεθα
2ndερημουτεερημ(ο)·ετεερημουσθεερημ(ο)·εσθε
3rdερημουσιν[LXX], ερημουσιερημ(ο)·ουσι(ν), ερημ(ο)·ουσι(ν)ερημουνταιερημ(ο)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stερημωερημ(ο)·ωερημωμαιερημ(ο)·ωμαι
2ndερημοις[GNT][LXX]ερημ(ο)·ῃςερημοι[LXX]ερημ(ο)·ῃ
3rdερημοι[LXX]ερημ(ο)·ῃερημωταιερημ(ο)·ηται
Pl1stερημωμενερημ(ο)·ωμενερημωμεθαερημ(ο)·ωμεθα
2ndερημωτεερημ(ο)·ητεερημωσθεερημ(ο)·ησθε
3rdερημωσιν[LXX], ερημωσιερημ(ο)·ωσι(ν), ερημ(ο)·ωσι(ν)ερημωνταιερημ(ο)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stερημοιμιερημ(ο)·οιμιερημοιμηνερημ(ο)·οιμην
2ndερημοις[GNT][LXX]ερημ(ο)·οιςερημοιοερημ(ο)·οιο
3rdερημοι[LXX]ερημ(ο)·οιερημοιτοερημ(ο)·οιτο
Pl1stερημοιμενερημ(ο)·οιμενερημοιμεθαερημ(ο)·οιμεθα
2ndερημοιτεερημ(ο)·οιτεερημοισθεερημ(ο)·οισθε
3rdερημοιεν, ερημοισανερημ(ο)·οιεν, ερημ(ο)·οισαν altερημοιντοερημ(ο)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndερημου[GNT][LXX]ερημ(ο)·εερημου[GNT][LXX]ερημ(ο)·ου
3rdερημουτωερημ(ο)·ετωερημουσθωερημ(ο)·εσθω
Pl1st
2ndερημουτεερημ(ο)·ετεερημουσθεερημ(ο)·εσθε
3rdερημουτωσαν, ερημουντωνερημ(ο)·ετωσαν, ερημ(ο)·οντων classicalερημουσθωσαν, ερημουσθωνερημ(ο)·εσθωσαν, ερημ(ο)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ερημουν​ερημ(ο)·ειν​ερημουσθαι​ερημ(ο)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocερημουσα[LXX]ερημουνερημ(ο)·ουσ·αερημ(ο)·ο[υ]ν[τ]
Nomερημων[LXX]ερημ(ο)·ο[υ]ν[τ]·^
Accερημουσανερημουντα[LXX]ερημ(ο)·ουσ·ανερημ(ο)·ο[υ]ντ·α
Datερημουσῃερημουντιερημ(ο)·ουσ·ῃερημ(ο)·ο[υ]ντ·ι
Genερημουσηςερημουντοςερημ(ο)·ουσ·ηςερημ(ο)·ο[υ]ντ·ος
PlVocερημουσαιερημουντεςερημουντα[LXX]ερημ(ο)·ουσ·αιερημ(ο)·ο[υ]ντ·εςερημ(ο)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accερημουσαςερημουνταςερημ(ο)·ουσ·αςερημ(ο)·ο[υ]ντ·ας
Datερημουσαιςερημουσι, ερημουσιν[LXX]ερημ(ο)·ουσ·αιςερημ(ο)·ου[ντ]·σι(ν), ερημ(ο)·ου[ντ]·σι(ν)
Genερημουσωνερημουντωνερημ(ο)·ουσ·ωνερημ(ο)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocερημουμενη[LXX]ερημουμενεερημ(ο)·ομεν·ηερημ(ο)·ομεν·ε
Nomερημουμενοςερημ(ο)·ομεν·ος
Accερημουμενηνερημουμενονερημ(ο)·ομεν·ηνερημ(ο)·ομεν·ον
Datερημουμενῃερημουμενῳερημ(ο)·ομεν·ῃερημ(ο)·ομεν·ῳ
Genερημουμενηςερημουμενουερημ(ο)·ομεν·ηςερημ(ο)·ομεν·ου
PlVocερημουμεναιερημουμενοιερημουμεναερημ(ο)·ομεν·αιερημ(ο)·ομεν·οιερημ(ο)·ομεν·α
Nom
Accερημουμεναςερημουμενουςερημ(ο)·ομεν·αςερημ(ο)·ομεν·ους
Datερημουμεναιςερημουμενοιςερημ(ο)·ομεν·αιςερημ(ο)·ομεν·οις
Genερημουμενωνερημουμενωνερημ(ο)·ομεν·ωνερημ(ο)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηρημουνε·ερημ(ο)·ονηρημουμηνε·ερημ(ο)·ομην
2ndηρημουςε·ερημ(ο)·εςηρημουε·ερημ(ο)·ου
3rdηρημουε·ερημ(ο)·εηρημουτοε·ερημ(ο)·ετο
Pl1stηρημουμενε·ερημ(ο)·ομενηρημουμεθαε·ερημ(ο)·ομεθα
2ndηρημουτεε·ερημ(ο)·ετεηρημουσθεε·ερημ(ο)·εσθε
3rdηρημουν, ηρημουσανε·ερημ(ο)·ον, ε·ερημ(ο)·οσαν altηρημουντοε·ερημ(ο)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stερημωσω[LXX]ερημω·σωερημωσομαιερημω·σομαι
2ndερημωσειςερημω·σειςερημωσῃ, ερημωσει[LXX], ερημωσεσαιερημω·σῃ, ερημω·σει classical, ερημω·σεσαι alt
3rdερημωσει[LXX]ερημω·σειερημωσεταιερημω·σεται
Pl1stερημωσομενερημω·σομενερημωσομεθαερημω·σομεθα
2ndερημωσετεερημω·σετεερημωσεσθεερημω·σεσθε
3rdερημωσουσιν[LXX], ερημωσουσιερημω·σουσι(ν), ερημω·σουσι(ν)ερημωσονταιερημω·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stερημωσοιμιερημω·σοιμιερημωσοιμηνερημω·σοιμην
2ndερημωσοιςερημω·σοιςερημωσοιοερημω·σοιο
3rdερημωσοιερημω·σοιερημωσοιτοερημω·σοιτο
Pl1stερημωσοιμενερημω·σοιμενερημωσοιμεθαερημω·σοιμεθα
2ndερημωσοιτεερημω·σοιτεερημωσοισθεερημω·σοισθε
3rdερημωσοιενερημω·σοιενερημωσοιντοερημω·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ερημωσειν​ερημω·σειν​ερημωσεσθαι​ερημω·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocερημωσουσαερημωσονερημω·σουσ·αερημω·σο[υ]ν[τ]
Nomερημωσωνερημω·σο[υ]ν[τ]·^
Accερημωσουσανερημωσονταερημω·σουσ·ανερημω·σο[υ]ντ·α
Datερημωσουσῃερημωσοντιερημω·σουσ·ῃερημω·σο[υ]ντ·ι
Genερημωσουσηςερημωσοντοςερημω·σουσ·ηςερημω·σο[υ]ντ·ος
PlVocερημωσουσαιερημωσοντεςερημωσονταερημω·σουσ·αιερημω·σο[υ]ντ·εςερημω·σο[υ]ντ·α
Nom
Accερημωσουσαςερημωσονταςερημω·σουσ·αςερημω·σο[υ]ντ·ας
Datερημωσουσαιςερημωσουσι, ερημωσουσιν[LXX]ερημω·σουσ·αιςερημω·σου[ντ]·σι(ν), ερημω·σου[ντ]·σι(ν)
Genερημωσουσωνερημωσοντωνερημω·σουσ·ωνερημω·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocερημωσομενηερημωσομενεερημω·σομεν·ηερημω·σομεν·ε
Nomερημωσομενοςερημω·σομεν·ος
Accερημωσομενηνερημωσομενονερημω·σομεν·ηνερημω·σομεν·ον
Datερημωσομενῃερημωσομενῳερημω·σομεν·ῃερημω·σομεν·ῳ
Genερημωσομενηςερημωσομενουερημω·σομεν·ηςερημω·σομεν·ου
PlVocερημωσομεναιερημωσομενοιερημωσομεναερημω·σομεν·αιερημω·σομεν·οιερημω·σομεν·α
Nom
Accερημωσομεναςερημωσομενουςερημω·σομεν·αςερημω·σομεν·ους
Datερημωσομεναιςερημωσομενοιςερημω·σομεν·αιςερημω·σομεν·οις
Genερημωσομενωνερημωσομενωνερημω·σομεν·ωνερημω·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηρημωσα[LXX]ε·ερημω·σαηρημωσαμηνε·ερημω·σαμην
2ndηρημωσαςε·ερημω·σαςηρημωσωε·ερημω·σω
3rdηρημωσεν[LXX], ηρημωσεε·ερημω·σε(ν), ε·ερημω·σε(ν)ηρημωσατοε·ερημω·σατο
Pl1stηρημωσαμενε·ερημω·σαμενηρημωσαμεθαε·ερημω·σαμεθα
2ndηρημωσατε[LXX]ε·ερημω·σατεηρημωσασθεε·ερημω·σασθε
3rdηρημωσαν[LXX]ε·ερημω·σανηρημωσαντοε·ερημω·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stερημωσω[LXX]ερημω·σωερημωσωμαιερημω·σωμαι
2ndερημωσῃςερημω·σῃςερημωσῃερημω·σῃ
3rdερημωσῃερημω·σῃερημωσηταιερημω·σηται
Pl1stερημωσωμενερημω·σωμενερημωσωμεθαερημω·σωμεθα
2ndερημωσητεερημω·σητεερημωσησθεερημω·σησθε
3rdερημωσωσιν, ερημωσωσιερημω·σωσι(ν)ερημωσωνταιερημω·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stερημωσαιμιερημω·σαιμιερημωσαιμηνερημω·σαιμην
2ndερημωσαις, ερημωσειαςερημω·σαις, ερημω·σειας classicalερημωσαιοερημω·σαιο
3rdερημωσαι[LXX], ερημωσειεερημω·σαι, ερημω·σειε classicalερημωσαιτοερημω·σαιτο
Pl1stερημωσαιμενερημω·σαιμενερημωσαιμεθαερημω·σαιμεθα
2ndερημωσαιτεερημω·σαιτεερημωσαισθεερημω·σαισθε
3rdερημωσαιεν, ερημωσαισαν, ερημωσειαν, ερημωσειενερημω·σαιεν, ερημω·σαισαν alt, ερημω·σειαν classical, ερημω·σειεν classicalερημωσαιντοερημω·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndερημωσονερημω·σονερημωσαι[LXX]ερημω·σαι
3rdερημωσατωερημω·σατωερημωσασθωερημω·σασθω
Pl1st
2ndερημωσατεερημω·σατεερημωσασθεερημω·σασθε
3rdερημωσατωσαν, ερημωσαντωνερημω·σατωσαν, ερημω·σαντων classicalερημωσασθωσαν, ερημωσασθωνερημω·σασθωσαν, ερημω·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ερημωσαι[LXX]​ερημω·σαιερημωσασθαι​ερημω·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocερημωσασαερημωσαςερημωσανερημω·σασ·αερημω·σα[ντ]·ςερημω·σαν[τ]
Nom
Accερημωσασανερημωσανταερημω·σασ·ανερημω·σαντ·α
Datερημωσασῃερημωσαντιερημω·σασ·ῃερημω·σαντ·ι
Genερημωσασηςερημωσαντοςερημω·σασ·ηςερημω·σαντ·ος
PlVocερημωσασαιερημωσαντες[LXX]ερημωσανταερημω·σασ·αιερημω·σαντ·εςερημω·σαντ·α
Nom
Accερημωσασαςερημωσανταςερημω·σασ·αςερημω·σαντ·ας
Datερημωσασαιςερημωσασι, ερημωσασινερημω·σασ·αιςερημω·σα[ντ]·σι(ν)
Genερημωσασωνερημωσαντωνερημω·σασ·ωνερημω·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocερημωσαμενηερημωσαμενεερημω·σαμεν·ηερημω·σαμεν·ε
Nomερημωσαμενοςερημω·σαμεν·ος
Accερημωσαμενηνερημωσαμενονερημω·σαμεν·ηνερημω·σαμεν·ον
Datερημωσαμενῃερημωσαμενῳερημω·σαμεν·ῃερημω·σαμεν·ῳ
Genερημωσαμενηςερημωσαμενουερημω·σαμεν·ηςερημω·σαμεν·ου
PlVocερημωσαμεναιερημωσαμενοιερημωσαμεναερημω·σαμεν·αιερημω·σαμεν·οιερημω·σαμεν·α
Nom
Accερημωσαμεναςερημωσαμενουςερημω·σαμεν·αςερημω·σαμεν·ους
Datερημωσαμεναιςερημωσαμενοιςερημω·σαμεν·αιςερημω·σαμεν·οις
Genερημωσαμενωνερημωσαμενωνερημω·σαμεν·ωνερημω·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηρημωκαηρημω·καηρημωμαιηρημω·μαι
2ndηρημωκας, ηρημωκεςηρημω·κας, ηρημω·κες altηρημωσαιηρημω·σαι
3rdηρημωκεν, ηρημωκεηρημω·κε(ν)ηρημωται[LXX]ηρημω·ται
Pl1stηρημωκαμενηρημω·καμενηρημωμεθαηρημω·μεθα
2ndηρημωκατεηρημω·κατεηρημωσθεηρημω·σθε
3rdηρημωκασιν, ηρημωκασι, ηρημωκανηρημω·κασι(ν), ηρημω·καν altηρημωνταιηρημω·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηρημωσομαιηρημω·σομαι
2ndηρημωσῃ, ηρημωσειηρημω·σῃ, ηρημω·σει classical
3rdηρημωσεταιηρημω·σεται
Pl1stηρημωσομεθαηρημω·σομεθα
2ndηρημωσεσθεηρημω·σεσθε
3rdηρημωσονταιηρημω·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηρημωκωηρημω·κω
2ndηρημωκῃςηρημω·κῃς
3rdηρημωκῃηρημω·κῃ
Pl1stηρημωκωμενηρημω·κωμεν
2ndηρημωκητεηρημω·κητε
3rdηρημωκωσιν, ηρημωκωσιηρημω·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηρημωκοιμι, ηρημωκοιηνηρημω·κοιμι, ηρημω·κοιην classical
2ndηρημωκοις, ηρημωκοιηςηρημω·κοις, ηρημω·κοιης classical
3rdηρημωκοι, ηρημωκοιηηρημω·κοι, ηρημω·κοιη classical
Pl1stηρημωκοιμενηρημω·κοιμεν
2ndηρημωκοιτεηρημω·κοιτε
3rdηρημωκοιενηρημω·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηρημωσοιμηνηρημω·σοιμην
2ndηρημωσοιοηρημω·σοιο
3rdηρημωσοιτοηρημω·σοιτο
Pl1stηρημωσοιμεθαηρημω·σοιμεθα
2ndηρημωσοισθεηρημω·σοισθε
3rdηρημωσοιντοηρημω·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndηρημωκεηρημω·κεηρημωσοηρημω·σο
3rdηρημωκετωηρημω·κετωηρημωσθωηρημω·σθω
Pl1st
2ndηρημωκετεηρημω·κετεηρημωσθεηρημω·σθε
3rdηρημωκετωσανηρημω·κετωσανηρημωσθωσαν, ηρημωσθωνηρημω·σθωσαν, ηρημω·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ηρημωκεναι​ηρημω·κεναι​ηρημωσθαι​ηρημω·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ηρημωσεσθαι​ηρημω·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocηρημωκυιαηρημωκοςηρημω·κυι·αηρημω·κο[τ]·ς
Nomηρημωκωςηρημω·κο[τ]·^ς
Accηρημωκυιανηρημωκοταηρημω·κυι·ανηρημω·κοτ·α
Datηρημωκυιᾳηρημωκοτιηρημω·κυι·ᾳηρημω·κοτ·ι
Genηρημωκυιαςηρημωκοτοςηρημω·κυι·αςηρημω·κοτ·ος
PlVocηρημωκυιαιηρημωκοτεςηρημωκοταηρημω·κυι·αιηρημω·κοτ·εςηρημω·κοτ·α
Nom
Accηρημωκυιαςηρημωκοτας[LXX]ηρημω·κυι·αςηρημω·κοτ·ας
Datηρημωκυιαιςηρημωκοσι, ηρημωκοσινηρημω·κυι·αιςηρημω·κο[τ]·σι(ν)
Genηρημωκυιωνηρημωκοτωνηρημω·κυι·ωνηρημω·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocηρημωμενη[LXX]ηρημωμενεηρημω·μεν·ηηρημω·μεν·ε
Nomηρημωμενοςηρημω·μεν·ος
Accηρημωμενην[GNT][LXX]ηρημωμενον[LXX]ηρημω·μεν·ηνηρημω·μεν·ον
Datηρημωμενῃηρημωμενῳηρημω·μεν·ῃηρημω·μεν·ῳ
Genηρημωμενης[LXX]ηρημωμενουηρημω·μεν·ηςηρημω·μεν·ου
PlVocηρημωμεναιηρημωμενοιηρημωμεναηρημω·μεν·αιηρημω·μεν·οιηρημω·μεν·α
Nom
Accηρημωμενας[LXX]ηρημωμενουςηρημω·μεν·αςηρημω·μεν·ους
Datηρημωμεναις[LXX]ηρημωμενοιςηρημω·μεν·αιςηρημω·μεν·οις
Genηρημωμενων[LXX]ηρημωμενων[LXX]ηρημω·μεν·ωνηρημω·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηρημωκειν, ηρημωκηε·ηρημω·κειν, ε·ηρημω·κη classicalηρημωμηνε·ηρημω·μην
2ndηρημωκεις, ηρημωκηςε·ηρημω·κεις, ε·ηρημω·κης classicalηρημωσοε·ηρημω·σο
3rdηρημωκειε·ηρημω·κειηρημωτοε·ηρημω·το
Pl1stηρημωκειμεν, ηρημωκεμενε·ηρημω·κειμεν, ε·ηρημω·κεμεν classicalηρημωμεθαε·ηρημω·μεθα
2ndηρημωκειτε, ηρημωκετεε·ηρημω·κειτε, ε·ηρημω·κετε classicalηρημωσθεε·ηρημω·σθε
3rdηρημωκεισαν, ηρημωκεσανε·ηρημω·κεισαν, ε·ηρημω·κεσαν classicalηρημωντοε·ηρημω·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stηρημωθην[LXX]ε·ερημω·θην
2ndηρημωθηςε·ερημω·θης
3rdηρημωθη[GNT][LXX]ε·ερημω·θη
Pl1stηρημωθημενε·ερημω·θημεν
2ndηρημωθητεε·ερημω·θητε
3rdηρημωθησανε·ερημω·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stερημωθησομαιερημω·θησομαι
2ndερημωθησῃ[LXX], ερημωθησειερημω·θησῃ, ερημω·θησει classical
3rdερημωθησεται[LXX]ερημω·θησεται
Pl1stερημωθησομεθαερημω·θησομεθα
2ndερημωθησεσθεερημω·θησεσθε
3rdερημωθησονται[LXX]ερημω·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stερημωθωερημω·θω
2ndερημωθῃςερημω·θῃς
3rdερημωθῃ[LXX]ερημω·θῃ
Pl1stερημωθωμενερημω·θωμεν
2ndερημωθητεερημω·θητε
3rdερημωθωσιν[LXX], ερημωθωσιερημω·θωσι(ν), ερημω·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stερημωθειηνερημω·θειην
2ndερημωθειηςερημω·θειης
3rdερημωθειηερημω·θειη
Pl1stερημωθειημεν, ερημωθειμενερημω·θειημεν, ερημω·θειμεν classical
2ndερημωθειητε, ερημωθειτεερημω·θειητε, ερημω·θειτε classical
3rdερημωθειησαν, ερημωθειενερημω·θειησαν, ερημω·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stερημωθησοιμηνερημω·θησοιμην
2ndερημωθησοιοερημω·θησοιο
3rdερημωθησοιτοερημω·θησοιτο
Pl1stερημωθησοιμεθαερημω·θησοιμεθα
2ndερημωθησοισθεερημω·θησοισθε
3rdερημωθησοιντοερημω·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndερημωθητιερημω·θητι
3rdερημωθητωερημω·θητω
Pl1st
2ndερημωθητεερημω·θητε
3rdερημωθητωσαν, ερημωθεντωνερημω·θητωσαν, ερημω·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
ερημωθηναι[LXX]​ερημω·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
ερημωθησεσθαι​ερημω·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocερημωθεισαερημωθεις[LXX]ερημωθενερημω·θεισ·αερημω·θει[ντ]·ςερημω·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accερημωθεισανερημωθενταερημω·θεισ·ανερημω·θε[ι]ντ·α
Datερημωθεισῃερημωθεντιερημω·θεισ·ῃερημω·θε[ι]ντ·ι
Genερημωθεισηςερημωθεντοςερημω·θεισ·ηςερημω·θε[ι]ντ·ος
PlVocερημωθεισαιερημωθεντεςερημωθενταερημω·θεισ·αιερημω·θε[ι]ντ·εςερημω·θε[ι]ντ·α
Nom
Accερημωθεισαςερημωθενταςερημω·θεισ·αςερημω·θε[ι]ντ·ας
Datερημωθεισαιςερημωθεισι, ερημωθεισινερημω·θεισ·αιςερημω·θει[ντ]·σι(ν)
Genερημωθεισωνερημωθεντωνερημω·θεισ·ωνερημω·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocερημωθησομενηερημωθησομενεερημω·θησομεν·ηερημω·θησομεν·ε
Nomερημωθησομενοςερημω·θησομεν·ος
Accερημωθησομενηνερημωθησομενονερημω·θησομεν·ηνερημω·θησομεν·ον
Datερημωθησομενῃερημωθησομενῳερημω·θησομεν·ῃερημω·θησομεν·ῳ
Genερημωθησομενηςερημωθησομενουερημω·θησομεν·ηςερημω·θησομεν·ου
PlVocερημωθησομεναιερημωθησομενοιερημωθησομεναερημω·θησομεν·αιερημω·θησομεν·οιερημω·θησομεν·α
Nom
Accερημωθησομεναςερημωθησομενουςερημω·θησομεν·αςερημω·θησομεν·ους
Datερημωθησομεναιςερημωθησομενοιςερημω·θησομεν·αιςερημω·θησομεν·οις
Genερημωθησομενωνερημωθησομενωνερημω·θησομεν·ωνερημω·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 15-May-2021 09:25:12 EDT