επαιρω • EPAIRW • epairō

Search: επαραι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επαραι; επαραι; επαραιἐπαίρωεπ·αρ·[σ]αι; επ·αρ·[σ]αι; επ·αρ·[σ]αι1aor mp imp 2nd sg; 1aor act opt 3rd sg; 1aor act inf
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επαραιἐπαίρωεπ·αρ·[σ]αι1aor mp imp 2nd sg
επαραιἐπαίρωεπ·αρ·[σ]αι1aor act opt 3rd sg
επαραιἐπαίρωεπ·αρ·[σ]αι1aor act inf

ἐπ·αίρω (επ+αιρ-, -, επ+αρ·[σ]-, -, επ+ηρ-, επ+αρ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπαιρωεπ·αιρ·ωεπαιρομαιεπ·αιρ·ομαι
2ndεπαιρειςεπ·αιρ·ειςεπαιρῃ[LXX], επαιρει[LXX], επαιρεσαιεπ·αιρ·ῃ, επ·αιρ·ει classical, επ·αιρ·εσαι alt
3rdεπαιρει[LXX]επ·αιρ·ειεπαιρεται[GNT][LXX]επ·αιρ·εται
Pl1stεπαιρομενεπ·αιρ·ομενεπαιρομεθαεπ·αιρ·ομεθα
2ndεπαιρετε[LXX]επ·αιρ·ετεεπαιρεσθε[LXX]επ·αιρ·εσθε
3rdεπαιρουσιν, επαιρουσιεπ·αιρ·ουσι(ν)επαιρονταιεπ·αιρ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπαιρωεπ·αιρ·ωεπαιρωμαιεπ·αιρ·ωμαι
2ndεπαιρῃςεπ·αιρ·ῃςεπαιρῃ[LXX]επ·αιρ·ῃ
3rdεπαιρῃ[LXX]επ·αιρ·ῃεπαιρηταιεπ·αιρ·ηται
Pl1stεπαιρωμενεπ·αιρ·ωμενεπαιρωμεθαεπ·αιρ·ωμεθα
2ndεπαιρητεεπ·αιρ·ητεεπαιρησθεεπ·αιρ·ησθε
3rdεπαιρωσιν, επαιρωσιεπ·αιρ·ωσι(ν)επαιρωνταιεπ·αιρ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπαιροιμιεπ·αιρ·οιμιεπαιροιμηνεπ·αιρ·οιμην
2ndεπαιροιςεπ·αιρ·οιςεπαιροιοεπ·αιρ·οιο
3rdεπαιροιεπ·αιρ·οιεπαιροιτοεπ·αιρ·οιτο
Pl1stεπαιροιμενεπ·αιρ·οιμενεπαιροιμεθαεπ·αιρ·οιμεθα
2ndεπαιροιτεεπ·αιρ·οιτεεπαιροισθεεπ·αιρ·οισθε
3rdεπαιροιεν, επαιροισανεπ·αιρ·οιεν, επ·αιρ·οισαν altεπαιροιντοεπ·αιρ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπαιρεεπ·αιρ·εεπαιρου[LXX]επ·αιρ·ου
3rdεπαιρετω[LXX]επ·αιρ·ετωεπαιρεσθωεπ·αιρ·εσθω
Pl1st
2ndεπαιρετε[LXX]επ·αιρ·ετεεπαιρεσθε[LXX]επ·αιρ·εσθε
3rdεπαιρετωσαν, επαιροντωνεπ·αιρ·ετωσαν, επ·αιρ·οντων classicalεπαιρεσθωσαν, επαιρεσθωνεπ·αιρ·εσθωσαν, επ·αιρ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επαιρειν​επ·αιρ·ειν​επαιρεσθαι[LXX]​επ·αιρ·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπαιρουσαεπαιρονεπ·αιρ·ουσ·αεπ·αιρ·ο[υ]ν[τ]
Nomεπαιρωνεπ·αιρ·ο[υ]ν[τ]·^
Accεπαιρουσανεπαιρονταεπ·αιρ·ουσ·ανεπ·αιρ·ο[υ]ντ·α
Datεπαιρουσῃεπαιροντιεπ·αιρ·ουσ·ῃεπ·αιρ·ο[υ]ντ·ι
Genεπαιρουσηςεπαιροντοςεπ·αιρ·ουσ·ηςεπ·αιρ·ο[υ]ντ·ος
PlVocεπαιρουσαιεπαιροντεςεπαιρονταεπ·αιρ·ουσ·αιεπ·αιρ·ο[υ]ντ·εςεπ·αιρ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεπαιρουσαςεπαιροντας[GNT]επ·αιρ·ουσ·αςεπ·αιρ·ο[υ]ντ·ας
Datεπαιρουσαιςεπαιρουσι, επαιρουσινεπ·αιρ·ουσ·αιςεπ·αιρ·ου[ντ]·σι(ν)
Genεπαιρουσωνεπαιροντωνεπ·αιρ·ουσ·ωνεπ·αιρ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπαιρομενηεπαιρομενεεπ·αιρ·ομεν·ηεπ·αιρ·ομεν·ε
Nomεπαιρομενος[LXX]επ·αιρ·ομεν·ος
Accεπαιρομενηνεπαιρομενον[GNT][LXX]επ·αιρ·ομεν·ηνεπ·αιρ·ομεν·ον
Datεπαιρομενῃεπαιρομενῳεπ·αιρ·ομεν·ῃεπ·αιρ·ομεν·ῳ
Genεπαιρομενηςεπαιρομενουεπ·αιρ·ομεν·ηςεπ·αιρ·ομεν·ου
PlVocεπαιρομεναιεπαιρομενοιεπαιρομενα[LXX]επ·αιρ·ομεν·αιεπ·αιρ·ομεν·οιεπ·αιρ·ομεν·α
Nom
Accεπαιρομεναςεπαιρομενουςεπ·αιρ·ομεν·αςεπ·αιρ·ομεν·ους
Datεπαιρομεναιςεπαιρομενοιςεπ·αιρ·ομεν·αιςεπ·αιρ·ομεν·οις
Genεπαιρομενωνεπαιρομενωνεπ·αιρ·ομεν·ωνεπ·αιρ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπῃρονεπ·ε·αιρ·ονεπῃρομηνεπ·ε·αιρ·ομην
2ndεπῃρεςεπ·ε·αιρ·εςεπῃρουεπ·ε·αιρ·ου
3rdεπῃρεν, επῃρεεπ·ε·αιρ·ε(ν)επῃρετο[LXX]επ·ε·αιρ·ετο
Pl1stεπῃρομενεπ·ε·αιρ·ομενεπῃρομεθαεπ·ε·αιρ·ομεθα
2ndεπῃρετεεπ·ε·αιρ·ετεεπῃρεσθεεπ·ε·αιρ·εσθε
3rdεπῃρον, επῃροσανεπ·ε·αιρ·ον, επ·ε·αιρ·οσαν altεπῃροντοεπ·ε·αιρ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπηρα[LXX]επ·ε·αρ·[σ]αεπηραμηνεπ·ε·αρ·[σ]αμην
2ndεπηραςεπ·ε·αρ·[σ]αςεπηρωεπ·ε·αρ·[σ]ω
3rdεπηρεν[GNT][LXX], επηρεεπ·ε·αρ·[σ]ε(ν), επ·ε·αρ·[σ]ε(ν)επηρατο[LXX]επ·ε·αρ·[σ]ατο
Pl1stεπηραμενεπ·ε·αρ·[σ]αμενεπηραμεθαεπ·ε·αρ·[σ]αμεθα
2ndεπηρατεεπ·ε·αρ·[σ]ατεεπηρασθεεπ·ε·αρ·[σ]ασθε
3rdεπηραν[GNT][LXX]επ·ε·αρ·[σ]ανεπηραντοεπ·ε·αρ·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπαρωεπ·αρ·[σ]ωεπαρωμαιεπ·αρ·[σ]ωμαι
2ndεπαρῃς[LXX]επ·αρ·[σ]ῃςεπαρῃ[LXX]επ·αρ·[σ]ῃ
3rdεπαρῃ[LXX]επ·αρ·[σ]ῃεπαρηταιεπ·αρ·[σ]ηται
Pl1stεπαρωμενεπ·αρ·[σ]ωμενεπαρωμεθαεπ·αρ·[σ]ωμεθα
2ndεπαρητεεπ·αρ·[σ]ητεεπαρησθεεπ·αρ·[σ]ησθε
3rdεπαρωσιν, επαρωσιεπ·αρ·[σ]ωσι(ν)επαρωνταιεπ·αρ·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπαραιμιεπ·αρ·[σ]αιμιεπαραιμηνεπ·αρ·[σ]αιμην
2ndεπαραις, επαρειαςεπ·αρ·[σ]αις, επ·αρ·[σ]ειας classicalεπαραιοεπ·αρ·[σ]αιο
3rdεπαραι[GNT][LXX], επαρειεεπ·αρ·[σ]αι, επ·αρ·[σ]ειε classicalεπαραιτοεπ·αρ·[σ]αιτο
Pl1stεπαραιμενεπ·αρ·[σ]αιμενεπαραιμεθαεπ·αρ·[σ]αιμεθα
2ndεπαραιτεεπ·αρ·[σ]αιτεεπαραισθεεπ·αρ·[σ]αισθε
3rdεπαραιεν, επαραισαν, επαρειαν, επαρειενεπ·αρ·[σ]αιεν, επ·αρ·[σ]αισαν alt, επ·αρ·[σ]ειαν classical, επ·αρ·[σ]ειεν classicalεπαραιντοεπ·αρ·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπαρον[LXX]επ·αρ·[σ]ονεπαραι[GNT][LXX]επ·αρ·[σ]αι
3rdεπαρατωεπ·αρ·[σ]ατωεπαρασθωεπ·αρ·[σ]ασθω
Pl1st
2ndεπαρατε[GNT][LXX]επ·αρ·[σ]ατεεπαρασθεεπ·αρ·[σ]ασθε
3rdεπαρατωσαν, επαραντωνεπ·αρ·[σ]ατωσαν, επ·αρ·[σ]αντων classicalεπαρασθωσαν, επαρασθωνεπ·αρ·[σ]ασθωσαν, επ·αρ·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επαραι[GNT][LXX]​επ·αρ·[σ]αιεπαρασθαι​επ·αρ·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπαρασα[GNT]επαρας[GNT][LXX]επαρανεπ·αρ·[σ]ασ·αεπ·αρ·[σ]α[ντ]·ςεπ·αρ·[σ]αν[τ]
Nom
Accεπαρασανεπαρανταεπ·αρ·[σ]ασ·ανεπ·αρ·[σ]αντ·α
Datεπαρασῃεπαραντιεπ·αρ·[σ]ασ·ῃεπ·αρ·[σ]αντ·ι
Genεπαρασηςεπαραντοςεπ·αρ·[σ]ασ·ηςεπ·αρ·[σ]αντ·ος
PlVocεπαρασαιεπαραντες[GNT][LXX]επαρανταεπ·αρ·[σ]ασ·αιεπ·αρ·[σ]αντ·εςεπ·αρ·[σ]αντ·α
Nom
Accεπαρασαςεπαρανταςεπ·αρ·[σ]ασ·αςεπ·αρ·[σ]αντ·ας
Datεπαρασαιςεπαρασι, επαρασινεπ·αρ·[σ]ασ·αιςεπ·αρ·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genεπαρασωνεπαραντωνεπ·αρ·[σ]ασ·ωνεπ·αρ·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπαραμενηεπαραμενεεπ·αρ·[σ]αμεν·ηεπ·αρ·[σ]αμεν·ε
Nomεπαραμενοςεπ·αρ·[σ]αμεν·ος
Accεπαραμενηνεπαραμενονεπ·αρ·[σ]αμεν·ηνεπ·αρ·[σ]αμεν·ον
Datεπαραμενῃεπαραμενῳεπ·αρ·[σ]αμεν·ῃεπ·αρ·[σ]αμεν·ῳ
Genεπαραμενηςεπαραμενουεπ·αρ·[σ]αμεν·ηςεπ·αρ·[σ]αμεν·ου
PlVocεπαραμεναιεπαραμενοιεπαραμεναεπ·αρ·[σ]αμεν·αιεπ·αρ·[σ]αμεν·οιεπ·αρ·[σ]αμεν·α
Nom
Accεπαραμεναςεπαραμενουςεπ·αρ·[σ]αμεν·αςεπ·αρ·[σ]αμεν·ους
Datεπαραμεναιςεπαραμενοιςεπ·αρ·[σ]αμεν·αιςεπ·αρ·[σ]αμεν·οις
Genεπαραμενωνεπαραμενωνεπ·αρ·[σ]αμεν·ωνεπ·αρ·[σ]αμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπηρμαιεπ·ηρ·μαι
2ndεπηρσαιεπ·ηρ·σαι
3rdεπηρταιεπ·ηρ·ται
Pl1stεπηρμεθαεπ·ηρ·μεθα
2ndεπηρθεεπ·ηρ·σθε
3rdεπηραταιεπ·ηρ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπηρσομαιεπ·ηρ·σομαι
2ndεπηρσῃ, επηρσειεπ·ηρ·σῃ, επ·ηρ·σει classical
3rdεπηρσεταιεπ·ηρ·σεται
Pl1stεπηρσομεθαεπ·ηρ·σομεθα
2ndεπηρσεσθεεπ·ηρ·σεσθε
3rdεπηρσονταιεπ·ηρ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπηρσοιμηνεπ·ηρ·σοιμην
2ndεπηρσοιοεπ·ηρ·σοιο
3rdεπηρσοιτοεπ·ηρ·σοιτο
Pl1stεπηρσοιμεθαεπ·ηρ·σοιμεθα
2ndεπηρσοισθεεπ·ηρ·σοισθε
3rdεπηρσοιντοεπ·ηρ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπηρσοεπ·ηρ·σο
3rdεπηρθωεπ·ηρ·σθω
Pl1st
2ndεπηρθεεπ·ηρ·σθε
3rdεπηρθωσαν, επηρθωνεπ·ηρ·σθωσαν, επ·ηρ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επηρθαι​επ·ηρ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επηρσεσθαι​επ·ηρ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπηρμενηεπηρμενεεπ·ηρ·μεν·ηεπ·ηρ·μεν·ε
Nomεπηρμενος[LXX]επ·ηρ·μεν·ος
Accεπηρμενηνεπηρμενον[LXX]επ·ηρ·μεν·ηνεπ·ηρ·μεν·ον
Datεπηρμενῃεπηρμενῳεπ·ηρ·μεν·ῃεπ·ηρ·μεν·ῳ
Genεπηρμενηςεπηρμενου[LXX]επ·ηρ·μεν·ηςεπ·ηρ·μεν·ου
PlVocεπηρμεναιεπηρμενοι[LXX]επηρμεναεπ·ηρ·μεν·αιεπ·ηρ·μεν·οιεπ·ηρ·μεν·α
Nom
Accεπηρμεναςεπηρμενους[LXX]επ·ηρ·μεν·αςεπ·ηρ·μεν·ους
Datεπηρμεναιςεπηρμενοιςεπ·ηρ·μεν·αιςεπ·ηρ·μεν·οις
Genεπηρμενων[LXX]επηρμενων[LXX]επ·ηρ·μεν·ωνεπ·ηρ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπηρμηνεπ·ε·ηρ·μην
2ndεπηρσοεπ·ε·ηρ·σο
3rdεπηρτοεπ·ε·ηρ·το
Pl1stεπηρμεθαεπ·ε·ηρ·μεθα
2ndεπηρθεεπ·ε·ηρ·σθε
3rdεπηρατο[LXX]επ·ε·ηρ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπηρθηνεπ·ε·αρ·θην
2ndεπηρθηςεπ·ε·αρ·θης
3rdεπηρθη[GNT][LXX]επ·ε·αρ·θη
Pl1stεπηρθημενεπ·ε·αρ·θημεν
2ndεπηρθητεεπ·ε·αρ·θητε
3rdεπηρθησαν[LXX]επ·ε·αρ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεπαρθησομαιεπ·αρ·θησομαι
2ndεπαρθησῃ, επαρθησειεπ·αρ·θησῃ, επ·αρ·θησει classical
3rdεπαρθησεται[LXX]επ·αρ·θησεται
Pl1stεπαρθησομεθαεπ·αρ·θησομεθα
2ndεπαρθησεσθεεπ·αρ·θησεσθε
3rdεπαρθησονται[LXX]επ·αρ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπαρθωεπ·αρ·θω
2ndεπαρθῃςεπ·αρ·θῃς
3rdεπαρθῃεπ·αρ·θῃ
Pl1stεπαρθωμενεπ·αρ·θωμεν
2ndεπαρθητε[LXX]επ·αρ·θητε
3rdεπαρθωσιν, επαρθωσιεπ·αρ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπαρθειηνεπ·αρ·θειην
2ndεπαρθειηςεπ·αρ·θειης
3rdεπαρθειηεπ·αρ·θειη
Pl1stεπαρθειημεν, επαρθειμενεπ·αρ·θειημεν, επ·αρ·θειμεν classical
2ndεπαρθειητε, επαρθειτεεπ·αρ·θειητε, επ·αρ·θειτε classical
3rdεπαρθειησαν, επαρθειενεπ·αρ·θειησαν, επ·αρ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεπαρθησοιμηνεπ·αρ·θησοιμην
2ndεπαρθησοιοεπ·αρ·θησοιο
3rdεπαρθησοιτοεπ·αρ·θησοιτο
Pl1stεπαρθησοιμεθαεπ·αρ·θησοιμεθα
2ndεπαρθησοισθεεπ·αρ·θησοισθε
3rdεπαρθησοιντοεπ·αρ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπαρθητι[LXX]επ·αρ·θητι
3rdεπαρθητωεπ·αρ·θητω
Pl1st
2ndεπαρθητε[LXX]επ·αρ·θητε
3rdεπαρθητωσαν, επαρθεντωνεπ·αρ·θητωσαν, επ·αρ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
επαρθηναι[LXX]​επ·αρ·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
επαρθησεσθαι​επ·αρ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπαρθεισαεπαρθεις[LXX]επαρθενεπ·αρ·θεισ·αεπ·αρ·θει[ντ]·ςεπ·αρ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accεπαρθεισανεπαρθεντα[LXX]επ·αρ·θεισ·ανεπ·αρ·θε[ι]ντ·α
Datεπαρθεισῃεπαρθεντιεπ·αρ·θεισ·ῃεπ·αρ·θε[ι]ντ·ι
Genεπαρθεισηςεπαρθεντοςεπ·αρ·θεισ·ηςεπ·αρ·θε[ι]ντ·ος
PlVocεπαρθεισαιεπαρθεντες[LXX]επαρθεντα[LXX]επ·αρ·θεισ·αιεπ·αρ·θε[ι]ντ·εςεπ·αρ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accεπαρθεισαςεπαρθενταςεπ·αρ·θεισ·αςεπ·αρ·θε[ι]ντ·ας
Datεπαρθεισαιςεπαρθεισι, επαρθεισινεπ·αρ·θεισ·αιςεπ·αρ·θει[ντ]·σι(ν)
Genεπαρθεισωνεπαρθεντωνεπ·αρ·θεισ·ωνεπ·αρ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπαρθησομενηεπαρθησομενεεπ·αρ·θησομεν·ηεπ·αρ·θησομεν·ε
Nomεπαρθησομενοςεπ·αρ·θησομεν·ος
Accεπαρθησομενηνεπαρθησομενονεπ·αρ·θησομεν·ηνεπ·αρ·θησομεν·ον
Datεπαρθησομενῃεπαρθησομενῳεπ·αρ·θησομεν·ῃεπ·αρ·θησομεν·ῳ
Genεπαρθησομενηςεπαρθησομενουεπ·αρ·θησομεν·ηςεπ·αρ·θησομεν·ου
PlVocεπαρθησομεναιεπαρθησομενοιεπαρθησομεναεπ·αρ·θησομεν·αιεπ·αρ·θησομεν·οιεπ·αρ·θησομεν·α
Nom
Accεπαρθησομεναςεπαρθησομενουςεπ·αρ·θησομεν·αςεπ·αρ·θησομεν·ους
Datεπαρθησομεναιςεπαρθησομενοιςεπ·αρ·θησομεν·αιςεπ·αρ·θησομεν·οις
Genεπαρθησομενωνεπαρθησομενωνεπ·αρ·θησομεν·ωνεπ·αρ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 06-Jul-2020 13:50:56 EDT