ερεθιζω • EREQIZW • erethizō

Search: ερεθιζει

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ερεθιζει; ερεθιζειἐρεθίζωερεθιζ·ει; ερεθιζ·ειpres act ind 3rd sg; pres mp ind 2nd sg classical
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ερεθιζειἐρεθίζωερεθιζ·ειpres act ind 3rd sg
ερεθιζειἐρεθίζωερεθιζ·ειpres mp ind 2nd sg classical

ἐρεθίζω (ερεθιζ-, -, ερεθι·σ-, -, -, ερεθισ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stερεθιζωερεθιζ·ωερεθιζομαιερεθιζ·ομαι
2ndερεθιζειςερεθιζ·ειςερεθιζῃ, ερεθιζει[LXX], ερεθιζεσαιερεθιζ·ῃ, ερεθιζ·ει classical, ερεθιζ·εσαι alt
3rdερεθιζει[LXX]ερεθιζ·ειερεθιζεταιερεθιζ·εται
Pl1stερεθιζομενερεθιζ·ομενερεθιζομεθαερεθιζ·ομεθα
2ndερεθιζετε[GNT]ερεθιζ·ετεερεθιζεσθεερεθιζ·εσθε
3rdερεθιζουσιν, ερεθιζουσιερεθιζ·ουσι(ν)ερεθιζονταιερεθιζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stερεθιζωερεθιζ·ωερεθιζωμαιερεθιζ·ωμαι
2ndερεθιζῃςερεθιζ·ῃςερεθιζῃερεθιζ·ῃ
3rdερεθιζῃερεθιζ·ῃερεθιζηταιερεθιζ·ηται
Pl1stερεθιζωμενερεθιζ·ωμενερεθιζωμεθαερεθιζ·ωμεθα
2ndερεθιζητεερεθιζ·ητεερεθιζησθεερεθιζ·ησθε
3rdερεθιζωσιν, ερεθιζωσιερεθιζ·ωσι(ν)ερεθιζωνταιερεθιζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stερεθιζοιμιερεθιζ·οιμιερεθιζοιμηνερεθιζ·οιμην
2ndερεθιζοιςερεθιζ·οιςερεθιζοιοερεθιζ·οιο
3rdερεθιζοιερεθιζ·οιερεθιζοιτοερεθιζ·οιτο
Pl1stερεθιζοιμενερεθιζ·οιμενερεθιζοιμεθαερεθιζ·οιμεθα
2ndερεθιζοιτεερεθιζ·οιτεερεθιζοισθεερεθιζ·οισθε
3rdερεθιζοιεν, ερεθιζοισανερεθιζ·οιεν, ερεθιζ·οισαν altερεθιζοιντοερεθιζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndερεθιζεερεθιζ·εερεθιζουερεθιζ·ου
3rdερεθιζετωερεθιζ·ετωερεθιζεσθωερεθιζ·εσθω
Pl1st
2ndερεθιζετε[GNT]ερεθιζ·ετεερεθιζεσθεερεθιζ·εσθε
3rdερεθιζετωσαν, ερεθιζοντωνερεθιζ·ετωσαν, ερεθιζ·οντων classicalερεθιζεσθωσαν, ερεθιζεσθωνερεθιζ·εσθωσαν, ερεθιζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ερεθιζειν[LXX]​ερεθιζ·εινερεθιζεσθαι​ερεθιζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocερεθιζουσαερεθιζονερεθιζ·ουσ·αερεθιζ·ο[υ]ν[τ]
Nomερεθιζωνερεθιζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accερεθιζουσανερεθιζονταερεθιζ·ουσ·ανερεθιζ·ο[υ]ντ·α
Datερεθιζουσῃερεθιζοντιερεθιζ·ουσ·ῃερεθιζ·ο[υ]ντ·ι
Genερεθιζουσηςερεθιζοντοςερεθιζ·ουσ·ηςερεθιζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocερεθιζουσαιερεθιζοντεςερεθιζονταερεθιζ·ουσ·αιερεθιζ·ο[υ]ντ·εςερεθιζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accερεθιζουσαςερεθιζονταςερεθιζ·ουσ·αςερεθιζ·ο[υ]ντ·ας
Datερεθιζουσαιςερεθιζουσι, ερεθιζουσινερεθιζ·ουσ·αιςερεθιζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genερεθιζουσωνερεθιζοντωνερεθιζ·ουσ·ωνερεθιζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocερεθιζομενηερεθιζομενεερεθιζ·ομεν·ηερεθιζ·ομεν·ε
Nomερεθιζομενοςερεθιζ·ομεν·ος
Accερεθιζομενηνερεθιζομενονερεθιζ·ομεν·ηνερεθιζ·ομεν·ον
Datερεθιζομενῃερεθιζομενῳερεθιζ·ομεν·ῃερεθιζ·ομεν·ῳ
Genερεθιζομενηςερεθιζομενουερεθιζ·ομεν·ηςερεθιζ·ομεν·ου
PlVocερεθιζομεναιερεθιζομενοιερεθιζομεναερεθιζ·ομεν·αιερεθιζ·ομεν·οιερεθιζ·ομεν·α
Nom
Accερεθιζομεναςερεθιζομενουςερεθιζ·ομεν·αςερεθιζ·ομεν·ους
Datερεθιζομεναιςερεθιζομενοιςερεθιζ·ομεν·αιςερεθιζ·ομεν·οις
Genερεθιζομενωνερεθιζομενωνερεθιζ·ομεν·ωνερεθιζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηρεθιζονε·ερεθιζ·ονηρεθιζομηνε·ερεθιζ·ομην
2ndηρεθιζεςε·ερεθιζ·εςηρεθιζουε·ερεθιζ·ου
3rdηρεθιζεν, ηρεθιζεε·ερεθιζ·ε(ν)ηρεθιζετοε·ερεθιζ·ετο
Pl1stηρεθιζομενε·ερεθιζ·ομενηρεθιζομεθαε·ερεθιζ·ομεθα
2ndηρεθιζετεε·ερεθιζ·ετεηρεθιζεσθεε·ερεθιζ·εσθε
3rdηρεθιζον, ηρεθιζοσανε·ερεθιζ·ον, ε·ερεθιζ·οσαν altηρεθιζοντοε·ερεθιζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηρεθισαε·ερεθι·σαηρεθισαμηνε·ερεθι·σαμην
2ndηρεθισαςε·ερεθι·σαςηρεθισωε·ερεθι·σω
3rdηρεθισεν[GNT], ηρεθισεε·ερεθι·σε(ν), ε·ερεθι·σε(ν)ηρεθισατοε·ερεθι·σατο
Pl1stηρεθισαμενε·ερεθι·σαμενηρεθισαμεθαε·ερεθι·σαμεθα
2ndηρεθισατεε·ερεθι·σατεηρεθισασθεε·ερεθι·σασθε
3rdηρεθισανε·ερεθι·σανηρεθισαντοε·ερεθι·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stερεθισωερεθι·σωερεθισωμαιερεθι·σωμαι
2ndερεθισῃςερεθι·σῃςερεθισῃερεθι·σῃ
3rdερεθισῃερεθι·σῃερεθισηταιερεθι·σηται
Pl1stερεθισωμενερεθι·σωμενερεθισωμεθαερεθι·σωμεθα
2ndερεθισητεερεθι·σητεερεθισησθεερεθι·σησθε
3rdερεθισωσιν, ερεθισωσιερεθι·σωσι(ν)ερεθισωνταιερεθι·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stερεθισαιμιερεθι·σαιμιερεθισαιμηνερεθι·σαιμην
2ndερεθισαις, ερεθισειαςερεθι·σαις, ερεθι·σειας classicalερεθισαιοερεθι·σαιο
3rdερεθισαι, ερεθισειεερεθι·σαι, ερεθι·σειε classicalερεθισαιτοερεθι·σαιτο
Pl1stερεθισαιμενερεθι·σαιμενερεθισαιμεθαερεθι·σαιμεθα
2ndερεθισαιτεερεθι·σαιτεερεθισαισθεερεθι·σαισθε
3rdερεθισαιεν, ερεθισαισαν, ερεθισειαν, ερεθισειενερεθι·σαιεν, ερεθι·σαισαν alt, ερεθι·σειαν classical, ερεθι·σειεν classicalερεθισαιντοερεθι·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndερεθισονερεθι·σονερεθισαιερεθι·σαι
3rdερεθισατωερεθι·σατωερεθισασθωερεθι·σασθω
Pl1st
2ndερεθισατεερεθι·σατεερεθισασθεερεθι·σασθε
3rdερεθισατωσαν, ερεθισαντωνερεθι·σατωσαν, ερεθι·σαντων classicalερεθισασθωσαν, ερεθισασθωνερεθι·σασθωσαν, ερεθι·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ερεθισαι​ερεθι·σαι​ερεθισασθαι​ερεθι·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocερεθισασαερεθισαςερεθισανερεθι·σασ·αερεθι·σα[ντ]·ςερεθι·σαν[τ]
Nom
Accερεθισασανερεθισανταερεθι·σασ·ανερεθι·σαντ·α
Datερεθισασῃερεθισαντιερεθι·σασ·ῃερεθι·σαντ·ι
Genερεθισασηςερεθισαντοςερεθι·σασ·ηςερεθι·σαντ·ος
PlVocερεθισασαιερεθισαντεςερεθισανταερεθι·σασ·αιερεθι·σαντ·εςερεθι·σαντ·α
Nom
Accερεθισασαςερεθισανταςερεθι·σασ·αςερεθι·σαντ·ας
Datερεθισασαιςερεθισασι, ερεθισασινερεθι·σασ·αιςερεθι·σα[ντ]·σι(ν)
Genερεθισασωνερεθισαντωνερεθι·σασ·ωνερεθι·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocερεθισαμενηερεθισαμενεερεθι·σαμεν·ηερεθι·σαμεν·ε
Nomερεθισαμενοςερεθι·σαμεν·ος
Accερεθισαμενηνερεθισαμενονερεθι·σαμεν·ηνερεθι·σαμεν·ον
Datερεθισαμενῃερεθισαμενῳερεθι·σαμεν·ῃερεθι·σαμεν·ῳ
Genερεθισαμενηςερεθισαμενουερεθι·σαμεν·ηςερεθι·σαμεν·ου
PlVocερεθισαμεναιερεθισαμενοιερεθισαμεναερεθι·σαμεν·αιερεθι·σαμεν·οιερεθι·σαμεν·α
Nom
Accερεθισαμεναςερεθισαμενουςερεθι·σαμεν·αςερεθι·σαμεν·ους
Datερεθισαμεναιςερεθισαμενοιςερεθι·σαμεν·αιςερεθι·σαμεν·οις
Genερεθισαμενωνερεθισαμενωνερεθι·σαμεν·ωνερεθι·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stηρεθισθηνε·ερεθισ·θην
2ndηρεθισθηςε·ερεθισ·θης
3rdηρεθισθηε·ερεθισ·θη
Pl1stηρεθισθημενε·ερεθισ·θημεν
2ndηρεθισθητεε·ερεθισ·θητε
3rdηρεθισθησανε·ερεθισ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stερεθισθησομαιερεθισ·θησομαι
2ndερεθισθησῃ, ερεθισθησειερεθισ·θησῃ, ερεθισ·θησει classical
3rdερεθισθησεται[LXX]ερεθισ·θησεται
Pl1stερεθισθησομεθαερεθισ·θησομεθα
2ndερεθισθησεσθεερεθισ·θησεσθε
3rdερεθισθησονταιερεθισ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stερεθισθωερεθισ·θω
2ndερεθισθῃςερεθισ·θῃς
3rdερεθισθῃερεθισ·θῃ
Pl1stερεθισθωμενερεθισ·θωμεν
2ndερεθισθητεερεθισ·θητε
3rdερεθισθωσιν, ερεθισθωσιερεθισ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stερεθισθειηνερεθισ·θειην
2ndερεθισθειηςερεθισ·θειης
3rdερεθισθειηερεθισ·θειη
Pl1stερεθισθειημεν, ερεθισθειμενερεθισ·θειημεν, ερεθισ·θειμεν classical
2ndερεθισθειητε, ερεθισθειτεερεθισ·θειητε, ερεθισ·θειτε classical
3rdερεθισθειησαν, ερεθισθειενερεθισ·θειησαν, ερεθισ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stερεθισθησοιμηνερεθισ·θησοιμην
2ndερεθισθησοιοερεθισ·θησοιο
3rdερεθισθησοιτοερεθισ·θησοιτο
Pl1stερεθισθησοιμεθαερεθισ·θησοιμεθα
2ndερεθισθησοισθεερεθισ·θησοισθε
3rdερεθισθησοιντοερεθισ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndερεθισθητιερεθισ·θητι
3rdερεθισθητωερεθισ·θητω
Pl1st
2ndερεθισθητεερεθισ·θητε
3rdερεθισθητωσαν, ερεθισθεντωνερεθισ·θητωσαν, ερεθισ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
ερεθισθηναι​ερεθισ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
ερεθισθησεσθαι​ερεθισ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocερεθισθεισαερεθισθεις[LXX]ερεθισθενερεθισ·θεισ·αερεθισ·θει[ντ]·ςερεθισ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accερεθισθεισανερεθισθενταερεθισ·θεισ·ανερεθισ·θε[ι]ντ·α
Datερεθισθεισῃερεθισθεντιερεθισ·θεισ·ῃερεθισ·θε[ι]ντ·ι
Genερεθισθεισηςερεθισθεντοςερεθισ·θεισ·ηςερεθισ·θε[ι]ντ·ος
PlVocερεθισθεισαιερεθισθεντεςερεθισθενταερεθισ·θεισ·αιερεθισ·θε[ι]ντ·εςερεθισ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accερεθισθεισαςερεθισθενταςερεθισ·θεισ·αςερεθισ·θε[ι]ντ·ας
Datερεθισθεισαιςερεθισθεισι, ερεθισθεισινερεθισ·θεισ·αιςερεθισ·θει[ντ]·σι(ν)
Genερεθισθεισωνερεθισθεντωνερεθισ·θεισ·ωνερεθισ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocερεθισθησομενηερεθισθησομενεερεθισ·θησομεν·ηερεθισ·θησομεν·ε
Nomερεθισθησομενοςερεθισ·θησομεν·ος
Accερεθισθησομενηνερεθισθησομενονερεθισ·θησομεν·ηνερεθισ·θησομεν·ον
Datερεθισθησομενῃερεθισθησομενῳερεθισ·θησομεν·ῃερεθισ·θησομεν·ῳ
Genερεθισθησομενηςερεθισθησομενουερεθισ·θησομεν·ηςερεθισ·θησομεν·ου
PlVocερεθισθησομεναιερεθισθησομενοιερεθισθησομεναερεθισ·θησομεν·αιερεθισ·θησομεν·οιερεθισ·θησομεν·α
Nom
Accερεθισθησομεναςερεθισθησομενουςερεθισ·θησομεν·αςερεθισ·θησομεν·ους
Datερεθισθησομεναιςερεθισθησομενοιςερεθισ·θησομεν·αιςερεθισ·θησομεν·οις
Genερεθισθησομενωνερεθισθησομενωνερεθισ·θησομεν·ωνερεθισ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 20-Nov-2019 20:29:28 EST