επιγραφω • EPIGRAFW • epigraphō

Search: επιγραψον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επιγραψον; επιγραψον; επιγραψονἐπιγράφωεπι·γραφ·σον; επι·γραφ·σο[υ]ν[τ]; επι·γραφ·σο[υ]ν[τ]1aor act imp 2nd sg; fut act ptcp neu nom|acc|voc sg; fut act ptcp mas voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επιγραψονἐπιγράφωεπι·γραφ·σον1aor act imp 2nd sg
επιγραψονἐπιγράφωεπι·γραφ·σο[υ]ν[τ]fut act ptcp neu nom|acc|voc sg
επιγραψονἐπιγράφωεπι·γραφ·σο[υ]ν[τ]fut act ptcp mas voc sg

ἐπι·γράφω (-, επι+γραψ-, επι+γραψ-, -, επι+γεγραφ-, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιγραψω[GNT]επι·γραφ·σωεπιγραψομαιεπι·γραφ·σομαι
2ndεπιγραψειςεπι·γραφ·σειςεπιγραψῃ, επιγραψει[LXX], επιγραψεσαιεπι·γραφ·σῃ, επι·γραφ·σει classical, επι·γραφ·σεσαι alt
3rdεπιγραψει[LXX]επι·γραφ·σειεπιγραψεταιεπι·γραφ·σεται
Pl1stεπιγραψομενεπι·γραφ·σομενεπιγραψομεθαεπι·γραφ·σομεθα
2ndεπιγραψετεεπι·γραφ·σετεεπιγραψεσθεεπι·γραφ·σεσθε
3rdεπιγραψουσιν, επιγραψουσιεπι·γραφ·σουσι(ν)επιγραψονταιεπι·γραφ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιγραψοιμιεπι·γραφ·σοιμιεπιγραψοιμηνεπι·γραφ·σοιμην
2ndεπιγραψοιςεπι·γραφ·σοιςεπιγραψοιοεπι·γραφ·σοιο
3rdεπιγραψοιεπι·γραφ·σοιεπιγραψοιτοεπι·γραφ·σοιτο
Pl1stεπιγραψοιμενεπι·γραφ·σοιμενεπιγραψοιμεθαεπι·γραφ·σοιμεθα
2ndεπιγραψοιτεεπι·γραφ·σοιτεεπιγραψοισθεεπι·γραφ·σοισθε
3rdεπιγραψοιενεπι·γραφ·σοιενεπιγραψοιντοεπι·γραφ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιγραψειν​επι·γραφ·σειν​επιγραψεσθαι​επι·γραφ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιγραψουσαεπιγραψον[LXX]επι·γραφ·σουσ·αεπι·γραφ·σο[υ]ν[τ]
Nomεπιγραψωνεπι·γραφ·σο[υ]ν[τ]·^
Accεπιγραψουσανεπιγραψονταεπι·γραφ·σουσ·ανεπι·γραφ·σο[υ]ντ·α
Datεπιγραψουσῃεπιγραψοντιεπι·γραφ·σουσ·ῃεπι·γραφ·σο[υ]ντ·ι
Genεπιγραψουσηςεπιγραψοντοςεπι·γραφ·σουσ·ηςεπι·γραφ·σο[υ]ντ·ος
PlVocεπιγραψουσαιεπιγραψοντεςεπιγραψονταεπι·γραφ·σουσ·αιεπι·γραφ·σο[υ]ντ·εςεπι·γραφ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accεπιγραψουσαςεπιγραψονταςεπι·γραφ·σουσ·αςεπι·γραφ·σο[υ]ντ·ας
Datεπιγραψουσαιςεπιγραψουσι, επιγραψουσινεπι·γραφ·σουσ·αιςεπι·γραφ·σου[ντ]·σι(ν)
Genεπιγραψουσωνεπιγραψοντωνεπι·γραφ·σουσ·ωνεπι·γραφ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιγραψομενηεπιγραψομενεεπι·γραφ·σομεν·ηεπι·γραφ·σομεν·ε
Nomεπιγραψομενοςεπι·γραφ·σομεν·ος
Accεπιγραψομενηνεπιγραψομενονεπι·γραφ·σομεν·ηνεπι·γραφ·σομεν·ον
Datεπιγραψομενῃεπιγραψομενῳεπι·γραφ·σομεν·ῃεπι·γραφ·σομεν·ῳ
Genεπιγραψομενηςεπιγραψομενουεπι·γραφ·σομεν·ηςεπι·γραφ·σομεν·ου
PlVocεπιγραψομεναιεπιγραψομενοιεπιγραψομεναεπι·γραφ·σομεν·αιεπι·γραφ·σομεν·οιεπι·γραφ·σομεν·α
Nom
Accεπιγραψομεναςεπιγραψομενουςεπι·γραφ·σομεν·αςεπι·γραφ·σομεν·ους
Datεπιγραψομεναιςεπιγραψομενοιςεπι·γραφ·σομεν·αιςεπι·γραφ·σομεν·οις
Genεπιγραψομενωνεπιγραψομενωνεπι·γραφ·σομεν·ωνεπι·γραφ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεγραψαεπι·ε·γραφ·σαεπεγραψαμηνεπι·ε·γραφ·σαμην
2ndεπεγραψαςεπι·ε·γραφ·σαςεπεγραψωεπι·ε·γραφ·σω
3rdεπεγραψεν, επεγραψεεπι·ε·γραφ·σε(ν)επεγραψατοεπι·ε·γραφ·σατο
Pl1stεπεγραψαμενεπι·ε·γραφ·σαμενεπεγραψαμεθαεπι·ε·γραφ·σαμεθα
2ndεπεγραψατεεπι·ε·γραφ·σατεεπεγραψασθεεπι·ε·γραφ·σασθε
3rdεπεγραψαν[LXX]επι·ε·γραφ·σανεπεγραψαντοεπι·ε·γραφ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιγραψω[GNT]επι·γραφ·σωεπιγραψωμαιεπι·γραφ·σωμαι
2ndεπιγραψῃςεπι·γραφ·σῃςεπιγραψῃεπι·γραφ·σῃ
3rdεπιγραψῃεπι·γραφ·σῃεπιγραψηταιεπι·γραφ·σηται
Pl1stεπιγραψωμενεπι·γραφ·σωμενεπιγραψωμεθαεπι·γραφ·σωμεθα
2ndεπιγραψητεεπι·γραφ·σητεεπιγραψησθεεπι·γραφ·σησθε
3rdεπιγραψωσιν, επιγραψωσιεπι·γραφ·σωσι(ν)επιγραψωνταιεπι·γραφ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιγραψαιμιεπι·γραφ·σαιμιεπιγραψαιμηνεπι·γραφ·σαιμην
2ndεπιγραψαις, επιγραψειαςεπι·γραφ·σαις, επι·γραφ·σειας classicalεπιγραψαιοεπι·γραφ·σαιο
3rdεπιγραψαι, επιγραψειεεπι·γραφ·σαι, επι·γραφ·σειε classicalεπιγραψαιτοεπι·γραφ·σαιτο
Pl1stεπιγραψαιμενεπι·γραφ·σαιμενεπιγραψαιμεθαεπι·γραφ·σαιμεθα
2ndεπιγραψαιτεεπι·γραφ·σαιτεεπιγραψαισθεεπι·γραφ·σαισθε
3rdεπιγραψαιεν, επιγραψαισαν, επιγραψειαν, επιγραψειενεπι·γραφ·σαιεν, επι·γραφ·σαισαν alt, επι·γραφ·σειαν classical, επι·γραφ·σειεν classicalεπιγραψαιντοεπι·γραφ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπιγραψον[LXX]επι·γραφ·σονεπιγραψαιεπι·γραφ·σαι
3rdεπιγραψατωεπι·γραφ·σατωεπιγραψασθωεπι·γραφ·σασθω
Pl1st
2ndεπιγραψατεεπι·γραφ·σατεεπιγραψασθεεπι·γραφ·σασθε
3rdεπιγραψατωσαν, επιγραψαντωνεπι·γραφ·σατωσαν, επι·γραφ·σαντων classicalεπιγραψασθωσαν, επιγραψασθωνεπι·γραφ·σασθωσαν, επι·γραφ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιγραψαι​επι·γραφ·σαι​επιγραψασθαι​επι·γραφ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιγραψασαεπιγραψαςεπιγραψανεπι·γραφ·σασ·αεπι·γραφ·σα[ντ]·ςεπι·γραφ·σαν[τ]
Nom
Accεπιγραψασανεπιγραψανταεπι·γραφ·σασ·ανεπι·γραφ·σαντ·α
Datεπιγραψασῃεπιγραψαντιεπι·γραφ·σασ·ῃεπι·γραφ·σαντ·ι
Genεπιγραψασηςεπιγραψαντοςεπι·γραφ·σασ·ηςεπι·γραφ·σαντ·ος
PlVocεπιγραψασαιεπιγραψαντεςεπιγραψανταεπι·γραφ·σασ·αιεπι·γραφ·σαντ·εςεπι·γραφ·σαντ·α
Nom
Accεπιγραψασαςεπιγραψανταςεπι·γραφ·σασ·αςεπι·γραφ·σαντ·ας
Datεπιγραψασαιςεπιγραψασι, επιγραψασινεπι·γραφ·σασ·αιςεπι·γραφ·σα[ντ]·σι(ν)
Genεπιγραψασωνεπιγραψαντωνεπι·γραφ·σασ·ωνεπι·γραφ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιγραψαμενηεπιγραψαμενεεπι·γραφ·σαμεν·ηεπι·γραφ·σαμεν·ε
Nomεπιγραψαμενοςεπι·γραφ·σαμεν·ος
Accεπιγραψαμενηνεπιγραψαμενονεπι·γραφ·σαμεν·ηνεπι·γραφ·σαμεν·ον
Datεπιγραψαμενῃεπιγραψαμενῳεπι·γραφ·σαμεν·ῃεπι·γραφ·σαμεν·ῳ
Genεπιγραψαμενηςεπιγραψαμενουεπι·γραφ·σαμεν·ηςεπι·γραφ·σαμεν·ου
PlVocεπιγραψαμεναιεπιγραψαμενοιεπιγραψαμεναεπι·γραφ·σαμεν·αιεπι·γραφ·σαμεν·οιεπι·γραφ·σαμεν·α
Nom
Accεπιγραψαμεναςεπιγραψαμενουςεπι·γραφ·σαμεν·αςεπι·γραφ·σαμεν·ους
Datεπιγραψαμεναιςεπιγραψαμενοιςεπι·γραφ·σαμεν·αιςεπι·γραφ·σαμεν·οις
Genεπιγραψαμενωνεπιγραψαμενωνεπι·γραφ·σαμεν·ωνεπι·γραφ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιγεγραμμαιεπι·γεγραφ·μαι
2ndεπιγεγραψαιεπι·γεγραφ·σαι
3rdεπιγεγραπταιεπι·γεγραφ·ται
Pl1stεπιγεγραμμεθαεπι·γεγραφ·μεθα
2ndεπιγεγραφθεεπι·γεγραφ·σθε
3rdεπιγεγραφαταιεπι·γεγραφ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιγεγραψομαιεπι·γεγραφ·σομαι
2ndεπιγεγραψῃ, επιγεγραψειεπι·γεγραφ·σῃ, επι·γεγραφ·σει classical
3rdεπιγεγραψεταιεπι·γεγραφ·σεται
Pl1stεπιγεγραψομεθαεπι·γεγραφ·σομεθα
2ndεπιγεγραψεσθεεπι·γεγραφ·σεσθε
3rdεπιγεγραψονταιεπι·γεγραφ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιγεγραψοιμηνεπι·γεγραφ·σοιμην
2ndεπιγεγραψοιοεπι·γεγραφ·σοιο
3rdεπιγεγραψοιτοεπι·γεγραφ·σοιτο
Pl1stεπιγεγραψοιμεθαεπι·γεγραφ·σοιμεθα
2ndεπιγεγραψοισθεεπι·γεγραφ·σοισθε
3rdεπιγεγραψοιντοεπι·γεγραφ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπιγεγραψοεπι·γεγραφ·σο
3rdεπιγεγραφθωεπι·γεγραφ·σθω
Pl1st
2ndεπιγεγραφθεεπι·γεγραφ·σθε
3rdεπιγεγραφθωσαν, επιγεγραφθωνεπι·γεγραφ·σθωσαν, επι·γεγραφ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιγεγραφθαι​επι·γεγραφ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιγεγραψεσθαι​επι·γεγραφ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιγεγραμμενη[GNT]επιγεγραμμενεεπι·γεγραφ·μεν·ηεπι·γεγραφ·μεν·ε
Nomεπιγεγραμμενοςεπι·γεγραφ·μεν·ος
Accεπιγεγραμμενηνεπιγεγραμμενονεπι·γεγραφ·μεν·ηνεπι·γεγραφ·μεν·ον
Datεπιγεγραμμενῃεπιγεγραμμενῳεπι·γεγραφ·μεν·ῃεπι·γεγραφ·μεν·ῳ
Genεπιγεγραμμενηςεπιγεγραμμενουεπι·γεγραφ·μεν·ηςεπι·γεγραφ·μεν·ου
PlVocεπιγεγραμμεναιεπιγεγραμμενοιεπιγεγραμμενα[GNT]επι·γεγραφ·μεν·αιεπι·γεγραφ·μεν·οιεπι·γεγραφ·μεν·α
Nom
Accεπιγεγραμμεναςεπιγεγραμμενουςεπι·γεγραφ·μεν·αςεπι·γεγραφ·μεν·ους
Datεπιγεγραμμεναιςεπιγεγραμμενοιςεπι·γεγραφ·μεν·αιςεπι·γεγραφ·μεν·οις
Genεπιγεγραμμενωνεπιγεγραμμενωνεπι·γεγραφ·μεν·ωνεπι·γεγραφ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεγεγραμμηνεπι·ε·γεγραφ·μην
2ndεπεγεγραψοεπι·ε·γεγραφ·σο
3rdεπεγεγραπτο[GNT]επι·ε·γεγραφ·το
Pl1stεπεγεγραμμεθαεπι·ε·γεγραφ·μεθα
2ndεπεγεγραφθεεπι·ε·γεγραφ·σθε
3rdεπεγεγραφατοεπι·ε·γεγραφ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιγεγραμμηνεπι·[ε]·γεγραφ·μην
2ndεπιγεγραψοεπι·[ε]·γεγραφ·σο
3rdεπιγεγραπτοεπι·[ε]·γεγραφ·το
Pl1stεπιγεγραμμεθαεπι·[ε]·γεγραφ·μεθα
2ndεπιγεγραφθεεπι·[ε]·γεγραφ·σθε
3rdεπιγεγραφατοεπι·[ε]·γεγραφ·ντο

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 15-Nov-2019 03:27:52 EST