ραβδιζω • hRABDIZW • rhabdizō

Search: ερραβδιζεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ερραβδιζενῥαβδίζωε·ραβδιζ·ε(ν)impf act ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ερραβδιζενῥαβδίζωε·ραβδιζ·ε(ν)impf act ind 3rd sg

ῥαβδίζω (ραβδιζ-, -, -, -, -, ραβδισ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stραβδιζωραβδιζ·ωραβδιζομαιραβδιζ·ομαι
2ndραβδιζειςραβδιζ·ειςραβδιζῃ, ραβδιζει, ραβδιζεσαιραβδιζ·ῃ, ραβδιζ·ει classical, ραβδιζ·εσαι alt
3rdραβδιζειραβδιζ·ειραβδιζεταιραβδιζ·εται
Pl1stραβδιζομενραβδιζ·ομενραβδιζομεθαραβδιζ·ομεθα
2ndραβδιζετεραβδιζ·ετεραβδιζεσθεραβδιζ·εσθε
3rdραβδιζουσιν, ραβδιζουσιραβδιζ·ουσι(ν)ραβδιζονταιραβδιζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stραβδιζωραβδιζ·ωραβδιζωμαιραβδιζ·ωμαι
2ndραβδιζῃςραβδιζ·ῃςραβδιζῃραβδιζ·ῃ
3rdραβδιζῃραβδιζ·ῃραβδιζηταιραβδιζ·ηται
Pl1stραβδιζωμενραβδιζ·ωμενραβδιζωμεθαραβδιζ·ωμεθα
2ndραβδιζητεραβδιζ·ητεραβδιζησθεραβδιζ·ησθε
3rdραβδιζωσιν, ραβδιζωσιραβδιζ·ωσι(ν)ραβδιζωνταιραβδιζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stραβδιζοιμιραβδιζ·οιμιραβδιζοιμηνραβδιζ·οιμην
2ndραβδιζοιςραβδιζ·οιςραβδιζοιοραβδιζ·οιο
3rdραβδιζοιραβδιζ·οιραβδιζοιτοραβδιζ·οιτο
Pl1stραβδιζοιμενραβδιζ·οιμενραβδιζοιμεθαραβδιζ·οιμεθα
2ndραβδιζοιτεραβδιζ·οιτεραβδιζοισθεραβδιζ·οισθε
3rdραβδιζοιεν, ραβδιζοισανραβδιζ·οιεν, ραβδιζ·οισαν altραβδιζοιντοραβδιζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndραβδιζεραβδιζ·εραβδιζουραβδιζ·ου
3rdραβδιζετωραβδιζ·ετωραβδιζεσθωραβδιζ·εσθω
Pl1st
2ndραβδιζετεραβδιζ·ετεραβδιζεσθεραβδιζ·εσθε
3rdραβδιζετωσαν, ραβδιζοντωνραβδιζ·ετωσαν, ραβδιζ·οντων classicalραβδιζεσθωσαν, ραβδιζεσθωνραβδιζ·εσθωσαν, ραβδιζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ραβδιζειν[GNT]​ραβδιζ·εινραβδιζεσθαι​ραβδιζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocραβδιζουσαραβδιζονραβδιζ·ουσ·αραβδιζ·ο[υ]ν[τ]
Nomραβδιζων[LXX]ραβδιζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accραβδιζουσανραβδιζονταραβδιζ·ουσ·ανραβδιζ·ο[υ]ντ·α
Datραβδιζουσῃραβδιζοντιραβδιζ·ουσ·ῃραβδιζ·ο[υ]ντ·ι
Genραβδιζουσηςραβδιζοντοςραβδιζ·ουσ·ηςραβδιζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocραβδιζουσαιραβδιζοντεςραβδιζονταραβδιζ·ουσ·αιραβδιζ·ο[υ]ντ·εςραβδιζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accραβδιζουσαςραβδιζονταςραβδιζ·ουσ·αςραβδιζ·ο[υ]ντ·ας
Datραβδιζουσαιςραβδιζουσι, ραβδιζουσινραβδιζ·ουσ·αιςραβδιζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genραβδιζουσωνραβδιζοντωνραβδιζ·ουσ·ωνραβδιζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocραβδιζομενηραβδιζομενεραβδιζ·ομεν·ηραβδιζ·ομεν·ε
Nomραβδιζομενοςραβδιζ·ομεν·ος
Accραβδιζομενηνραβδιζομενονραβδιζ·ομεν·ηνραβδιζ·ομεν·ον
Datραβδιζομενῃραβδιζομενῳραβδιζ·ομεν·ῃραβδιζ·ομεν·ῳ
Genραβδιζομενηςραβδιζομενουραβδιζ·ομεν·ηςραβδιζ·ομεν·ου
PlVocραβδιζομεναιραβδιζομενοιραβδιζομεναραβδιζ·ομεν·αιραβδιζ·ομεν·οιραβδιζ·ομεν·α
Nom
Accραβδιζομεναςραβδιζομενουςραβδιζ·ομεν·αςραβδιζ·ομεν·ους
Datραβδιζομεναιςραβδιζομενοιςραβδιζ·ομεν·αιςραβδιζ·ομεν·οις
Genραβδιζομενωνραβδιζομενωνραβδιζ·ομεν·ωνραβδιζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stερραβδιζον, εραβδιζονε·ραβδιζ·ονερραβδιζομην, εραβδιζομηνε·ραβδιζ·ομην
2ndερραβδιζες, εραβδιζεςε·ραβδιζ·εςερραβδιζου, εραβδιζουε·ραβδιζ·ου
3rdερραβδιζεν[LXX], ερραβδιζε, εραβδιζεν, εραβδιζεε·ραβδιζ·ε(ν), ε·ραβδιζ·ε(ν)ερραβδιζετο, εραβδιζετοε·ραβδιζ·ετο
Pl1stερραβδιζομεν, εραβδιζομενε·ραβδιζ·ομενερραβδιζομεθα, εραβδιζομεθαε·ραβδιζ·ομεθα
2ndερραβδιζετε, εραβδιζετεε·ραβδιζ·ετεερραβδιζεσθε, εραβδιζεσθεε·ραβδιζ·εσθε
3rdερραβδιζον, ερραβδιζοσαν, εραβδιζον, εραβδιζοσανε·ραβδιζ·ον, ε·ραβδιζ·οσαν altερραβδιζοντο, εραβδιζοντοε·ραβδιζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stερραβδισθην[GNT], εραβδισθην[GNT]ε·ραβδισ·θην
2ndερραβδισθης, εραβδισθηςε·ραβδισ·θης
3rdερραβδισθη, εραβδισθηε·ραβδισ·θη
Pl1stερραβδισθημεν, εραβδισθημενε·ραβδισ·θημεν
2ndερραβδισθητε, εραβδισθητεε·ραβδισ·θητε
3rdερραβδισθησαν, εραβδισθησανε·ραβδισ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stραβδισθησομαιραβδισ·θησομαι
2ndραβδισθησῃ, ραβδισθησειραβδισ·θησῃ, ραβδισ·θησει classical
3rdραβδισθησεταιραβδισ·θησεται
Pl1stραβδισθησομεθαραβδισ·θησομεθα
2ndραβδισθησεσθεραβδισ·θησεσθε
3rdραβδισθησονταιραβδισ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stραβδισθωραβδισ·θω
2ndραβδισθῃςραβδισ·θῃς
3rdραβδισθῃραβδισ·θῃ
Pl1stραβδισθωμενραβδισ·θωμεν
2ndραβδισθητεραβδισ·θητε
3rdραβδισθωσιν, ραβδισθωσιραβδισ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stραβδισθειηνραβδισ·θειην
2ndραβδισθειηςραβδισ·θειης
3rdραβδισθειηραβδισ·θειη
Pl1stραβδισθειημεν, ραβδισθειμενραβδισ·θειημεν, ραβδισ·θειμεν classical
2ndραβδισθειητε, ραβδισθειτεραβδισ·θειητε, ραβδισ·θειτε classical
3rdραβδισθειησαν, ραβδισθειενραβδισ·θειησαν, ραβδισ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stραβδισθησοιμηνραβδισ·θησοιμην
2ndραβδισθησοιοραβδισ·θησοιο
3rdραβδισθησοιτοραβδισ·θησοιτο
Pl1stραβδισθησοιμεθαραβδισ·θησοιμεθα
2ndραβδισθησοισθεραβδισ·θησοισθε
3rdραβδισθησοιντοραβδισ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndραβδισθητιραβδισ·θητι
3rdραβδισθητωραβδισ·θητω
Pl1st
2ndραβδισθητεραβδισ·θητε
3rdραβδισθητωσαν, ραβδισθεντωνραβδισ·θητωσαν, ραβδισ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
ραβδισθηναι​ραβδισ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
ραβδισθησεσθαι​ραβδισ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocραβδισθεισαραβδισθειςραβδισθενραβδισ·θεισ·αραβδισ·θει[ντ]·ςραβδισ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accραβδισθεισανραβδισθενταραβδισ·θεισ·ανραβδισ·θε[ι]ντ·α
Datραβδισθεισῃραβδισθεντιραβδισ·θεισ·ῃραβδισ·θε[ι]ντ·ι
Genραβδισθεισηςραβδισθεντοςραβδισ·θεισ·ηςραβδισ·θε[ι]ντ·ος
PlVocραβδισθεισαιραβδισθεντεςραβδισθενταραβδισ·θεισ·αιραβδισ·θε[ι]ντ·εςραβδισ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accραβδισθεισαςραβδισθενταςραβδισ·θεισ·αςραβδισ·θε[ι]ντ·ας
Datραβδισθεισαιςραβδισθεισι, ραβδισθεισινραβδισ·θεισ·αιςραβδισ·θει[ντ]·σι(ν)
Genραβδισθεισωνραβδισθεντωνραβδισ·θεισ·ωνραβδισ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocραβδισθησομενηραβδισθησομενεραβδισ·θησομεν·ηραβδισ·θησομεν·ε
Nomραβδισθησομενοςραβδισ·θησομεν·ος
Accραβδισθησομενηνραβδισθησομενονραβδισ·θησομεν·ηνραβδισ·θησομεν·ον
Datραβδισθησομενῃραβδισθησομενῳραβδισ·θησομεν·ῃραβδισ·θησομεν·ῳ
Genραβδισθησομενηςραβδισθησομενουραβδισ·θησομεν·ηςραβδισ·θησομεν·ου
PlVocραβδισθησομεναιραβδισθησομενοιραβδισθησομεναραβδισ·θησομεν·αιραβδισ·θησομεν·οιραβδισ·θησομεν·α
Nom
Accραβδισθησομεναςραβδισθησομενουςραβδισ·θησομεν·αςραβδισ·θησομεν·ους
Datραβδισθησομεναιςραβδισθησομενοιςραβδισ·θησομεν·αιςραβδισ·θησομεν·οις
Genραβδισθησομενωνραβδισθησομενωνραβδισ·θησομεν·ωνραβδισ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 17-Nov-2019 10:58:32 EST