πενθεω • PENQEW • pentheō

Search: επενθει

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επενθειπενθέωε·πενθ(ε)·εimpf act ind 3rd sg

πενθέω (πενθ(ε)-, πενθη·σ-, πενθη·σ-, -, -, πενθη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπενθωπενθ(ε)·ωπενθουμαιπενθ(ε)·ομαι
2ndπενθεις[LXX]πενθ(ε)·ειςπενθῃ, πενθει[LXX], πενθεισαιπενθ(ε)·ῃ, πενθ(ε)·ει classical, πενθ(ε)·εσαι alt
3rdπενθει[LXX]πενθ(ε)·ειπενθειταιπενθ(ε)·εται
Pl1stπενθουμενπενθ(ε)·ομενπενθουμεθαπενθ(ε)·ομεθα
2ndπενθειτε[LXX]πενθ(ε)·ετεπενθεισθεπενθ(ε)·εσθε
3rdπενθουσιν[GNT][LXX], πενθουσιπενθ(ε)·ουσι(ν), πενθ(ε)·ουσι(ν)πενθουνταιπενθ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπενθωπενθ(ε)·ωπενθωμαιπενθ(ε)·ωμαι
2ndπενθῃςπενθ(ε)·ῃςπενθῃπενθ(ε)·ῃ
3rdπενθῃπενθ(ε)·ῃπενθηταιπενθ(ε)·ηται
Pl1stπενθωμενπενθ(ε)·ωμενπενθωμεθαπενθ(ε)·ωμεθα
2ndπενθητεπενθ(ε)·ητεπενθησθεπενθ(ε)·ησθε
3rdπενθωσιν, πενθωσιπενθ(ε)·ωσι(ν)πενθωνταιπενθ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπενθοιμιπενθ(ε)·οιμιπενθοιμηνπενθ(ε)·οιμην
2ndπενθοιςπενθ(ε)·οιςπενθοιοπενθ(ε)·οιο
3rdπενθοιπενθ(ε)·οιπενθοιτοπενθ(ε)·οιτο
Pl1stπενθοιμενπενθ(ε)·οιμενπενθοιμεθαπενθ(ε)·οιμεθα
2ndπενθοιτεπενθ(ε)·οιτεπενθοισθεπενθ(ε)·οισθε
3rdπενθοιεν, πενθοισανπενθ(ε)·οιεν, πενθ(ε)·οισαν altπενθοιντοπενθ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπενθει[LXX]πενθ(ε)·επενθουπενθ(ε)·ου
3rdπενθειτω[LXX]πενθ(ε)·ετωπενθεισθωπενθ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndπενθειτε[LXX]πενθ(ε)·ετεπενθεισθεπενθ(ε)·εσθε
3rdπενθειτωσαν, πενθουντων[LXX]πενθ(ε)·ετωσαν, πενθ(ε)·οντων classicalπενθεισθωσαν, πενθεισθωνπενθ(ε)·εσθωσαν, πενθ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πενθειν[GNT]​πενθ(ε)·εινπενθεισθαι​πενθ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπενθουσα[LXX]πενθουνπενθ(ε)·ουσ·απενθ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomπενθων[LXX]πενθ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accπενθουσανπενθουνταπενθ(ε)·ουσ·ανπενθ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datπενθουσῃπενθουντιπενθ(ε)·ουσ·ῃπενθ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genπενθουσηςπενθουντος[LXX]πενθ(ε)·ουσ·ηςπενθ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocπενθουσαιπενθουντες[GNT]πενθουνταπενθ(ε)·ουσ·αιπενθ(ε)·ο[υ]ντ·εςπενθ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπενθουσαςπενθουντας[LXX]πενθ(ε)·ουσ·αςπενθ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datπενθουσαιςπενθουσι, πενθουσιν[GNT][LXX]πενθ(ε)·ουσ·αιςπενθ(ε)·ου[ντ]·σι(ν), πενθ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genπενθουσωνπενθουντων[LXX]πενθ(ε)·ουσ·ωνπενθ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπενθουμενηπενθουμενεπενθ(ε)·ομεν·ηπενθ(ε)·ομεν·ε
Nomπενθουμενοςπενθ(ε)·ομεν·ος
Accπενθουμενηνπενθουμενονπενθ(ε)·ομεν·ηνπενθ(ε)·ομεν·ον
Datπενθουμενῃπενθουμενῳπενθ(ε)·ομεν·ῃπενθ(ε)·ομεν·ῳ
Genπενθουμενηςπενθουμενουπενθ(ε)·ομεν·ηςπενθ(ε)·ομεν·ου
PlVocπενθουμεναιπενθουμενοιπενθουμεναπενθ(ε)·ομεν·αιπενθ(ε)·ομεν·οιπενθ(ε)·ομεν·α
Nom
Accπενθουμεναςπενθουμενουςπενθ(ε)·ομεν·αςπενθ(ε)·ομεν·ους
Datπενθουμεναιςπενθουμενοιςπενθ(ε)·ομεν·αιςπενθ(ε)·ομεν·οις
Genπενθουμενωνπενθουμενωνπενθ(ε)·ομεν·ωνπενθ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπενθουν[LXX]ε·πενθ(ε)·ονεπενθουμηνε·πενθ(ε)·ομην
2ndεπενθειςε·πενθ(ε)·εςεπενθουε·πενθ(ε)·ου
3rdεπενθει[LXX]ε·πενθ(ε)·εεπενθειτοε·πενθ(ε)·ετο
Pl1stεπενθουμενε·πενθ(ε)·ομενεπενθουμεθαε·πενθ(ε)·ομεθα
2ndεπενθειτεε·πενθ(ε)·ετεεπενθεισθεε·πενθ(ε)·εσθε
3rdεπενθουν[LXX], επενθουσανε·πενθ(ε)·ον, ε·πενθ(ε)·οσαν altεπενθουντοε·πενθ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπενθησω[GNT]πενθη·σωπενθησομαιπενθη·σομαι
2ndπενθησειςπενθη·σειςπενθησῃ, πενθησει[LXX], πενθησεσαιπενθη·σῃ, πενθη·σει classical, πενθη·σεσαι alt
3rdπενθησει[LXX]πενθη·σειπενθησεταιπενθη·σεται
Pl1stπενθησομενπενθη·σομενπενθησομεθαπενθη·σομεθα
2ndπενθησετε[GNT]πενθη·σετεπενθησεσθεπενθη·σεσθε
3rdπενθησουσιν[GNT][LXX], πενθησουσιπενθη·σουσι(ν), πενθη·σουσι(ν)πενθησονταιπενθη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπενθησοιμιπενθη·σοιμιπενθησοιμηνπενθη·σοιμην
2ndπενθησοιςπενθη·σοιςπενθησοιοπενθη·σοιο
3rdπενθησοιπενθη·σοιπενθησοιτοπενθη·σοιτο
Pl1stπενθησοιμενπενθη·σοιμενπενθησοιμεθαπενθη·σοιμεθα
2ndπενθησοιτεπενθη·σοιτεπενθησοισθεπενθη·σοισθε
3rdπενθησοιενπενθη·σοιενπενθησοιντοπενθη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πενθησειν​πενθη·σειν​πενθησεσθαι​πενθη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπενθησουσαπενθησον[LXX]πενθη·σουσ·απενθη·σο[υ]ν[τ]
Nomπενθησωνπενθη·σο[υ]ν[τ]·^
Accπενθησουσανπενθησονταπενθη·σουσ·ανπενθη·σο[υ]ντ·α
Datπενθησουσῃπενθησοντιπενθη·σουσ·ῃπενθη·σο[υ]ντ·ι
Genπενθησουσηςπενθησοντοςπενθη·σουσ·ηςπενθη·σο[υ]ντ·ος
PlVocπενθησουσαιπενθησοντεςπενθησονταπενθη·σουσ·αιπενθη·σο[υ]ντ·εςπενθη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accπενθησουσαςπενθησονταςπενθη·σουσ·αςπενθη·σο[υ]ντ·ας
Datπενθησουσαιςπενθησουσι, πενθησουσιν[GNT][LXX]πενθη·σουσ·αιςπενθη·σου[ντ]·σι(ν), πενθη·σου[ντ]·σι(ν)
Genπενθησουσωνπενθησοντωνπενθη·σουσ·ωνπενθη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπενθησομενηπενθησομενεπενθη·σομεν·ηπενθη·σομεν·ε
Nomπενθησομενοςπενθη·σομεν·ος
Accπενθησομενηνπενθησομενονπενθη·σομεν·ηνπενθη·σομεν·ον
Datπενθησομενῃπενθησομενῳπενθη·σομεν·ῃπενθη·σομεν·ῳ
Genπενθησομενηςπενθησομενουπενθη·σομεν·ηςπενθη·σομεν·ου
PlVocπενθησομεναιπενθησομενοιπενθησομεναπενθη·σομεν·αιπενθη·σομεν·οιπενθη·σομεν·α
Nom
Accπενθησομεναςπενθησομενουςπενθη·σομεν·αςπενθη·σομεν·ους
Datπενθησομεναιςπενθησομενοιςπενθη·σομεν·αιςπενθη·σομεν·οις
Genπενθησομενωνπενθησομενωνπενθη·σομεν·ωνπενθη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπενθησα[LXX]ε·πενθη·σαεπενθησαμηνε·πενθη·σαμην
2ndεπενθησαςε·πενθη·σαςεπενθησωε·πενθη·σω
3rdεπενθησεν[LXX], επενθησεε·πενθη·σε(ν), ε·πενθη·σε(ν)επενθησατοε·πενθη·σατο
Pl1stεπενθησαμενε·πενθη·σαμενεπενθησαμεθαε·πενθη·σαμεθα
2ndεπενθησατε[GNT]ε·πενθη·σατεεπενθησασθεε·πενθη·σασθε
3rdεπενθησαν[LXX]ε·πενθη·σανεπενθησαντοε·πενθη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπενθησω[GNT]πενθη·σωπενθησωμαιπενθη·σωμαι
2ndπενθησῃς[LXX]πενθη·σῃςπενθησῃπενθη·σῃ
3rdπενθησῃπενθη·σῃπενθησηταιπενθη·σηται
Pl1stπενθησωμενπενθη·σωμενπενθησωμεθαπενθη·σωμεθα
2ndπενθησητεπενθη·σητεπενθησησθεπενθη·σησθε
3rdπενθησωσιν, πενθησωσιπενθη·σωσι(ν)πενθησωνταιπενθη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπενθησαιμιπενθη·σαιμιπενθησαιμηνπενθη·σαιμην
2ndπενθησαις, πενθησειαςπενθη·σαις, πενθη·σειας classicalπενθησαιοπενθη·σαιο
3rdπενθησαι[LXX], πενθησειεπενθη·σαι, πενθη·σειε classicalπενθησαιτοπενθη·σαιτο
Pl1stπενθησαιμενπενθη·σαιμενπενθησαιμεθαπενθη·σαιμεθα
2ndπενθησαιτεπενθη·σαιτεπενθησαισθεπενθη·σαισθε
3rdπενθησαιεν, πενθησαισαν, πενθησειαν, πενθησειενπενθη·σαιεν, πενθη·σαισαν alt, πενθη·σειαν classical, πενθη·σειεν classicalπενθησαιντοπενθη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπενθησον[LXX]πενθη·σονπενθησαι[LXX]πενθη·σαι
3rdπενθησατωπενθη·σατωπενθησασθωπενθη·σασθω
Pl1st
2ndπενθησατε[GNT]πενθη·σατεπενθησασθεπενθη·σασθε
3rdπενθησατωσαν, πενθησαντωνπενθη·σατωσαν, πενθη·σαντων classicalπενθησασθωσαν, πενθησασθωνπενθη·σασθωσαν, πενθη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πενθησαι[LXX]​πενθη·σαιπενθησασθαι​πενθη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπενθησασαπενθησαςπενθησανπενθη·σασ·απενθη·σα[ντ]·ςπενθη·σαν[τ]
Nom
Accπενθησασανπενθησανταπενθη·σασ·ανπενθη·σαντ·α
Datπενθησασῃπενθησαντιπενθη·σασ·ῃπενθη·σαντ·ι
Genπενθησασηςπενθησαντοςπενθη·σασ·ηςπενθη·σαντ·ος
PlVocπενθησασαιπενθησαντεςπενθησανταπενθη·σασ·αιπενθη·σαντ·εςπενθη·σαντ·α
Nom
Accπενθησασαςπενθησανταςπενθη·σασ·αςπενθη·σαντ·ας
Datπενθησασαιςπενθησασι, πενθησασινπενθη·σασ·αιςπενθη·σα[ντ]·σι(ν)
Genπενθησασωνπενθησαντωνπενθη·σασ·ωνπενθη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπενθησαμενηπενθησαμενεπενθη·σαμεν·ηπενθη·σαμεν·ε
Nomπενθησαμενοςπενθη·σαμεν·ος
Accπενθησαμενηνπενθησαμενονπενθη·σαμεν·ηνπενθη·σαμεν·ον
Datπενθησαμενῃπενθησαμενῳπενθη·σαμεν·ῃπενθη·σαμεν·ῳ
Genπενθησαμενηςπενθησαμενουπενθη·σαμεν·ηςπενθη·σαμεν·ου
PlVocπενθησαμεναιπενθησαμενοιπενθησαμεναπενθη·σαμεν·αιπενθη·σαμεν·οιπενθη·σαμεν·α
Nom
Accπενθησαμεναςπενθησαμενουςπενθη·σαμεν·αςπενθη·σαμεν·ους
Datπενθησαμεναιςπενθησαμενοιςπενθη·σαμεν·αιςπενθη·σαμεν·οις
Genπενθησαμενωνπενθησαμενωνπενθη·σαμεν·ωνπενθη·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπενθηθηνε·πενθη·θην
2ndεπενθηθηςε·πενθη·θης
3rdεπενθηθηε·πενθη·θη
Pl1stεπενθηθημενε·πενθη·θημεν
2ndεπενθηθητεε·πενθη·θητε
3rdεπενθηθησαν[LXX]ε·πενθη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπενθηθησομαιπενθη·θησομαι
2ndπενθηθησῃ, πενθηθησειπενθη·θησῃ, πενθη·θησει classical
3rdπενθηθησεταιπενθη·θησεται
Pl1stπενθηθησομεθαπενθη·θησομεθα
2ndπενθηθησεσθεπενθη·θησεσθε
3rdπενθηθησονταιπενθη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπενθηθωπενθη·θω
2ndπενθηθῃςπενθη·θῃς
3rdπενθηθῃπενθη·θῃ
Pl1stπενθηθωμενπενθη·θωμεν
2ndπενθηθητεπενθη·θητε
3rdπενθηθωσιν, πενθηθωσιπενθη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπενθηθειηνπενθη·θειην
2ndπενθηθειηςπενθη·θειης
3rdπενθηθειηπενθη·θειη
Pl1stπενθηθειημεν, πενθηθειμενπενθη·θειημεν, πενθη·θειμεν classical
2ndπενθηθειητε, πενθηθειτεπενθη·θειητε, πενθη·θειτε classical
3rdπενθηθειησαν, πενθηθειενπενθη·θειησαν, πενθη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπενθηθησοιμηνπενθη·θησοιμην
2ndπενθηθησοιοπενθη·θησοιο
3rdπενθηθησοιτοπενθη·θησοιτο
Pl1stπενθηθησοιμεθαπενθη·θησοιμεθα
2ndπενθηθησοισθεπενθη·θησοισθε
3rdπενθηθησοιντοπενθη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndπενθηθητιπενθη·θητι
3rdπενθηθητωπενθη·θητω
Pl1st
2ndπενθηθητεπενθη·θητε
3rdπενθηθητωσαν, πενθηθεντωνπενθη·θητωσαν, πενθη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
πενθηθηναι​πενθη·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
πενθηθησεσθαι​πενθη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπενθηθεισαπενθηθειςπενθηθενπενθη·θεισ·απενθη·θει[ντ]·ςπενθη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accπενθηθεισανπενθηθενταπενθη·θεισ·ανπενθη·θε[ι]ντ·α
Datπενθηθεισῃπενθηθεντιπενθη·θεισ·ῃπενθη·θε[ι]ντ·ι
Genπενθηθεισηςπενθηθεντοςπενθη·θεισ·ηςπενθη·θε[ι]ντ·ος
PlVocπενθηθεισαιπενθηθεντεςπενθηθενταπενθη·θεισ·αιπενθη·θε[ι]ντ·εςπενθη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accπενθηθεισαςπενθηθενταςπενθη·θεισ·αςπενθη·θε[ι]ντ·ας
Datπενθηθεισαιςπενθηθεισι, πενθηθεισινπενθη·θεισ·αιςπενθη·θει[ντ]·σι(ν)
Genπενθηθεισωνπενθηθεντωνπενθη·θεισ·ωνπενθη·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπενθηθησομενηπενθηθησομενεπενθη·θησομεν·ηπενθη·θησομεν·ε
Nomπενθηθησομενοςπενθη·θησομεν·ος
Accπενθηθησομενηνπενθηθησομενονπενθη·θησομεν·ηνπενθη·θησομεν·ον
Datπενθηθησομενῃπενθηθησομενῳπενθη·θησομεν·ῃπενθη·θησομεν·ῳ
Genπενθηθησομενηςπενθηθησομενουπενθη·θησομεν·ηςπενθη·θησομεν·ου
PlVocπενθηθησομεναιπενθηθησομενοιπενθηθησομεναπενθη·θησομεν·αιπενθη·θησομεν·οιπενθη·θησομεν·α
Nom
Accπενθηθησομεναςπενθηθησομενουςπενθη·θησομεν·αςπενθη·θησομεν·ους
Datπενθηθησομεναιςπενθηθησομενοιςπενθη·θησομεν·αιςπενθη·θησομεν·οις
Genπενθηθησομενωνπενθηθησομενωνπενθη·θησομεν·ωνπενθη·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 27-Feb-2021 16:42:32 EST