επαγω • EPAGW • epagō

Search: επηγαγεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επηγαγενἐπάγωεπ·ε·αγαγ·ε(ν)2aor act ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επηγαγενἐπάγωεπ·ε·αγαγ·ε(ν)2aor act ind 3rd sg

ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπαγω[LXX]επ·αγ·ωεπαγομαιεπ·αγ·ομαι
2ndεπαγειςεπ·αγ·ειςεπαγῃ, επαγει[LXX], επαγεσαιεπ·αγ·ῃ, επ·αγ·ει classical, επ·αγ·εσαι alt
3rdεπαγει[LXX]επ·αγ·ειεπαγεταιεπ·αγ·εται
Pl1stεπαγομενεπ·αγ·ομενεπαγομεθαεπ·αγ·ομεθα
2ndεπαγετεεπ·αγ·ετεεπαγεσθεεπ·αγ·εσθε
3rdεπαγουσιν[LXX], επαγουσιεπ·αγ·ουσι(ν), επ·αγ·ουσι(ν)επαγονταιεπ·αγ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπαγω[LXX]επ·αγ·ωεπαγωμαιεπ·αγ·ωμαι
2ndεπαγῃςεπ·αγ·ῃςεπαγῃεπ·αγ·ῃ
3rdεπαγῃεπ·αγ·ῃεπαγηταιεπ·αγ·ηται
Pl1stεπαγωμενεπ·αγ·ωμενεπαγωμεθαεπ·αγ·ωμεθα
2ndεπαγητεεπ·αγ·ητεεπαγησθεεπ·αγ·ησθε
3rdεπαγωσιν, επαγωσιεπ·αγ·ωσι(ν)επαγωνταιεπ·αγ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπαγοιμιεπ·αγ·οιμιεπαγοιμηνεπ·αγ·οιμην
2ndεπαγοιςεπ·αγ·οιςεπαγοιοεπ·αγ·οιο
3rdεπαγοιεπ·αγ·οιεπαγοιτοεπ·αγ·οιτο
Pl1stεπαγοιμενεπ·αγ·οιμενεπαγοιμεθαεπ·αγ·οιμεθα
2ndεπαγοιτεεπ·αγ·οιτεεπαγοισθεεπ·αγ·οισθε
3rdεπαγοιεν, επαγοισανεπ·αγ·οιεν, επ·αγ·οισαν altεπαγοιντοεπ·αγ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπαγεεπ·αγ·εεπαγου[LXX]επ·αγ·ου
3rdεπαγετωεπ·αγ·ετωεπαγεσθωεπ·αγ·εσθω
Pl1st
2ndεπαγετεεπ·αγ·ετεεπαγεσθεεπ·αγ·εσθε
3rdεπαγετωσαν, επαγοντωνεπ·αγ·ετωσαν, επ·αγ·οντων classicalεπαγεσθωσαν, επαγεσθωνεπ·αγ·εσθωσαν, επ·αγ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επαγειν​επ·αγ·ειν​επαγεσθαι​επ·αγ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπαγουσα[LXX]επαγονεπ·αγ·ουσ·αεπ·αγ·ο[υ]ν[τ]
Nomεπαγων[LXX]επ·αγ·ο[υ]ν[τ]·^
Accεπαγουσανεπαγονταεπ·αγ·ουσ·ανεπ·αγ·ο[υ]ντ·α
Datεπαγουσῃεπαγοντιεπ·αγ·ουσ·ῃεπ·αγ·ο[υ]ντ·ι
Genεπαγουσηςεπαγοντος[LXX]επ·αγ·ουσ·ηςεπ·αγ·ο[υ]ντ·ος
PlVocεπαγουσαιεπαγοντες[GNT]επαγονταεπ·αγ·ουσ·αιεπ·αγ·ο[υ]ντ·εςεπ·αγ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεπαγουσαςεπαγονταςεπ·αγ·ουσ·αςεπ·αγ·ο[υ]ντ·ας
Datεπαγουσαιςεπαγουσι, επαγουσιν[LXX]επ·αγ·ουσ·αιςεπ·αγ·ου[ντ]·σι(ν), επ·αγ·ου[ντ]·σι(ν)
Genεπαγουσωνεπαγοντωνεπ·αγ·ουσ·ωνεπ·αγ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπαγομενηεπαγομενεεπ·αγ·ομεν·ηεπ·αγ·ομεν·ε
Nomεπαγομενοςεπ·αγ·ομεν·ος
Accεπαγομενηνεπαγομενονεπ·αγ·ομεν·ηνεπ·αγ·ομεν·ον
Datεπαγομενῃεπαγομενῳεπ·αγ·ομεν·ῃεπ·αγ·ομεν·ῳ
Genεπαγομενηςεπαγομενουεπ·αγ·ομεν·ηςεπ·αγ·ομεν·ου
PlVocεπαγομεναιεπαγομενοιεπαγομεναεπ·αγ·ομεν·αιεπ·αγ·ομεν·οιεπ·αγ·ομεν·α
Nom
Accεπαγομεναςεπαγομενουςεπ·αγ·ομεν·αςεπ·αγ·ομεν·ους
Datεπαγομεναιςεπαγομενοιςεπ·αγ·ομεν·αιςεπ·αγ·ομεν·οις
Genεπαγομενωνεπαγομενωνεπ·αγ·ομεν·ωνεπ·αγ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπηγονεπ·ε·αγ·ονεπηγομηνεπ·ε·αγ·ομην
2ndεπηγεςεπ·ε·αγ·εςεπηγουεπ·ε·αγ·ου
3rdεπηγεν, επηγεεπ·ε·αγ·ε(ν)επηγετοεπ·ε·αγ·ετο
Pl1stεπηγομενεπ·ε·αγ·ομενεπηγομεθαεπ·ε·αγ·ομεθα
2ndεπηγετεεπ·ε·αγ·ετεεπηγεσθεεπ·ε·αγ·εσθε
3rdεπηγον, επηγοσανεπ·ε·αγ·ον, επ·ε·αγ·οσαν altεπηγοντοεπ·ε·αγ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπαξω[LXX]επ·αγ·σωεπαξομαιεπ·αγ·σομαι
2ndεπαξεις[LXX]επ·αγ·σειςεπαξῃ, επαξει[LXX], επαξεσαιεπ·αγ·σῃ, επ·αγ·σει classical, επ·αγ·σεσαι alt
3rdεπαξει[LXX]επ·αγ·σειεπαξεται[LXX]επ·αγ·σεται
Pl1stεπαξομενεπ·αγ·σομενεπαξομεθαεπ·αγ·σομεθα
2ndεπαξετεεπ·αγ·σετεεπαξεσθεεπ·αγ·σεσθε
3rdεπαξουσιν[LXX], επαξουσι[LXX]επ·αγ·σουσι(ν)επαξονται[LXX]επ·αγ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπαξοιμιεπ·αγ·σοιμιεπαξοιμηνεπ·αγ·σοιμην
2ndεπαξοιςεπ·αγ·σοιςεπαξοιοεπ·αγ·σοιο
3rdεπαξοιεπ·αγ·σοιεπαξοιτοεπ·αγ·σοιτο
Pl1stεπαξοιμενεπ·αγ·σοιμενεπαξοιμεθαεπ·αγ·σοιμεθα
2ndεπαξοιτεεπ·αγ·σοιτεεπαξοισθεεπ·αγ·σοισθε
3rdεπαξοιενεπ·αγ·σοιενεπαξοιντοεπ·αγ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επαξειν​επ·αγ·σειν​επαξεσθαι​επ·αγ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπαξουσαεπαξονεπ·αγ·σουσ·αεπ·αγ·σο[υ]ν[τ]
Nomεπαξωνεπ·αγ·σο[υ]ν[τ]·^
Accεπαξουσανεπαξονταεπ·αγ·σουσ·ανεπ·αγ·σο[υ]ντ·α
Datεπαξουσῃεπαξοντιεπ·αγ·σουσ·ῃεπ·αγ·σο[υ]ντ·ι
Genεπαξουσηςεπαξοντοςεπ·αγ·σουσ·ηςεπ·αγ·σο[υ]ντ·ος
PlVocεπαξουσαιεπαξοντεςεπαξονταεπ·αγ·σουσ·αιεπ·αγ·σο[υ]ντ·εςεπ·αγ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accεπαξουσαςεπαξονταςεπ·αγ·σουσ·αςεπ·αγ·σο[υ]ντ·ας
Datεπαξουσαιςεπαξουσι[LXX], επαξουσιν[LXX]επ·αγ·σουσ·αιςεπ·αγ·σου[ντ]·σι(ν)
Genεπαξουσωνεπαξοντωνεπ·αγ·σουσ·ωνεπ·αγ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπαξομενηεπαξομενεεπ·αγ·σομεν·ηεπ·αγ·σομεν·ε
Nomεπαξομενοςεπ·αγ·σομεν·ος
Accεπαξομενηνεπαξομενονεπ·αγ·σομεν·ηνεπ·αγ·σομεν·ον
Datεπαξομενῃεπαξομενῳεπ·αγ·σομεν·ῃεπ·αγ·σομεν·ῳ
Genεπαξομενηςεπαξομενουεπ·αγ·σομεν·ηςεπ·αγ·σομεν·ου
PlVocεπαξομεναιεπαξομενοιεπαξομεναεπ·αγ·σομεν·αιεπ·αγ·σομεν·οιεπ·αγ·σομεν·α
Nom
Accεπαξομεναςεπαξομενουςεπ·αγ·σομεν·αςεπ·αγ·σομεν·ους
Datεπαξομεναιςεπαξομενοιςεπ·αγ·σομεν·αιςεπ·αγ·σομεν·οις
Genεπαξομενωνεπαξομενωνεπ·αγ·σομεν·ωνεπ·αγ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπηξαεπ·ε·αγ·σαεπηξαμηνεπ·ε·αγ·σαμην
2ndεπηξαςεπ·ε·αγ·σαςεπηξωεπ·ε·αγ·σω
3rdεπηξεν[GNT][LXX], επηξεεπ·ε·αγ·σε(ν), επ·ε·αγ·σε(ν)επηξατοεπ·ε·αγ·σατο
Pl1stεπηξαμενεπ·ε·αγ·σαμενεπηξαμεθαεπ·ε·αγ·σαμεθα
2ndεπηξατεεπ·ε·αγ·σατεεπηξασθεεπ·ε·αγ·σασθε
3rdεπηξαν[LXX]επ·ε·αγ·σανεπηξαντοεπ·ε·αγ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπαξω[LXX]επ·αγ·σωεπαξωμαιεπ·αγ·σωμαι
2ndεπαξῃςεπ·αγ·σῃςεπαξῃεπ·αγ·σῃ
3rdεπαξῃεπ·αγ·σῃεπαξηταιεπ·αγ·σηται
Pl1stεπαξωμενεπ·αγ·σωμενεπαξωμεθαεπ·αγ·σωμεθα
2ndεπαξητεεπ·αγ·σητεεπαξησθεεπ·αγ·σησθε
3rdεπαξωσιν, επαξωσιεπ·αγ·σωσι(ν)επαξωνταιεπ·αγ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπαξαιμιεπ·αγ·σαιμιεπαξαιμηνεπ·αγ·σαιμην
2ndεπαξαις, επαξειαςεπ·αγ·σαις, επ·αγ·σειας classicalεπαξαιοεπ·αγ·σαιο
3rdεπαξαι[LXX], επαξειεεπ·αγ·σαι, επ·αγ·σειε classicalεπαξαιτοεπ·αγ·σαιτο
Pl1stεπαξαιμενεπ·αγ·σαιμενεπαξαιμεθαεπ·αγ·σαιμεθα
2ndεπαξαιτεεπ·αγ·σαιτεεπαξαισθεεπ·αγ·σαισθε
3rdεπαξαιεν, επαξαισαν, επαξειαν, επαξειενεπ·αγ·σαιεν, επ·αγ·σαισαν alt, επ·αγ·σειαν classical, επ·αγ·σειεν classicalεπαξαιντοεπ·αγ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπαξονεπ·αγ·σονεπαξαι[LXX]επ·αγ·σαι
3rdεπαξατωεπ·αγ·σατωεπαξασθωεπ·αγ·σασθω
Pl1st
2ndεπαξατεεπ·αγ·σατεεπαξασθεεπ·αγ·σασθε
3rdεπαξατωσαν, επαξαντωνεπ·αγ·σατωσαν, επ·αγ·σαντων classicalεπαξασθωσαν, επαξασθωνεπ·αγ·σασθωσαν, επ·αγ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επαξαι[LXX]​επ·αγ·σαιεπαξασθαι​επ·αγ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπαξασαεπαξας[GNT]επαξανεπ·αγ·σασ·αεπ·αγ·σα[ντ]·ςεπ·αγ·σαν[τ]
Nom
Accεπαξασανεπαξανταεπ·αγ·σασ·ανεπ·αγ·σαντ·α
Datεπαξασῃεπαξαντιεπ·αγ·σασ·ῃεπ·αγ·σαντ·ι
Genεπαξασηςεπαξαντοςεπ·αγ·σασ·ηςεπ·αγ·σαντ·ος
PlVocεπαξασαιεπαξαντεςεπαξανταεπ·αγ·σασ·αιεπ·αγ·σαντ·εςεπ·αγ·σαντ·α
Nom
Accεπαξασαςεπαξανταςεπ·αγ·σασ·αςεπ·αγ·σαντ·ας
Datεπαξασαιςεπαξασι, επαξασινεπ·αγ·σασ·αιςεπ·αγ·σα[ντ]·σι(ν)
Genεπαξασωνεπαξαντωνεπ·αγ·σασ·ωνεπ·αγ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπαξαμενηεπαξαμενεεπ·αγ·σαμεν·ηεπ·αγ·σαμεν·ε
Nomεπαξαμενοςεπ·αγ·σαμεν·ος
Accεπαξαμενηνεπαξαμενονεπ·αγ·σαμεν·ηνεπ·αγ·σαμεν·ον
Datεπαξαμενῃεπαξαμενῳεπ·αγ·σαμεν·ῃεπ·αγ·σαμεν·ῳ
Genεπαξαμενηςεπαξαμενουεπ·αγ·σαμεν·ηςεπ·αγ·σαμεν·ου
PlVocεπαξαμεναιεπαξαμενοιεπαξαμεναεπ·αγ·σαμεν·αιεπ·αγ·σαμεν·οιεπ·αγ·σαμεν·α
Nom
Accεπαξαμεναςεπαξαμενουςεπ·αγ·σαμεν·αςεπ·αγ·σαμεν·ους
Datεπαξαμεναιςεπαξαμενοιςεπ·αγ·σαμεν·αιςεπ·αγ·σαμεν·οις
Genεπαξαμενωνεπαξαμενωνεπ·αγ·σαμεν·ωνεπ·αγ·σαμεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπηγαγον[LXX]επ·ε·αγαγ·ονεπηγαγομηνεπ·ε·αγαγ·ομην
2ndεπηγαγες[LXX]επ·ε·αγαγ·εςεπηγαγουεπ·ε·αγαγ·ου
3rdεπηγαγεν[LXX], επηγαγε[LXX]επ·ε·αγαγ·ε(ν)επηγαγετοεπ·ε·αγαγ·ετο
Pl1stεπηγαγομενεπ·ε·αγαγ·ομενεπηγαγομεθαεπ·ε·αγαγ·ομεθα
2ndεπηγαγετεεπ·ε·αγαγ·ετεεπηγαγεσθεεπ·ε·αγαγ·εσθε
3rdεπηγαγον[LXX], επηγαγοσανεπ·ε·αγαγ·ον, επ·ε·αγαγ·οσαν altεπηγαγοντοεπ·ε·αγαγ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπαγαγωεπ·αγαγ·ωεπαγαγωμαιεπ·αγαγ·ωμαι
2ndεπαγαγῃς[LXX]επ·αγαγ·ῃςεπαγαγῃ[LXX]επ·αγαγ·ῃ
3rdεπαγαγῃ[LXX]επ·αγαγ·ῃεπαγαγηταιεπ·αγαγ·ηται
Pl1stεπαγαγωμενεπ·αγαγ·ωμενεπαγαγωμεθαεπ·αγαγ·ωμεθα
2ndεπαγαγητεεπ·αγαγ·ητεεπαγαγησθεεπ·αγαγ·ησθε
3rdεπαγαγωσιν, επαγαγωσιεπ·αγαγ·ωσι(ν)επαγαγωνταιεπ·αγαγ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπαγαγοιμιεπ·αγαγ·οιμιεπαγαγοιμηνεπ·αγαγ·οιμην
2ndεπαγαγοιςεπ·αγαγ·οιςεπαγαγοιοεπ·αγαγ·οιο
3rdεπαγαγοιεπ·αγαγ·οιεπαγαγοιτοεπ·αγαγ·οιτο
Pl1stεπαγαγοιμενεπ·αγαγ·οιμενεπαγαγοιμεθαεπ·αγαγ·οιμεθα
2ndεπαγαγοιτεεπ·αγαγ·οιτεεπαγαγοισθεεπ·αγαγ·οισθε
3rdεπαγαγοιεν, επαγαγοισανεπ·αγαγ·οιεν, επ·αγαγ·οισαν altεπαγαγοιντοεπ·αγαγ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπαγαγε[LXX]επ·αγαγ·εεπαγαγουεπ·αγαγ·ου
3rdεπαγαγετωεπ·αγαγ·ετωεπαγαγεσθωεπ·αγαγ·εσθω
Pl1st
2ndεπαγαγετεεπ·αγαγ·ετεεπαγαγεσθεεπ·αγαγ·εσθε
3rdεπαγαγετωσαν, επαγαγοντωνεπ·αγαγ·ετωσαν, επ·αγαγ·οντων classicalεπαγαγεσθωσαν, επαγαγεσθωνεπ·αγαγ·εσθωσαν, επ·αγαγ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επαγαγειν[GNT][LXX]​επ·αγαγ·εινεπαγαγεσθαι​επ·αγαγ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπαγαγουσαεπαγαγονεπ·αγαγ·ουσ·αεπ·αγαγ·ο[υ]ν[τ]
Nomεπαγαγων[LXX]επ·αγαγ·ο[υ]ν[τ]·^
Accεπαγαγουσανεπαγαγονταεπ·αγαγ·ουσ·ανεπ·αγαγ·ο[υ]ντ·α
Datεπαγαγουσῃεπαγαγοντιεπ·αγαγ·ουσ·ῃεπ·αγαγ·ο[υ]ντ·ι
Genεπαγαγουσηςεπαγαγοντοςεπ·αγαγ·ουσ·ηςεπ·αγαγ·ο[υ]ντ·ος
PlVocεπαγαγουσαιεπαγαγοντεςεπαγαγονταεπ·αγαγ·ουσ·αιεπ·αγαγ·ο[υ]ντ·εςεπ·αγαγ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεπαγαγουσαςεπαγαγονταςεπ·αγαγ·ουσ·αςεπ·αγαγ·ο[υ]ντ·ας
Datεπαγαγουσαιςεπαγαγουσι, επαγαγουσινεπ·αγαγ·ουσ·αιςεπ·αγαγ·ου[ντ]·σι(ν)
Genεπαγαγουσωνεπαγαγοντωνεπ·αγαγ·ουσ·ωνεπ·αγαγ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπαγαγομενηεπαγαγομενεεπ·αγαγ·ομεν·ηεπ·αγαγ·ομεν·ε
Nomεπαγαγομενοςεπ·αγαγ·ομεν·ος
Accεπαγαγομενηνεπαγαγομενονεπ·αγαγ·ομεν·ηνεπ·αγαγ·ομεν·ον
Datεπαγαγομενῃεπαγαγομενῳεπ·αγαγ·ομεν·ῃεπ·αγαγ·ομεν·ῳ
Genεπαγαγομενηςεπαγαγομενουεπ·αγαγ·ομεν·ηςεπ·αγαγ·ομεν·ου
PlVocεπαγαγομεναιεπαγαγομενοιεπαγαγομεναεπ·αγαγ·ομεν·αιεπ·αγαγ·ομεν·οιεπ·αγαγ·ομεν·α
Nom
Accεπαγαγομεναςεπαγαγομενουςεπ·αγαγ·ομεν·αςεπ·αγαγ·ομεν·ους
Datεπαγαγομεναιςεπαγαγομενοιςεπ·αγαγ·ομεν·αιςεπ·αγαγ·ομεν·οις
Genεπαγαγομενωνεπαγαγομενωνεπ·αγαγ·ομεν·ωνεπ·αγαγ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπηγμαιεπ·ηγ·μαι
2ndεπηξαιεπ·ηγ·σαι
3rdεπηκταιεπ·ηγ·ται
Pl1stεπηγμεθαεπ·ηγ·μεθα
2ndεπηχθεεπ·ηγ·σθε
3rdεπηχαταιεπ·ηγ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπηξομαιεπ·ηγ·σομαι
2ndεπηξῃ, επηξειεπ·ηγ·σῃ, επ·ηγ·σει classical
3rdεπηξεταιεπ·ηγ·σεται
Pl1stεπηξομεθαεπ·ηγ·σομεθα
2ndεπηξεσθεεπ·ηγ·σεσθε
3rdεπηξονταιεπ·ηγ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπηξοιμηνεπ·ηγ·σοιμην
2ndεπηξοιοεπ·ηγ·σοιο
3rdεπηξοιτοεπ·ηγ·σοιτο
Pl1stεπηξοιμεθαεπ·ηγ·σοιμεθα
2ndεπηξοισθεεπ·ηγ·σοισθε
3rdεπηξοιντοεπ·ηγ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπηξοεπ·ηγ·σο
3rdεπηχθωεπ·ηγ·σθω
Pl1st
2ndεπηχθεεπ·ηγ·σθε
3rdεπηχθωσαν, επηχθωνεπ·ηγ·σθωσαν, επ·ηγ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επηχθαι​επ·ηγ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επηξεσθαι​επ·ηγ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπηγμενηεπηγμενεεπ·ηγ·μεν·ηεπ·ηγ·μεν·ε
Nomεπηγμενοςεπ·ηγ·μεν·ος
Accεπηγμενην[LXX]επηγμενονεπ·ηγ·μεν·ηνεπ·ηγ·μεν·ον
Datεπηγμενῃεπηγμενῳεπ·ηγ·μεν·ῃεπ·ηγ·μεν·ῳ
Genεπηγμενηςεπηγμενουεπ·ηγ·μεν·ηςεπ·ηγ·μεν·ου
PlVocεπηγμεναιεπηγμενοιεπηγμεναεπ·ηγ·μεν·αιεπ·ηγ·μεν·οιεπ·ηγ·μεν·α
Nom
Accεπηγμεναςεπηγμενουςεπ·ηγ·μεν·αςεπ·ηγ·μεν·ους
Datεπηγμεναιςεπηγμενοιςεπ·ηγ·μεν·αιςεπ·ηγ·μεν·οις
Genεπηγμενωνεπηγμενωνεπ·ηγ·μεν·ωνεπ·ηγ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπηγμηνεπ·ε·ηγ·μην
2ndεπηξοεπ·ε·ηγ·σο
3rdεπηκτοεπ·ε·ηγ·το
Pl1stεπηγμεθαεπ·ε·ηγ·μεθα
2ndεπηχθεεπ·ε·ηγ·σθε
3rdεπηχατοεπ·ε·ηγ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπηχθηνεπ·ε·αγ·θην
2ndεπηχθηςεπ·ε·αγ·θης
3rdεπηχθηεπ·ε·αγ·θη
Pl1stεπηχθημενεπ·ε·αγ·θημεν
2ndεπηχθητεεπ·ε·αγ·θητε
3rdεπηχθησανεπ·ε·αγ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεπαχθησομαιεπ·αγ·θησομαι
2ndεπαχθησῃ, επαχθησειεπ·αγ·θησῃ, επ·αγ·θησει classical
3rdεπαχθησεταιεπ·αγ·θησεται
Pl1stεπαχθησομεθαεπ·αγ·θησομεθα
2ndεπαχθησεσθεεπ·αγ·θησεσθε
3rdεπαχθησονταιεπ·αγ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπαχθωεπ·αγ·θω
2ndεπαχθῃςεπ·αγ·θῃς
3rdεπαχθῃ[LXX]επ·αγ·θῃ
Pl1stεπαχθωμενεπ·αγ·θωμεν
2ndεπαχθητεεπ·αγ·θητε
3rdεπαχθωσιν, επαχθωσιεπ·αγ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπαχθειηνεπ·αγ·θειην
2ndεπαχθειηςεπ·αγ·θειης
3rdεπαχθειηεπ·αγ·θειη
Pl1stεπαχθειημεν, επαχθειμενεπ·αγ·θειημεν, επ·αγ·θειμεν classical
2ndεπαχθειητε, επαχθειτεεπ·αγ·θειητε, επ·αγ·θειτε classical
3rdεπαχθειησαν, επαχθειενεπ·αγ·θειησαν, επ·αγ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεπαχθησοιμηνεπ·αγ·θησοιμην
2ndεπαχθησοιοεπ·αγ·θησοιο
3rdεπαχθησοιτοεπ·αγ·θησοιτο
Pl1stεπαχθησοιμεθαεπ·αγ·θησοιμεθα
2ndεπαχθησοισθεεπ·αγ·θησοισθε
3rdεπαχθησοιντοεπ·αγ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπαχθητιεπ·αγ·θητι
3rdεπαχθητωεπ·αγ·θητω
Pl1st
2ndεπαχθητεεπ·αγ·θητε
3rdεπαχθητωσαν, επαχθεντωνεπ·αγ·θητωσαν, επ·αγ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
επαχθηναι​επ·αγ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
επαχθησεσθαι​επ·αγ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπαχθεισαεπαχθειςεπαχθενεπ·αγ·θεισ·αεπ·αγ·θει[ντ]·ςεπ·αγ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accεπαχθεισανεπαχθενταεπ·αγ·θεισ·ανεπ·αγ·θε[ι]ντ·α
Datεπαχθεισῃεπαχθεντιεπ·αγ·θεισ·ῃεπ·αγ·θε[ι]ντ·ι
Genεπαχθεισηςεπαχθεντοςεπ·αγ·θεισ·ηςεπ·αγ·θε[ι]ντ·ος
PlVocεπαχθεισαιεπαχθεντεςεπαχθενταεπ·αγ·θεισ·αιεπ·αγ·θε[ι]ντ·εςεπ·αγ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accεπαχθεισαςεπαχθενταςεπ·αγ·θεισ·αςεπ·αγ·θε[ι]ντ·ας
Datεπαχθεισαιςεπαχθεισι, επαχθεισινεπ·αγ·θεισ·αιςεπ·αγ·θει[ντ]·σι(ν)
Genεπαχθεισωνεπαχθεντωνεπ·αγ·θεισ·ωνεπ·αγ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπαχθησομενηεπαχθησομενεεπ·αγ·θησομεν·ηεπ·αγ·θησομεν·ε
Nomεπαχθησομενοςεπ·αγ·θησομεν·ος
Accεπαχθησομενηνεπαχθησομενονεπ·αγ·θησομεν·ηνεπ·αγ·θησομεν·ον
Datεπαχθησομενῃεπαχθησομενῳεπ·αγ·θησομεν·ῃεπ·αγ·θησομεν·ῳ
Genεπαχθησομενηςεπαχθησομενουεπ·αγ·θησομεν·ηςεπ·αγ·θησομεν·ου
PlVocεπαχθησομεναιεπαχθησομενοιεπαχθησομεναεπ·αγ·θησομεν·αιεπ·αγ·θησομεν·οιεπ·αγ·θησομεν·α
Nom
Accεπαχθησομεναςεπαχθησομενουςεπ·αγ·θησομεν·αςεπ·αγ·θησομεν·ους
Datεπαχθησομεναιςεπαχθησομενοιςεπ·αγ·θησομεν·αιςεπ·αγ·θησομεν·οις
Genεπαχθησομενωνεπαχθησομενωνεπ·αγ·θησομεν·ωνεπ·αγ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 21-Nov-2019 14:51:33 EST