επιστρεφω • EPISTREFW • epistrephō

Search: επεστρεψαν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επεστρεψανἐπιστρέφωεπι·ε·στρεφ·σαν1aor act ind 3rd pl

ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιστρεφωεπι·στρεφ·ωεπιστρεφομαιεπι·στρεφ·ομαι
2ndεπιστρεφεις[LXX]επι·στρεφ·ειςεπιστρεφῃ[LXX], επιστρεφει[LXX], επιστρεφεσαιεπι·στρεφ·ῃ, επι·στρεφ·ει classical, επι·στρεφ·εσαι alt
3rdεπιστρεφει[LXX]επι·στρεφ·ειεπιστρεφεταιεπι·στρεφ·εται
Pl1stεπιστρεφομεν[LXX]επι·στρεφ·ομενεπιστρεφομεθαεπι·στρεφ·ομεθα
2ndεπιστρεφετε[GNT][LXX]επι·στρεφ·ετεεπιστρεφεσθεεπι·στρεφ·εσθε
3rdεπιστρεφουσιν[GNT][LXX], επιστρεφουσιεπι·στρεφ·ουσι(ν), επι·στρεφ·ουσι(ν)επιστρεφονται[LXX]επι·στρεφ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιστρεφωεπι·στρεφ·ωεπιστρεφωμαιεπι·στρεφ·ωμαι
2ndεπιστρεφῃςεπι·στρεφ·ῃςεπιστρεφῃ[LXX]επι·στρεφ·ῃ
3rdεπιστρεφῃ[LXX]επι·στρεφ·ῃεπιστρεφηταιεπι·στρεφ·ηται
Pl1stεπιστρεφωμενεπι·στρεφ·ωμενεπιστρεφωμεθαεπι·στρεφ·ωμεθα
2ndεπιστρεφητεεπι·στρεφ·ητεεπιστρεφησθεεπι·στρεφ·ησθε
3rdεπιστρεφωσιν, επιστρεφωσιεπι·στρεφ·ωσι(ν)επιστρεφωνταιεπι·στρεφ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιστρεφοιμιεπι·στρεφ·οιμιεπιστρεφοιμηνεπι·στρεφ·οιμην
2ndεπιστρεφοιςεπι·στρεφ·οιςεπιστρεφοιοεπι·στρεφ·οιο
3rdεπιστρεφοιεπι·στρεφ·οιεπιστρεφοιτοεπι·στρεφ·οιτο
Pl1stεπιστρεφοιμενεπι·στρεφ·οιμενεπιστρεφοιμεθαεπι·στρεφ·οιμεθα
2ndεπιστρεφοιτεεπι·στρεφ·οιτεεπιστρεφοισθεεπι·στρεφ·οισθε
3rdεπιστρεφοιεν, επιστρεφοισανεπι·στρεφ·οιεν, επι·στρεφ·οισαν altεπιστρεφοιντοεπι·στρεφ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπιστρεφε[LXX]επι·στρεφ·εεπιστρεφου[LXX]επι·στρεφ·ου
3rdεπιστρεφετω[LXX]επι·στρεφ·ετωεπιστρεφεσθωεπι·στρεφ·εσθω
Pl1st
2ndεπιστρεφετε[GNT][LXX]επι·στρεφ·ετεεπιστρεφεσθεεπι·στρεφ·εσθε
3rdεπιστρεφετωσαν, επιστρεφοντωνεπι·στρεφ·ετωσαν, επι·στρεφ·οντων classicalεπιστρεφεσθωσαν, επιστρεφεσθωνεπι·στρεφ·εσθωσαν, επι·στρεφ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιστρεφειν[GNT][LXX]​επι·στρεφ·εινεπιστρεφεσθαι​επι·στρεφ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιστρεφουσα[LXX]επιστρεφον[LXX]επι·στρεφ·ουσ·αεπι·στρεφ·ο[υ]ν[τ]
Nomεπιστρεφων[LXX]επι·στρεφ·ο[υ]ν[τ]·^
Accεπιστρεφουσανεπιστρεφοντα[LXX]επι·στρεφ·ουσ·ανεπι·στρεφ·ο[υ]ντ·α
Datεπιστρεφουσῃ[LXX]επιστρεφοντιεπι·στρεφ·ουσ·ῃεπι·στρεφ·ο[υ]ντ·ι
Genεπιστρεφουσηςεπιστρεφοντος[LXX]επι·στρεφ·ουσ·ηςεπι·στρεφ·ο[υ]ντ·ος
PlVocεπιστρεφουσαιεπιστρεφοντες[LXX]επιστρεφοντα[LXX]επι·στρεφ·ουσ·αιεπι·στρεφ·ο[υ]ντ·εςεπι·στρεφ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεπιστρεφουσαςεπιστρεφοντας[LXX]επι·στρεφ·ουσ·αςεπι·στρεφ·ο[υ]ντ·ας
Datεπιστρεφουσαιςεπιστρεφουσι, επιστρεφουσιν[GNT][LXX]επι·στρεφ·ουσ·αιςεπι·στρεφ·ου[ντ]·σι(ν), επι·στρεφ·ου[ντ]·σι(ν)
Genεπιστρεφουσωνεπιστρεφοντωνεπι·στρεφ·ουσ·ωνεπι·στρεφ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιστρεφομενηεπιστρεφομενεεπι·στρεφ·ομεν·ηεπι·στρεφ·ομεν·ε
Nomεπιστρεφομενοςεπι·στρεφ·ομεν·ος
Accεπιστρεφομενηνεπιστρεφομενονεπι·στρεφ·ομεν·ηνεπι·στρεφ·ομεν·ον
Datεπιστρεφομενῃεπιστρεφομενῳεπι·στρεφ·ομεν·ῃεπι·στρεφ·ομεν·ῳ
Genεπιστρεφομενηςεπιστρεφομενουεπι·στρεφ·ομεν·ηςεπι·στρεφ·ομεν·ου
PlVocεπιστρεφομεναιεπιστρεφομενοιεπιστρεφομεναεπι·στρεφ·ομεν·αιεπι·στρεφ·ομεν·οιεπι·στρεφ·ομεν·α
Nom
Accεπιστρεφομεναςεπιστρεφομενουςεπι·στρεφ·ομεν·αςεπι·στρεφ·ομεν·ους
Datεπιστρεφομεναιςεπιστρεφομενοιςεπι·στρεφ·ομεν·αιςεπι·στρεφ·ομεν·οις
Genεπιστρεφομενωνεπιστρεφομενωνεπι·στρεφ·ομεν·ωνεπι·στρεφ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεστρεφον[LXX]επι·ε·στρεφ·ονεπεστρεφομηνεπι·ε·στρεφ·ομην
2ndεπεστρεφεςεπι·ε·στρεφ·εςεπεστρεφουεπι·ε·στρεφ·ου
3rdεπεστρεφεν[LXX], επεστρεφεεπι·ε·στρεφ·ε(ν), επι·ε·στρεφ·ε(ν)επεστρεφετοεπι·ε·στρεφ·ετο
Pl1stεπεστρεφομενεπι·ε·στρεφ·ομενεπεστρεφομεθαεπι·ε·στρεφ·ομεθα
2ndεπεστρεφετεεπι·ε·στρεφ·ετεεπεστρεφεσθεεπι·ε·στρεφ·εσθε
3rdεπεστρεφον[LXX], επεστρεφοσανεπι·ε·στρεφ·ον, επι·ε·στρεφ·οσαν altεπεστρεφοντο[LXX]επι·ε·στρεφ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιστρεψω[GNT][LXX]επι·στρεφ·σωεπιστρεψομαιεπι·στρεφ·σομαι
2ndεπιστρεψεις[LXX]επι·στρεφ·σειςεπιστρεψῃ[GNT][LXX], επιστρεψει[GNT][LXX], επιστρεψεσαιεπι·στρεφ·σῃ, επι·στρεφ·σει classical, επι·στρεφ·σεσαι alt
3rdεπιστρεψει[GNT][LXX]επι·στρεφ·σειεπιστρεψεταιεπι·στρεφ·σεται
Pl1stεπιστρεψομεν[LXX]επι·στρεφ·σομενεπιστρεψομεθαεπι·στρεφ·σομεθα
2ndεπιστρεψετεεπι·στρεφ·σετεεπιστρεψεσθεεπι·στρεφ·σεσθε
3rdεπιστρεψουσιν[LXX], επιστρεψουσιεπι·στρεφ·σουσι(ν), επι·στρεφ·σουσι(ν)επιστρεψονταιεπι·στρεφ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιστρεψοιμιεπι·στρεφ·σοιμιεπιστρεψοιμηνεπι·στρεφ·σοιμην
2ndεπιστρεψοιςεπι·στρεφ·σοιςεπιστρεψοιοεπι·στρεφ·σοιο
3rdεπιστρεψοιεπι·στρεφ·σοιεπιστρεψοιτοεπι·στρεφ·σοιτο
Pl1stεπιστρεψοιμενεπι·στρεφ·σοιμενεπιστρεψοιμεθαεπι·στρεφ·σοιμεθα
2ndεπιστρεψοιτεεπι·στρεφ·σοιτεεπιστρεψοισθεεπι·στρεφ·σοισθε
3rdεπιστρεψοιενεπι·στρεφ·σοιενεπιστρεψοιντοεπι·στρεφ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιστρεψειν​επι·στρεφ·σειν​επιστρεψεσθαι​επι·στρεφ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιστρεψουσαεπιστρεψον[LXX]επι·στρεφ·σουσ·αεπι·στρεφ·σο[υ]ν[τ]
Nomεπιστρεψωνεπι·στρεφ·σο[υ]ν[τ]·^
Accεπιστρεψουσανεπιστρεψονταεπι·στρεφ·σουσ·ανεπι·στρεφ·σο[υ]ντ·α
Datεπιστρεψουσῃεπιστρεψοντιεπι·στρεφ·σουσ·ῃεπι·στρεφ·σο[υ]ντ·ι
Genεπιστρεψουσηςεπιστρεψοντοςεπι·στρεφ·σουσ·ηςεπι·στρεφ·σο[υ]ντ·ος
PlVocεπιστρεψουσαιεπιστρεψοντεςεπιστρεψονταεπι·στρεφ·σουσ·αιεπι·στρεφ·σο[υ]ντ·εςεπι·στρεφ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accεπιστρεψουσαςεπιστρεψονταςεπι·στρεφ·σουσ·αςεπι·στρεφ·σο[υ]ντ·ας
Datεπιστρεψουσαιςεπιστρεψουσι, επιστρεψουσιν[LXX]επι·στρεφ·σουσ·αιςεπι·στρεφ·σου[ντ]·σι(ν), επι·στρεφ·σου[ντ]·σι(ν)
Genεπιστρεψουσωνεπιστρεψοντωνεπι·στρεφ·σουσ·ωνεπι·στρεφ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιστρεψομενηεπιστρεψομενεεπι·στρεφ·σομεν·ηεπι·στρεφ·σομεν·ε
Nomεπιστρεψομενοςεπι·στρεφ·σομεν·ος
Accεπιστρεψομενηνεπιστρεψομενονεπι·στρεφ·σομεν·ηνεπι·στρεφ·σομεν·ον
Datεπιστρεψομενῃεπιστρεψομενῳεπι·στρεφ·σομεν·ῃεπι·στρεφ·σομεν·ῳ
Genεπιστρεψομενηςεπιστρεψομενουεπι·στρεφ·σομεν·ηςεπι·στρεφ·σομεν·ου
PlVocεπιστρεψομεναιεπιστρεψομενοιεπιστρεψομεναεπι·στρεφ·σομεν·αιεπι·στρεφ·σομεν·οιεπι·στρεφ·σομεν·α
Nom
Accεπιστρεψομεναςεπιστρεψομενουςεπι·στρεφ·σομεν·αςεπι·στρεφ·σομεν·ους
Datεπιστρεψομεναιςεπιστρεψομενοιςεπι·στρεφ·σομεν·αιςεπι·στρεφ·σομεν·οις
Genεπιστρεψομενωνεπιστρεψομενωνεπι·στρεφ·σομεν·ωνεπι·στρεφ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεστρεψα[GNT][LXX]επι·ε·στρεφ·σαεπεστρεψαμηνεπι·ε·στρεφ·σαμην
2ndεπεστρεψας[LXX]επι·ε·στρεφ·σαςεπεστρεψωεπι·ε·στρεφ·σω
3rdεπεστρεψεν[GNT][LXX], επεστρεψεεπι·ε·στρεφ·σε(ν), επι·ε·στρεφ·σε(ν)επεστρεψατοεπι·ε·στρεφ·σατο
Pl1stεπεστρεψαμεν[LXX]επι·ε·στρεφ·σαμενεπεστρεψαμεθαεπι·ε·στρεφ·σαμεθα
2ndεπεστρεψατε[GNT][LXX]επι·ε·στρεφ·σατεεπεστρεψασθεεπι·ε·στρεφ·σασθε
3rdεπεστρεψαν[GNT][LXX]επι·ε·στρεφ·σανεπεστρεψαντοεπι·ε·στρεφ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιστρεψω[GNT][LXX]επι·στρεφ·σωεπιστρεψωμαιεπι·στρεφ·σωμαι
2ndεπιστρεψῃς[LXX]επι·στρεφ·σῃςεπιστρεψῃ[GNT][LXX]επι·στρεφ·σῃ
3rdεπιστρεψῃ[GNT][LXX]επι·στρεφ·σῃεπιστρεψηταιεπι·στρεφ·σηται
Pl1stεπιστρεψωμεν[LXX]επι·στρεφ·σωμενεπιστρεψωμεθαεπι·στρεφ·σωμεθα
2ndεπιστρεψητε[LXX]επι·στρεφ·σητεεπιστρεψησθεεπι·στρεφ·σησθε
3rdεπιστρεψωσιν[GNT][LXX], επιστρεψωσιεπι·στρεφ·σωσι(ν), επι·στρεφ·σωσι(ν)επιστρεψωνταιεπι·στρεφ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιστρεψαιμιεπι·στρεφ·σαιμιεπιστρεψαιμηνεπι·στρεφ·σαιμην
2ndεπιστρεψαις, επιστρεψειαςεπι·στρεφ·σαις, επι·στρεφ·σειας classicalεπιστρεψαιοεπι·στρεφ·σαιο
3rdεπιστρεψαι[GNT][LXX], επιστρεψειεεπι·στρεφ·σαι, επι·στρεφ·σειε classicalεπιστρεψαιτοεπι·στρεφ·σαιτο
Pl1stεπιστρεψαιμενεπι·στρεφ·σαιμενεπιστρεψαιμεθαεπι·στρεφ·σαιμεθα
2ndεπιστρεψαιτεεπι·στρεφ·σαιτεεπιστρεψαισθεεπι·στρεφ·σαισθε
3rdεπιστρεψαιεν, επιστρεψαισαν, επιστρεψειαν, επιστρεψειενεπι·στρεφ·σαιεν, επι·στρεφ·σαισαν alt, επι·στρεφ·σειαν classical, επι·στρεφ·σειεν classicalεπιστρεψαιντοεπι·στρεφ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπιστρεψον[LXX]επι·στρεφ·σονεπιστρεψαι[GNT][LXX]επι·στρεφ·σαι
3rdεπιστρεψατω[GNT][LXX]επι·στρεφ·σατωεπιστρεψασθωεπι·στρεφ·σασθω
Pl1st
2ndεπιστρεψατε[GNT][LXX]επι·στρεφ·σατεεπιστρεψασθεεπι·στρεφ·σασθε
3rdεπιστρεψατωσαν[LXX], επιστρεψαντωνεπι·στρεφ·σατωσαν, επι·στρεφ·σαντων classicalεπιστρεψασθωσαν, επιστρεψασθωνεπι·στρεφ·σασθωσαν, επι·στρεφ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιστρεψαι[GNT][LXX]​επι·στρεφ·σαιεπιστρεψασθαι​επι·στρεφ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιστρεψασαεπιστρεψας[GNT][LXX]επιστρεψανεπι·στρεφ·σασ·αεπι·στρεφ·σα[ντ]·ςεπι·στρεφ·σαν[τ]
Nom
Accεπιστρεψασανεπιστρεψαντα[LXX]επι·στρεφ·σασ·ανεπι·στρεφ·σαντ·α
Datεπιστρεψασῃεπιστρεψαντιεπι·στρεφ·σασ·ῃεπι·στρεφ·σαντ·ι
Genεπιστρεψασηςεπιστρεψαντος[LXX]επι·στρεφ·σασ·ηςεπι·στρεφ·σαντ·ος
PlVocεπιστρεψασαιεπιστρεψαντες[GNT][LXX]επιστρεψαντα[LXX]επι·στρεφ·σασ·αιεπι·στρεφ·σαντ·εςεπι·στρεφ·σαντ·α
Nom
Accεπιστρεψασαςεπιστρεψανταςεπι·στρεφ·σασ·αςεπι·στρεφ·σαντ·ας
Datεπιστρεψασαιςεπιστρεψασι, επιστρεψασινεπι·στρεφ·σασ·αιςεπι·στρεφ·σα[ντ]·σι(ν)
Genεπιστρεψασωνεπιστρεψαντωνεπι·στρεφ·σασ·ωνεπι·στρεφ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιστρεψαμενηεπιστρεψαμενεεπι·στρεφ·σαμεν·ηεπι·στρεφ·σαμεν·ε
Nomεπιστρεψαμενοςεπι·στρεφ·σαμεν·ος
Accεπιστρεψαμενηνεπιστρεψαμενονεπι·στρεφ·σαμεν·ηνεπι·στρεφ·σαμεν·ον
Datεπιστρεψαμενῃεπιστρεψαμενῳεπι·στρεφ·σαμεν·ῃεπι·στρεφ·σαμεν·ῳ
Genεπιστρεψαμενηςεπιστρεψαμενουεπι·στρεφ·σαμεν·ηςεπι·στρεφ·σαμεν·ου
PlVocεπιστρεψαμεναιεπιστρεψαμενοιεπιστρεψαμεναεπι·στρεφ·σαμεν·αιεπι·στρεφ·σαμεν·οιεπι·στρεφ·σαμεν·α
Nom
Accεπιστρεψαμεναςεπιστρεψαμενουςεπι·στρεφ·σαμεν·αςεπι·στρεφ·σαμεν·ους
Datεπιστρεψαμεναιςεπιστρεψαμενοιςεπι·στρεφ·σαμεν·αιςεπι·στρεφ·σαμεν·οις
Genεπιστρεψαμενωνεπιστρεψαμενωνεπι·στρεφ·σαμεν·ωνεπι·στρεφ·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπεστραφηνεπι·ε·στραφ·[θ]ην
2ndεπεστραφηςεπι·ε·στραφ·[θ]ης
3rdεπεστραφη[LXX]επι·ε·στραφ·[θ]η
Pl1stεπεστραφημενεπι·ε·στραφ·[θ]ημεν
2ndεπεστραφητε[GNT]επι·ε·στραφ·[θ]ητε
3rdεπεστραφησαν[LXX]επι·ε·στραφ·[θ]ησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεπιστραφησομαι[LXX]επι·στραφ·[θ]ησομαι
2ndεπιστραφησῃ[LXX], επιστραφησειεπι·στραφ·[θ]ησῃ, επι·στραφ·[θ]ησει classical
3rdεπιστραφησεται[LXX]επι·στραφ·[θ]ησεται
Pl1stεπιστραφησομεθα[LXX]επι·στραφ·[θ]ησομεθα
2ndεπιστραφησεσθε[LXX]επι·στραφ·[θ]ησεσθε
3rdεπιστραφησονται[LXX]επι·στραφ·[θ]ησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπιστραφωεπι·στραφ·[θ]ω
2ndεπιστραφῃς[LXX]επι·στραφ·[θ]ῃς
3rdεπιστραφῃ[LXX]επι·στραφ·[θ]ῃ
Pl1stεπιστραφωμενεπι·στραφ·[θ]ωμεν
2ndεπιστραφητε[LXX]επι·στραφ·[θ]ητε
3rdεπιστραφωσιν[GNT], επιστραφωσιεπι·στραφ·[θ]ωσι(ν), επι·στραφ·[θ]ωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπιστραφειηνεπι·στραφ·[θ]ειην
2ndεπιστραφειηςεπι·στραφ·[θ]ειης
3rdεπιστραφειηεπι·στραφ·[θ]ειη
Pl1stεπιστραφειημεν, επιστραφειμενεπι·στραφ·[θ]ειημεν, επι·στραφ·[θ]ειμεν classical
2ndεπιστραφειητε, επιστραφειτεεπι·στραφ·[θ]ειητε, επι·στραφ·[θ]ειτε classical
3rdεπιστραφειησαν, επιστραφειενεπι·στραφ·[θ]ειησαν, επι·στραφ·[θ]ειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεπιστραφησοιμηνεπι·στραφ·[θ]ησοιμην
2ndεπιστραφησοιοεπι·στραφ·[θ]ησοιο
3rdεπιστραφησοιτοεπι·στραφ·[θ]ησοιτο
Pl1stεπιστραφησοιμεθαεπι·στραφ·[θ]ησοιμεθα
2ndεπιστραφησοισθεεπι·στραφ·[θ]ησοισθε
3rdεπιστραφησοιντοεπι·στραφ·[θ]ησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπιστραφητι[LXX]επι·στραφ·[θ]ητι > irreg. επιστραφητι (for επιστραφηθι)
3rdεπιστραφητω[GNT][LXX]επι·στραφ·[θ]ητω
Pl1st
2ndεπιστραφητε[LXX]επι·στραφ·[θ]ητε
3rdεπιστραφητωσαν, επιστραφεντωνεπι·στραφ·[θ]ητωσαν, επι·στραφ·[θ]εντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
επιστραφηναι[LXX]​επι·στραφ·[θ]ηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
επιστραφησεσθαι​επι·στραφ·[θ]ησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιστραφεισαεπιστραφεις[GNT][LXX]επιστραφενεπι·στραφ·[θ]εισ·αεπι·στραφ·[θ]ει[ντ]·ςεπι·στραφ·[θ]ε[ι]ν[τ]
Nom
Accεπιστραφεισανεπιστραφενταεπι·στραφ·[θ]εισ·ανεπι·στραφ·[θ]ε[ι]ντ·α
Datεπιστραφεισῃεπιστραφεντιεπι·στραφ·[θ]εισ·ῃεπι·στραφ·[θ]ε[ι]ντ·ι
Genεπιστραφεισηςεπιστραφεντοςεπι·στραφ·[θ]εισ·ηςεπι·στραφ·[θ]ε[ι]ντ·ος
PlVocεπιστραφεισαιεπιστραφεντες[LXX]επιστραφενταεπι·στραφ·[θ]εισ·αιεπι·στραφ·[θ]ε[ι]ντ·εςεπι·στραφ·[θ]ε[ι]ντ·α
Nom
Accεπιστραφεισαςεπιστραφενταςεπι·στραφ·[θ]εισ·αςεπι·στραφ·[θ]ε[ι]ντ·ας
Datεπιστραφεισαιςεπιστραφεισι, επιστραφεισινεπι·στραφ·[θ]εισ·αιςεπι·στραφ·[θ]ει[ντ]·σι(ν)
Genεπιστραφεισωνεπιστραφεντωνεπι·στραφ·[θ]εισ·ωνεπι·στραφ·[θ]ε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιστραφησομενηεπιστραφησομενεεπι·στραφ·[θ]ησομεν·ηεπι·στραφ·[θ]ησομεν·ε
Nomεπιστραφησομενοςεπι·στραφ·[θ]ησομεν·ος
Accεπιστραφησομενηνεπιστραφησομενονεπι·στραφ·[θ]ησομεν·ηνεπι·στραφ·[θ]ησομεν·ον
Datεπιστραφησομενῃεπιστραφησομενῳεπι·στραφ·[θ]ησομεν·ῃεπι·στραφ·[θ]ησομεν·ῳ
Genεπιστραφησομενηςεπιστραφησομενουεπι·στραφ·[θ]ησομεν·ηςεπι·στραφ·[θ]ησομεν·ου
PlVocεπιστραφησομεναιεπιστραφησομενοιεπιστραφησομεναεπι·στραφ·[θ]ησομεν·αιεπι·στραφ·[θ]ησομεν·οιεπι·στραφ·[θ]ησομεν·α
Nom
Accεπιστραφησομεναςεπιστραφησομενουςεπι·στραφ·[θ]ησομεν·αςεπι·στραφ·[θ]ησομεν·ους
Datεπιστραφησομεναιςεπιστραφησομενοιςεπι·στραφ·[θ]ησομεν·αιςεπι·στραφ·[θ]ησομεν·οις
Genεπιστραφησομενωνεπιστραφησομενωνεπι·στραφ·[θ]ησομεν·ωνεπι·στραφ·[θ]ησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 16-Jan-2021 08:52:41 EST