ρυομαι • hRUOMAI • rhuomai

Search: ερρυσατο

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ερρυσατοῥύομαιε·ρυ·σατο1aor mp ind 3rd sg

ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stρυομαιρυ·ομαι
2ndρυῃ, ρυει, ρυεσαιρυ·ῃ, ρυ·ει classical, ρυ·εσαι alt
3rdρυεται[GNT][LXX]ρυ·εται
Pl1stρυομεθαρυ·ομεθα
2ndρυεσθερυ·εσθε
3rdρυονταιρυ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stρυωμαιρυ·ωμαι
2ndρυῃρυ·ῃ
3rdρυηταιρυ·ηται
Pl1stρυωμεθαρυ·ωμεθα
2ndρυησθερυ·ησθε
3rdρυωνταιρυ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stρυοιμηνρυ·οιμην
2ndρυοιορυ·οιο
3rdρυοιτορυ·οιτο
Pl1stρυοιμεθαρυ·οιμεθα
2ndρυοισθερυ·οισθε
3rdρυοιντορυ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndρυουρυ·ου
3rdρυεσθωρυ·εσθω
Pl1st
2ndρυεσθερυ·εσθε
3rdρυεσθωσαν, ρυεσθωνρυ·εσθωσαν, ρυ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ρυεσθαι[GNT]​ρυ·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocρυομενηρυομενερυ·ομεν·ηρυ·ομεν·ε
Nomρυομενος[GNT][LXX]ρυ·ομεν·ος
Accρυομενηνρυομενον[GNT]ρυ·ομεν·ηνρυ·ομεν·ον
Datρυομενῃρυομενῳρυ·ομεν·ῃρυ·ομεν·ῳ
Genρυομενηςρυομενουρυ·ομεν·ηςρυ·ομεν·ου
PlVocρυομεναιρυομενοι[LXX]ρυομεναρυ·ομεν·αιρυ·ομεν·οιρυ·ομεν·α
Nom
Accρυομεναςρυομενουςρυ·ομεν·αςρυ·ομεν·ους
Datρυομεναιςρυομενοις[LXX]ρυ·ομεν·αιςρυ·ομεν·οις
Genρυομενωνρυομενωνρυ·ομεν·ωνρυ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stερρυομηνε·ρυ·ομην
2ndερρυουε·ρυ·ου
3rdερρυετοε·ρυ·ετο
Pl1stερρυομεθαε·ρυ·ομεθα
2ndερρυεσθεε·ρυ·εσθε
3rdερρυοντοε·ρυ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stρυσομαι[LXX]ρυ·σομαι
2ndρυσῃ[LXX], ρυσει[GNT][LXX], ρυσεσαιρυ·σῃ, ρυ·σει classical, ρυ·σεσαι alt
3rdρυσεται[GNT][LXX]ρυ·σεται
Pl1stρυσομεθαρυ·σομεθα
2ndρυσεσθερυ·σεσθε
3rdρυσονται[LXX]ρυ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stρυσοιμηνρυ·σοιμην
2ndρυσοιορυ·σοιο
3rdρυσοιτορυ·σοιτο
Pl1stρυσοιμεθαρυ·σοιμεθα
2ndρυσοισθερυ·σοισθε
3rdρυσοιντορυ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ρυσεσθαι​ρυ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocρυσομενηρυσομενερυ·σομεν·ηρυ·σομεν·ε
Nomρυσομενοςρυ·σομεν·ος
Accρυσομενηνρυσομενονρυ·σομεν·ηνρυ·σομεν·ον
Datρυσομενῃρυσομενῳρυ·σομεν·ῃρυ·σομεν·ῳ
Genρυσομενηςρυσομενουρυ·σομεν·ηςρυ·σομεν·ου
PlVocρυσομεναιρυσομενοιρυσομεναρυ·σομεν·αιρυ·σομεν·οιρυ·σομεν·α
Nom
Accρυσομεναςρυσομενουςρυ·σομεν·αςρυ·σομεν·ους
Datρυσομεναιςρυσομενοιςρυ·σομεν·αιςρυ·σομεν·οις
Genρυσομενωνρυσομενωνρυ·σομεν·ωνρυ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stερρυσαμην[LXX]ε·ρυ·σαμην
2ndερρυσω[LXX]ε·ρυ·σω
3rdερρυσατο[GNT][LXX]ε·ρυ·σατο
Pl1stερρυσαμεθαε·ρυ·σαμεθα
2ndερρυσασθε[LXX]ε·ρυ·σασθε
3rdερρυσαντο[LXX]ε·ρυ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stρυσωμαιρυ·σωμαι
2ndρυσῃ[LXX]ρυ·σῃ
3rdρυσηται[LXX]ρυ·σηται
Pl1stρυσωμεθαρυ·σωμεθα
2ndρυσησθερυ·σησθε
3rdρυσωνται[LXX]ρυ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stρυσαιμηνρυ·σαιμην
2ndρυσαιορυ·σαιο
3rdρυσαιτο[LXX]ρυ·σαιτο
Pl1stρυσαιμεθαρυ·σαιμεθα
2ndρυσαισθερυ·σαισθε
3rdρυσαιντορυ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndρυσαι[GNT][LXX]ρυ·σαι
3rdρυσασθω[GNT][LXX]ρυ·σασθω
Pl1st
2ndρυσασθε[LXX]ρυ·σασθε
3rdρυσασθωσαν, ρυσασθωνρυ·σασθωσαν, ρυ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ρυσασθαι[LXX]​ρυ·σασθαι

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocρυσαμενηρυσαμενερυ·σαμεν·ηρυ·σαμεν·ε
Nomρυσαμενος[LXX]ρυ·σαμεν·ος
Accρυσαμενηνρυσαμενον[LXX]ρυ·σαμεν·ηνρυ·σαμεν·ον
Datρυσαμενῃρυσαμενῳρυ·σαμεν·ῃρυ·σαμεν·ῳ
Genρυσαμενηςρυσαμενου[LXX]ρυ·σαμεν·ηςρυ·σαμεν·ου
PlVocρυσαμεναιρυσαμενοιρυσαμεναρυ·σαμεν·αιρυ·σαμεν·οιρυ·σαμεν·α
Nom
Accρυσαμεναςρυσαμενουςρυ·σαμεν·αςρυ·σαμεν·ους
Datρυσαμεναιςρυσαμενοιςρυ·σαμεν·αιςρυ·σαμεν·οις
Genρυσαμενωνρυσαμενωνρυ·σαμεν·ωνρυ·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stερρυσθην[GNT]ε·ρυσ·θην
2ndερρυσθηςε·ρυσ·θης
3rdερρυσθη[LXX]ε·ρυσ·θη
Pl1stερρυσθημεν[LXX]ε·ρυσ·θημεν
2ndερρυσθητεε·ρυσ·θητε
3rdερρυσθησαν[LXX]ε·ρυσ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stρυσθησομαι[LXX]ρυσ·θησομαι
2ndρυσθησῃ[LXX], ρυσθησειρυσ·θησῃ, ρυσ·θησει classical
3rdρυσθησεταιρυσ·θησεται
Pl1stρυσθησομεθαρυσ·θησομεθα
2ndρυσθησεσθερυσ·θησεσθε
3rdρυσθησονταιρυσ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stρυσθω[GNT]ρυσ·θω
2ndρυσθῃςρυσ·θῃς
3rdρυσθῃρυσ·θῃ
Pl1stρυσθωμεν[GNT]ρυσ·θωμεν
2ndρυσθητερυσ·θητε
3rdρυσθωσιν[LXX], ρυσθωσιρυσ·θωσι(ν), ρυσ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stρυσθειην[LXX]ρυσ·θειην
2ndρυσθειηςρυσ·θειης
3rdρυσθειηρυσ·θειη
Pl1stρυσθειημεν, ρυσθειμενρυσ·θειημεν, ρυσ·θειμεν classical
2ndρυσθειητε, ρυσθειτερυσ·θειητε, ρυσ·θειτε classical
3rdρυσθειησαν, ρυσθειενρυσ·θειησαν, ρυσ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stρυσθησοιμηνρυσ·θησοιμην
2ndρυσθησοιορυσ·θησοιο
3rdρυσθησοιτορυσ·θησοιτο
Pl1stρυσθησοιμεθαρυσ·θησοιμεθα
2ndρυσθησοισθερυσ·θησοισθε
3rdρυσθησοιντορυσ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndρυσθητιρυσ·θητι
3rdρυσθητωρυσ·θητω
Pl1st
2ndρυσθητερυσ·θητε
3rdρυσθητωσαν, ρυσθεντωνρυσ·θητωσαν, ρυσ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
ρυσθηναι​ρυσ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
ρυσθησεσθαι​ρυσ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocρυσθεισαρυσθειςρυσθενρυσ·θεισ·αρυσ·θει[ντ]·ςρυσ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accρυσθεισανρυσθενταρυσ·θεισ·ανρυσ·θε[ι]ντ·α
Datρυσθεισῃρυσθεντιρυσ·θεισ·ῃρυσ·θε[ι]ντ·ι
Genρυσθεισηςρυσθεντοςρυσ·θεισ·ηςρυσ·θε[ι]ντ·ος
PlVocρυσθεισαιρυσθεντεςρυσθενταρυσ·θεισ·αιρυσ·θε[ι]ντ·εςρυσ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accρυσθεισαςρυσθεντας[GNT][LXX]ρυσ·θεισ·αςρυσ·θε[ι]ντ·ας
Datρυσθεισαιςρυσθεισι, ρυσθεισινρυσ·θεισ·αιςρυσ·θει[ντ]·σι(ν)
Genρυσθεισωνρυσθεντωνρυσ·θεισ·ωνρυσ·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocρυσθησομενηρυσθησομενερυσ·θησομεν·ηρυσ·θησομεν·ε
Nomρυσθησομενοςρυσ·θησομεν·ος
Accρυσθησομενηνρυσθησομενονρυσ·θησομεν·ηνρυσ·θησομεν·ον
Datρυσθησομενῃρυσθησομενῳρυσ·θησομεν·ῃρυσ·θησομεν·ῳ
Genρυσθησομενηςρυσθησομενουρυσ·θησομεν·ηςρυσ·θησομεν·ου
PlVocρυσθησομεναιρυσθησομενοιρυσθησομεναρυσ·θησομεν·αιρυσ·θησομεν·οιρυσ·θησομεν·α
Nom
Accρυσθησομεναςρυσθησομενουςρυσ·θησομεν·αςρυσ·θησομεν·ους
Datρυσθησομεναιςρυσθησομενοιςρυσ·θησομεν·αιςρυσ·θησομεν·οις
Genρυσθησομενωνρυσθησομενωνρυσ·θησομεν·ωνρυσ·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 28-Jan-2021 07:09:22 EST