επιτασσω • EPITASSW • epitassō

Search: επιταξον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επιταξονἐπιτάσσωεπι·τασσ·σον1aor act imp 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επιταξονἐπιτάσσωεπι·τασσ·σον1aor act imp 2nd sg

ἐπι·τάσσω (επι+τασσ-, -, επι+ταξ-, επι+τεταχ·[κ]-, επι+τετασσ-, επι+ταγ·[θ]-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιτασσω[GNT]επι·τασσ·ωεπιτασσομαιεπι·τασσ·ομαι
2ndεπιτασσειςεπι·τασσ·ειςεπιτασσῃ, επιτασσει[GNT], επιτασσεσαιεπι·τασσ·ῃ, επι·τασσ·ει classical, επι·τασσ·εσαι alt
3rdεπιτασσει[GNT]επι·τασσ·ειεπιτασσεταιεπι·τασσ·εται
Pl1stεπιτασσομενεπι·τασσ·ομενεπιτασσομεθαεπι·τασσ·ομεθα
2ndεπιτασσετεεπι·τασσ·ετεεπιτασσεσθεεπι·τασσ·εσθε
3rdεπιτασσουσιν, επιτασσουσιεπι·τασσ·ουσι(ν)επιτασσονταιεπι·τασσ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιτασσω[GNT]επι·τασσ·ωεπιτασσωμαιεπι·τασσ·ωμαι
2ndεπιτασσῃςεπι·τασσ·ῃςεπιτασσῃεπι·τασσ·ῃ
3rdεπιτασσῃεπι·τασσ·ῃεπιτασσηταιεπι·τασσ·ηται
Pl1stεπιτασσωμενεπι·τασσ·ωμενεπιτασσωμεθαεπι·τασσ·ωμεθα
2ndεπιτασσητεεπι·τασσ·ητεεπιτασσησθεεπι·τασσ·ησθε
3rdεπιτασσωσιν, επιτασσωσιεπι·τασσ·ωσι(ν)επιτασσωνταιεπι·τασσ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιτασσοιμιεπι·τασσ·οιμιεπιτασσοιμηνεπι·τασσ·οιμην
2ndεπιτασσοιςεπι·τασσ·οιςεπιτασσοιοεπι·τασσ·οιο
3rdεπιτασσοιεπι·τασσ·οιεπιτασσοιτοεπι·τασσ·οιτο
Pl1stεπιτασσοιμενεπι·τασσ·οιμενεπιτασσοιμεθαεπι·τασσ·οιμεθα
2ndεπιτασσοιτεεπι·τασσ·οιτεεπιτασσοισθεεπι·τασσ·οισθε
3rdεπιτασσοιεν, επιτασσοισανεπι·τασσ·οιεν, επι·τασσ·οισαν altεπιτασσοιντοεπι·τασσ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπιτασσεεπι·τασσ·εεπιτασσουεπι·τασσ·ου
3rdεπιτασσετωεπι·τασσ·ετωεπιτασσεσθωεπι·τασσ·εσθω
Pl1st
2ndεπιτασσετεεπι·τασσ·ετεεπιτασσεσθεεπι·τασσ·εσθε
3rdεπιτασσετωσαν, επιτασσοντωνεπι·τασσ·ετωσαν, επι·τασσ·οντων classicalεπιτασσεσθωσαν, επιτασσεσθωνεπι·τασσ·εσθωσαν, επι·τασσ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιτασσειν[GNT][LXX]​επι·τασσ·εινεπιτασσεσθαι​επι·τασσ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιτασσουσαεπιτασσονεπι·τασσ·ουσ·αεπι·τασσ·ο[υ]ν[τ]
Nomεπιτασσων[LXX]επι·τασσ·ο[υ]ν[τ]·^
Accεπιτασσουσανεπιτασσονταεπι·τασσ·ουσ·ανεπι·τασσ·ο[υ]ντ·α
Datεπιτασσουσῃεπιτασσοντιεπι·τασσ·ουσ·ῃεπι·τασσ·ο[υ]ντ·ι
Genεπιτασσουσηςεπιτασσοντοςεπι·τασσ·ουσ·ηςεπι·τασσ·ο[υ]ντ·ος
PlVocεπιτασσουσαιεπιτασσοντεςεπιτασσονταεπι·τασσ·ουσ·αιεπι·τασσ·ο[υ]ντ·εςεπι·τασσ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεπιτασσουσαςεπιτασσονταςεπι·τασσ·ουσ·αςεπι·τασσ·ο[υ]ντ·ας
Datεπιτασσουσαιςεπιτασσουσι, επιτασσουσινεπι·τασσ·ουσ·αιςεπι·τασσ·ου[ντ]·σι(ν)
Genεπιτασσουσωνεπιτασσοντωνεπι·τασσ·ουσ·ωνεπι·τασσ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιτασσομενηεπιτασσομενεεπι·τασσ·ομεν·ηεπι·τασσ·ομεν·ε
Nomεπιτασσομενοςεπι·τασσ·ομεν·ος
Accεπιτασσομενηνεπιτασσομενονεπι·τασσ·ομεν·ηνεπι·τασσ·ομεν·ον
Datεπιτασσομενῃεπιτασσομενῳεπι·τασσ·ομεν·ῃεπι·τασσ·ομεν·ῳ
Genεπιτασσομενηςεπιτασσομενουεπι·τασσ·ομεν·ηςεπι·τασσ·ομεν·ου
PlVocεπιτασσομεναιεπιτασσομενοιεπιτασσομεναεπι·τασσ·ομεν·αιεπι·τασσ·ομεν·οιεπι·τασσ·ομεν·α
Nom
Accεπιτασσομεναςεπιτασσομενουςεπι·τασσ·ομεν·αςεπι·τασσ·ομεν·ους
Datεπιτασσομεναιςεπιτασσομενοιςεπι·τασσ·ομεν·αιςεπι·τασσ·ομεν·οις
Genεπιτασσομενωνεπιτασσομενωνεπι·τασσ·ομεν·ωνεπι·τασσ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπετασσονεπι·ε·τασσ·ονεπετασσομηνεπι·ε·τασσ·ομην
2ndεπετασσεςεπι·ε·τασσ·εςεπετασσουεπι·ε·τασσ·ου
3rdεπετασσεν, επετασσεεπι·ε·τασσ·ε(ν)επετασσετοεπι·ε·τασσ·ετο
Pl1stεπετασσομενεπι·ε·τασσ·ομενεπετασσομεθαεπι·ε·τασσ·ομεθα
2ndεπετασσετεεπι·ε·τασσ·ετεεπετασσεσθεεπι·ε·τασσ·εσθε
3rdεπετασσον, επετασσοσανεπι·ε·τασσ·ον, επι·ε·τασσ·οσαν altεπετασσοντοεπι·ε·τασσ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεταξα[LXX]επι·ε·τασσ·σαεπεταξαμηνεπι·ε·τασσ·σαμην
2ndεπεταξας[GNT]επι·ε·τασσ·σαςεπεταξωεπι·ε·τασσ·σω
3rdεπεταξεν[GNT][LXX], επεταξε[LXX]επι·ε·τασσ·σε(ν)επεταξατοεπι·ε·τασσ·σατο
Pl1stεπεταξαμενεπι·ε·τασσ·σαμενεπεταξαμεθαεπι·ε·τασσ·σαμεθα
2ndεπεταξατεεπι·ε·τασσ·σατεεπεταξασθεεπι·ε·τασσ·σασθε
3rdεπεταξανεπι·ε·τασσ·σανεπεταξαντοεπι·ε·τασσ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιταξωεπι·τασσ·σωεπιταξωμαιεπι·τασσ·σωμαι
2ndεπιταξῃςεπι·τασσ·σῃςεπιταξῃ[GNT]επι·τασσ·σῃ
3rdεπιταξῃ[GNT]επι·τασσ·σῃεπιταξηταιεπι·τασσ·σηται
Pl1stεπιταξωμενεπι·τασσ·σωμενεπιταξωμεθαεπι·τασσ·σωμεθα
2ndεπιταξητεεπι·τασσ·σητεεπιταξησθεεπι·τασσ·σησθε
3rdεπιταξωσιν, επιταξωσιεπι·τασσ·σωσι(ν)επιταξωνταιεπι·τασσ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιταξαιμιεπι·τασσ·σαιμιεπιταξαιμηνεπι·τασσ·σαιμην
2ndεπιταξαις, επιταξειαςεπι·τασσ·σαις, επι·τασσ·σειας classicalεπιταξαιοεπι·τασσ·σαιο
3rdεπιταξαι, επιταξειεεπι·τασσ·σαι, επι·τασσ·σειε classicalεπιταξαιτοεπι·τασσ·σαιτο
Pl1stεπιταξαιμενεπι·τασσ·σαιμενεπιταξαιμεθαεπι·τασσ·σαιμεθα
2ndεπιταξαιτεεπι·τασσ·σαιτεεπιταξαισθεεπι·τασσ·σαισθε
3rdεπιταξαιεν, επιταξαισαν, επιταξειαν, επιταξειενεπι·τασσ·σαιεν, επι·τασσ·σαισαν alt, επι·τασσ·σειαν classical, επι·τασσ·σειεν classicalεπιταξαιντοεπι·τασσ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπιταξον[LXX]επι·τασσ·σονεπιταξαιεπι·τασσ·σαι
3rdεπιταξατω[LXX]επι·τασσ·σατωεπιταξασθωεπι·τασσ·σασθω
Pl1st
2ndεπιταξατε[LXX]επι·τασσ·σατεεπιταξασθεεπι·τασσ·σασθε
3rdεπιταξατωσαν, επιταξαντωνεπι·τασσ·σατωσαν, επι·τασσ·σαντων classicalεπιταξασθωσαν, επιταξασθωνεπι·τασσ·σασθωσαν, επι·τασσ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιταξαι​επι·τασσ·σαι​επιταξασθαι​επι·τασσ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιταξασαεπιταξαςεπιταξανεπι·τασσ·σασ·αεπι·τασσ·σα[ντ]·ςεπι·τασσ·σαν[τ]
Nom
Accεπιταξασανεπιταξανταεπι·τασσ·σασ·ανεπι·τασσ·σαντ·α
Datεπιταξασῃεπιταξαντιεπι·τασσ·σασ·ῃεπι·τασσ·σαντ·ι
Genεπιταξασηςεπιταξαντος[LXX]επι·τασσ·σασ·ηςεπι·τασσ·σαντ·ος
PlVocεπιταξασαιεπιταξαντεςεπιταξανταεπι·τασσ·σασ·αιεπι·τασσ·σαντ·εςεπι·τασσ·σαντ·α
Nom
Accεπιταξασαςεπιταξανταςεπι·τασσ·σασ·αςεπι·τασσ·σαντ·ας
Datεπιταξασαιςεπιταξασι, επιταξασινεπι·τασσ·σασ·αιςεπι·τασσ·σα[ντ]·σι(ν)
Genεπιταξασωνεπιταξαντωνεπι·τασσ·σασ·ωνεπι·τασσ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιταξαμενηεπιταξαμενεεπι·τασσ·σαμεν·ηεπι·τασσ·σαμεν·ε
Nomεπιταξαμενοςεπι·τασσ·σαμεν·ος
Accεπιταξαμενηνεπιταξαμενονεπι·τασσ·σαμεν·ηνεπι·τασσ·σαμεν·ον
Datεπιταξαμενῃεπιταξαμενῳεπι·τασσ·σαμεν·ῃεπι·τασσ·σαμεν·ῳ
Genεπιταξαμενηςεπιταξαμενουεπι·τασσ·σαμεν·ηςεπι·τασσ·σαμεν·ου
PlVocεπιταξαμεναιεπιταξαμενοιεπιταξαμεναεπι·τασσ·σαμεν·αιεπι·τασσ·σαμεν·οιεπι·τασσ·σαμεν·α
Nom
Accεπιταξαμεναςεπιταξαμενουςεπι·τασσ·σαμεν·αςεπι·τασσ·σαμεν·ους
Datεπιταξαμεναιςεπιταξαμενοιςεπι·τασσ·σαμεν·αιςεπι·τασσ·σαμεν·οις
Genεπιταξαμενωνεπιταξαμενωνεπι·τασσ·σαμεν·ωνεπι·τασσ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιτεταχαεπι·τετασσ·καεπιτεταγμαιεπι·τετασσ·μαι
2ndεπιτεταχας, επιτεταχεςεπι·τετασσ·κας, επι·τετασσ·κες altεπιτεταξαιεπι·τετασσ·σαι
3rdεπιτεταχεν, επιτεταχεεπι·τετασσ·κε(ν)επιτετακται[LXX]επι·τετασσ·ται
Pl1stεπιτεταχαμενεπι·τετασσ·καμενεπιτεταγμεθαεπι·τετασσ·μεθα
2ndεπιτεταχατεεπι·τετασσ·κατεεπιτεταχθεεπι·τετασσ·σθε
3rdεπιτεταχασιν, επιτεταχασι, επιτεταχανεπι·τετασσ·κασι(ν), επι·τετασσ·καν altεπιτεταχαταιεπι·τετασσ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιτεταξομαιεπι·τετασσ·σομαι
2ndεπιτεταξῃ, επιτεταξειεπι·τετασσ·σῃ, επι·τετασσ·σει classical
3rdεπιτεταξεταιεπι·τετασσ·σεται
Pl1stεπιτεταξομεθαεπι·τετασσ·σομεθα
2ndεπιτεταξεσθεεπι·τετασσ·σεσθε
3rdεπιτεταξονταιεπι·τετασσ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιτεταχωεπι·τετασσ·κω
2ndεπιτεταχῃςεπι·τετασσ·κῃς
3rdεπιτεταχῃεπι·τετασσ·κῃ
Pl1stεπιτεταχωμενεπι·τετασσ·κωμεν
2ndεπιτεταχητεεπι·τετασσ·κητε
3rdεπιτεταχωσιν, επιτεταχωσιεπι·τετασσ·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιτεταχοιμι, επιτεταχοιηνεπι·τετασσ·κοιμι, επι·τετασσ·κοιην classical
2ndεπιτεταχοις, επιτεταχοιηςεπι·τετασσ·κοις, επι·τετασσ·κοιης classical
3rdεπιτεταχοι, επιτεταχοιηεπι·τετασσ·κοι, επι·τετασσ·κοιη classical
Pl1stεπιτεταχοιμενεπι·τετασσ·κοιμεν
2ndεπιτεταχοιτεεπι·τετασσ·κοιτε
3rdεπιτεταχοιενεπι·τετασσ·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιτεταξοιμηνεπι·τετασσ·σοιμην
2ndεπιτεταξοιοεπι·τετασσ·σοιο
3rdεπιτεταξοιτοεπι·τετασσ·σοιτο
Pl1stεπιτεταξοιμεθαεπι·τετασσ·σοιμεθα
2ndεπιτεταξοισθεεπι·τετασσ·σοισθε
3rdεπιτεταξοιντοεπι·τετασσ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπιτεταχεεπι·τετασσ·κεεπιτεταξοεπι·τετασσ·σο
3rdεπιτεταχετωεπι·τετασσ·κετωεπιτεταχθωεπι·τετασσ·σθω
Pl1st
2ndεπιτεταχετεεπι·τετασσ·κετεεπιτεταχθεεπι·τετασσ·σθε
3rdεπιτεταχετωσανεπι·τετασσ·κετωσανεπιτεταχθωσαν, επιτεταχθωνεπι·τετασσ·σθωσαν, επι·τετασσ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιτεταχεναι​επι·τετασσ·κεναι​επιτεταχθαι​επι·τετασσ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιτεταξεσθαι​επι·τετασσ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιτεταχυιαεπιτεταχοςεπι·τετασσ·κυι·αεπι·τετασσ·κο[τ]·ς
Nomεπιτεταχωςεπι·τετασσ·κο[τ]·^ς
Accεπιτεταχυιανεπιτεταχοταεπι·τετασσ·κυι·ανεπι·τετασσ·κοτ·α
Datεπιτεταχυιᾳεπιτεταχοτιεπι·τετασσ·κυι·ᾳεπι·τετασσ·κοτ·ι
Genεπιτεταχυιαςεπιτεταχοτοςεπι·τετασσ·κυι·αςεπι·τετασσ·κοτ·ος
PlVocεπιτεταχυιαιεπιτεταχοτεςεπιτεταχοταεπι·τετασσ·κυι·αιεπι·τετασσ·κοτ·εςεπι·τετασσ·κοτ·α
Nom
Accεπιτεταχυιαςεπιτεταχοταςεπι·τετασσ·κυι·αςεπι·τετασσ·κοτ·ας
Datεπιτεταχυιαιςεπιτεταχοσι, επιτεταχοσινεπι·τετασσ·κυι·αιςεπι·τετασσ·κο[τ]·σι(ν)
Genεπιτεταχυιωνεπιτεταχοτωνεπι·τετασσ·κυι·ωνεπι·τετασσ·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιτεταγμενηεπιτεταγμενεεπι·τετασσ·μεν·ηεπι·τετασσ·μεν·ε
Nomεπιτεταγμενοςεπι·τετασσ·μεν·ος
Accεπιτεταγμενηνεπιτεταγμενονεπι·τετασσ·μεν·ηνεπι·τετασσ·μεν·ον
Datεπιτεταγμενῃεπιτεταγμενῳεπι·τετασσ·μεν·ῃεπι·τετασσ·μεν·ῳ
Genεπιτεταγμενηςεπιτεταγμενουεπι·τετασσ·μεν·ηςεπι·τετασσ·μεν·ου
PlVocεπιτεταγμεναιεπιτεταγμενοιεπιτεταγμεναεπι·τετασσ·μεν·αιεπι·τετασσ·μεν·οιεπι·τετασσ·μεν·α
Nom
Accεπιτεταγμεναςεπιτεταγμενουςεπι·τετασσ·μεν·αςεπι·τετασσ·μεν·ους
Datεπιτεταγμεναιςεπιτεταγμενοιςεπι·τετασσ·μεν·αιςεπι·τετασσ·μεν·οις
Genεπιτεταγμενωνεπιτεταγμενωνεπι·τετασσ·μεν·ωνεπι·τετασσ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπετεταχειν, επετεταχηεπι·ε·τετασσ·κειν, επι·ε·τετασσ·κη classicalεπετεταγμηνεπι·ε·τετασσ·μην
2ndεπετεταχεις, επετεταχηςεπι·ε·τετασσ·κεις, επι·ε·τετασσ·κης classicalεπετεταξοεπι·ε·τετασσ·σο
3rdεπετεταχειεπι·ε·τετασσ·κειεπετετακτοεπι·ε·τετασσ·το
Pl1stεπετεταχειμεν, επετεταχεμενεπι·ε·τετασσ·κειμεν, επι·ε·τετασσ·κεμεν classicalεπετεταγμεθαεπι·ε·τετασσ·μεθα
2ndεπετεταχειτε, επετεταχετεεπι·ε·τετασσ·κειτε, επι·ε·τετασσ·κετε classicalεπετεταχθεεπι·ε·τετασσ·σθε
3rdεπετεταχεισαν, επετεταχεσανεπι·ε·τετασσ·κεισαν, επι·ε·τετασσ·κεσαν classicalεπετεταχατοεπι·ε·τετασσ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιτεταχειν, επιτεταχηεπι·[ε]·τετασσ·κειν, επι·[ε]·τετασσ·κη classicalεπιτεταγμηνεπι·[ε]·τετασσ·μην
2ndεπιτεταχεις, επιτεταχηςεπι·[ε]·τετασσ·κεις, επι·[ε]·τετασσ·κης classicalεπιτεταξοεπι·[ε]·τετασσ·σο
3rdεπιτεταχειεπι·[ε]·τετασσ·κειεπιτετακτοεπι·[ε]·τετασσ·το
Pl1stεπιτεταχειμεν, επιτεταχεμενεπι·[ε]·τετασσ·κειμεν, επι·[ε]·τετασσ·κεμεν classicalεπιτεταγμεθαεπι·[ε]·τετασσ·μεθα
2ndεπιτεταχειτε, επιτεταχετεεπι·[ε]·τετασσ·κειτε, επι·[ε]·τετασσ·κετε classicalεπιτεταχθεεπι·[ε]·τετασσ·σθε
3rdεπιτεταχεισαν, επιτεταχεσανεπι·[ε]·τετασσ·κεισαν, επι·[ε]·τετασσ·κεσαν classicalεπιτεταχατοεπι·[ε]·τετασσ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπεταγηνεπι·ε·ταγ·[θ]ην
2ndεπεταγηςεπι·ε·ταγ·[θ]ης
3rdεπεταγη[LXX]επι·ε·ταγ·[θ]η
Pl1stεπεταγημενεπι·ε·ταγ·[θ]ημεν
2ndεπεταγητεεπι·ε·ταγ·[θ]ητε
3rdεπεταγησανεπι·ε·ταγ·[θ]ησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεπιταγησομαιεπι·ταγ·[θ]ησομαι
2ndεπιταγησῃ, επιταγησειεπι·ταγ·[θ]ησῃ, επι·ταγ·[θ]ησει classical
3rdεπιταγησεταιεπι·ταγ·[θ]ησεται
Pl1stεπιταγησομεθαεπι·ταγ·[θ]ησομεθα
2ndεπιταγησεσθεεπι·ταγ·[θ]ησεσθε
3rdεπιταγησονταιεπι·ταγ·[θ]ησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπιταγωεπι·ταγ·[θ]ω
2ndεπιταγῃςεπι·ταγ·[θ]ῃς
3rdεπιταγῃ[LXX]επι·ταγ·[θ]ῃ
Pl1stεπιταγωμενεπι·ταγ·[θ]ωμεν
2ndεπιταγητεεπι·ταγ·[θ]ητε
3rdεπιταγωσιν, επιταγωσιεπι·ταγ·[θ]ωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπιταγειηνεπι·ταγ·[θ]ειην
2ndεπιταγειηςεπι·ταγ·[θ]ειης
3rdεπιταγειηεπι·ταγ·[θ]ειη
Pl1stεπιταγειημεν, επιταγειμενεπι·ταγ·[θ]ειημεν, επι·ταγ·[θ]ειμεν classical
2ndεπιταγειητε, επιταγειτεεπι·ταγ·[θ]ειητε, επι·ταγ·[θ]ειτε classical
3rdεπιταγειησαν, επιταγειενεπι·ταγ·[θ]ειησαν, επι·ταγ·[θ]ειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεπιταγησοιμηνεπι·ταγ·[θ]ησοιμην
2ndεπιταγησοιοεπι·ταγ·[θ]ησοιο
3rdεπιταγησοιτοεπι·ταγ·[θ]ησοιτο
Pl1stεπιταγησοιμεθαεπι·ταγ·[θ]ησοιμεθα
2ndεπιταγησοισθεεπι·ταγ·[θ]ησοισθε
3rdεπιταγησοιντοεπι·ταγ·[θ]ησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπιταγηθιεπι·ταγ·[θ]ητι
3rdεπιταγητωεπι·ταγ·[θ]ητω
Pl1st
2ndεπιταγητεεπι·ταγ·[θ]ητε
3rdεπιταγητωσαν, επιταγεντωνεπι·ταγ·[θ]ητωσαν, επι·ταγ·[θ]εντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
επιταγηναι​επι·ταγ·[θ]ηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
επιταγησεσθαι​επι·ταγ·[θ]ησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιταγεισαεπιταγειςεπιταγενεπι·ταγ·[θ]εισ·αεπι·ταγ·[θ]ει[ντ]·ςεπι·ταγ·[θ]ε[ι]ν[τ]
Nom
Accεπιταγεισανεπιταγενταεπι·ταγ·[θ]εισ·ανεπι·ταγ·[θ]ε[ι]ντ·α
Datεπιταγεισῃεπιταγεντιεπι·ταγ·[θ]εισ·ῃεπι·ταγ·[θ]ε[ι]ντ·ι
Genεπιταγεισηςεπιταγεντοςεπι·ταγ·[θ]εισ·ηςεπι·ταγ·[θ]ε[ι]ντ·ος
PlVocεπιταγεισαιεπιταγεντεςεπιταγενταεπι·ταγ·[θ]εισ·αιεπι·ταγ·[θ]ε[ι]ντ·εςεπι·ταγ·[θ]ε[ι]ντ·α
Nom
Accεπιταγεισαςεπιταγενταςεπι·ταγ·[θ]εισ·αςεπι·ταγ·[θ]ε[ι]ντ·ας
Datεπιταγεισαιςεπιταγεισι, επιταγεισινεπι·ταγ·[θ]εισ·αιςεπι·ταγ·[θ]ει[ντ]·σι(ν)
Genεπιταγεισωνεπιταγεντωνεπι·ταγ·[θ]εισ·ωνεπι·ταγ·[θ]ε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιταγησομενηεπιταγησομενεεπι·ταγ·[θ]ησομεν·ηεπι·ταγ·[θ]ησομεν·ε
Nomεπιταγησομενοςεπι·ταγ·[θ]ησομεν·ος
Accεπιταγησομενηνεπιταγησομενονεπι·ταγ·[θ]ησομεν·ηνεπι·ταγ·[θ]ησομεν·ον
Datεπιταγησομενῃεπιταγησομενῳεπι·ταγ·[θ]ησομεν·ῃεπι·ταγ·[θ]ησομεν·ῳ
Genεπιταγησομενηςεπιταγησομενουεπι·ταγ·[θ]ησομεν·ηςεπι·ταγ·[θ]ησομεν·ου
PlVocεπιταγησομεναιεπιταγησομενοιεπιταγησομεναεπι·ταγ·[θ]ησομεν·αιεπι·ταγ·[θ]ησομεν·οιεπι·ταγ·[θ]ησομεν·α
Nom
Accεπιταγησομεναςεπιταγησομενουςεπι·ταγ·[θ]ησομεν·αςεπι·ταγ·[θ]ησομεν·ους
Datεπιταγησομεναιςεπιταγησομενοιςεπι·ταγ·[θ]ησομεν·αιςεπι·ταγ·[θ]ησομεν·οις
Genεπιταγησομενωνεπιταγησομενωνεπι·ταγ·[θ]ησομεν·ωνεπι·ταγ·[θ]ησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 29-Oct-2020 03:54:39 EDT