επακουω • EPAKOUW • epakouō

Search: επηκουσεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επηκουσενἐπακούωεπ·ε·ακου·σε(ν)1aor act ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επηκουσενἐπακούωεπ·ε·ακου·σε(ν)1aor act ind 3rd sg

ἐπ·ακούω (επ+ακου-, επ+ακου·σ-, επ+ακου·σ-, επ+ακηκο·[κ]-, -, επ+ακουσ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπακουωεπ·ακου·ωεπακουομαιεπ·ακου·ομαι
2ndεπακουειςεπ·ακου·ειςεπακουῃ, επακουει[LXX], επακουεσαιεπ·ακου·ῃ, επ·ακου·ει classical, επ·ακου·εσαι alt
3rdεπακουει[LXX]επ·ακου·ειεπακουεταιεπ·ακου·εται
Pl1stεπακουομενεπ·ακου·ομενεπακουομεθαεπ·ακου·ομεθα
2ndεπακουετεεπ·ακου·ετεεπακουεσθεεπ·ακου·εσθε
3rdεπακουουσιν, επακουουσιεπ·ακου·ουσι(ν)επακουονταιεπ·ακου·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπακουωεπ·ακου·ωεπακουωμαιεπ·ακου·ωμαι
2ndεπακουῃςεπ·ακου·ῃςεπακουῃεπ·ακου·ῃ
3rdεπακουῃεπ·ακου·ῃεπακουηταιεπ·ακου·ηται
Pl1stεπακουωμενεπ·ακου·ωμενεπακουωμεθαεπ·ακου·ωμεθα
2ndεπακουητεεπ·ακου·ητεεπακουησθεεπ·ακου·ησθε
3rdεπακουωσιν, επακουωσιεπ·ακου·ωσι(ν)επακουωνταιεπ·ακου·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπακουοιμιεπ·ακου·οιμιεπακουοιμηνεπ·ακου·οιμην
2ndεπακουοιςεπ·ακου·οιςεπακουοιοεπ·ακου·οιο
3rdεπακουοιεπ·ακου·οιεπακουοιτοεπ·ακου·οιτο
Pl1stεπακουοιμενεπ·ακου·οιμενεπακουοιμεθαεπ·ακου·οιμεθα
2ndεπακουοιτεεπ·ακου·οιτεεπακουοισθεεπ·ακου·οισθε
3rdεπακουοιεν, επακουοισανεπ·ακου·οιεν, επ·ακου·οισαν altεπακουοιντοεπ·ακου·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπακουεεπ·ακου·εεπακουουεπ·ακου·ου
3rdεπακουετωεπ·ακου·ετωεπακουεσθωεπ·ακου·εσθω
Pl1st
2ndεπακουετεεπ·ακου·ετεεπακουεσθεεπ·ακου·εσθε
3rdεπακουετωσαν, επακουοντωνεπ·ακου·ετωσαν, επ·ακου·οντων classicalεπακουεσθωσαν, επακουεσθωνεπ·ακου·εσθωσαν, επ·ακου·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επακουειν[LXX]​επ·ακου·εινεπακουεσθαι​επ·ακου·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπακουουσαεπακουονεπ·ακου·ουσ·αεπ·ακου·ο[υ]ν[τ]
Nomεπακουωνεπ·ακου·ο[υ]ν[τ]·^
Accεπακουουσανεπακουονταεπ·ακου·ουσ·ανεπ·ακου·ο[υ]ντ·α
Datεπακουουσῃεπακουοντιεπ·ακου·ουσ·ῃεπ·ακου·ο[υ]ντ·ι
Genεπακουουσηςεπακουοντοςεπ·ακου·ουσ·ηςεπ·ακου·ο[υ]ντ·ος
PlVocεπακουουσαιεπακουοντεςεπακουονταεπ·ακου·ουσ·αιεπ·ακου·ο[υ]ντ·εςεπ·ακου·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεπακουουσαςεπακουονταςεπ·ακου·ουσ·αςεπ·ακου·ο[υ]ντ·ας
Datεπακουουσαιςεπακουουσι, επακουουσινεπ·ακου·ουσ·αιςεπ·ακου·ου[ντ]·σι(ν)
Genεπακουουσωνεπακουοντωνεπ·ακου·ουσ·ωνεπ·ακου·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπακουομενηεπακουομενεεπ·ακου·ομεν·ηεπ·ακου·ομεν·ε
Nomεπακουομενοςεπ·ακου·ομεν·ος
Accεπακουομενηνεπακουομενονεπ·ακου·ομεν·ηνεπ·ακου·ομεν·ον
Datεπακουομενῃεπακουομενῳεπ·ακου·ομεν·ῃεπ·ακου·ομεν·ῳ
Genεπακουομενηςεπακουομενουεπ·ακου·ομεν·ηςεπ·ακου·ομεν·ου
PlVocεπακουομεναιεπακουομενοιεπακουομεναεπ·ακου·ομεν·αιεπ·ακου·ομεν·οιεπ·ακου·ομεν·α
Nom
Accεπακουομεναςεπακουομενουςεπ·ακου·ομεν·αςεπ·ακου·ομεν·ους
Datεπακουομεναιςεπακουομενοιςεπ·ακου·ομεν·αιςεπ·ακου·ομεν·οις
Genεπακουομενωνεπακουομενωνεπ·ακου·ομεν·ωνεπ·ακου·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπηκουονεπ·ε·ακου·ονεπηκουομηνεπ·ε·ακου·ομην
2ndεπηκουες[LXX]επ·ε·ακου·εςεπηκουουεπ·ε·ακου·ου
3rdεπηκουεν, επηκουεεπ·ε·ακου·ε(ν)επηκουετοεπ·ε·ακου·ετο
Pl1stεπηκουομενεπ·ε·ακου·ομενεπηκουομεθαεπ·ε·ακου·ομεθα
2ndεπηκουετεεπ·ε·ακου·ετεεπηκουεσθεεπ·ε·ακου·εσθε
3rdεπηκουον, επηκουοσανεπ·ε·ακου·ον, επ·ε·ακου·οσαν altεπηκουοντοεπ·ε·ακου·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπακουσωεπ·ακου·σωεπακουσομαι[LXX]επ·ακου·σομαι
2ndεπακουσειςεπ·ακου·σειςεπακουσῃ[LXX], επακουσει, επακουσεσαιεπ·ακου·σῃ, επ·ακου·σει classical, επ·ακου·σεσαι alt
3rdεπακουσειεπ·ακου·σειεπακουσεται[LXX]επ·ακου·σεται
Pl1stεπακουσομενεπ·ακου·σομενεπακουσομεθαεπ·ακου·σομεθα
2ndεπακουσετεεπ·ακου·σετεεπακουσεσθεεπ·ακου·σεσθε
3rdεπακουσουσιν, επακουσουσιεπ·ακου·σουσι(ν)επακουσονταιεπ·ακου·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπακουσοιμιεπ·ακου·σοιμιεπακουσοιμηνεπ·ακου·σοιμην
2ndεπακουσοιςεπ·ακου·σοιςεπακουσοιοεπ·ακου·σοιο
3rdεπακουσοιεπ·ακου·σοιεπακουσοιτοεπ·ακου·σοιτο
Pl1stεπακουσοιμενεπ·ακου·σοιμενεπακουσοιμεθαεπ·ακου·σοιμεθα
2ndεπακουσοιτεεπ·ακου·σοιτεεπακουσοισθεεπ·ακου·σοισθε
3rdεπακουσοιενεπ·ακου·σοιενεπακουσοιντοεπ·ακου·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επακουσειν​επ·ακου·σειν​επακουσεσθαι​επ·ακου·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπακουσουσαεπακουσον[LXX]επ·ακου·σουσ·αεπ·ακου·σο[υ]ν[τ]
Nomεπακουσωνεπ·ακου·σο[υ]ν[τ]·^
Accεπακουσουσανεπακουσονταεπ·ακου·σουσ·ανεπ·ακου·σο[υ]ντ·α
Datεπακουσουσῃεπακουσοντιεπ·ακου·σουσ·ῃεπ·ακου·σο[υ]ντ·ι
Genεπακουσουσηςεπακουσοντοςεπ·ακου·σουσ·ηςεπ·ακου·σο[υ]ντ·ος
PlVocεπακουσουσαιεπακουσοντεςεπακουσονταεπ·ακου·σουσ·αιεπ·ακου·σο[υ]ντ·εςεπ·ακου·σο[υ]ντ·α
Nom
Accεπακουσουσαςεπακουσονταςεπ·ακου·σουσ·αςεπ·ακου·σο[υ]ντ·ας
Datεπακουσουσαιςεπακουσουσι, επακουσουσινεπ·ακου·σουσ·αιςεπ·ακου·σου[ντ]·σι(ν)
Genεπακουσουσωνεπακουσοντωνεπ·ακου·σουσ·ωνεπ·ακου·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπακουσομενηεπακουσομενεεπ·ακου·σομεν·ηεπ·ακου·σομεν·ε
Nomεπακουσομενοςεπ·ακου·σομεν·ος
Accεπακουσομενηνεπακουσομενονεπ·ακου·σομεν·ηνεπ·ακου·σομεν·ον
Datεπακουσομενῃεπακουσομενῳεπ·ακου·σομεν·ῃεπ·ακου·σομεν·ῳ
Genεπακουσομενηςεπακουσομενουεπ·ακου·σομεν·ηςεπ·ακου·σομεν·ου
PlVocεπακουσομεναιεπακουσομενοιεπακουσομεναεπ·ακου·σομεν·αιεπ·ακου·σομεν·οιεπ·ακου·σομεν·α
Nom
Accεπακουσομεναςεπακουσομενουςεπ·ακου·σομεν·αςεπ·ακου·σομεν·ους
Datεπακουσομεναιςεπακουσομενοιςεπ·ακου·σομεν·αιςεπ·ακου·σομεν·οις
Genεπακουσομενωνεπακουσομενωνεπ·ακου·σομεν·ωνεπ·ακου·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπηκουσα[GNT][LXX]επ·ε·ακου·σαεπηκουσαμηνεπ·ε·ακου·σαμην
2ndεπηκουσας[LXX]επ·ε·ακου·σαςεπηκουσωεπ·ε·ακου·σω
3rdεπηκουσεν[LXX], επηκουσε[LXX]επ·ε·ακου·σε(ν)επηκουσατοεπ·ε·ακου·σατο
Pl1stεπηκουσαμενεπ·ε·ακου·σαμενεπηκουσαμεθαεπ·ε·ακου·σαμεθα
2ndεπηκουσατε[LXX]επ·ε·ακου·σατεεπηκουσασθεεπ·ε·ακου·σασθε
3rdεπηκουσαν[LXX]επ·ε·ακου·σανεπηκουσαντοεπ·ε·ακου·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπακουσωεπ·ακου·σωεπακουσωμαιεπ·ακου·σωμαι
2ndεπακουσῃςεπ·ακου·σῃςεπακουσῃ[LXX]επ·ακου·σῃ
3rdεπακουσῃ[LXX]επ·ακου·σῃεπακουσηταιεπ·ακου·σηται
Pl1stεπακουσωμενεπ·ακου·σωμενεπακουσωμεθαεπ·ακου·σωμεθα
2ndεπακουσητεεπ·ακου·σητεεπακουσησθεεπ·ακου·σησθε
3rdεπακουσωσιν, επακουσωσιεπ·ακου·σωσι(ν)επακουσωνταιεπ·ακου·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπακουσαιμιεπ·ακου·σαιμιεπακουσαιμηνεπ·ακου·σαιμην
2ndεπακουσαις, επακουσειαςεπ·ακου·σαις, επ·ακου·σειας classicalεπακουσαιοεπ·ακου·σαιο
3rdεπακουσαι[LXX], επακουσειεεπ·ακου·σαι, επ·ακου·σειε classicalεπακουσαιτοεπ·ακου·σαιτο
Pl1stεπακουσαιμενεπ·ακου·σαιμενεπακουσαιμεθαεπ·ακου·σαιμεθα
2ndεπακουσαιτεεπ·ακου·σαιτεεπακουσαισθεεπ·ακου·σαισθε
3rdεπακουσαιεν, επακουσαισαν, επακουσειαν, επακουσειενεπ·ακου·σαιεν, επ·ακου·σαισαν alt, επ·ακου·σειαν classical, επ·ακου·σειεν classicalεπακουσαιντοεπ·ακου·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπακουσον[LXX]επ·ακου·σονεπακουσαι[LXX]επ·ακου·σαι
3rdεπακουσατωεπ·ακου·σατωεπακουσασθωεπ·ακου·σασθω
Pl1st
2ndεπακουσατε[LXX]επ·ακου·σατεεπακουσασθεεπ·ακου·σασθε
3rdεπακουσατωσαν, επακουσαντωνεπ·ακου·σατωσαν, επ·ακου·σαντων classicalεπακουσασθωσαν, επακουσασθωνεπ·ακου·σασθωσαν, επ·ακου·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επακουσαι[LXX]​επ·ακου·σαιεπακουσασθαι​επ·ακου·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπακουσασαεπακουσαςεπακουσανεπ·ακου·σασ·αεπ·ακου·σα[ντ]·ςεπ·ακου·σαν[τ]
Nom
Accεπακουσασανεπακουσανταεπ·ακου·σασ·ανεπ·ακου·σαντ·α
Datεπακουσασῃεπακουσαντι[LXX]επ·ακου·σασ·ῃεπ·ακου·σαντ·ι
Genεπακουσασηςεπακουσαντοςεπ·ακου·σασ·ηςεπ·ακου·σαντ·ος
PlVocεπακουσασαιεπακουσαντεςεπακουσανταεπ·ακου·σασ·αιεπ·ακου·σαντ·εςεπ·ακου·σαντ·α
Nom
Accεπακουσασαςεπακουσανταςεπ·ακου·σασ·αςεπ·ακου·σαντ·ας
Datεπακουσασαιςεπακουσασι, επακουσασινεπ·ακου·σασ·αιςεπ·ακου·σα[ντ]·σι(ν)
Genεπακουσασωνεπακουσαντωνεπ·ακου·σασ·ωνεπ·ακου·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπακουσαμενηεπακουσαμενεεπ·ακου·σαμεν·ηεπ·ακου·σαμεν·ε
Nomεπακουσαμενοςεπ·ακου·σαμεν·ος
Accεπακουσαμενηνεπακουσαμενονεπ·ακου·σαμεν·ηνεπ·ακου·σαμεν·ον
Datεπακουσαμενῃεπακουσαμενῳεπ·ακου·σαμεν·ῃεπ·ακου·σαμεν·ῳ
Genεπακουσαμενηςεπακουσαμενουεπ·ακου·σαμεν·ηςεπ·ακου·σαμεν·ου
PlVocεπακουσαμεναιεπακουσαμενοιεπακουσαμεναεπ·ακου·σαμεν·αιεπ·ακου·σαμεν·οιεπ·ακου·σαμεν·α
Nom
Accεπακουσαμεναςεπακουσαμενουςεπ·ακου·σαμεν·αςεπ·ακου·σαμεν·ους
Datεπακουσαμεναιςεπακουσαμενοιςεπ·ακου·σαμεν·αιςεπ·ακου·σαμεν·οις
Genεπακουσαμενωνεπακουσαμενωνεπ·ακου·σαμεν·ωνεπ·ακου·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπακηκοαεπ·ακηκο·[κ]α
2ndεπακηκοας, επακηκοεςεπ·ακηκο·[κ]ας, επ·ακηκο·[κ]ες alt
3rdεπακηκοεν[LXX], επακηκοεεπ·ακηκο·[κ]ε(ν), επ·ακηκο·[κ]ε(ν)
Pl1stεπακηκοαμενεπ·ακηκο·[κ]αμεν
2ndεπακηκοατεεπ·ακηκο·[κ]ατε
3rdεπακηκοασιν, επακηκοασι, επακηκοανεπ·ακηκο·[κ]ασι(ν), επ·ακηκο·[κ]αν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπακηκοωεπ·ακηκο·[κ]ω
2ndεπακηκοῃςεπ·ακηκο·[κ]ῃς
3rdεπακηκοῃεπ·ακηκο·[κ]ῃ
Pl1stεπακηκοωμενεπ·ακηκο·[κ]ωμεν
2ndεπακηκοητεεπ·ακηκο·[κ]ητε
3rdεπακηκοωσιν, επακηκοωσιεπ·ακηκο·[κ]ωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπακηκοοιμι, επακηκοοιηνεπ·ακηκο·[κ]οιμι, επ·ακηκο·[κ]οιην classical
2ndεπακηκοοις, επακηκοοιηςεπ·ακηκο·[κ]οις, επ·ακηκο·[κ]οιης classical
3rdεπακηκοοι, επακηκοοιηεπ·ακηκο·[κ]οι, επ·ακηκο·[κ]οιη classical
Pl1stεπακηκοοιμενεπ·ακηκο·[κ]οιμεν
2ndεπακηκοοιτεεπ·ακηκο·[κ]οιτε
3rdεπακηκοοιενεπ·ακηκο·[κ]οιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπακηκοεεπ·ακηκο·[κ]ε
3rdεπακηκοετωεπ·ακηκο·[κ]ετω
Pl1st
2ndεπακηκοετεεπ·ακηκο·[κ]ετε
3rdεπακηκοετωσανεπ·ακηκο·[κ]ετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επακηκοεναι​επ·ακηκο·[κ]εναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπακηκουιαεπακηκοοςεπ·ακηκο·[κ]υι·αεπ·ακηκο·[κ]ο[τ]·ς
Nomεπακηκοωςεπ·ακηκο·[κ]ο[τ]·^ς
Accεπακηκουιανεπακηκοοταεπ·ακηκο·[κ]υι·ανεπ·ακηκο·[κ]οτ·α
Datεπακηκουιᾳεπακηκοοτιεπ·ακηκο·[κ]υι·ᾳεπ·ακηκο·[κ]οτ·ι
Genεπακηκουιαςεπακηκοοτοςεπ·ακηκο·[κ]υι·αςεπ·ακηκο·[κ]οτ·ος
PlVocεπακηκουιαιεπακηκοοτεςεπακηκοοταεπ·ακηκο·[κ]υι·αιεπ·ακηκο·[κ]οτ·εςεπ·ακηκο·[κ]οτ·α
Nom
Accεπακηκουιαςεπακηκοοταςεπ·ακηκο·[κ]υι·αςεπ·ακηκο·[κ]οτ·ας
Datεπακηκουιαιςεπακηκοοσι, επακηκοοσινεπ·ακηκο·[κ]υι·αιςεπ·ακηκο·[κ]ο[τ]·σι(ν)
Genεπακηκουιωνεπακηκοοτωνεπ·ακηκο·[κ]υι·ωνεπ·ακηκο·[κ]οτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπηκηκοειν, επηκηκοηεπ·ε·ακηκο·[κ]ειν, επ·ε·ακηκο·[κ]η classical
2ndεπηκηκοεις, επηκηκοηςεπ·ε·ακηκο·[κ]εις, επ·ε·ακηκο·[κ]ης classical
3rdεπηκηκοειεπ·ε·ακηκο·[κ]ει
Pl1stεπηκηκοειμεν, επηκηκοεμενεπ·ε·ακηκο·[κ]ειμεν, επ·ε·ακηκο·[κ]εμεν classical
2ndεπηκηκοειτε, επηκηκοετεεπ·ε·ακηκο·[κ]ειτε, επ·ε·ακηκο·[κ]ετε classical
3rdεπηκηκοεισαν, επηκηκοεσανεπ·ε·ακηκο·[κ]εισαν, επ·ε·ακηκο·[κ]εσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπακηκοειν, επακηκοηεπ·[ε]·ακηκο·[κ]ειν, επ·[ε]·ακηκο·[κ]η classical
2ndεπακηκοεις, επακηκοηςεπ·[ε]·ακηκο·[κ]εις, επ·[ε]·ακηκο·[κ]ης classical
3rdεπακηκοειεπ·[ε]·ακηκο·[κ]ει
Pl1stεπακηκοειμεν, επακηκοεμενεπ·[ε]·ακηκο·[κ]ειμεν, επ·[ε]·ακηκο·[κ]εμεν classical
2ndεπακηκοειτε, επακηκοετεεπ·[ε]·ακηκο·[κ]ειτε, επ·[ε]·ακηκο·[κ]ετε classical
3rdεπακηκοεισαν, επακηκοεσανεπ·[ε]·ακηκο·[κ]εισαν, επ·[ε]·ακηκο·[κ]εσαν classical

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπηκουσθηνεπ·ε·ακουσ·θην
2ndεπηκουσθηςεπ·ε·ακουσ·θης
3rdεπηκουσθη[LXX]επ·ε·ακουσ·θη
Pl1stεπηκουσθημενεπ·ε·ακουσ·θημεν
2ndεπηκουσθητεεπ·ε·ακουσ·θητε
3rdεπηκουσθησανεπ·ε·ακουσ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεπακουσθησομαιεπ·ακουσ·θησομαι
2ndεπακουσθησῃ, επακουσθησειεπ·ακουσ·θησῃ, επ·ακουσ·θησει classical
3rdεπακουσθησεταιεπ·ακουσ·θησεται
Pl1stεπακουσθησομεθαεπ·ακουσ·θησομεθα
2ndεπακουσθησεσθεεπ·ακουσ·θησεσθε
3rdεπακουσθησονταιεπ·ακουσ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπακουσθωεπ·ακουσ·θω
2ndεπακουσθῃςεπ·ακουσ·θῃς
3rdεπακουσθῃεπ·ακουσ·θῃ
Pl1stεπακουσθωμενεπ·ακουσ·θωμεν
2ndεπακουσθητεεπ·ακουσ·θητε
3rdεπακουσθωσιν, επακουσθωσιεπ·ακουσ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπακουσθειηνεπ·ακουσ·θειην
2ndεπακουσθειηςεπ·ακουσ·θειης
3rdεπακουσθειηεπ·ακουσ·θειη
Pl1stεπακουσθειημεν, επακουσθειμενεπ·ακουσ·θειημεν, επ·ακουσ·θειμεν classical
2ndεπακουσθειητε, επακουσθειτεεπ·ακουσ·θειητε, επ·ακουσ·θειτε classical
3rdεπακουσθειησαν, επακουσθειενεπ·ακουσ·θειησαν, επ·ακουσ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεπακουσθησοιμηνεπ·ακουσ·θησοιμην
2ndεπακουσθησοιοεπ·ακουσ·θησοιο
3rdεπακουσθησοιτοεπ·ακουσ·θησοιτο
Pl1stεπακουσθησοιμεθαεπ·ακουσ·θησοιμεθα
2ndεπακουσθησοισθεεπ·ακουσ·θησοισθε
3rdεπακουσθησοιντοεπ·ακουσ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπακουσθητιεπ·ακουσ·θητι
3rdεπακουσθητωεπ·ακουσ·θητω
Pl1st
2ndεπακουσθητεεπ·ακουσ·θητε
3rdεπακουσθητωσαν, επακουσθεντωνεπ·ακουσ·θητωσαν, επ·ακουσ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
επακουσθηναι​επ·ακουσ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
επακουσθησεσθαι​επ·ακουσ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπακουσθεισαεπακουσθειςεπακουσθενεπ·ακουσ·θεισ·αεπ·ακουσ·θει[ντ]·ςεπ·ακουσ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accεπακουσθεισανεπακουσθενταεπ·ακουσ·θεισ·ανεπ·ακουσ·θε[ι]ντ·α
Datεπακουσθεισῃεπακουσθεντιεπ·ακουσ·θεισ·ῃεπ·ακουσ·θε[ι]ντ·ι
Genεπακουσθεισηςεπακουσθεντοςεπ·ακουσ·θεισ·ηςεπ·ακουσ·θε[ι]ντ·ος
PlVocεπακουσθεισαιεπακουσθεντεςεπακουσθενταεπ·ακουσ·θεισ·αιεπ·ακουσ·θε[ι]ντ·εςεπ·ακουσ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accεπακουσθεισαςεπακουσθενταςεπ·ακουσ·θεισ·αςεπ·ακουσ·θε[ι]ντ·ας
Datεπακουσθεισαιςεπακουσθεισι, επακουσθεισινεπ·ακουσ·θεισ·αιςεπ·ακουσ·θει[ντ]·σι(ν)
Genεπακουσθεισωνεπακουσθεντωνεπ·ακουσ·θεισ·ωνεπ·ακουσ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπακουσθησομενηεπακουσθησομενεεπ·ακουσ·θησομεν·ηεπ·ακουσ·θησομεν·ε
Nomεπακουσθησομενοςεπ·ακουσ·θησομεν·ος
Accεπακουσθησομενηνεπακουσθησομενονεπ·ακουσ·θησομεν·ηνεπ·ακουσ·θησομεν·ον
Datεπακουσθησομενῃεπακουσθησομενῳεπ·ακουσ·θησομεν·ῃεπ·ακουσ·θησομεν·ῳ
Genεπακουσθησομενηςεπακουσθησομενουεπ·ακουσ·θησομεν·ηςεπ·ακουσ·θησομεν·ου
PlVocεπακουσθησομεναιεπακουσθησομενοιεπακουσθησομεναεπ·ακουσ·θησομεν·αιεπ·ακουσ·θησομεν·οιεπ·ακουσ·θησομεν·α
Nom
Accεπακουσθησομεναςεπακουσθησομενουςεπ·ακουσ·θησομεν·αςεπ·ακουσ·θησομεν·ους
Datεπακουσθησομεναιςεπακουσθησομενοιςεπ·ακουσ·θησομεν·αιςεπ·ακουσ·θησομεν·οις
Genεπακουσθησομενωνεπακουσθησομενωνεπ·ακουσ·θησομεν·ωνεπ·ακουσ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 21-Nov-2019 14:30:40 EST