ερημοω • ERHMOW • erēmoō

Search: ερημοις

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ερημοις; ερημοις; ερημοιςἐρημόωερημ(ο)·εις; ερημ(ο)·οις; ερημ(ο)·ῃςpres act ind 2nd sg; pres act opt 2nd sg; pres act sub 2nd sg
ερημοις; ερημοις; ερημοιςἔρημοςερημ·οις; ερημ·οις; ερημ·οιςneu dat pl; mas dat pl; fem dat pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ερημοιςἐρημόωερημ(ο)·ειςpres act ind 2nd sg
ερημοιςἐρημόωερημ(ο)·οιςpres act opt 2nd sg
ερημοιςἐρημόωερημ(ο)·ῃςpres act sub 2nd sg
ερημοιςἔρημοςερημ·οιςneu dat pl
ερημοιςἔρημοςερημ·οιςmas dat pl
ερημοιςἔρημοςερημ·οιςfem dat pl

ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stερημωερημ(ο)·ωερημουμαιερημ(ο)·ομαι
2ndερημοις[GNT][LXX]ερημ(ο)·ειςερημοι[LXX], ερημουσαιερημ(ο)·ῃ, ερημ(ο)·ει classical, ερημ(ο)·εσαι alt
3rdερημοι[LXX]ερημ(ο)·ειερημουται[GNT]ερημ(ο)·εται
Pl1stερημουμενερημ(ο)·ομενερημουμεθαερημ(ο)·ομεθα
2ndερημουτεερημ(ο)·ετεερημουσθεερημ(ο)·εσθε
3rdερημουσιν[LXX], ερημουσιερημ(ο)·ουσι(ν), ερημ(ο)·ουσι(ν)ερημουνταιερημ(ο)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stερημωερημ(ο)·ωερημωμαιερημ(ο)·ωμαι
2ndερημοις[GNT][LXX]ερημ(ο)·ῃςερημοι[LXX]ερημ(ο)·ῃ
3rdερημοι[LXX]ερημ(ο)·ῃερημωταιερημ(ο)·ηται
Pl1stερημωμενερημ(ο)·ωμενερημωμεθαερημ(ο)·ωμεθα
2ndερημωτεερημ(ο)·ητεερημωσθεερημ(ο)·ησθε
3rdερημωσιν[LXX], ερημωσιερημ(ο)·ωσι(ν), ερημ(ο)·ωσι(ν)ερημωνταιερημ(ο)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stερημοιμιερημ(ο)·οιμιερημοιμηνερημ(ο)·οιμην
2ndερημοις[GNT][LXX]ερημ(ο)·οιςερημοιοερημ(ο)·οιο
3rdερημοι[LXX]ερημ(ο)·οιερημοιτοερημ(ο)·οιτο
Pl1stερημοιμενερημ(ο)·οιμενερημοιμεθαερημ(ο)·οιμεθα
2ndερημοιτεερημ(ο)·οιτεερημοισθεερημ(ο)·οισθε
3rdερημοιεν, ερημοισανερημ(ο)·οιεν, ερημ(ο)·οισαν altερημοιντοερημ(ο)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndερημου[GNT][LXX]ερημ(ο)·εερημου[GNT][LXX]ερημ(ο)·ου
3rdερημουτωερημ(ο)·ετωερημουσθωερημ(ο)·εσθω
Pl1st
2ndερημουτεερημ(ο)·ετεερημουσθεερημ(ο)·εσθε
3rdερημουτωσαν, ερημουντωνερημ(ο)·ετωσαν, ερημ(ο)·οντων classicalερημουσθωσαν, ερημουσθωνερημ(ο)·εσθωσαν, ερημ(ο)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ερημουν​ερημ(ο)·ειν​ερημουσθαι​ερημ(ο)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocερημουσα[LXX]ερημουνερημ(ο)·ουσ·αερημ(ο)·ο[υ]ν[τ]
Nomερημων[LXX]ερημ(ο)·ο[υ]ν[τ]·^
Accερημουσανερημουντα[LXX]ερημ(ο)·ουσ·ανερημ(ο)·ο[υ]ντ·α
Datερημουσῃερημουντιερημ(ο)·ουσ·ῃερημ(ο)·ο[υ]ντ·ι
Genερημουσηςερημουντοςερημ(ο)·ουσ·ηςερημ(ο)·ο[υ]ντ·ος
PlVocερημουσαιερημουντεςερημουντα[LXX]ερημ(ο)·ουσ·αιερημ(ο)·ο[υ]ντ·εςερημ(ο)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accερημουσαςερημουνταςερημ(ο)·ουσ·αςερημ(ο)·ο[υ]ντ·ας
Datερημουσαιςερημουσι, ερημουσιν[LXX]ερημ(ο)·ουσ·αιςερημ(ο)·ου[ντ]·σι(ν), ερημ(ο)·ου[ντ]·σι(ν)
Genερημουσωνερημουντωνερημ(ο)·ουσ·ωνερημ(ο)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocερημουμενη[LXX]ερημουμενεερημ(ο)·ομεν·ηερημ(ο)·ομεν·ε
Nomερημουμενοςερημ(ο)·ομεν·ος
Accερημουμενηνερημουμενονερημ(ο)·ομεν·ηνερημ(ο)·ομεν·ον
Datερημουμενῃερημουμενῳερημ(ο)·ομεν·ῃερημ(ο)·ομεν·ῳ
Genερημουμενηςερημουμενουερημ(ο)·ομεν·ηςερημ(ο)·ομεν·ου
PlVocερημουμεναιερημουμενοιερημουμεναερημ(ο)·ομεν·αιερημ(ο)·ομεν·οιερημ(ο)·ομεν·α
Nom
Accερημουμεναςερημουμενουςερημ(ο)·ομεν·αςερημ(ο)·ομεν·ους
Datερημουμεναιςερημουμενοιςερημ(ο)·ομεν·αιςερημ(ο)·ομεν·οις
Genερημουμενωνερημουμενωνερημ(ο)·ομεν·ωνερημ(ο)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηρημουνε·ερημ(ο)·ονηρημουμηνε·ερημ(ο)·ομην
2ndηρημουςε·ερημ(ο)·εςηρημουε·ερημ(ο)·ου
3rdηρημουε·ερημ(ο)·εηρημουτοε·ερημ(ο)·ετο
Pl1stηρημουμενε·ερημ(ο)·ομενηρημουμεθαε·ερημ(ο)·ομεθα
2ndηρημουτεε·ερημ(ο)·ετεηρημουσθεε·ερημ(ο)·εσθε
3rdηρημουν, ηρημουσανε·ερημ(ο)·ον, ε·ερημ(ο)·οσαν altηρημουντοε·ερημ(ο)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stερημωσω[LXX]ερημω·σωερημωσομαιερημω·σομαι
2ndερημωσειςερημω·σειςερημωσῃ, ερημωσει[LXX], ερημωσεσαιερημω·σῃ, ερημω·σει classical, ερημω·σεσαι alt
3rdερημωσει[LXX]ερημω·σειερημωσεταιερημω·σεται
Pl1stερημωσομενερημω·σομενερημωσομεθαερημω·σομεθα
2ndερημωσετεερημω·σετεερημωσεσθεερημω·σεσθε
3rdερημωσουσιν[LXX], ερημωσουσιερημω·σουσι(ν), ερημω·σουσι(ν)ερημωσονταιερημω·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stερημωσοιμιερημω·σοιμιερημωσοιμηνερημω·σοιμην
2ndερημωσοιςερημω·σοιςερημωσοιοερημω·σοιο
3rdερημωσοιερημω·σοιερημωσοιτοερημω·σοιτο
Pl1stερημωσοιμενερημω·σοιμενερημωσοιμεθαερημω·σοιμεθα
2ndερημωσοιτεερημω·σοιτεερημωσοισθεερημω·σοισθε
3rdερημωσοιενερημω·σοιενερημωσοιντοερημω·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ερημωσειν​ερημω·σειν​ερημωσεσθαι​ερημω·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocερημωσουσαερημωσονερημω·σουσ·αερημω·σο[υ]ν[τ]
Nomερημωσωνερημω·σο[υ]ν[τ]·^
Accερημωσουσανερημωσονταερημω·σουσ·ανερημω·σο[υ]ντ·α
Datερημωσουσῃερημωσοντιερημω·σουσ·ῃερημω·σο[υ]ντ·ι
Genερημωσουσηςερημωσοντοςερημω·σουσ·ηςερημω·σο[υ]ντ·ος
PlVocερημωσουσαιερημωσοντεςερημωσονταερημω·σουσ·αιερημω·σο[υ]ντ·εςερημω·σο[υ]ντ·α
Nom
Accερημωσουσαςερημωσονταςερημω·σουσ·αςερημω·σο[υ]ντ·ας
Datερημωσουσαιςερημωσουσι, ερημωσουσιν[LXX]ερημω·σουσ·αιςερημω·σου[ντ]·σι(ν), ερημω·σου[ντ]·σι(ν)
Genερημωσουσωνερημωσοντωνερημω·σουσ·ωνερημω·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocερημωσομενηερημωσομενεερημω·σομεν·ηερημω·σομεν·ε
Nomερημωσομενοςερημω·σομεν·ος
Accερημωσομενηνερημωσομενονερημω·σομεν·ηνερημω·σομεν·ον
Datερημωσομενῃερημωσομενῳερημω·σομεν·ῃερημω·σομεν·ῳ
Genερημωσομενηςερημωσομενουερημω·σομεν·ηςερημω·σομεν·ου
PlVocερημωσομεναιερημωσομενοιερημωσομεναερημω·σομεν·αιερημω·σομεν·οιερημω·σομεν·α
Nom
Accερημωσομεναςερημωσομενουςερημω·σομεν·αςερημω·σομεν·ους
Datερημωσομεναιςερημωσομενοιςερημω·σομεν·αιςερημω·σομεν·οις
Genερημωσομενωνερημωσομενωνερημω·σομεν·ωνερημω·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηρημωσα[LXX]ε·ερημω·σαηρημωσαμηνε·ερημω·σαμην
2ndηρημωσαςε·ερημω·σαςηρημωσωε·ερημω·σω
3rdηρημωσεν[LXX], ηρημωσεε·ερημω·σε(ν), ε·ερημω·σε(ν)ηρημωσατοε·ερημω·σατο
Pl1stηρημωσαμενε·ερημω·σαμενηρημωσαμεθαε·ερημω·σαμεθα
2ndηρημωσατε[LXX]ε·ερημω·σατεηρημωσασθεε·ερημω·σασθε
3rdηρημωσαν[LXX]ε·ερημω·σανηρημωσαντοε·ερημω·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stερημωσω[LXX]ερημω·σωερημωσωμαιερημω·σωμαι
2ndερημωσῃςερημω·σῃςερημωσῃερημω·σῃ
3rdερημωσῃερημω·σῃερημωσηταιερημω·σηται
Pl1stερημωσωμενερημω·σωμενερημωσωμεθαερημω·σωμεθα
2ndερημωσητεερημω·σητεερημωσησθεερημω·σησθε
3rdερημωσωσιν, ερημωσωσιερημω·σωσι(ν)ερημωσωνταιερημω·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stερημωσαιμιερημω·σαιμιερημωσαιμηνερημω·σαιμην
2ndερημωσαις, ερημωσειαςερημω·σαις, ερημω·σειας classicalερημωσαιοερημω·σαιο
3rdερημωσαι[LXX], ερημωσειεερημω·σαι, ερημω·σειε classicalερημωσαιτοερημω·σαιτο
Pl1stερημωσαιμενερημω·σαιμενερημωσαιμεθαερημω·σαιμεθα
2ndερημωσαιτεερημω·σαιτεερημωσαισθεερημω·σαισθε
3rdερημωσαιεν, ερημωσαισαν, ερημωσειαν, ερημωσειενερημω·σαιεν, ερημω·σαισαν alt, ερημω·σειαν classical, ερημω·σειεν classicalερημωσαιντοερημω·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndερημωσονερημω·σονερημωσαι[LXX]ερημω·σαι
3rdερημωσατωερημω·σατωερημωσασθωερημω·σασθω
Pl1st
2ndερημωσατεερημω·σατεερημωσασθεερημω·σασθε
3rdερημωσατωσαν, ερημωσαντωνερημω·σατωσαν, ερημω·σαντων classicalερημωσασθωσαν, ερημωσασθωνερημω·σασθωσαν, ερημω·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ερημωσαι[LXX]​ερημω·σαιερημωσασθαι​ερημω·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocερημωσασαερημωσαςερημωσανερημω·σασ·αερημω·σα[ντ]·ςερημω·σαν[τ]
Nom
Accερημωσασανερημωσανταερημω·σασ·ανερημω·σαντ·α
Datερημωσασῃερημωσαντιερημω·σασ·ῃερημω·σαντ·ι
Genερημωσασηςερημωσαντοςερημω·σασ·ηςερημω·σαντ·ος
PlVocερημωσασαιερημωσαντες[LXX]ερημωσανταερημω·σασ·αιερημω·σαντ·εςερημω·σαντ·α
Nom
Accερημωσασαςερημωσανταςερημω·σασ·αςερημω·σαντ·ας
Datερημωσασαιςερημωσασι, ερημωσασινερημω·σασ·αιςερημω·σα[ντ]·σι(ν)
Genερημωσασωνερημωσαντωνερημω·σασ·ωνερημω·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocερημωσαμενηερημωσαμενεερημω·σαμεν·ηερημω·σαμεν·ε
Nomερημωσαμενοςερημω·σαμεν·ος
Accερημωσαμενηνερημωσαμενονερημω·σαμεν·ηνερημω·σαμεν·ον
Datερημωσαμενῃερημωσαμενῳερημω·σαμεν·ῃερημω·σαμεν·ῳ
Genερημωσαμενηςερημωσαμενουερημω·σαμεν·ηςερημω·σαμεν·ου
PlVocερημωσαμεναιερημωσαμενοιερημωσαμεναερημω·σαμεν·αιερημω·σαμεν·οιερημω·σαμεν·α
Nom
Accερημωσαμεναςερημωσαμενουςερημω·σαμεν·αςερημω·σαμεν·ους
Datερημωσαμεναιςερημωσαμενοιςερημω·σαμεν·αιςερημω·σαμεν·οις
Genερημωσαμενωνερημωσαμενωνερημω·σαμεν·ωνερημω·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηρημωκαηρημω·καηρημωμαιηρημω·μαι
2ndηρημωκας, ηρημωκεςηρημω·κας, ηρημω·κες altηρημωσαιηρημω·σαι
3rdηρημωκεν, ηρημωκεηρημω·κε(ν)ηρημωται[LXX]ηρημω·ται
Pl1stηρημωκαμενηρημω·καμενηρημωμεθαηρημω·μεθα
2ndηρημωκατεηρημω·κατεηρημωσθεηρημω·σθε
3rdηρημωκασιν, ηρημωκασι, ηρημωκανηρημω·κασι(ν), ηρημω·καν altηρημωνταιηρημω·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηρημωσομαιηρημω·σομαι
2ndηρημωσῃ, ηρημωσειηρημω·σῃ, ηρημω·σει classical
3rdηρημωσεταιηρημω·σεται
Pl1stηρημωσομεθαηρημω·σομεθα
2ndηρημωσεσθεηρημω·σεσθε
3rdηρημωσονταιηρημω·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηρημωκωηρημω·κω
2ndηρημωκῃςηρημω·κῃς
3rdηρημωκῃηρημω·κῃ
Pl1stηρημωκωμενηρημω·κωμεν
2ndηρημωκητεηρημω·κητε
3rdηρημωκωσιν, ηρημωκωσιηρημω·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηρημωκοιμι, ηρημωκοιηνηρημω·κοιμι, ηρημω·κοιην classical
2ndηρημωκοις, ηρημωκοιηςηρημω·κοις, ηρημω·κοιης classical
3rdηρημωκοι, ηρημωκοιηηρημω·κοι, ηρημω·κοιη classical
Pl1stηρημωκοιμενηρημω·κοιμεν
2ndηρημωκοιτεηρημω·κοιτε
3rdηρημωκοιενηρημω·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηρημωσοιμηνηρημω·σοιμην
2ndηρημωσοιοηρημω·σοιο
3rdηρημωσοιτοηρημω·σοιτο
Pl1stηρημωσοιμεθαηρημω·σοιμεθα
2ndηρημωσοισθεηρημω·σοισθε
3rdηρημωσοιντοηρημω·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndηρημωκεηρημω·κεηρημωσοηρημω·σο
3rdηρημωκετωηρημω·κετωηρημωσθωηρημω·σθω
Pl1st
2ndηρημωκετεηρημω·κετεηρημωσθεηρημω·σθε
3rdηρημωκετωσανηρημω·κετωσανηρημωσθωσαν, ηρημωσθωνηρημω·σθωσαν, ηρημω·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ηρημωκεναι​ηρημω·κεναι​ηρημωσθαι​ηρημω·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ηρημωσεσθαι​ηρημω·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocηρημωκυιαηρημωκοςηρημω·κυι·αηρημω·κο[τ]·ς
Nomηρημωκωςηρημω·κο[τ]·^ς
Accηρημωκυιανηρημωκοταηρημω·κυι·ανηρημω·κοτ·α
Datηρημωκυιᾳηρημωκοτιηρημω·κυι·ᾳηρημω·κοτ·ι
Genηρημωκυιαςηρημωκοτοςηρημω·κυι·αςηρημω·κοτ·ος
PlVocηρημωκυιαιηρημωκοτεςηρημωκοταηρημω·κυι·αιηρημω·κοτ·εςηρημω·κοτ·α
Nom
Accηρημωκυιαςηρημωκοτας[LXX]ηρημω·κυι·αςηρημω·κοτ·ας
Datηρημωκυιαιςηρημωκοσι, ηρημωκοσινηρημω·κυι·αιςηρημω·κο[τ]·σι(ν)
Genηρημωκυιωνηρημωκοτωνηρημω·κυι·ωνηρημω·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocηρημωμενη[LXX]ηρημωμενεηρημω·μεν·ηηρημω·μεν·ε
Nomηρημωμενοςηρημω·μεν·ος
Accηρημωμενην[GNT][LXX]ηρημωμενον[LXX]ηρημω·μεν·ηνηρημω·μεν·ον
Datηρημωμενῃηρημωμενῳηρημω·μεν·ῃηρημω·μεν·ῳ
Genηρημωμενης[LXX]ηρημωμενουηρημω·μεν·ηςηρημω·μεν·ου
PlVocηρημωμεναιηρημωμενοιηρημωμεναηρημω·μεν·αιηρημω·μεν·οιηρημω·μεν·α
Nom
Accηρημωμενας[LXX]ηρημωμενουςηρημω·μεν·αςηρημω·μεν·ους
Datηρημωμεναις[LXX]ηρημωμενοιςηρημω·μεν·αιςηρημω·μεν·οις
Genηρημωμενων[LXX]ηρημωμενων[LXX]ηρημω·μεν·ωνηρημω·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηρημωκειν, ηρημωκηε·ηρημω·κειν, ε·ηρημω·κη classicalηρημωμηνε·ηρημω·μην
2ndηρημωκεις, ηρημωκηςε·ηρημω·κεις, ε·ηρημω·κης classicalηρημωσοε·ηρημω·σο
3rdηρημωκειε·ηρημω·κειηρημωτοε·ηρημω·το
Pl1stηρημωκειμεν, ηρημωκεμενε·ηρημω·κειμεν, ε·ηρημω·κεμεν classicalηρημωμεθαε·ηρημω·μεθα
2ndηρημωκειτε, ηρημωκετεε·ηρημω·κειτε, ε·ηρημω·κετε classicalηρημωσθεε·ηρημω·σθε
3rdηρημωκεισαν, ηρημωκεσανε·ηρημω·κεισαν, ε·ηρημω·κεσαν classicalηρημωντοε·ηρημω·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stηρημωθην[LXX]ε·ερημω·θην
2ndηρημωθηςε·ερημω·θης
3rdηρημωθη[GNT][LXX]ε·ερημω·θη
Pl1stηρημωθημενε·ερημω·θημεν
2ndηρημωθητεε·ερημω·θητε
3rdηρημωθησανε·ερημω·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stερημωθησομαιερημω·θησομαι
2ndερημωθησῃ[LXX], ερημωθησειερημω·θησῃ, ερημω·θησει classical
3rdερημωθησεται[LXX]ερημω·θησεται
Pl1stερημωθησομεθαερημω·θησομεθα
2ndερημωθησεσθεερημω·θησεσθε
3rdερημωθησονται[LXX]ερημω·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stερημωθωερημω·θω
2ndερημωθῃςερημω·θῃς
3rdερημωθῃ[LXX]ερημω·θῃ
Pl1stερημωθωμενερημω·θωμεν
2ndερημωθητεερημω·θητε
3rdερημωθωσιν[LXX], ερημωθωσιερημω·θωσι(ν), ερημω·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stερημωθειηνερημω·θειην
2ndερημωθειηςερημω·θειης
3rdερημωθειηερημω·θειη
Pl1stερημωθειημεν, ερημωθειμενερημω·θειημεν, ερημω·θειμεν classical
2ndερημωθειητε, ερημωθειτεερημω·θειητε, ερημω·θειτε classical
3rdερημωθειησαν, ερημωθειενερημω·θειησαν, ερημω·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stερημωθησοιμηνερημω·θησοιμην
2ndερημωθησοιοερημω·θησοιο
3rdερημωθησοιτοερημω·θησοιτο
Pl1stερημωθησοιμεθαερημω·θησοιμεθα
2ndερημωθησοισθεερημω·θησοισθε
3rdερημωθησοιντοερημω·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndερημωθητιερημω·θητι
3rdερημωθητωερημω·θητω
Pl1st
2ndερημωθητεερημω·θητε
3rdερημωθητωσαν, ερημωθεντωνερημω·θητωσαν, ερημω·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
ερημωθηναι[LXX]​ερημω·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
ερημωθησεσθαι​ερημω·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocερημωθεισαερημωθεις[LXX]ερημωθενερημω·θεισ·αερημω·θει[ντ]·ςερημω·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accερημωθεισανερημωθενταερημω·θεισ·ανερημω·θε[ι]ντ·α
Datερημωθεισῃερημωθεντιερημω·θεισ·ῃερημω·θε[ι]ντ·ι
Genερημωθεισηςερημωθεντοςερημω·θεισ·ηςερημω·θε[ι]ντ·ος
PlVocερημωθεισαιερημωθεντεςερημωθενταερημω·θεισ·αιερημω·θε[ι]ντ·εςερημω·θε[ι]ντ·α
Nom
Accερημωθεισαςερημωθενταςερημω·θεισ·αςερημω·θε[ι]ντ·ας
Datερημωθεισαιςερημωθεισι, ερημωθεισινερημω·θεισ·αιςερημω·θει[ντ]·σι(ν)
Genερημωθεισωνερημωθεντωνερημω·θεισ·ωνερημω·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocερημωθησομενηερημωθησομενεερημω·θησομεν·ηερημω·θησομεν·ε
Nomερημωθησομενοςερημω·θησομεν·ος
Accερημωθησομενηνερημωθησομενονερημω·θησομεν·ηνερημω·θησομεν·ον
Datερημωθησομενῃερημωθησομενῳερημω·θησομεν·ῃερημω·θησομεν·ῳ
Genερημωθησομενηςερημωθησομενουερημω·θησομεν·ηςερημω·θησομεν·ου
PlVocερημωθησομεναιερημωθησομενοιερημωθησομεναερημω·θησομεν·αιερημω·θησομεν·οιερημω·θησομεν·α
Nom
Accερημωθησομεναςερημωθησομενουςερημω·θησομεν·αςερημω·θησομεν·ους
Datερημωθησομεναιςερημωθησομενοιςερημω·θησομεν·αιςερημω·θησομεν·οις
Genερημωθησομενωνερημωθησομενωνερημω·θησομεν·ωνερημω·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 25-Apr-2019 13:58:34 EDT