επεχω • EPECW EPEXW • epechō

Search: επεχει

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επεχει; επεχειἐπέχωεπ·εχ·ει; επ·εχ·ειpres act ind 3rd sg; pres mp ind 2nd sg classical
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επεχειἐπέχωεπ·εχ·ειpres act ind 3rd sg
επεχειἐπέχωεπ·εχ·ειpres mp ind 2nd sg classical

ἐπ·έχω (επ+εχ-, εφ+εξ-, 2nd επι+σχ-/ath. επι+σχε-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεχωεπ·εχ·ωεπεχομαιεπ·εχ·ομαι
2ndεπεχειςεπ·εχ·ειςεπεχῃ, επεχει[LXX], επεχεσαιεπ·εχ·ῃ, επ·εχ·ει classical, επ·εχ·εσαι alt
3rdεπεχει[LXX]επ·εχ·ειεπεχεταιεπ·εχ·εται
Pl1stεπεχομενεπ·εχ·ομενεπεχομεθαεπ·εχ·ομεθα
2ndεπεχετεεπ·εχ·ετεεπεχεσθεεπ·εχ·εσθε
3rdεπεχουσιν, επεχουσιεπ·εχ·ουσι(ν)επεχονταιεπ·εχ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεχωεπ·εχ·ωεπεχωμαιεπ·εχ·ωμαι
2ndεπεχῃςεπ·εχ·ῃςεπεχῃεπ·εχ·ῃ
3rdεπεχῃεπ·εχ·ῃεπεχηταιεπ·εχ·ηται
Pl1stεπεχωμενεπ·εχ·ωμενεπεχωμεθαεπ·εχ·ωμεθα
2ndεπεχητεεπ·εχ·ητεεπεχησθεεπ·εχ·ησθε
3rdεπεχωσιν, επεχωσιεπ·εχ·ωσι(ν)επεχωνταιεπ·εχ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεχοιμιεπ·εχ·οιμιεπεχοιμηνεπ·εχ·οιμην
2ndεπεχοιςεπ·εχ·οιςεπεχοιοεπ·εχ·οιο
3rdεπεχοιεπ·εχ·οιεπεχοιτοεπ·εχ·οιτο
Pl1stεπεχοιμενεπ·εχ·οιμενεπεχοιμεθαεπ·εχ·οιμεθα
2ndεπεχοιτεεπ·εχ·οιτεεπεχοισθεεπ·εχ·οισθε
3rdεπεχοιεν, επεχοισανεπ·εχ·οιεν, επ·εχ·οισαν altεπεχοιντοεπ·εχ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπεχε[GNT][LXX]επ·εχ·εεπεχουεπ·εχ·ου
3rdεπεχετωεπ·εχ·ετωεπεχεσθωεπ·εχ·εσθω
Pl1st
2ndεπεχετεεπ·εχ·ετεεπεχεσθεεπ·εχ·εσθε
3rdεπεχετωσαν, επεχοντωνεπ·εχ·ετωσαν, επ·εχ·οντων classicalεπεχεσθωσαν, επεχεσθωνεπ·εχ·εσθωσαν, επ·εχ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επεχειν​επ·εχ·ειν​επεχεσθαι​επ·εχ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπεχουσαεπεχονεπ·εχ·ουσ·αεπ·εχ·ο[υ]ν[τ]
Nomεπεχων[GNT][LXX]επ·εχ·ο[υ]ν[τ]·^
Accεπεχουσανεπεχονταεπ·εχ·ουσ·ανεπ·εχ·ο[υ]ντ·α
Datεπεχουσῃεπεχοντιεπ·εχ·ουσ·ῃεπ·εχ·ο[υ]ντ·ι
Genεπεχουσηςεπεχοντοςεπ·εχ·ουσ·ηςεπ·εχ·ο[υ]ντ·ος
PlVocεπεχουσαιεπεχοντες[GNT]επεχονταεπ·εχ·ουσ·αιεπ·εχ·ο[υ]ντ·εςεπ·εχ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεπεχουσαςεπεχοντας[LXX]επ·εχ·ουσ·αςεπ·εχ·ο[υ]ντ·ας
Datεπεχουσαιςεπεχουσι, επεχουσινεπ·εχ·ουσ·αιςεπ·εχ·ου[ντ]·σι(ν)
Genεπεχουσωνεπεχοντωνεπ·εχ·ουσ·ωνεπ·εχ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπεχομενηεπεχομενεεπ·εχ·ομεν·ηεπ·εχ·ομεν·ε
Nomεπεχομενοςεπ·εχ·ομεν·ος
Accεπεχομενηνεπεχομενονεπ·εχ·ομεν·ηνεπ·εχ·ομεν·ον
Datεπεχομενῃεπεχομενῳεπ·εχ·ομεν·ῃεπ·εχ·ομεν·ῳ
Genεπεχομενηςεπεχομενουεπ·εχ·ομεν·ηςεπ·εχ·ομεν·ου
PlVocεπεχομεναιεπεχομενοιεπεχομεναεπ·εχ·ομεν·αιεπ·εχ·ομεν·οιεπ·εχ·ομεν·α
Nom
Accεπεχομεναςεπεχομενουςεπ·εχ·ομεν·αςεπ·εχ·ομεν·ους
Datεπεχομεναιςεπεχομενοιςεπ·εχ·ομεν·αιςεπ·εχ·ομεν·οις
Genεπεχομενωνεπεχομενωνεπ·εχ·ομεν·ωνεπ·εχ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπειχονεπ·ε·εχ·ονεπειχομηνεπ·ε·εχ·ομην
2ndεπειχεςεπ·ε·εχ·εςεπειχουεπ·ε·εχ·ου
3rdεπειχεν[GNT], επειχεεπ·ε·εχ·ε(ν), επ·ε·εχ·ε(ν)επειχετοεπ·ε·εχ·ετο
Pl1stεπειχομενεπ·ε·εχ·ομενεπειχομεθαεπ·ε·εχ·ομεθα
2ndεπειχετεεπ·ε·εχ·ετεεπειχεσθεεπ·ε·εχ·εσθε
3rdεπειχον, επειχοσανεπ·ε·εχ·ον, επ·ε·εχ·οσαν altεπειχοντοεπ·ε·εχ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεφεξωεφ·εχ·σωεφεξομαιεφ·εχ·σομαι
2ndεφεξειςεφ·εχ·σειςεφεξῃ, εφεξει[LXX], εφεξεσαιεφ·εχ·σῃ, εφ·εχ·σει classical, εφ·εχ·σεσαι alt
3rdεφεξει[LXX]εφ·εχ·σειεφεξεταιεφ·εχ·σεται
Pl1stεφεξομενεφ·εχ·σομενεφεξομεθαεφ·εχ·σομεθα
2ndεφεξετεεφ·εχ·σετεεφεξεσθεεφ·εχ·σεσθε
3rdεφεξουσιν, εφεξουσιεφ·εχ·σουσι(ν)εφεξονταιεφ·εχ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεφεξοιμιεφ·εχ·σοιμιεφεξοιμηνεφ·εχ·σοιμην
2ndεφεξοιςεφ·εχ·σοιςεφεξοιοεφ·εχ·σοιο
3rdεφεξοιεφ·εχ·σοιεφεξοιτοεφ·εχ·σοιτο
Pl1stεφεξοιμενεφ·εχ·σοιμενεφεξοιμεθαεφ·εχ·σοιμεθα
2ndεφεξοιτεεφ·εχ·σοιτεεφεξοισθεεφ·εχ·σοισθε
3rdεφεξοιενεφ·εχ·σοιενεφεξοιντοεφ·εχ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εφεξειν​εφ·εχ·σειν​εφεξεσθαι​εφ·εχ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεφεξουσαεφεξονεφ·εχ·σουσ·αεφ·εχ·σο[υ]ν[τ]
Nomεφεξωνεφ·εχ·σο[υ]ν[τ]·^
Accεφεξουσανεφεξονταεφ·εχ·σουσ·ανεφ·εχ·σο[υ]ντ·α
Datεφεξουσῃεφεξοντιεφ·εχ·σουσ·ῃεφ·εχ·σο[υ]ντ·ι
Genεφεξουσηςεφεξοντοςεφ·εχ·σουσ·ηςεφ·εχ·σο[υ]ντ·ος
PlVocεφεξουσαιεφεξοντεςεφεξονταεφ·εχ·σουσ·αιεφ·εχ·σο[υ]ντ·εςεφ·εχ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accεφεξουσαςεφεξονταςεφ·εχ·σουσ·αςεφ·εχ·σο[υ]ντ·ας
Datεφεξουσαιςεφεξουσι, εφεξουσινεφ·εχ·σουσ·αιςεφ·εχ·σου[ντ]·σι(ν)
Genεφεξουσωνεφεξοντωνεφ·εχ·σουσ·ωνεφ·εχ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεφεξομενηεφεξομενεεφ·εχ·σομεν·ηεφ·εχ·σομεν·ε
Nomεφεξομενοςεφ·εχ·σομεν·ος
Accεφεξομενηνεφεξομενονεφ·εχ·σομεν·ηνεφ·εχ·σομεν·ον
Datεφεξομενῃεφεξομενῳεφ·εχ·σομεν·ῃεφ·εχ·σομεν·ῳ
Genεφεξομενηςεφεξομενουεφ·εχ·σομεν·ηςεφ·εχ·σομεν·ου
PlVocεφεξομεναιεφεξομενοιεφεξομεναεφ·εχ·σομεν·αιεφ·εχ·σομεν·οιεφ·εχ·σομεν·α
Nom
Accεφεξομεναςεφεξομενουςεφ·εχ·σομεν·αςεφ·εχ·σομεν·ους
Datεφεξομεναιςεφεξομενοιςεφ·εχ·σομεν·αιςεφ·εχ·σομεν·οις
Genεφεξομενωνεφεξομενωνεφ·εχ·σομεν·ωνεφ·εχ·σομεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεσχον[LXX]επι·ε·σχ·ονεπεσχομηνεπι·ε·σχ·ομην
2ndεπεσχεςεπι·ε·σχ·εςεπεσχουεπι·ε·σχ·ου
3rdεπεσχεν[GNT][LXX], επεσχεεπι·ε·σχ·ε(ν), επι·ε·σχ·ε(ν)επεσχετοεπι·ε·σχ·ετο
Pl1stεπεσχομενεπι·ε·σχ·ομενεπεσχομεθαεπι·ε·σχ·ομεθα
2ndεπεσχετεεπι·ε·σχ·ετεεπεσχεσθεεπι·ε·σχ·εσθε
3rdεπεσχον[LXX], επεσχοσανεπι·ε·σχ·ον, επι·ε·σχ·οσαν altεπεσχοντοεπι·ε·σχ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπισχω[LXX]επι·σχ·ωεπισχωμαιεπι·σχ·ωμαι
2ndεπισχῃς[LXX]επι·σχ·ῃςεπισχῃεπι·σχ·ῃ
3rdεπισχῃεπι·σχ·ῃεπισχηταιεπι·σχ·ηται
Pl1stεπισχωμεν[LXX]επι·σχ·ωμενεπισχωμεθαεπι·σχ·ωμεθα
2ndεπισχητεεπι·σχ·ητεεπισχησθεεπι·σχ·ησθε
3rdεπισχωσιν, επισχωσιεπι·σχ·ωσι(ν)επισχωνταιεπι·σχ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπισχοιμιεπι·σχ·οιμιεπισχοιμηνεπι·σχ·οιμην
2ndεπισχοιςεπι·σχ·οιςεπισχοιοεπι·σχ·οιο
3rdεπισχοιεπι·σχ·οιεπισχοιτοεπι·σχ·οιτο
Pl1stεπισχοιμενεπι·σχ·οιμενεπισχοιμεθαεπι·σχ·οιμεθα
2ndεπισχοιτεεπι·σχ·οιτεεπισχοισθεεπι·σχ·οισθε
3rdεπισχοιεν, επισχοισανεπι·σχ·οιεν, επι·σχ·οισαν altεπισχοιντοεπι·σχ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπισχεεπι·σχ·εεπισχουεπι·σχ·ου
3rdεπισχετωεπι·σχ·ετωεπισχεσθωεπι·σχ·εσθω
Pl1st
2ndεπισχετεεπι·σχ·ετεεπισχεσθεεπι·σχ·εσθε
3rdεπισχετωσαν, επισχοντωνεπι·σχ·ετωσαν, επι·σχ·οντων classicalεπισχεσθωσαν, επισχεσθωνεπι·σχ·εσθωσαν, επι·σχ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπισχεθι, επισχες[LXX]επι·σχε·θι, επι·σχε·ςεπισχεσοεπι·σχε·σο
3rdεπισχετωεπι·σχε·τωεπισχεσθωεπι·σχε·σθω
Pl1st
2ndεπισχετεεπι·σχε·τεεπισχεσθεεπι·σχε·σθε
3rdεπισχετωσαν, επισχεντωνεπι·σχε·τωσαν, επι·σχε·ντων classicalεπισχεσθωσαν, επισχεσθωνεπι·σχε·σθωσαν, επι·σχε·σθων classical

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επισχειν​επι·σχ·ειν​επισχεσθαι​επι·σχ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπισχουσαεπισχονεπι·σχ·ουσ·αεπι·σχ·ο[υ]ν[τ]
Nomεπισχων[LXX]επι·σχ·ο[υ]ν[τ]·^
Accεπισχουσανεπισχονταεπι·σχ·ουσ·ανεπι·σχ·ο[υ]ντ·α
Datεπισχουσῃεπισχοντιεπι·σχ·ουσ·ῃεπι·σχ·ο[υ]ντ·ι
Genεπισχουσηςεπισχοντοςεπι·σχ·ουσ·ηςεπι·σχ·ο[υ]ντ·ος
PlVocεπισχουσαιεπισχοντεςεπισχονταεπι·σχ·ουσ·αιεπι·σχ·ο[υ]ντ·εςεπι·σχ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεπισχουσαςεπισχονταςεπι·σχ·ουσ·αςεπι·σχ·ο[υ]ντ·ας
Datεπισχουσαιςεπισχουσι, επισχουσινεπι·σχ·ουσ·αιςεπι·σχ·ου[ντ]·σι(ν)
Genεπισχουσωνεπισχοντωνεπι·σχ·ουσ·ωνεπι·σχ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπισχομενηεπισχομενεεπι·σχ·ομεν·ηεπι·σχ·ομεν·ε
Nomεπισχομενοςεπι·σχ·ομεν·ος
Accεπισχομενηνεπισχομενονεπι·σχ·ομεν·ηνεπι·σχ·ομεν·ον
Datεπισχομενῃεπισχομενῳεπι·σχ·ομεν·ῃεπι·σχ·ομεν·ῳ
Genεπισχομενηςεπισχομενουεπι·σχ·ομεν·ηςεπι·σχ·ομεν·ου
PlVocεπισχομεναιεπισχομενοιεπισχομεναεπι·σχ·ομεν·αιεπι·σχ·ομεν·οιεπι·σχ·ομεν·α
Nom
Accεπισχομεναςεπισχομενουςεπι·σχ·ομεν·αςεπι·σχ·ομεν·ους
Datεπισχομεναιςεπισχομενοιςεπι·σχ·ομεν·αιςεπι·σχ·ομεν·οις
Genεπισχομενωνεπισχομενωνεπι·σχ·ομεν·ωνεπι·σχ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 21-Nov-2019 14:24:45 EST