επαινεω • EPAINEW • epaineō

Search: επῃνεσαν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επῃνεσανἐπαινέωεπ·ε·αινε·σαν1aor act ind 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επῃνεσανἐπαινέωεπ·ε·αινε·σαν1aor act ind 3rd pl

ἐπ·αινέω (επ+αιν(ε)-, επ+αινε·σ-, επ+αινε·σ-, -, -, επ+αινεσ·θ-/επ+αινε·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπαινω[GNT]επ·αιν(ε)·ωεπαινουμαιεπ·αιν(ε)·ομαι
2ndεπαινειςεπ·αιν(ε)·ειςεπαινῃ, επαινει[LXX], επαινεισαιεπ·αιν(ε)·ῃ, επ·αιν(ε)·ει classical, επ·αιν(ε)·εσαι alt
3rdεπαινει[LXX]επ·αιν(ε)·ειεπαινειται[LXX]επ·αιν(ε)·εται
Pl1stεπαινουμενεπ·αιν(ε)·ομενεπαινουμεθαεπ·αιν(ε)·ομεθα
2ndεπαινειτεεπ·αιν(ε)·ετεεπαινεισθε[LXX]επ·αιν(ε)·εσθε
3rdεπαινουσιν, επαινουσιεπ·αιν(ε)·ουσι(ν)επαινουνταιεπ·αιν(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπαινω[GNT]επ·αιν(ε)·ωεπαινωμαιεπ·αιν(ε)·ωμαι
2ndεπαινῃςεπ·αιν(ε)·ῃςεπαινῃεπ·αιν(ε)·ῃ
3rdεπαινῃεπ·αιν(ε)·ῃεπαινηταιεπ·αιν(ε)·ηται
Pl1stεπαινωμενεπ·αιν(ε)·ωμενεπαινωμεθαεπ·αιν(ε)·ωμεθα
2ndεπαινητεεπ·αιν(ε)·ητεεπαινησθεεπ·αιν(ε)·ησθε
3rdεπαινωσιν, επαινωσιεπ·αιν(ε)·ωσι(ν)επαινωνταιεπ·αιν(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπαινοιμιεπ·αιν(ε)·οιμιεπαινοιμηνεπ·αιν(ε)·οιμην
2ndεπαινοιςεπ·αιν(ε)·οιςεπαινοιοεπ·αιν(ε)·οιο
3rdεπαινοιεπ·αιν(ε)·οιεπαινοιτοεπ·αιν(ε)·οιτο
Pl1stεπαινοιμενεπ·αιν(ε)·οιμενεπαινοιμεθαεπ·αιν(ε)·οιμεθα
2ndεπαινοιτεεπ·αιν(ε)·οιτεεπαινοισθεεπ·αιν(ε)·οισθε
3rdεπαινοιεν, επαινοισανεπ·αιν(ε)·οιεν, επ·αιν(ε)·οισαν altεπαινοιντοεπ·αιν(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπαινει[LXX]επ·αιν(ε)·εεπαινουεπ·αιν(ε)·ου
3rdεπαινειτωεπ·αιν(ε)·ετωεπαινεισθωεπ·αιν(ε)·εσθω
Pl1st
2ndεπαινειτεεπ·αιν(ε)·ετεεπαινεισθε[LXX]επ·αιν(ε)·εσθε
3rdεπαινειτωσαν, επαινουντωνεπ·αιν(ε)·ετωσαν, επ·αιν(ε)·οντων classicalεπαινεισθωσαν, επαινεισθωνεπ·αιν(ε)·εσθωσαν, επ·αιν(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επαινειν[LXX]​επ·αιν(ε)·εινεπαινεισθαι[LXX]​επ·αιν(ε)·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπαινουσαεπαινουνεπ·αιν(ε)·ουσ·αεπ·αιν(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomεπαινων[LXX]επ·αιν(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accεπαινουσανεπαινουνταεπ·αιν(ε)·ουσ·ανεπ·αιν(ε)·ο[υ]ντ·α
Datεπαινουσῃεπαινουντιεπ·αιν(ε)·ουσ·ῃεπ·αιν(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genεπαινουσηςεπαινουντοςεπ·αιν(ε)·ουσ·ηςεπ·αιν(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocεπαινουσαιεπαινουντες[LXX]επαινουνταεπ·αιν(ε)·ουσ·αιεπ·αιν(ε)·ο[υ]ντ·εςεπ·αιν(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεπαινουσαςεπαινουνταςεπ·αιν(ε)·ουσ·αςεπ·αιν(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datεπαινουσαιςεπαινουσι, επαινουσινεπ·αιν(ε)·ουσ·αιςεπ·αιν(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genεπαινουσωνεπαινουντωνεπ·αιν(ε)·ουσ·ωνεπ·αιν(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπαινουμενηεπαινουμενεεπ·αιν(ε)·ομεν·ηεπ·αιν(ε)·ομεν·ε
Nomεπαινουμενοςεπ·αιν(ε)·ομεν·ος
Accεπαινουμενηνεπαινουμενονεπ·αιν(ε)·ομεν·ηνεπ·αιν(ε)·ομεν·ον
Datεπαινουμενῃεπαινουμενῳ[LXX]επ·αιν(ε)·ομεν·ῃεπ·αιν(ε)·ομεν·ῳ
Genεπαινουμενηςεπαινουμενουεπ·αιν(ε)·ομεν·ηςεπ·αιν(ε)·ομεν·ου
PlVocεπαινουμεναιεπαινουμενοιεπαινουμεναεπ·αιν(ε)·ομεν·αιεπ·αιν(ε)·ομεν·οιεπ·αιν(ε)·ομεν·α
Nom
Accεπαινουμεναςεπαινουμενουςεπ·αιν(ε)·ομεν·αςεπ·αιν(ε)·ομεν·ους
Datεπαινουμεναιςεπαινουμενοιςεπ·αιν(ε)·ομεν·αιςεπ·αιν(ε)·ομεν·οις
Genεπαινουμενωνεπαινουμενωνεπ·αιν(ε)·ομεν·ωνεπ·αιν(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπῃνουνεπ·ε·αιν(ε)·ονεπῃνουμηνεπ·ε·αιν(ε)·ομην
2ndεπῃνειςεπ·ε·αιν(ε)·εςεπῃνουεπ·ε·αιν(ε)·ου
3rdεπῃνειεπ·ε·αιν(ε)·εεπῃνειτοεπ·ε·αιν(ε)·ετο
Pl1stεπῃνουμενεπ·ε·αιν(ε)·ομενεπῃνουμεθαεπ·ε·αιν(ε)·ομεθα
2ndεπῃνειτεεπ·ε·αιν(ε)·ετεεπῃνεισθεεπ·ε·αιν(ε)·εσθε
3rdεπῃνουν, επῃνουσανεπ·ε·αιν(ε)·ον, επ·ε·αιν(ε)·οσαν altεπῃνουντοεπ·ε·αιν(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπαινεσω[GNT][LXX]επ·αινε·σωεπαινεσομαιεπ·αινε·σομαι
2ndεπαινεσειςεπ·αινε·σειςεπαινεσῃ, επαινεσει[LXX], επαινεσεσαιεπ·αινε·σῃ, επ·αινε·σει classical, επ·αινε·σεσαι alt
3rdεπαινεσει[LXX]επ·αινε·σειεπαινεσεταιεπ·αινε·σεται
Pl1stεπαινεσομενεπ·αινε·σομενεπαινεσομεθαεπ·αινε·σομεθα
2ndεπαινεσετεεπ·αινε·σετεεπαινεσεσθεεπ·αινε·σεσθε
3rdεπαινεσουσιν[LXX], επαινεσουσιεπ·αινε·σουσι(ν), επ·αινε·σουσι(ν)επαινεσονταιεπ·αινε·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπαινεσοιμιεπ·αινε·σοιμιεπαινεσοιμηνεπ·αινε·σοιμην
2ndεπαινεσοιςεπ·αινε·σοιςεπαινεσοιοεπ·αινε·σοιο
3rdεπαινεσοιεπ·αινε·σοιεπαινεσοιτοεπ·αινε·σοιτο
Pl1stεπαινεσοιμενεπ·αινε·σοιμενεπαινεσοιμεθαεπ·αινε·σοιμεθα
2ndεπαινεσοιτεεπ·αινε·σοιτεεπαινεσοισθεεπ·αινε·σοισθε
3rdεπαινεσοιενεπ·αινε·σοιενεπαινεσοιντοεπ·αινε·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επαινεσειν​επ·αινε·σειν​επαινεσεσθαι​επ·αινε·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπαινεσουσαεπαινεσονεπ·αινε·σουσ·αεπ·αινε·σο[υ]ν[τ]
Nomεπαινεσωνεπ·αινε·σο[υ]ν[τ]·^
Accεπαινεσουσανεπαινεσονταεπ·αινε·σουσ·ανεπ·αινε·σο[υ]ντ·α
Datεπαινεσουσῃεπαινεσοντιεπ·αινε·σουσ·ῃεπ·αινε·σο[υ]ντ·ι
Genεπαινεσουσηςεπαινεσοντοςεπ·αινε·σουσ·ηςεπ·αινε·σο[υ]ντ·ος
PlVocεπαινεσουσαιεπαινεσοντεςεπαινεσονταεπ·αινε·σουσ·αιεπ·αινε·σο[υ]ντ·εςεπ·αινε·σο[υ]ντ·α
Nom
Accεπαινεσουσαςεπαινεσονταςεπ·αινε·σουσ·αςεπ·αινε·σο[υ]ντ·ας
Datεπαινεσουσαιςεπαινεσουσι, επαινεσουσιν[LXX]επ·αινε·σουσ·αιςεπ·αινε·σου[ντ]·σι(ν), επ·αινε·σου[ντ]·σι(ν)
Genεπαινεσουσωνεπαινεσοντωνεπ·αινε·σουσ·ωνεπ·αινε·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπαινεσομενηεπαινεσομενεεπ·αινε·σομεν·ηεπ·αινε·σομεν·ε
Nomεπαινεσομενοςεπ·αινε·σομεν·ος
Accεπαινεσομενηνεπαινεσομενονεπ·αινε·σομεν·ηνεπ·αινε·σομεν·ον
Datεπαινεσομενῃεπαινεσομενῳεπ·αινε·σομεν·ῃεπ·αινε·σομεν·ῳ
Genεπαινεσομενηςεπαινεσομενουεπ·αινε·σομεν·ηςεπ·αινε·σομεν·ου
PlVocεπαινεσομεναιεπαινεσομενοιεπαινεσομεναεπ·αινε·σομεν·αιεπ·αινε·σομεν·οιεπ·αινε·σομεν·α
Nom
Accεπαινεσομεναςεπαινεσομενουςεπ·αινε·σομεν·αςεπ·αινε·σομεν·ους
Datεπαινεσομεναιςεπαινεσομενοιςεπ·αινε·σομεν·αιςεπ·αινε·σομεν·οις
Genεπαινεσομενωνεπαινεσομενωνεπ·αινε·σομεν·ωνεπ·αινε·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπῃνεσα[LXX]επ·ε·αινε·σαεπῃνεσαμηνεπ·ε·αινε·σαμην
2ndεπῃνεσαςεπ·ε·αινε·σαςεπῃνεσωεπ·ε·αινε·σω
3rdεπῃνεσεν[GNT], επῃνεσε[LXX]επ·ε·αινε·σε(ν)επῃνεσατοεπ·ε·αινε·σατο
Pl1stεπῃνεσαμενεπ·ε·αινε·σαμενεπῃνεσαμεθαεπ·ε·αινε·σαμεθα
2ndεπῃνεσατεεπ·ε·αινε·σατεεπῃνεσασθεεπ·ε·αινε·σασθε
3rdεπῃνεσαν[LXX]επ·ε·αινε·σανεπῃνεσαντοεπ·ε·αινε·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπαινεσω[GNT][LXX]επ·αινε·σωεπαινεσωμαιεπ·αινε·σωμαι
2ndεπαινεσῃς[LXX]επ·αινε·σῃςεπαινεσῃεπ·αινε·σῃ
3rdεπαινεσῃεπ·αινε·σῃεπαινεσηταιεπ·αινε·σηται
Pl1stεπαινεσωμενεπ·αινε·σωμενεπαινεσωμεθαεπ·αινε·σωμεθα
2ndεπαινεσητεεπ·αινε·σητεεπαινεσησθεεπ·αινε·σησθε
3rdεπαινεσωσιν, επαινεσωσιεπ·αινε·σωσι(ν)επαινεσωνταιεπ·αινε·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπαινεσαιμιεπ·αινε·σαιμιεπαινεσαιμηνεπ·αινε·σαιμην
2ndεπαινεσαις, επαινεσειαςεπ·αινε·σαις, επ·αινε·σειας classicalεπαινεσαιοεπ·αινε·σαιο
3rdεπαινεσαι, επαινεσειεεπ·αινε·σαι, επ·αινε·σειε classicalεπαινεσαιτοεπ·αινε·σαιτο
Pl1stεπαινεσαιμενεπ·αινε·σαιμενεπαινεσαιμεθαεπ·αινε·σαιμεθα
2ndεπαινεσαιτεεπ·αινε·σαιτεεπαινεσαισθεεπ·αινε·σαισθε
3rdεπαινεσαιεν, επαινεσαισαν, επαινεσειαν, επαινεσειενεπ·αινε·σαιεν, επ·αινε·σαισαν alt, επ·αινε·σειαν classical, επ·αινε·σειεν classicalεπαινεσαιντοεπ·αινε·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπαινεσονεπ·αινε·σονεπαινεσαιεπ·αινε·σαι
3rdεπαινεσατωεπ·αινε·σατωεπαινεσασθωεπ·αινε·σασθω
Pl1st
2ndεπαινεσατε[GNT][LXX]επ·αινε·σατεεπαινεσασθεεπ·αινε·σασθε
3rdεπαινεσατωσαν[GNT], επαινεσαντωνεπ·αινε·σατωσαν, επ·αινε·σαντων classicalεπαινεσασθωσαν, επαινεσασθωνεπ·αινε·σασθωσαν, επ·αινε·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επαινεσαι​επ·αινε·σαι​επαινεσασθαι​επ·αινε·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπαινεσασαεπαινεσαςεπαινεσανεπ·αινε·σασ·αεπ·αινε·σα[ντ]·ςεπ·αινε·σαν[τ]
Nom
Accεπαινεσασανεπαινεσανταεπ·αινε·σασ·ανεπ·αινε·σαντ·α
Datεπαινεσασῃεπαινεσαντιεπ·αινε·σασ·ῃεπ·αινε·σαντ·ι
Genεπαινεσασηςεπαινεσαντοςεπ·αινε·σασ·ηςεπ·αινε·σαντ·ος
PlVocεπαινεσασαιεπαινεσαντεςεπαινεσανταεπ·αινε·σασ·αιεπ·αινε·σαντ·εςεπ·αινε·σαντ·α
Nom
Accεπαινεσασαςεπαινεσανταςεπ·αινε·σασ·αςεπ·αινε·σαντ·ας
Datεπαινεσασαιςεπαινεσασι, επαινεσασινεπ·αινε·σασ·αιςεπ·αινε·σα[ντ]·σι(ν)
Genεπαινεσασωνεπαινεσαντωνεπ·αινε·σασ·ωνεπ·αινε·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπαινεσαμενηεπαινεσαμενεεπ·αινε·σαμεν·ηεπ·αινε·σαμεν·ε
Nomεπαινεσαμενοςεπ·αινε·σαμεν·ος
Accεπαινεσαμενηνεπαινεσαμενονεπ·αινε·σαμεν·ηνεπ·αινε·σαμεν·ον
Datεπαινεσαμενῃεπαινεσαμενῳεπ·αινε·σαμεν·ῃεπ·αινε·σαμεν·ῳ
Genεπαινεσαμενηςεπαινεσαμενουεπ·αινε·σαμεν·ηςεπ·αινε·σαμεν·ου
PlVocεπαινεσαμεναιεπαινεσαμενοιεπαινεσαμεναεπ·αινε·σαμεν·αιεπ·αινε·σαμεν·οιεπ·αινε·σαμεν·α
Nom
Accεπαινεσαμεναςεπαινεσαμενουςεπ·αινε·σαμεν·αςεπ·αινε·σαμεν·ους
Datεπαινεσαμεναιςεπαινεσαμενοιςεπ·αινε·σαμεν·αιςεπ·αινε·σαμεν·οις
Genεπαινεσαμενωνεπαινεσαμενωνεπ·αινε·σαμεν·ωνεπ·αινε·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπῃνεσθην, επῃνεθηνεπ·ε·αινεσ·θην, επ·ε·αινε·θην
2ndεπῃνεσθης, επῃνεθηςεπ·ε·αινεσ·θης, επ·ε·αινε·θης
3rdεπῃνεσθη, επῃνεθηεπ·ε·αινεσ·θη, επ·ε·αινε·θη
Pl1stεπῃνεσθημεν, επῃνεθημενεπ·ε·αινεσ·θημεν, επ·ε·αινε·θημεν
2ndεπῃνεσθητε, επῃνεθητεεπ·ε·αινεσ·θητε, επ·ε·αινε·θητε
3rdεπῃνεσθησαν, επῃνεθησαν[LXX]επ·ε·αινεσ·θησαν, επ·ε·αινε·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεπαινεσθησομαι, επαινεθησομαιεπ·αινεσ·θησομαι, επ·αινε·θησομαι
2ndεπαινεσθησῃ, επαινεσθησει, επαινεθησῃ, επαινεθησειεπ·αινεσ·θησῃ, επ·αινεσ·θησει classical, επ·αινε·θησῃ, επ·αινε·θησει classical
3rdεπαινεσθησεται[LXX], επαινεθησεταιεπ·αινεσ·θησεται, επ·αινε·θησεται
Pl1stεπαινεσθησομεθα[LXX], επαινεθησομεθαεπ·αινεσ·θησομεθα, επ·αινε·θησομεθα
2ndεπαινεσθησεσθε, επαινεθησεσθεεπ·αινεσ·θησεσθε, επ·αινε·θησεσθε
3rdεπαινεσθησονται[LXX], επαινεθησονταιεπ·αινεσ·θησονται, επ·αινε·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπαινεσθω, επαινεθωεπ·αινεσ·θω, επ·αινε·θω
2ndεπαινεσθῃς, επαινεθῃςεπ·αινεσ·θῃς, επ·αινε·θῃς
3rdεπαινεσθῃ, επαινεθῃεπ·αινεσ·θῃ, επ·αινε·θῃ
Pl1stεπαινεσθωμεν, επαινεθωμενεπ·αινεσ·θωμεν, επ·αινε·θωμεν
2ndεπαινεσθητε, επαινεθητεεπ·αινεσ·θητε, επ·αινε·θητε
3rdεπαινεσθωσιν, επαινεσθωσι, επαινεθωσιν, επαινεθωσιεπ·αινεσ·θωσι(ν), επ·αινε·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπαινεσθειην, επαινεθειηνεπ·αινεσ·θειην, επ·αινε·θειην
2ndεπαινεσθειης, επαινεθειηςεπ·αινεσ·θειης, επ·αινε·θειης
3rdεπαινεσθειη, επαινεθειηεπ·αινεσ·θειη, επ·αινε·θειη
Pl1stεπαινεσθειημεν, επαινεσθειμεν, επαινεθειημεν, επαινεθειμενεπ·αινεσ·θειημεν, επ·αινεσ·θειμεν classical, επ·αινε·θειημεν, επ·αινε·θειμεν classical
2ndεπαινεσθειητε, επαινεσθειτε, επαινεθειητε, επαινεθειτεεπ·αινεσ·θειητε, επ·αινεσ·θειτε classical, επ·αινε·θειητε, επ·αινε·θειτε classical
3rdεπαινεσθειησαν, επαινεσθειεν, επαινεθειησαν, επαινεθειενεπ·αινεσ·θειησαν, επ·αινεσ·θειεν classical, επ·αινε·θειησαν, επ·αινε·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεπαινεσθησοιμην, επαινεθησοιμηνεπ·αινεσ·θησοιμην, επ·αινε·θησοιμην
2ndεπαινεσθησοιο, επαινεθησοιοεπ·αινεσ·θησοιο, επ·αινε·θησοιο
3rdεπαινεσθησοιτο, επαινεθησοιτοεπ·αινεσ·θησοιτο, επ·αινε·θησοιτο
Pl1stεπαινεσθησοιμεθα, επαινεθησοιμεθαεπ·αινεσ·θησοιμεθα, επ·αινε·θησοιμεθα
2ndεπαινεσθησοισθε, επαινεθησοισθεεπ·αινεσ·θησοισθε, επ·αινε·θησοισθε
3rdεπαινεσθησοιντο, επαινεθησοιντοεπ·αινεσ·θησοιντο, επ·αινε·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπαινεσθητι, επαινεθητιεπ·αινεσ·θητι, επ·αινε·θητι
3rdεπαινεσθητω, επαινεθητωεπ·αινεσ·θητω, επ·αινε·θητω
Pl1st
2ndεπαινεσθητε, επαινεθητεεπ·αινεσ·θητε, επ·αινε·θητε
3rdεπαινεσθητωσαν, επαινεσθεντων, επαινεθητωσαν, επαινεθεντωνεπ·αινεσ·θητωσαν, επ·αινεσ·θεντων classical, επ·αινε·θητωσαν, επ·αινε·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
επαινεσθηναι, επαινεθηναι​επ·αινεσ·θηναι, επ·αινε·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
επαινεσθησεσθαι, επαινεθησεσθαι​επ·αινεσ·θησεσθαι, επ·αινε·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπαινεσθεισα, επαινεθεισαεπαινεσθεις, επαινεθειςεπαινεσθεν, επαινεθενεπ·αινεσ·θεισ·α, επ·αινε·θεισ·αεπ·αινεσ·θει[ντ]·ς, επ·αινε·θει[ντ]·ςεπ·αινεσ·θε[ι]ν[τ], επ·αινε·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accεπαινεσθεισαν, επαινεθεισανεπαινεσθεντα, επαινεθενταεπ·αινεσ·θεισ·αν, επ·αινε·θεισ·ανεπ·αινεσ·θε[ι]ντ·α, επ·αινε·θε[ι]ντ·α
Datεπαινεσθεισῃ, επαινεθεισῃεπαινεσθεντι, επαινεθεντιεπ·αινεσ·θεισ·ῃ, επ·αινε·θεισ·ῃεπ·αινεσ·θε[ι]ντ·ι, επ·αινε·θε[ι]ντ·ι
Genεπαινεσθεισης, επαινεθεισηςεπαινεσθεντος, επαινεθεντοςεπ·αινεσ·θεισ·ης, επ·αινε·θεισ·ηςεπ·αινεσ·θε[ι]ντ·ος, επ·αινε·θε[ι]ντ·ος
PlVocεπαινεσθεισαι, επαινεθεισαιεπαινεσθεντες, επαινεθεντεςεπαινεσθεντα, επαινεθενταεπ·αινεσ·θεισ·αι, επ·αινε·θεισ·αιεπ·αινεσ·θε[ι]ντ·ες, επ·αινε·θε[ι]ντ·εςεπ·αινεσ·θε[ι]ντ·α, επ·αινε·θε[ι]ντ·α
Nom
Accεπαινεσθεισας, επαινεθεισαςεπαινεσθεντας, επαινεθενταςεπ·αινεσ·θεισ·ας, επ·αινε·θεισ·αςεπ·αινεσ·θε[ι]ντ·ας, επ·αινε·θε[ι]ντ·ας
Datεπαινεσθεισαις, επαινεθεισαιςεπαινεσθεισι, επαινεσθεισιν, επαινεθεισι, επαινεθεισινεπ·αινεσ·θεισ·αις, επ·αινε·θεισ·αιςεπ·αινεσ·θει[ντ]·σι(ν), επ·αινε·θει[ντ]·σι(ν)
Genεπαινεσθεισων, επαινεθεισωνεπαινεσθεντων, επαινεθεντωνεπ·αινεσ·θεισ·ων, επ·αινε·θεισ·ωνεπ·αινεσ·θε[ι]ντ·ος, επ·αινε·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπαινεσθησομενη, επαινεθησομενηεπαινεσθησομενε, επαινεθησομενεεπ·αινεσ·θησομεν·η, επ·αινε·θησομεν·ηεπ·αινεσ·θησομεν·ε, επ·αινε·θησομεν·ε
Nomεπαινεσθησομενος, επαινεθησομενοςεπ·αινεσ·θησομεν·ος, επ·αινε·θησομεν·ος
Accεπαινεσθησομενην, επαινεθησομενηνεπαινεσθησομενον, επαινεθησομενονεπ·αινεσ·θησομεν·ην, επ·αινε·θησομεν·ηνεπ·αινεσ·θησομεν·ον, επ·αινε·θησομεν·ον
Datεπαινεσθησομενῃ, επαινεθησομενῃεπαινεσθησομενῳ, επαινεθησομενῳεπ·αινεσ·θησομεν·ῃ, επ·αινε·θησομεν·ῃεπ·αινεσ·θησομεν·ῳ, επ·αινε·θησομεν·ῳ
Genεπαινεσθησομενης, επαινεθησομενηςεπαινεσθησομενου, επαινεθησομενουεπ·αινεσ·θησομεν·ης, επ·αινε·θησομεν·ηςεπ·αινεσ·θησομεν·ου, επ·αινε·θησομεν·ου
PlVocεπαινεσθησομεναι, επαινεθησομεναιεπαινεσθησομενοι, επαινεθησομενοιεπαινεσθησομενα, επαινεθησομεναεπ·αινεσ·θησομεν·αι, επ·αινε·θησομεν·αιεπ·αινεσ·θησομεν·οι, επ·αινε·θησομεν·οιεπ·αινεσ·θησομεν·α, επ·αινε·θησομεν·α
Nom
Accεπαινεσθησομενας, επαινεθησομεναςεπαινεσθησομενους, επαινεθησομενουςεπ·αινεσ·θησομεν·ας, επ·αινε·θησομεν·αςεπ·αινεσ·θησομεν·ους, επ·αινε·θησομεν·ους
Datεπαινεσθησομεναις, επαινεθησομεναιςεπαινεσθησομενοις, επαινεθησομενοιςεπ·αινεσ·θησομεν·αις, επ·αινε·θησομεν·αιςεπ·αινεσ·θησομεν·οις, επ·αινε·θησομεν·οις
Genεπαινεσθησομενων, επαινεθησομενωνεπαινεσθησομενων, επαινεθησομενωνεπ·αινεσ·θησομεν·ων, επ·αινε·θησομεν·ωνεπ·αινεσ·θησομεν·ου, επ·αινε·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 15-Nov-2019 05:48:33 EST