εραυναω ερευναω • ERAUNAW EREUNAW • eraunaō ereunaō

Search: ερευνησετε

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ερευνησετεἐρευνάωερευνη·σετεfut act ind 2nd pl

ἐραυνάω v.l. ἐρευνάω (εραυν(α)-/ερευν(α)-, εραυνη·σ-/ερευνη·σ-, εραυνη·σ-/ερευνη·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεραυνω, ερευνωεραυν(α)·ω, ερευν(α)·ωεραυνωμαι, ερευνωμαιεραυν(α)·ομαι, ερευν(α)·ομαι
2ndεραυνᾳς, ερευνᾳςεραυν(α)·εις, ερευν(α)·ειςεραυνᾳ[GNT], εραυνασαι, ερευνᾳ[GNT][LXX], ερευνασαιεραυν(α)·ῃ, εραυν(α)·ει classical, εραυν(α)·εσαι alt, ερευν(α)·ῃ, ερευν(α)·ει classical, ερευν(α)·εσαι alt
3rdεραυνᾳ[GNT], ερευνᾳ[GNT][LXX]εραυν(α)·ει, ερευν(α)·ειεραυναται, ερευναταιεραυν(α)·εται, ερευν(α)·εται
Pl1stεραυνωμεν, ερευνωμενεραυν(α)·ομεν, ερευν(α)·ομενεραυνωμεθα, ερευνωμεθαεραυν(α)·ομεθα, ερευν(α)·ομεθα
2ndεραυνατε[GNT], ερευνατε[GNT]εραυν(α)·ετε, ερευν(α)·ετεεραυνασθε, ερευνασθεεραυν(α)·εσθε, ερευν(α)·εσθε
3rdεραυνωσιν, εραυνωσι, ερευνωσιν, ερευνωσιεραυν(α)·ουσι(ν), ερευν(α)·ουσι(ν)εραυνωνται, ερευνωνταιεραυν(α)·ονται, ερευν(α)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεραυνω, ερευνωεραυν(α)·ω, ερευν(α)·ωεραυνωμαι, ερευνωμαιεραυν(α)·ωμαι, ερευν(α)·ωμαι
2ndεραυνᾳς, ερευνᾳςεραυν(α)·ῃς, ερευν(α)·ῃςεραυνᾳ[GNT], ερευνᾳ[GNT][LXX]εραυν(α)·ῃ, ερευν(α)·ῃ
3rdεραυνᾳ[GNT], ερευνᾳ[GNT][LXX]εραυν(α)·ῃ, ερευν(α)·ῃεραυναται, ερευναταιεραυν(α)·ηται, ερευν(α)·ηται
Pl1stεραυνωμεν, ερευνωμενεραυν(α)·ωμεν, ερευν(α)·ωμενεραυνωμεθα, ερευνωμεθαεραυν(α)·ωμεθα, ερευν(α)·ωμεθα
2ndεραυνατε[GNT], ερευνατε[GNT]εραυν(α)·ητε, ερευν(α)·ητεεραυνασθε, ερευνασθεεραυν(α)·ησθε, ερευν(α)·ησθε
3rdεραυνωσιν, εραυνωσι, ερευνωσιν, ερευνωσιεραυν(α)·ωσι(ν), ερευν(α)·ωσι(ν)εραυνωνται, ερευνωνταιεραυν(α)·ωνται, ερευν(α)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεραυνῳμι, ερευνῳμιεραυν(α)·οιμι, ερευν(α)·οιμιεραυνῳμην, ερευνῳμηνεραυν(α)·οιμην, ερευν(α)·οιμην
2ndεραυνῳς, ερευνῳςεραυν(α)·οις, ερευν(α)·οιςεραυνῳο, ερευνῳοεραυν(α)·οιο, ερευν(α)·οιο
3rdεραυνῳ, ερευνῳεραυν(α)·οι, ερευν(α)·οιεραυνῳτο, ερευνῳτοεραυν(α)·οιτο, ερευν(α)·οιτο
Pl1stεραυνῳμεν, ερευνῳμενεραυν(α)·οιμεν, ερευν(α)·οιμενεραυνῳμεθα, ερευνῳμεθαεραυν(α)·οιμεθα, ερευν(α)·οιμεθα
2ndεραυνῳτε, ερευνῳτεεραυν(α)·οιτε, ερευν(α)·οιτεεραυνῳσθε, ερευνῳσθεεραυν(α)·οισθε, ερευν(α)·οισθε
3rdεραυνῳεν, εραυνῳσαν, ερευνῳεν, ερευνῳσανεραυν(α)·οιεν, εραυν(α)·οισαν alt, ερευν(α)·οιεν, ερευν(α)·οισαν altεραυνῳντο, ερευνῳντοεραυν(α)·οιντο, ερευν(α)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεραυνα, ερευνα[LXX]εραυν(α)·ε, ερευν(α)·εεραυνω, ερευνωεραυν(α)·ου, ερευν(α)·ου
3rdεραυνατω, ερευνατωεραυν(α)·ετω, ερευν(α)·ετωεραυνασθω, ερευνασθωεραυν(α)·εσθω, ερευν(α)·εσθω
Pl1st
2ndεραυνατε[GNT], ερευνατε[GNT]εραυν(α)·ετε, ερευν(α)·ετεεραυνασθε, ερευνασθεεραυν(α)·εσθε, ερευν(α)·εσθε
3rdεραυνατωσαν, εραυνωντων, ερευνατωσαν, ερευνωντωνεραυν(α)·ετωσαν, εραυν(α)·οντων classical, ερευν(α)·ετωσαν, ερευν(α)·οντων classicalεραυνασθωσαν, εραυνασθων, ερευνασθωσαν, ερευνασθωνεραυν(α)·εσθωσαν, εραυν(α)·εσθων classical, ερευν(α)·εσθωσαν, ερευν(α)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εραυνᾳν, εραυναν, ερευνᾳν, ερευναν​εραυν(α)·ειν, εραυν(α)·ειν > εραυναν, ερευν(α)·ειν, ερευν(α)·ειν > ερευναν​εραυνασθαι, ερευνασθαι​εραυν(α)·εσθαι, ερευν(α)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεραυνωσα, ερευνωσαεραυνων[GNT], ερευνων[GNT][LXX]εραυν(α)·ουσ·α, ερευν(α)·ουσ·αεραυν(α)·ο[υ]ν[τ], ερευν(α)·ο[υ]ν[τ]
Nomεραυνων[GNT], ερευνων[GNT][LXX]εραυν(α)·ο[υ]ν[τ]·^, ερευν(α)·ο[υ]ν[τ]·^
Accεραυνωσαν, ερευνωσανεραυνωντα, ερευνωνταεραυν(α)·ουσ·αν, ερευν(α)·ουσ·ανεραυν(α)·ο[υ]ντ·α, ερευν(α)·ο[υ]ντ·α
Datεραυνωσῃ, ερευνωσῃεραυνωντι, ερευνωντιεραυν(α)·ουσ·ῃ, ερευν(α)·ουσ·ῃεραυν(α)·ο[υ]ντ·ι, ερευν(α)·ο[υ]ντ·ι
Genεραυνωσης, ερευνωσηςεραυνωντος, ερευνωντοςεραυν(α)·ουσ·ης, ερευν(α)·ουσ·ηςεραυν(α)·ο[υ]ντ·ος, ερευν(α)·ο[υ]ντ·ος
PlVocεραυνωσαι, ερευνωσαιεραυνωντες[GNT], ερευνωντες[GNT]εραυνωντα, ερευνωνταεραυν(α)·ουσ·αι, ερευν(α)·ουσ·αιεραυν(α)·ο[υ]ντ·ες, ερευν(α)·ο[υ]ντ·εςεραυν(α)·ο[υ]ντ·α, ερευν(α)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεραυνωσας, ερευνωσαςεραυνωντας, ερευνωνταςεραυν(α)·ουσ·ας, ερευν(α)·ουσ·αςεραυν(α)·ο[υ]ντ·ας, ερευν(α)·ο[υ]ντ·ας
Datεραυνωσαις, ερευνωσαιςεραυνωσι, εραυνωσιν, ερευνωσι, ερευνωσινεραυν(α)·ουσ·αις, ερευν(α)·ουσ·αιςεραυν(α)·ου[ντ]·σι(ν), ερευν(α)·ου[ντ]·σι(ν)
Genεραυνωσων, ερευνωσωνεραυνωντων, ερευνωντωνεραυν(α)·ουσ·ων, ερευν(α)·ουσ·ωνεραυν(α)·ο[υ]ντ·ων, ερευν(α)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεραυνωμενη, ερευνωμενηεραυνωμενε, ερευνωμενεεραυν(α)·ομεν·η, ερευν(α)·ομεν·ηεραυν(α)·ομεν·ε, ερευν(α)·ομεν·ε
Nomεραυνωμενος, ερευνωμενοςεραυν(α)·ομεν·ος, ερευν(α)·ομεν·ος
Accεραυνωμενην, ερευνωμενηνεραυνωμενον, ερευνωμενονεραυν(α)·ομεν·ην, ερευν(α)·ομεν·ηνεραυν(α)·ομεν·ον, ερευν(α)·ομεν·ον
Datεραυνωμενῃ, ερευνωμενῃεραυνωμενῳ, ερευνωμενῳεραυν(α)·ομεν·ῃ, ερευν(α)·ομεν·ῃεραυν(α)·ομεν·ῳ, ερευν(α)·ομεν·ῳ
Genεραυνωμενης, ερευνωμενηςεραυνωμενου, ερευνωμενουεραυν(α)·ομεν·ης, ερευν(α)·ομεν·ηςεραυν(α)·ομεν·ου, ερευν(α)·ομεν·ου
PlVocεραυνωμεναι, ερευνωμεναιεραυνωμενοι, ερευνωμενοιεραυνωμενα, ερευνωμεναεραυν(α)·ομεν·αι, ερευν(α)·ομεν·αιεραυν(α)·ομεν·οι, ερευν(α)·ομεν·οιεραυν(α)·ομεν·α, ερευν(α)·ομεν·α
Nom
Accεραυνωμενας, ερευνωμεναςεραυνωμενους, ερευνωμενουςεραυν(α)·ομεν·ας, ερευν(α)·ομεν·αςεραυν(α)·ομεν·ους, ερευν(α)·ομεν·ους
Datεραυνωμεναις, ερευνωμεναιςεραυνωμενοις, ερευνωμενοιςεραυν(α)·ομεν·αις, ερευν(α)·ομεν·αιςεραυν(α)·ομεν·οις, ερευν(α)·ομεν·οις
Genεραυνωμενων, ερευνωμενωνεραυνωμενων, ερευνωμενωνεραυν(α)·ομεν·ων, ερευν(α)·ομεν·ωνεραυν(α)·ομεν·ων, ερευν(α)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηραυνων, ηρευνων[LXX]ε·εραυν(α)·ον, ε·ερευν(α)·ονηραυνωμην, ηρευνωμηνε·εραυν(α)·ομην, ε·ερευν(α)·ομην
2ndηραυνας, ηρευναςε·εραυν(α)·ες, ε·ερευν(α)·εςηραυνω, ηρευνωε·εραυν(α)·ου, ε·ερευν(α)·ου
3rdηραυνα, ηρευνα[LXX]ε·εραυν(α)·ε, ε·ερευν(α)·εηραυνατο, ηρευνατοε·εραυν(α)·ετο, ε·ερευν(α)·ετο
Pl1stηραυνωμεν, ηρευνωμενε·εραυν(α)·ομεν, ε·ερευν(α)·ομενηραυνωμεθα, ηρευνωμεθαε·εραυν(α)·ομεθα, ε·ερευν(α)·ομεθα
2ndηραυνατε, ηρευνατεε·εραυν(α)·ετε, ε·ερευν(α)·ετεηραυνασθε, ηρευνασθεε·εραυν(α)·εσθε, ε·ερευν(α)·εσθε
3rdηραυνων, ηραυνωσαν, ηρευνων[LXX], ηρευνωσανε·εραυν(α)·ον, ε·εραυν(α)·οσαν alt, ε·ερευν(α)·ον, ε·ερευν(α)·οσαν altηραυνωντο, ηρευνωντοε·εραυν(α)·οντο, ε·ερευν(α)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεραυνησω, ερευνησωεραυνη·σω, ερευνη·σωεραυνησομαι, ερευνησομαιεραυνη·σομαι, ερευνη·σομαι
2ndεραυνησεις[LXX], ερευνησειςεραυνη·σεις, ερευνη·σειςεραυνησῃ, εραυνησει, εραυνησεσαι, ερευνησῃ, ερευνησει, ερευνησεσαιεραυνη·σῃ, εραυνη·σει classical, εραυνη·σεσαι alt, ερευνη·σῃ, ερευνη·σει classical, ερευνη·σεσαι alt
3rdεραυνησει, ερευνησειεραυνη·σει, ερευνη·σειεραυνησεται, ερευνησεταιεραυνη·σεται, ερευνη·σεται
Pl1stεραυνησομεν, ερευνησομενεραυνη·σομεν, ερευνη·σομενεραυνησομεθα, ερευνησομεθαεραυνη·σομεθα, ερευνη·σομεθα
2ndεραυνησετε, ερευνησετε[LXX]εραυνη·σετε, ερευνη·σετεεραυνησεσθε, ερευνησεσθεεραυνη·σεσθε, ερευνη·σεσθε
3rdεραυνησουσιν, εραυνησουσι, ερευνησουσιν[LXX], ερευνησουσιεραυνη·σουσι(ν), ερευνη·σουσι(ν), ερευνη·σουσι(ν)εραυνησονται, ερευνησονταιεραυνη·σονται, ερευνη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεραυνησοιμι, ερευνησοιμιεραυνη·σοιμι, ερευνη·σοιμιεραυνησοιμην, ερευνησοιμηνεραυνη·σοιμην, ερευνη·σοιμην
2ndεραυνησοις, ερευνησοιςεραυνη·σοις, ερευνη·σοιςεραυνησοιο, ερευνησοιοεραυνη·σοιο, ερευνη·σοιο
3rdεραυνησοι, ερευνησοιεραυνη·σοι, ερευνη·σοιεραυνησοιτο, ερευνησοιτοεραυνη·σοιτο, ερευνη·σοιτο
Pl1stεραυνησοιμεν, ερευνησοιμενεραυνη·σοιμεν, ερευνη·σοιμενεραυνησοιμεθα, ερευνησοιμεθαεραυνη·σοιμεθα, ερευνη·σοιμεθα
2ndεραυνησοιτε, ερευνησοιτεεραυνη·σοιτε, ερευνη·σοιτεεραυνησοισθε, ερευνησοισθεεραυνη·σοισθε, ερευνη·σοισθε
3rdεραυνησοιεν, ερευνησοιενεραυνη·σοιεν, ερευνη·σοιενεραυνησοιντο, ερευνησοιντοεραυνη·σοιντο, ερευνη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εραυνησειν, ερευνησειν​εραυνη·σειν, ερευνη·σειν​εραυνησεσθαι, ερευνησεσθαι​εραυνη·σεσθαι, ερευνη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεραυνησουσα, ερευνησουσαεραυνησον[GNT], ερευνησον[GNT]εραυνη·σουσ·α, ερευνη·σουσ·αεραυνη·σο[υ]ν[τ], ερευνη·σο[υ]ν[τ]
Nomεραυνησων, ερευνησωνεραυνη·σο[υ]ν[τ]·^, ερευνη·σο[υ]ν[τ]·^
Accεραυνησουσαν, ερευνησουσανεραυνησοντα, ερευνησονταεραυνη·σουσ·αν, ερευνη·σουσ·ανεραυνη·σο[υ]ντ·α, ερευνη·σο[υ]ντ·α
Datεραυνησουσῃ, ερευνησουσῃεραυνησοντι, ερευνησοντιεραυνη·σουσ·ῃ, ερευνη·σουσ·ῃεραυνη·σο[υ]ντ·ι, ερευνη·σο[υ]ντ·ι
Genεραυνησουσης, ερευνησουσηςεραυνησοντος, ερευνησοντοςεραυνη·σουσ·ης, ερευνη·σουσ·ηςεραυνη·σο[υ]ντ·ος, ερευνη·σο[υ]ντ·ος
PlVocεραυνησουσαι, ερευνησουσαιεραυνησοντες, ερευνησοντεςεραυνησοντα, ερευνησονταεραυνη·σουσ·αι, ερευνη·σουσ·αιεραυνη·σο[υ]ντ·ες, ερευνη·σο[υ]ντ·εςεραυνη·σο[υ]ντ·α, ερευνη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accεραυνησουσας, ερευνησουσαςεραυνησοντας, ερευνησονταςεραυνη·σουσ·ας, ερευνη·σουσ·αςεραυνη·σο[υ]ντ·ας, ερευνη·σο[υ]ντ·ας
Datεραυνησουσαις, ερευνησουσαιςεραυνησουσι, εραυνησουσιν, ερευνησουσι, ερευνησουσιν[LXX]εραυνη·σουσ·αις, ερευνη·σουσ·αιςεραυνη·σου[ντ]·σι(ν), ερευνη·σου[ντ]·σι(ν), ερευνη·σου[ντ]·σι(ν)
Genεραυνησουσων, ερευνησουσωνεραυνησοντων, ερευνησοντωνεραυνη·σουσ·ων, ερευνη·σουσ·ωνεραυνη·σο[υ]ντ·ων, ερευνη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεραυνησομενη, ερευνησομενηεραυνησομενε, ερευνησομενεεραυνη·σομεν·η, ερευνη·σομεν·ηεραυνη·σομεν·ε, ερευνη·σομεν·ε
Nomεραυνησομενος, ερευνησομενοςεραυνη·σομεν·ος, ερευνη·σομεν·ος
Accεραυνησομενην, ερευνησομενηνεραυνησομενον, ερευνησομενονεραυνη·σομεν·ην, ερευνη·σομεν·ηνεραυνη·σομεν·ον, ερευνη·σομεν·ον
Datεραυνησομενῃ, ερευνησομενῃεραυνησομενῳ, ερευνησομενῳεραυνη·σομεν·ῃ, ερευνη·σομεν·ῃεραυνη·σομεν·ῳ, ερευνη·σομεν·ῳ
Genεραυνησομενης, ερευνησομενηςεραυνησομενου, ερευνησομενουεραυνη·σομεν·ης, ερευνη·σομεν·ηςεραυνη·σομεν·ου, ερευνη·σομεν·ου
PlVocεραυνησομεναι, ερευνησομεναιεραυνησομενοι, ερευνησομενοιεραυνησομενα, ερευνησομεναεραυνη·σομεν·αι, ερευνη·σομεν·αιεραυνη·σομεν·οι, ερευνη·σομεν·οιεραυνη·σομεν·α, ερευνη·σομεν·α
Nom
Accεραυνησομενας, ερευνησομεναςεραυνησομενους, ερευνησομενουςεραυνη·σομεν·ας, ερευνη·σομεν·αςεραυνη·σομεν·ους, ερευνη·σομεν·ους
Datεραυνησομεναις, ερευνησομεναιςεραυνησομενοις, ερευνησομενοιςεραυνη·σομεν·αις, ερευνη·σομεν·αιςεραυνη·σομεν·οις, ερευνη·σομεν·οις
Genεραυνησομενων, ερευνησομενωνεραυνησομενων, ερευνησομενωνεραυνη·σομεν·ων, ερευνη·σομεν·ωνεραυνη·σομεν·ων, ερευνη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηραυνησα, ηρευνησαε·εραυνη·σα, ε·ερευνη·σαηραυνησαμην, ηρευνησαμηνε·εραυνη·σαμην, ε·ερευνη·σαμην
2ndηραυνησας, ηρευνησας[LXX]ε·εραυνη·σας, ε·ερευνη·σαςηραυνησω, ηρευνησωε·εραυνη·σω, ε·ερευνη·σω
3rdηραυνησεν, ηραυνησε, ηρευνησεν[LXX], ηρευνησεε·εραυνη·σε(ν), ε·ερευνη·σε(ν), ε·ερευνη·σε(ν)ηραυνησατο, ηρευνησατοε·εραυνη·σατο, ε·ερευνη·σατο
Pl1stηραυνησαμεν, ηρευνησαμενε·εραυνη·σαμεν, ε·ερευνη·σαμενηραυνησαμεθα, ηρευνησαμεθαε·εραυνη·σαμεθα, ε·ερευνη·σαμεθα
2ndηραυνησατε, ηρευνησατεε·εραυνη·σατε, ε·ερευνη·σατεηραυνησασθε, ηρευνησασθεε·εραυνη·σασθε, ε·ερευνη·σασθε
3rdηραυνησαν, ηρευνησαν[LXX]ε·εραυνη·σαν, ε·ερευνη·σανηραυνησαντο, ηρευνησαντοε·εραυνη·σαντο, ε·ερευνη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεραυνησω, ερευνησωεραυνη·σω, ερευνη·σωεραυνησωμαι, ερευνησωμαιεραυνη·σωμαι, ερευνη·σωμαι
2ndεραυνησῃς, ερευνησῃςεραυνη·σῃς, ερευνη·σῃςεραυνησῃ, ερευνησῃεραυνη·σῃ, ερευνη·σῃ
3rdεραυνησῃ, ερευνησῃεραυνη·σῃ, ερευνη·σῃεραυνησηται, ερευνησηταιεραυνη·σηται, ερευνη·σηται
Pl1stεραυνησωμεν, ερευνησωμενεραυνη·σωμεν, ερευνη·σωμενεραυνησωμεθα, ερευνησωμεθαεραυνη·σωμεθα, ερευνη·σωμεθα
2ndεραυνησητε, ερευνησητεεραυνη·σητε, ερευνη·σητεεραυνησησθε, ερευνησησθεεραυνη·σησθε, ερευνη·σησθε
3rdεραυνησωσιν, εραυνησωσι, ερευνησωσιν[LXX], ερευνησωσιεραυνη·σωσι(ν), ερευνη·σωσι(ν), ερευνη·σωσι(ν)εραυνησωνται, ερευνησωνταιεραυνη·σωνται, ερευνη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεραυνησαιμι, ερευνησαιμιεραυνη·σαιμι, ερευνη·σαιμιεραυνησαιμην, ερευνησαιμηνεραυνη·σαιμην, ερευνη·σαιμην
2ndεραυνησαις, εραυνησειας, ερευνησαις, ερευνησειαςεραυνη·σαις, εραυνη·σειας classical, ερευνη·σαις, ερευνη·σειας classicalεραυνησαιο, ερευνησαιοεραυνη·σαιο, ερευνη·σαιο
3rdεραυνησαι, εραυνησειε, ερευνησαι, ερευνησειεεραυνη·σαι, εραυνη·σειε classical, ερευνη·σαι, ερευνη·σειε classicalεραυνησαιτο, ερευνησαιτοεραυνη·σαιτο, ερευνη·σαιτο
Pl1stεραυνησαιμεν, ερευνησαιμενεραυνη·σαιμεν, ερευνη·σαιμενεραυνησαιμεθα, ερευνησαιμεθαεραυνη·σαιμεθα, ερευνη·σαιμεθα
2ndεραυνησαιτε, ερευνησαιτεεραυνη·σαιτε, ερευνη·σαιτεεραυνησαισθε, ερευνησαισθεεραυνη·σαισθε, ερευνη·σαισθε
3rdεραυνησαιεν, εραυνησαισαν, εραυνησειαν, εραυνησειεν, ερευνησαιεν, ερευνησαισαν, ερευνησειαν, ερευνησειενεραυνη·σαιεν, εραυνη·σαισαν alt, εραυνη·σειαν classical, εραυνη·σειεν classical, ερευνη·σαιεν, ερευνη·σαισαν alt, ερευνη·σειαν classical, ερευνη·σειεν classicalεραυνησαιντο, ερευνησαιντοεραυνη·σαιντο, ερευνη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεραυνησον[GNT], ερευνησον[GNT]εραυνη·σον, ερευνη·σονεραυνησαι, ερευνησαιεραυνη·σαι, ερευνη·σαι
3rdεραυνησατω, ερευνησατωεραυνη·σατω, ερευνη·σατωεραυνησασθω, ερευνησασθωεραυνη·σασθω, ερευνη·σασθω
Pl1st
2ndεραυνησατε, ερευνησατε[LXX]εραυνη·σατε, ερευνη·σατεεραυνησασθε, ερευνησασθεεραυνη·σασθε, ερευνη·σασθε
3rdεραυνησατωσαν, εραυνησαντων, ερευνησατωσαν, ερευνησαντωνεραυνη·σατωσαν, εραυνη·σαντων classical, ερευνη·σατωσαν, ερευνη·σαντων classicalεραυνησασθωσαν, εραυνησασθων, ερευνησασθωσαν, ερευνησασθωνεραυνη·σασθωσαν, εραυνη·σασθων classical, ερευνη·σασθωσαν, ερευνη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εραυνησαι, ερευνησαι​εραυνη·σαι, ερευνη·σαι​εραυνησασθαι, ερευνησασθαι​εραυνη·σασθαι, ερευνη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεραυνησασα, ερευνησασαεραυνησας, ερευνησαςεραυνησαν, ερευνησανεραυνη·σασ·α, ερευνη·σασ·αεραυνη·σα[ντ]·ς, ερευνη·σα[ντ]·ςεραυνη·σαν[τ], ερευνη·σαν[τ]
Nom
Accεραυνησασαν, ερευνησασανεραυνησαντα, ερευνησανταεραυνη·σασ·αν, ερευνη·σασ·ανεραυνη·σαντ·α, ερευνη·σαντ·α
Datεραυνησασῃ, ερευνησασῃεραυνησαντι, ερευνησαντιεραυνη·σασ·ῃ, ερευνη·σασ·ῃεραυνη·σαντ·ι, ερευνη·σαντ·ι
Genεραυνησασης, ερευνησασηςεραυνησαντος, ερευνησαντοςεραυνη·σασ·ης, ερευνη·σασ·ηςεραυνη·σαντ·ος, ερευνη·σαντ·ος
PlVocεραυνησασαι, ερευνησασαιεραυνησαντες, ερευνησαντεςεραυνησαντα, ερευνησανταεραυνη·σασ·αι, ερευνη·σασ·αιεραυνη·σαντ·ες, ερευνη·σαντ·εςεραυνη·σαντ·α, ερευνη·σαντ·α
Nom
Accεραυνησασας, ερευνησασαςεραυνησαντας, ερευνησανταςεραυνη·σασ·ας, ερευνη·σασ·αςεραυνη·σαντ·ας, ερευνη·σαντ·ας
Datεραυνησασαις, ερευνησασαιςεραυνησασι, εραυνησασιν, ερευνησασι, ερευνησασινεραυνη·σασ·αις, ερευνη·σασ·αιςεραυνη·σα[ντ]·σι(ν), ερευνη·σα[ντ]·σι(ν)
Genεραυνησασων, ερευνησασωνεραυνησαντων, ερευνησαντωνεραυνη·σασ·ων, ερευνη·σασ·ωνεραυνη·σαντ·ων, ερευνη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεραυνησαμενη, ερευνησαμενηεραυνησαμενε, ερευνησαμενεεραυνη·σαμεν·η, ερευνη·σαμεν·ηεραυνη·σαμεν·ε, ερευνη·σαμεν·ε
Nomεραυνησαμενος, ερευνησαμενοςεραυνη·σαμεν·ος, ερευνη·σαμεν·ος
Accεραυνησαμενην, ερευνησαμενηνεραυνησαμενον, ερευνησαμενονεραυνη·σαμεν·ην, ερευνη·σαμεν·ηνεραυνη·σαμεν·ον, ερευνη·σαμεν·ον
Datεραυνησαμενῃ, ερευνησαμενῃεραυνησαμενῳ, ερευνησαμενῳεραυνη·σαμεν·ῃ, ερευνη·σαμεν·ῃεραυνη·σαμεν·ῳ, ερευνη·σαμεν·ῳ
Genεραυνησαμενης, ερευνησαμενηςεραυνησαμενου, ερευνησαμενουεραυνη·σαμεν·ης, ερευνη·σαμεν·ηςεραυνη·σαμεν·ου, ερευνη·σαμεν·ου
PlVocεραυνησαμεναι, ερευνησαμεναιεραυνησαμενοι, ερευνησαμενοιεραυνησαμενα, ερευνησαμεναεραυνη·σαμεν·αι, ερευνη·σαμεν·αιεραυνη·σαμεν·οι, ερευνη·σαμεν·οιεραυνη·σαμεν·α, ερευνη·σαμεν·α
Nom
Accεραυνησαμενας, ερευνησαμεναςεραυνησαμενους, ερευνησαμενουςεραυνη·σαμεν·ας, ερευνη·σαμεν·αςεραυνη·σαμεν·ους, ερευνη·σαμεν·ους
Datεραυνησαμεναις, ερευνησαμεναιςεραυνησαμενοις, ερευνησαμενοιςεραυνη·σαμεν·αις, ερευνη·σαμεν·αιςεραυνη·σαμεν·οις, ερευνη·σαμεν·οις
Genεραυνησαμενων, ερευνησαμενωνεραυνησαμενων, ερευνησαμενωνεραυνη·σαμεν·ων, ερευνη·σαμεν·ωνεραυνη·σαμεν·ων, ερευνη·σαμεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 12-May-2021 23:41:01 EDT