ραντιζω • hRANTIZW • rhantizō

Search: ερραντισμενοι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ερραντισμενοιῥαντίζωερραντισ·μεν·οιperf mp ptcp mas nom|voc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ερραντισμενοιῥαντίζωερραντισ·μεν·οιperf mp ptcp mas nom|voc pl

ῥαντίζω (ραντιζ-, ραντι(ε)·[σ]-, ραντι·σ-, -, ρεραντισ-/ερραντισ-, ραντισ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stραντιζωραντιζ·ωραντιζομαιραντιζ·ομαι
2ndραντιζειςραντιζ·ειςραντιζῃ, ραντιζει, ραντιζεσαιραντιζ·ῃ, ραντιζ·ει classical, ραντιζ·εσαι alt
3rdραντιζειραντιζ·ειραντιζεταιραντιζ·εται
Pl1stραντιζομενραντιζ·ομενραντιζομεθαραντιζ·ομεθα
2ndραντιζετεραντιζ·ετεραντιζεσθεραντιζ·εσθε
3rdραντιζουσιν, ραντιζουσιραντιζ·ουσι(ν)ραντιζονταιραντιζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stραντιζωραντιζ·ωραντιζωμαιραντιζ·ωμαι
2ndραντιζῃςραντιζ·ῃςραντιζῃραντιζ·ῃ
3rdραντιζῃραντιζ·ῃραντιζηταιραντιζ·ηται
Pl1stραντιζωμενραντιζ·ωμενραντιζωμεθαραντιζ·ωμεθα
2ndραντιζητεραντιζ·ητεραντιζησθεραντιζ·ησθε
3rdραντιζωσιν, ραντιζωσιραντιζ·ωσι(ν)ραντιζωνταιραντιζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stραντιζοιμιραντιζ·οιμιραντιζοιμηνραντιζ·οιμην
2ndραντιζοιςραντιζ·οιςραντιζοιοραντιζ·οιο
3rdραντιζοιραντιζ·οιραντιζοιτοραντιζ·οιτο
Pl1stραντιζοιμενραντιζ·οιμενραντιζοιμεθαραντιζ·οιμεθα
2ndραντιζοιτεραντιζ·οιτεραντιζοισθεραντιζ·οισθε
3rdραντιζοιεν, ραντιζοισανραντιζ·οιεν, ραντιζ·οισαν altραντιζοιντοραντιζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndραντιζεραντιζ·εραντιζουραντιζ·ου
3rdραντιζετωραντιζ·ετωραντιζεσθωραντιζ·εσθω
Pl1st
2ndραντιζετεραντιζ·ετεραντιζεσθεραντιζ·εσθε
3rdραντιζετωσαν, ραντιζοντωνραντιζ·ετωσαν, ραντιζ·οντων classicalραντιζεσθωσαν, ραντιζεσθωνραντιζ·εσθωσαν, ραντιζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ραντιζειν​ραντιζ·ειν​ραντιζεσθαι​ραντιζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocραντιζουσα[GNT]ραντιζονραντιζ·ουσ·αραντιζ·ο[υ]ν[τ]
Nomραντιζωνραντιζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accραντιζουσανραντιζονταραντιζ·ουσ·ανραντιζ·ο[υ]ντ·α
Datραντιζουσῃραντιζοντιραντιζ·ουσ·ῃραντιζ·ο[υ]ντ·ι
Genραντιζουσηςραντιζοντοςραντιζ·ουσ·ηςραντιζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocραντιζουσαιραντιζοντεςραντιζονταραντιζ·ουσ·αιραντιζ·ο[υ]ντ·εςραντιζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accραντιζουσαςραντιζονταςραντιζ·ουσ·αςραντιζ·ο[υ]ντ·ας
Datραντιζουσαιςραντιζουσι, ραντιζουσινραντιζ·ουσ·αιςραντιζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genραντιζουσωνραντιζοντωνραντιζ·ουσ·ωνραντιζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocραντιζομενηραντιζομενεραντιζ·ομεν·ηραντιζ·ομεν·ε
Nomραντιζομενοςραντιζ·ομεν·ος
Accραντιζομενηνραντιζομενονραντιζ·ομεν·ηνραντιζ·ομεν·ον
Datραντιζομενῃραντιζομενῳραντιζ·ομεν·ῃραντιζ·ομεν·ῳ
Genραντιζομενηςραντιζομενουραντιζ·ομεν·ηςραντιζ·ομεν·ου
PlVocραντιζομεναιραντιζομενοιραντιζομεναραντιζ·ομεν·αιραντιζ·ομεν·οιραντιζ·ομεν·α
Nom
Accραντιζομεναςραντιζομενουςραντιζ·ομεν·αςραντιζ·ομεν·ους
Datραντιζομεναιςραντιζομενοιςραντιζ·ομεν·αιςραντιζ·ομεν·οις
Genραντιζομενωνραντιζομενωνραντιζ·ομεν·ωνραντιζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stερραντιζονε·ραντιζ·ονερραντιζομηνε·ραντιζ·ομην
2ndερραντιζεςε·ραντιζ·εςερραντιζουε·ραντιζ·ου
3rdερραντιζεν, ερραντιζεε·ραντιζ·ε(ν)ερραντιζετοε·ραντιζ·ετο
Pl1stερραντιζομενε·ραντιζ·ομενερραντιζομεθαε·ραντιζ·ομεθα
2ndερραντιζετεε·ραντιζ·ετεερραντιζεσθεε·ραντιζ·εσθε
3rdερραντιζον, ερραντιζοσανε·ραντιζ·ον, ε·ραντιζ·οσαν altερραντιζοντοε·ραντιζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stραντιωραντι(ε)·[σ]ωραντιουμαιραντι(ε)·[σ]ομαι
2ndραντιεις[LXX]ραντι(ε)·[σ]ειςραντιῃ, ραντιει, ραντιεισαιραντι(ε)·[σ]ῃ, ραντι(ε)·[σ]ει classical, ραντι(ε)·[σ]εσαι alt
3rdραντιειραντι(ε)·[σ]ειραντιειταιραντι(ε)·[σ]εται
Pl1stραντιουμενραντι(ε)·[σ]ομενραντιουμεθαραντι(ε)·[σ]ομεθα
2ndραντιειτεραντι(ε)·[σ]ετεραντιεισθεραντι(ε)·[σ]εσθε
3rdραντιουσιν, ραντιουσιραντι(ε)·[σ]ουσι(ν)ραντιουνταιραντι(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stραντιοιμιραντι(ε)·[σ]οιμιραντιοιμηνραντι(ε)·[σ]οιμην
2ndραντιοιςραντι(ε)·[σ]οιςραντιοιοραντι(ε)·[σ]οιο
3rdραντιοιραντι(ε)·[σ]οιραντιοιτοραντι(ε)·[σ]οιτο
Pl1stραντιοιμενραντι(ε)·[σ]οιμενραντιοιμεθαραντι(ε)·[σ]οιμεθα
2ndραντιοιτεραντι(ε)·[σ]οιτεραντιοισθεραντι(ε)·[σ]οισθε
3rdραντιοιενραντι(ε)·[σ]οιενραντιοιντοραντι(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ραντιειν​ραντι(ε)·[σ]ειν​ραντιεισθαι​ραντι(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocραντιουσαραντιουνραντι(ε)·[σ]ουσ·αραντι(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomραντιωνραντι(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accραντιουσανραντιουνταραντι(ε)·[σ]ουσ·ανραντι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datραντιουσῃραντιουντιραντι(ε)·[σ]ουσ·ῃραντι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genραντιουσηςραντιουντοςραντι(ε)·[σ]ουσ·ηςραντι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocραντιουσαιραντιουντεςραντιουνταραντι(ε)·[σ]ουσ·αιραντι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςραντι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accραντιουσαςραντιουνταςραντι(ε)·[σ]ουσ·αςραντι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datραντιουσαιςραντιουσι, ραντιουσινραντι(ε)·[σ]ουσ·αιςραντι(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genραντιουσωνραντιουντωνραντι(ε)·[σ]ουσ·ωνραντι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocραντιουμενηραντιουμενεραντι(ε)·[σ]ομεν·ηραντι(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomραντιουμενοςραντι(ε)·[σ]ομεν·ος
Accραντιουμενηνραντιουμενονραντι(ε)·[σ]ομεν·ηνραντι(ε)·[σ]ομεν·ον
Datραντιουμενῃραντιουμενῳραντι(ε)·[σ]ομεν·ῃραντι(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genραντιουμενηςραντιουμενουραντι(ε)·[σ]ομεν·ηςραντι(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocραντιουμεναιραντιουμενοιραντιουμεναραντι(ε)·[σ]ομεν·αιραντι(ε)·[σ]ομεν·οιραντι(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accραντιουμεναςραντιουμενουςραντι(ε)·[σ]ομεν·αςραντι(ε)·[σ]ομεν·ους
Datραντιουμεναιςραντιουμενοιςραντι(ε)·[σ]ομεν·αιςραντι(ε)·[σ]ομεν·οις
Genραντιουμενωνραντιουμενωνραντι(ε)·[σ]ομεν·ωνραντι(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stερραντισαε·ραντι·σαερραντισαμηνε·ραντι·σαμην
2ndερραντισαςε·ραντι·σαςερραντισωε·ραντι·σω
3rdερραντισεν[GNT], ερραντισεε·ραντι·σε(ν), ε·ραντι·σε(ν)ερραντισατοε·ραντι·σατο
Pl1stερραντισαμενε·ραντι·σαμενερραντισαμεθαε·ραντι·σαμεθα
2ndερραντισατεε·ραντι·σατεερραντισασθεε·ραντι·σασθε
3rdερραντισανε·ραντι·σανερραντισαντοε·ραντι·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stραντισωραντι·σωραντισωμαιραντι·σωμαι
2ndραντισῃςραντι·σῃςραντισῃραντι·σῃ
3rdραντισῃραντι·σῃραντισηταιραντι·σηται
Pl1stραντισωμενραντι·σωμενραντισωμεθαραντι·σωμεθα
2ndραντισητεραντι·σητεραντισησθεραντι·σησθε
3rdραντισωσιν, ραντισωσιραντι·σωσι(ν)ραντισωνταιραντι·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stραντισαιμιραντι·σαιμιραντισαιμηνραντι·σαιμην
2ndραντισαις, ραντισειαςραντι·σαις, ραντι·σειας classicalραντισαιοραντι·σαιο
3rdραντισαι, ραντισειεραντι·σαι, ραντι·σειε classicalραντισαιτοραντι·σαιτο
Pl1stραντισαιμενραντι·σαιμενραντισαιμεθαραντι·σαιμεθα
2ndραντισαιτεραντι·σαιτεραντισαισθεραντι·σαισθε
3rdραντισαιεν, ραντισαισαν, ραντισειαν, ραντισειενραντι·σαιεν, ραντι·σαισαν alt, ραντι·σειαν classical, ραντι·σειεν classicalραντισαιντοραντι·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndραντισονραντι·σονραντισαιραντι·σαι
3rdραντισατωραντι·σατωραντισασθωραντι·σασθω
Pl1st
2ndραντισατεραντι·σατεραντισασθεραντι·σασθε
3rdραντισατωσαν, ραντισαντωνραντι·σατωσαν, ραντι·σαντων classicalραντισασθωσαν, ραντισασθωνραντι·σασθωσαν, ραντι·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ραντισαι​ραντι·σαι​ραντισασθαι​ραντι·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocραντισασαραντισαςραντισανραντι·σασ·αραντι·σα[ντ]·ςραντι·σαν[τ]
Nom
Accραντισασανραντισανταραντι·σασ·ανραντι·σαντ·α
Datραντισασῃραντισαντιραντι·σασ·ῃραντι·σαντ·ι
Genραντισασηςραντισαντοςραντι·σασ·ηςραντι·σαντ·ος
PlVocραντισασαιραντισαντεςραντισανταραντι·σασ·αιραντι·σαντ·εςραντι·σαντ·α
Nom
Accραντισασαςραντισανταςραντι·σασ·αςραντι·σαντ·ας
Datραντισασαιςραντισασι, ραντισασινραντι·σασ·αιςραντι·σα[ντ]·σι(ν)
Genραντισασωνραντισαντωνραντι·σασ·ωνραντι·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocραντισαμενηραντισαμενεραντι·σαμεν·ηραντι·σαμεν·ε
Nomραντισαμενοςραντι·σαμεν·ος
Accραντισαμενηνραντισαμενονραντι·σαμεν·ηνραντι·σαμεν·ον
Datραντισαμενῃραντισαμενῳραντι·σαμεν·ῃραντι·σαμεν·ῳ
Genραντισαμενηςραντισαμενουραντι·σαμεν·ηςραντι·σαμεν·ου
PlVocραντισαμεναιραντισαμενοιραντισαμεναραντι·σαμεν·αιραντι·σαμεν·οιραντι·σαμεν·α
Nom
Accραντισαμεναςραντισαμενουςραντι·σαμεν·αςραντι·σαμεν·ους
Datραντισαμεναιςραντισαμενοιςραντι·σαμεν·αιςραντι·σαμεν·οις
Genραντισαμενωνραντισαμενωνραντι·σαμεν·ωνραντι·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stρεραντισμαι, ερραντισμαιρεραντισ·μαι, ερραντισ·μαι
2ndρεραντισαι, ερραντισαιρεραντισ·[σ]αι, ερραντισ·[σ]αι
3rdρεραντισται, ερραντισταιρεραντισ·ται, ερραντισ·ται
Pl1stρεραντισμεθα, ερραντισμεθαρεραντισ·μεθα, ερραντισ·μεθα
2ndρεραντισθε, ερραντισθερεραντισ·[σ]θε, ερραντισ·[σ]θε
3rdρεραντιδαται, ερραντιδαταιρεραντισ·νται, ερραντισ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stρεραντισομαι, ερραντισομαιρεραντισ·[σ]ομαι, ερραντισ·[σ]ομαι
2ndρεραντισῃ, ρεραντισει, ερραντισῃ, ερραντισειρεραντισ·[σ]ῃ, ρεραντισ·[σ]ει classical, ερραντισ·[σ]ῃ, ερραντισ·[σ]ει classical
3rdρεραντισεται, ερραντισεταιρεραντισ·[σ]εται, ερραντισ·[σ]εται
Pl1stρεραντισομεθα, ερραντισομεθαρεραντισ·[σ]ομεθα, ερραντισ·[σ]ομεθα
2ndρεραντισεσθε, ερραντισεσθερεραντισ·[σ]εσθε, ερραντισ·[σ]εσθε
3rdρεραντισονται, ερραντισονταιρεραντισ·[σ]ονται, ερραντισ·[σ]ονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stρεραντισοιμην, ερραντισοιμηνρεραντισ·[σ]οιμην, ερραντισ·[σ]οιμην
2ndρεραντισοιο, ερραντισοιορεραντισ·[σ]οιο, ερραντισ·[σ]οιο
3rdρεραντισοιτο, ερραντισοιτορεραντισ·[σ]οιτο, ερραντισ·[σ]οιτο
Pl1stρεραντισοιμεθα, ερραντισοιμεθαρεραντισ·[σ]οιμεθα, ερραντισ·[σ]οιμεθα
2ndρεραντισοισθε, ερραντισοισθερεραντισ·[σ]οισθε, ερραντισ·[σ]οισθε
3rdρεραντισοιντο, ερραντισοιντορεραντισ·[σ]οιντο, ερραντισ·[σ]οιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndρεραντισο, ερραντισορεραντισ·[σ]ο, ερραντισ·[σ]ο
3rdρεραντισθω, ερραντισθωρεραντισ·[σ]θω, ερραντισ·[σ]θω
Pl1st
2ndρεραντισθε, ερραντισθερεραντισ·[σ]θε, ερραντισ·[σ]θε
3rdρεραντισθωσαν, ρεραντισθων, ερραντισθωσαν, ερραντισθωνρεραντισ·[σ]θωσαν, ρεραντισ·[σ]θων classical, ερραντισ·[σ]θωσαν, ερραντισ·[σ]θων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ρεραντισθαι, ερραντισθαι​ρεραντισ·[σ]θαι, ερραντισ·[σ]θαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ρεραντισεσθαι, ερραντισεσθαι​ρεραντισ·[σ]εσθαι, ερραντισ·[σ]εσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocρεραντισμενη, ερραντισμενηρεραντισμενε, ερραντισμενερεραντισ·μεν·η, ερραντισ·μεν·ηρεραντισ·μεν·ε, ερραντισ·μεν·ε
Nomρεραντισμενος, ερραντισμενοςρεραντισ·μεν·ος, ερραντισ·μεν·ος
Accρεραντισμενην, ερραντισμενηνρεραντισμενον, ερραντισμενονρεραντισ·μεν·ην, ερραντισ·μεν·ηνρεραντισ·μεν·ον, ερραντισ·μεν·ον
Datρεραντισμενῃ, ερραντισμενῃρεραντισμενῳ, ερραντισμενῳρεραντισ·μεν·ῃ, ερραντισ·μεν·ῃρεραντισ·μεν·ῳ, ερραντισ·μεν·ῳ
Genρεραντισμενης, ερραντισμενηςρεραντισμενου, ερραντισμενουρεραντισ·μεν·ης, ερραντισ·μεν·ηςρεραντισ·μεν·ου, ερραντισ·μεν·ου
PlVocρεραντισμεναι, ερραντισμεναιρεραντισμενοι[GNT], ερραντισμενοι[GNT]ρεραντισμενα, ερραντισμεναρεραντισ·μεν·αι, ερραντισ·μεν·αιρεραντισ·μεν·οι, ερραντισ·μεν·οιρεραντισ·μεν·α, ερραντισ·μεν·α
Nom
Accρεραντισμενας, ερραντισμεναςρεραντισμενους, ερραντισμενουςρεραντισ·μεν·ας, ερραντισ·μεν·αςρεραντισ·μεν·ους, ερραντισ·μεν·ους
Datρεραντισμεναις, ερραντισμεναιςρεραντισμενοις, ερραντισμενοιςρεραντισ·μεν·αις, ερραντισ·μεν·αιςρεραντισ·μεν·οις, ερραντισ·μεν·οις
Genρεραντισμενων, ερραντισμενωνρεραντισμενων, ερραντισμενωνρεραντισ·μεν·ων, ερραντισ·μεν·ωνρεραντισ·μεν·ων, ερραντισ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stερεραντισμην, ερραντισμηνε·ρεραντισ·μην, ε·ερραντισ·μην
2ndερεραντισο, ερραντισοε·ρεραντισ·[σ]ο, ε·ερραντισ·[σ]ο
3rdερεραντιστο, ερραντιστοε·ρεραντισ·το, ε·ερραντισ·το
Pl1stερεραντισμεθα, ερραντισμεθαε·ρεραντισ·μεθα, ε·ερραντισ·μεθα
2ndερεραντισθε, ερραντισθεε·ρεραντισ·[σ]θε, ε·ερραντισ·[σ]θε
3rdερεραντιδατο, ερραντιδατοε·ρεραντισ·ντο, ε·ερραντισ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stρεραντισμην[ε]·ρεραντισ·μην
2ndρεραντισο[ε]·ρεραντισ·[σ]ο
3rdρεραντιστο[ε]·ρεραντισ·το
Pl1stρεραντισμεθα[ε]·ρεραντισ·μεθα
2ndρεραντισθε[ε]·ρεραντισ·[σ]θε
3rdρεραντιδατο[ε]·ρεραντισ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stερραντισθηνε·ραντισ·θην
2ndερραντισθηςε·ραντισ·θης
3rdερραντισθη[LXX]ε·ραντισ·θη
Pl1stερραντισθημενε·ραντισ·θημεν
2ndερραντισθητεε·ραντισ·θητε
3rdερραντισθησανε·ραντισ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stραντισθησομαιραντισ·θησομαι
2ndραντισθησῃ, ραντισθησειραντισ·θησῃ, ραντισ·θησει classical
3rdραντισθησεταιραντισ·θησεται
Pl1stραντισθησομεθαραντισ·θησομεθα
2ndραντισθησεσθεραντισ·θησεσθε
3rdραντισθησονταιραντισ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stραντισθωραντισ·θω
2ndραντισθῃςραντισ·θῃς
3rdραντισθῃ[LXX]ραντισ·θῃ
Pl1stραντισθωμενραντισ·θωμεν
2ndραντισθητεραντισ·θητε
3rdραντισθωσιν, ραντισθωσιραντισ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stραντισθειηνραντισ·θειην
2ndραντισθειηςραντισ·θειης
3rdραντισθειηραντισ·θειη
Pl1stραντισθειημεν, ραντισθειμενραντισ·θειημεν, ραντισ·θειμεν classical
2ndραντισθειητε, ραντισθειτεραντισ·θειητε, ραντισ·θειτε classical
3rdραντισθειησαν, ραντισθειενραντισ·θειησαν, ραντισ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stραντισθησοιμηνραντισ·θησοιμην
2ndραντισθησοιοραντισ·θησοιο
3rdραντισθησοιτοραντισ·θησοιτο
Pl1stραντισθησοιμεθαραντισ·θησοιμεθα
2ndραντισθησοισθεραντισ·θησοισθε
3rdραντισθησοιντοραντισ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndραντισθητιραντισ·θητι
3rdραντισθητωραντισ·θητω
Pl1st
2ndραντισθητεραντισ·θητε
3rdραντισθητωσαν, ραντισθεντωνραντισ·θητωσαν, ραντισ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
ραντισθηναι​ραντισ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
ραντισθησεσθαι​ραντισ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocραντισθεισαραντισθειςραντισθενραντισ·θεισ·αραντισ·θει[ντ]·ςραντισ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accραντισθεισανραντισθενταραντισ·θεισ·ανραντισ·θε[ι]ντ·α
Datραντισθεισῃραντισθεντιραντισ·θεισ·ῃραντισ·θε[ι]ντ·ι
Genραντισθεισηςραντισθεντοςραντισ·θεισ·ηςραντισ·θε[ι]ντ·ος
PlVocραντισθεισαιραντισθεντεςραντισθενταραντισ·θεισ·αιραντισ·θε[ι]ντ·εςραντισ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accραντισθεισαςραντισθενταςραντισ·θεισ·αςραντισ·θε[ι]ντ·ας
Datραντισθεισαιςραντισθεισι, ραντισθεισινραντισ·θεισ·αιςραντισ·θει[ντ]·σι(ν)
Genραντισθεισωνραντισθεντωνραντισ·θεισ·ωνραντισ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocραντισθησομενηραντισθησομενεραντισ·θησομεν·ηραντισ·θησομεν·ε
Nomραντισθησομενοςραντισ·θησομεν·ος
Accραντισθησομενηνραντισθησομενονραντισ·θησομεν·ηνραντισ·θησομεν·ον
Datραντισθησομενῃραντισθησομενῳραντισ·θησομεν·ῃραντισ·θησομεν·ῳ
Genραντισθησομενηςραντισθησομενουραντισ·θησομεν·ηςραντισ·θησομεν·ου
PlVocραντισθησομεναιραντισθησομενοιραντισθησομεναραντισ·θησομεν·αιραντισ·θησομεν·οιραντισ·θησομεν·α
Nom
Accραντισθησομεναςραντισθησομενουςραντισ·θησομεν·αςραντισ·θησομεν·ους
Datραντισθησομεναιςραντισθησομενοιςραντισ·θησομεν·αιςραντισ·θησομεν·οις
Genραντισθησομενωνραντισθησομενωνραντισ·θησομεν·ωνραντισ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 20-Apr-2019 20:50:19 EDT