επισταμαι • EPISTAMAI • epistamai

Search: επιστασθε

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επιστασθε; επιστασθε; επιστασθε; επιστασθεἐπίσταμαιεπιστ(α)·εσθε; επιστ(α)·σθε; επιστ(α)·εσθε; επιστ(α)·σθεpres mp imp 2nd pl; pres mp imp 2nd pl; pres mp ind 2nd pl; pres mp ind 2nd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επιστασθεἐπίσταμαιεπιστ(α)·εσθεpres mp imp 2nd pl
επιστασθεἐπίσταμαιεπιστ(α)·σθεpres mp imp 2nd pl
επιστασθεἐπίσταμαιεπιστ(α)·εσθεpres mp ind 2nd pl
επιστασθεἐπίσταμαιεπιστ(α)·σθεpres mp ind 2nd pl

ἐπίστα·μαι (not to be confused with ἐφ·ίστημι) (ath. επιστ(α)-/ath. επιστ(η)-, -, -, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιστωμαιεπιστ(α)·ομαι
2ndεπιστᾳ, επιστασαι[LXX], επιστῃ[GNT][LXX]επιστ(α)·ῃ, επιστ(α)·ει classical, επιστ(α)·εσαι alt, επιστ(α)·ῃ > irreg. επιστῃ (for επιστᾳ)
3rdεπισταται[GNT][LXX]επιστ(α)·εται
Pl1stεπιστωμεθαεπιστ(α)·ομεθα
2ndεπιστασθε[GNT][LXX]επιστ(α)·εσθε
3rdεπιστωνται[LXX]επιστ(α)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπισταμαι[GNT][LXX]επιστ(α)·μαι
2ndεπιστασαι[LXX]επιστ(α)·σαι
3rdεπισταται[GNT][LXX]επιστ(α)·ται
Pl1stεπισταμεθαεπιστ(α)·μεθα
2ndεπιστασθε[GNT][LXX]επιστ(α)·σθε
3rdεπιστανται[GNT][LXX]επιστ(α)·νται

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιστωμαιεπιστ(η)·ωμαι
2ndεπιστῃ[GNT][LXX]επιστ(η)·ῃ
3rdεπιστηταιεπιστ(η)·ηται
Pl1stεπιστωμεθαεπιστ(η)·ωμεθα
2ndεπιστησθε[LXX]επιστ(η)·ησθε
3rdεπιστωνται[LXX]επιστ(η)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιστῳμηνεπιστ(α)·οιμην
2ndεπιστῳοεπιστ(α)·οιο
3rdεπιστῳτοεπιστ(α)·οιτο
Pl1stεπιστῳμεθαεπιστ(α)·οιμεθα
2ndεπιστῳσθεεπιστ(α)·οισθε
3rdεπιστῳντοεπιστ(α)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπισταιμηνεπιστ(α)·ιμην
2ndεπισταιοεπιστ(α)·ιο
3rdεπισταιτοεπιστ(α)·ιτο
Pl1stεπισταιμεθαεπιστ(α)·ιμεθα
2ndεπισταισθεεπιστ(α)·ισθε
3rdεπισταιντοεπιστ(α)·ιντο

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπιστωεπιστ(α)·ου
3rdεπιστασθωεπιστ(α)·εσθω
Pl1st
2ndεπιστασθε[GNT][LXX]επιστ(α)·εσθε
3rdεπιστασθωσαν, επιστασθωνεπιστ(α)·εσθωσαν, επιστ(α)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπιστασοεπιστ(α)·σο
3rdεπιστασθωεπιστ(α)·σθω
Pl1st
2ndεπιστασθε[GNT][LXX]επιστ(α)·σθε
3rdεπιστασθωσαν, επιστασθωνεπιστ(α)·σθωσαν, επιστ(α)·σθων classical

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιστασθαι[LXX]​επιστ(α)·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιστασθαι[LXX]​επιστ(α)·σθαι

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιστωμενηεπιστωμενεεπιστ(α)·ομεν·ηεπιστ(α)·ομεν·ε
Nomεπιστωμενοςεπιστ(α)·ομεν·ος
Accεπιστωμενηνεπιστωμενονεπιστ(α)·ομεν·ηνεπιστ(α)·ομεν·ον
Datεπιστωμενῃεπιστωμενῳεπιστ(α)·ομεν·ῃεπιστ(α)·ομεν·ῳ
Genεπιστωμενηςεπιστωμενουεπιστ(α)·ομεν·ηςεπιστ(α)·ομεν·ου
PlVocεπιστωμεναιεπιστωμενοιεπιστωμεναεπιστ(α)·ομεν·αιεπιστ(α)·ομεν·οιεπιστ(α)·ομεν·α
Nom
Accεπιστωμεναςεπιστωμενουςεπιστ(α)·ομεν·αςεπιστ(α)·ομεν·ους
Datεπιστωμεναιςεπιστωμενοιςεπιστ(α)·ομεν·αιςεπιστ(α)·ομεν·οις
Genεπιστωμενωνεπιστωμενωνεπιστ(α)·ομεν·ωνεπιστ(α)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπισταμενη[LXX]επισταμενεεπιστ(α)·μεν·ηεπιστ(α)·μεν·ε
Nomεπισταμενος[GNT][LXX]επιστ(α)·μεν·ος
Accεπισταμενηνεπισταμενον[LXX]επιστ(α)·μεν·ηνεπιστ(α)·μεν·ον
Datεπισταμενῃεπισταμενῳ[LXX]επιστ(α)·μεν·ῃεπιστ(α)·μεν·ῳ
Genεπισταμενηςεπισταμενου[LXX]επιστ(α)·μεν·ηςεπιστ(α)·μεν·ου
PlVocεπισταμεναιεπισταμενοι[LXX]επισταμεναεπιστ(α)·μεν·αιεπιστ(α)·μεν·οιεπιστ(α)·μεν·α
Nom
Accεπισταμεναςεπισταμενους[LXX]επιστ(α)·μεν·αςεπιστ(α)·μεν·ους
Datεπισταμεναιςεπισταμενοιςεπιστ(α)·μεν·αιςεπιστ(α)·μεν·οις
Genεπισταμενων[LXX]επισταμενων[LXX]επιστ(α)·μεν·ωνεπιστ(α)·μεν·ων

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηπιστωμηνε·επιστ(α)·ομην
2ndηπιστω[LXX]ε·επιστ(α)·ου
3rdηπιστατοε·επιστ(α)·ετο
Pl1stηπιστωμεθαε·επιστ(α)·ομεθα
2ndηπιστασθεε·επιστ(α)·εσθε
3rdηπιστωντοε·επιστ(α)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηπισταμην[LXX]ε·επιστ(α)·μην
2ndηπιστασοε·επιστ(α)·σο
3rdηπιστατοε·επιστ(α)·το
Pl1stηπισταμεθαε·επιστ(α)·μεθα
2ndηπιστασθεε·επιστ(α)·σθε
3rdηπισταντο[LXX]ε·επιστ(α)·ντο

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 06-Dec-2019 15:13:43 EST