πεμπω • PEMPW • pempō

Search: επεμψαμεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επεμψαμενπέμπωε·πεμπ·σαμεν1aor act ind 1st pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επεμψαμενπέμπωε·πεμπ·σαμεν1aor act ind 1st pl

πέμπω (πεμπ-, πεμψ-, πεμψ-, πεπομφ·[κ]-, -, πεμφ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεμπω[GNT]πεμπ·ωπεμπομαιπεμπ·ομαι
2ndπεμπειςπεμπ·ειςπεμπῃ, πεμπει[GNT][LXX], πεμπεσαιπεμπ·ῃ, πεμπ·ει classical, πεμπ·εσαι alt
3rdπεμπει[GNT][LXX]πεμπ·ειπεμπεταιπεμπ·εται
Pl1stπεμπομενπεμπ·ομενπεμπομεθαπεμπ·ομεθα
2ndπεμπετεπεμπ·ετεπεμπεσθεπεμπ·εσθε
3rdπεμπουσιν, πεμπουσιπεμπ·ουσι(ν)πεμπονταιπεμπ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεμπω[GNT]πεμπ·ωπεμπωμαιπεμπ·ωμαι
2ndπεμπῃςπεμπ·ῃςπεμπῃπεμπ·ῃ
3rdπεμπῃπεμπ·ῃπεμπηταιπεμπ·ηται
Pl1stπεμπωμενπεμπ·ωμενπεμπωμεθαπεμπ·ωμεθα
2ndπεμπητεπεμπ·ητεπεμπησθεπεμπ·ησθε
3rdπεμπωσιν, πεμπωσιπεμπ·ωσι(ν)πεμπωνταιπεμπ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεμποιμιπεμπ·οιμιπεμποιμηνπεμπ·οιμην
2ndπεμποιςπεμπ·οιςπεμποιοπεμπ·οιο
3rdπεμποιπεμπ·οιπεμποιτοπεμπ·οιτο
Pl1stπεμποιμενπεμπ·οιμενπεμποιμεθαπεμπ·οιμεθα
2ndπεμποιτεπεμπ·οιτεπεμποισθεπεμπ·οισθε
3rdπεμποιεν, πεμποισανπεμπ·οιεν, πεμπ·οισαν altπεμποιντοπεμπ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπεμπεπεμπ·επεμπουπεμπ·ου
3rdπεμπετωπεμπ·ετωπεμπεσθωπεμπ·εσθω
Pl1st
2ndπεμπετεπεμπ·ετεπεμπεσθεπεμπ·εσθε
3rdπεμπετωσαν, πεμποντωνπεμπ·ετωσαν, πεμπ·οντων classicalπεμπεσθωσαν, πεμπεσθωνπεμπ·εσθωσαν, πεμπ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πεμπειν[GNT]​πεμπ·εινπεμπεσθαι​πεμπ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεμπουσαπεμπονπεμπ·ουσ·απεμπ·ο[υ]ν[τ]
Nomπεμπωνπεμπ·ο[υ]ν[τ]·^
Accπεμπουσανπεμποντα[GNT]πεμπ·ουσ·ανπεμπ·ο[υ]ντ·α
Datπεμπουσῃπεμποντιπεμπ·ουσ·ῃπεμπ·ο[υ]ντ·ι
Genπεμπουσηςπεμποντοςπεμπ·ουσ·ηςπεμπ·ο[υ]ντ·ος
PlVocπεμπουσαιπεμποντεςπεμποντα[GNT]πεμπ·ουσ·αιπεμπ·ο[υ]ντ·εςπεμπ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπεμπουσαςπεμπονταςπεμπ·ουσ·αςπεμπ·ο[υ]ντ·ας
Datπεμπουσαιςπεμπουσι, πεμπουσινπεμπ·ουσ·αιςπεμπ·ου[ντ]·σι(ν)
Genπεμπουσωνπεμποντωνπεμπ·ουσ·ωνπεμπ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεμπομενηπεμπομενεπεμπ·ομεν·ηπεμπ·ομεν·ε
Nomπεμπομενοςπεμπ·ομεν·ος
Accπεμπομενηνπεμπομενονπεμπ·ομεν·ηνπεμπ·ομεν·ον
Datπεμπομενῃπεμπομενῳπεμπ·ομεν·ῃπεμπ·ομεν·ῳ
Genπεμπομενηςπεμπομενουπεμπ·ομεν·ηςπεμπ·ομεν·ου
PlVocπεμπομεναιπεμπομενοιπεμπομεναπεμπ·ομεν·αιπεμπ·ομεν·οιπεμπ·ομεν·α
Nom
Accπεμπομεναςπεμπομενουςπεμπ·ομεν·αςπεμπ·ομεν·ους
Datπεμπομεναιςπεμπομενοις[GNT]πεμπ·ομεν·αιςπεμπ·ομεν·οις
Genπεμπομενωνπεμπομενωνπεμπ·ομεν·ωνπεμπ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεμπονε·πεμπ·ονεπεμπομηνε·πεμπ·ομην
2ndεπεμπεςε·πεμπ·εςεπεμπουε·πεμπ·ου
3rdεπεμπεν, επεμπεε·πεμπ·ε(ν)επεμπετοε·πεμπ·ετο
Pl1stεπεμπομενε·πεμπ·ομενεπεμπομεθαε·πεμπ·ομεθα
2ndεπεμπετεε·πεμπ·ετεεπεμπεσθεε·πεμπ·εσθε
3rdεπεμπον, επεμποσανε·πεμπ·ον, ε·πεμπ·οσαν altεπεμποντοε·πεμπ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεμψω[GNT]πεμπ·σωπεμψομαιπεμπ·σομαι
2ndπεμψειςπεμπ·σειςπεμψῃ, πεμψει[GNT], πεμψεσαιπεμπ·σῃ, πεμπ·σει classical, πεμπ·σεσαι alt
3rdπεμψει[GNT]πεμπ·σειπεμψεταιπεμπ·σεται
Pl1stπεμψομενπεμπ·σομενπεμψομεθαπεμπ·σομεθα
2ndπεμψετεπεμπ·σετεπεμψεσθεπεμπ·σεσθε
3rdπεμψουσιν[GNT], πεμψουσιπεμπ·σουσι(ν), πεμπ·σουσι(ν)πεμψονταιπεμπ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεμψοιμιπεμπ·σοιμιπεμψοιμηνπεμπ·σοιμην
2ndπεμψοιςπεμπ·σοιςπεμψοιοπεμπ·σοιο
3rdπεμψοιπεμπ·σοιπεμψοιτοπεμπ·σοιτο
Pl1stπεμψοιμενπεμπ·σοιμενπεμψοιμεθαπεμπ·σοιμεθα
2ndπεμψοιτεπεμπ·σοιτεπεμψοισθεπεμπ·σοισθε
3rdπεμψοιενπεμπ·σοιενπεμψοιντοπεμπ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πεμψειν[LXX]​πεμπ·σεινπεμψεσθαι​πεμπ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεμψουσαπεμψον[GNT][LXX]πεμπ·σουσ·απεμπ·σο[υ]ν[τ]
Nomπεμψωνπεμπ·σο[υ]ν[τ]·^
Accπεμψουσανπεμψονταπεμπ·σουσ·ανπεμπ·σο[υ]ντ·α
Datπεμψουσῃπεμψοντιπεμπ·σουσ·ῃπεμπ·σο[υ]ντ·ι
Genπεμψουσηςπεμψοντοςπεμπ·σουσ·ηςπεμπ·σο[υ]ντ·ος
PlVocπεμψουσαιπεμψοντεςπεμψονταπεμπ·σουσ·αιπεμπ·σο[υ]ντ·εςπεμπ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accπεμψουσαςπεμψονταςπεμπ·σουσ·αςπεμπ·σο[υ]ντ·ας
Datπεμψουσαιςπεμψουσι, πεμψουσιν[GNT]πεμπ·σουσ·αιςπεμπ·σου[ντ]·σι(ν), πεμπ·σου[ντ]·σι(ν)
Genπεμψουσωνπεμψοντωνπεμπ·σουσ·ωνπεμπ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεμψομενηπεμψομενεπεμπ·σομεν·ηπεμπ·σομεν·ε
Nomπεμψομενοςπεμπ·σομεν·ος
Accπεμψομενηνπεμψομενονπεμπ·σομεν·ηνπεμπ·σομεν·ον
Datπεμψομενῃπεμψομενῳπεμπ·σομεν·ῃπεμπ·σομεν·ῳ
Genπεμψομενηςπεμψομενουπεμπ·σομεν·ηςπεμπ·σομεν·ου
PlVocπεμψομεναιπεμψομενοιπεμψομεναπεμπ·σομεν·αιπεμπ·σομεν·οιπεμπ·σομεν·α
Nom
Accπεμψομεναςπεμψομενουςπεμπ·σομεν·αςπεμπ·σομεν·ους
Datπεμψομεναιςπεμψομενοιςπεμπ·σομεν·αιςπεμπ·σομεν·οις
Genπεμψομενωνπεμψομενωνπεμπ·σομεν·ωνπεμπ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεμψα[GNT]ε·πεμπ·σαεπεμψαμηνε·πεμπ·σαμην
2ndεπεμψας[LXX]ε·πεμπ·σαςεπεμψωε·πεμπ·σω
3rdεπεμψεν[GNT][LXX], επεμψεε·πεμπ·σε(ν), ε·πεμπ·σε(ν)επεμψατοε·πεμπ·σατο
Pl1stεπεμψαμεν[GNT][LXX]ε·πεμπ·σαμενεπεμψαμεθαε·πεμπ·σαμεθα
2ndεπεμψατε[GNT]ε·πεμπ·σατεεπεμψασθεε·πεμπ·σασθε
3rdεπεμψαν[LXX]ε·πεμπ·σανεπεμψαντοε·πεμπ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεμψω[GNT]πεμπ·σωπεμψωμαιπεμπ·σωμαι
2ndπεμψῃς[GNT]πεμπ·σῃςπεμψῃπεμπ·σῃ
3rdπεμψῃπεμπ·σῃπεμψηταιπεμπ·σηται
Pl1stπεμψωμενπεμπ·σωμενπεμψωμεθαπεμπ·σωμεθα
2ndπεμψητεπεμπ·σητεπεμψησθεπεμπ·σησθε
3rdπεμψωσιν, πεμψωσιπεμπ·σωσι(ν)πεμψωνταιπεμπ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεμψαιμιπεμπ·σαιμιπεμψαιμηνπεμπ·σαιμην
2ndπεμψαις, πεμψειαςπεμπ·σαις, πεμπ·σειας classicalπεμψαιοπεμπ·σαιο
3rdπεμψαι[GNT][LXX], πεμψειεπεμπ·σαι, πεμπ·σειε classicalπεμψαιτοπεμπ·σαιτο
Pl1stπεμψαιμενπεμπ·σαιμενπεμψαιμεθαπεμπ·σαιμεθα
2ndπεμψαιτεπεμπ·σαιτεπεμψαισθεπεμπ·σαισθε
3rdπεμψαιεν, πεμψαισαν, πεμψειαν, πεμψειενπεμπ·σαιεν, πεμπ·σαισαν alt, πεμπ·σειαν classical, πεμπ·σειεν classicalπεμψαιντοπεμπ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπεμψον[GNT][LXX]πεμπ·σονπεμψαι[GNT][LXX]πεμπ·σαι
3rdπεμψατω[LXX]πεμπ·σατωπεμψασθωπεμπ·σασθω
Pl1st
2ndπεμψατε[LXX]πεμπ·σατεπεμψασθεπεμπ·σασθε
3rdπεμψατωσαν, πεμψαντωνπεμπ·σατωσαν, πεμπ·σαντων classicalπεμψασθωσαν, πεμψασθωνπεμπ·σασθωσαν, πεμπ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πεμψαι[GNT][LXX]​πεμπ·σαιπεμψασθαι​πεμπ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεμψασα[LXX]πεμψας[GNT]πεμψανπεμπ·σασ·απεμπ·σα[ντ]·ςπεμπ·σαν[τ]
Nom
Accπεμψασανπεμψαντα[GNT]πεμπ·σασ·ανπεμπ·σαντ·α
Datπεμψασῃπεμψαντι[GNT]πεμπ·σασ·ῃπεμπ·σαντ·ι
Genπεμψασηςπεμψαντος[GNT]πεμπ·σασ·ηςπεμπ·σαντ·ος
PlVocπεμψασαιπεμψαντες[GNT]πεμψαντα[GNT]πεμπ·σασ·αιπεμπ·σαντ·εςπεμπ·σαντ·α
Nom
Accπεμψασαςπεμψανταςπεμπ·σασ·αςπεμπ·σαντ·ας
Datπεμψασαιςπεμψασι, πεμψασιν[GNT]πεμπ·σασ·αιςπεμπ·σα[ντ]·σι(ν), πεμπ·σα[ντ]·σι(ν)
Genπεμψασωνπεμψαντωνπεμπ·σασ·ωνπεμπ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεμψαμενηπεμψαμενεπεμπ·σαμεν·ηπεμπ·σαμεν·ε
Nomπεμψαμενοςπεμπ·σαμεν·ος
Accπεμψαμενηνπεμψαμενονπεμπ·σαμεν·ηνπεμπ·σαμεν·ον
Datπεμψαμενῃπεμψαμενῳπεμπ·σαμεν·ῃπεμπ·σαμεν·ῳ
Genπεμψαμενηςπεμψαμενουπεμπ·σαμεν·ηςπεμπ·σαμεν·ου
PlVocπεμψαμεναιπεμψαμενοιπεμψαμεναπεμπ·σαμεν·αιπεμπ·σαμεν·οιπεμπ·σαμεν·α
Nom
Accπεμψαμεναςπεμψαμενουςπεμπ·σαμεν·αςπεμπ·σαμεν·ους
Datπεμψαμεναιςπεμψαμενοιςπεμπ·σαμεν·αιςπεμπ·σαμεν·οις
Genπεμψαμενωνπεμψαμενωνπεμπ·σαμεν·ωνπεμπ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπομφα[LXX]πεπομπ·κα
2ndπεπομφας, πεπομφεςπεπομπ·κας, πεπομπ·κες alt
3rdπεπομφεν, πεπομφεπεπομπ·κε(ν)
Pl1stπεπομφαμενπεπομπ·καμεν
2ndπεπομφατε[LXX]πεπομπ·κατε
3rdπεπομφασιν, πεπομφασι, πεπομφανπεπομπ·κασι(ν), πεπομπ·καν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπομφωπεπομπ·κω
2ndπεπομφῃςπεπομπ·κῃς
3rdπεπομφῃπεπομπ·κῃ
Pl1stπεπομφωμενπεπομπ·κωμεν
2ndπεπομφητεπεπομπ·κητε
3rdπεπομφωσιν, πεπομφωσιπεπομπ·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπομφοιμι, πεπομφοιηνπεπομπ·κοιμι, πεπομπ·κοιην classical
2ndπεπομφοις, πεπομφοιηςπεπομπ·κοις, πεπομπ·κοιης classical
3rdπεπομφοι, πεπομφοιηπεπομπ·κοι, πεπομπ·κοιη classical
Pl1stπεπομφοιμενπεπομπ·κοιμεν
2ndπεπομφοιτεπεπομπ·κοιτε
3rdπεπομφοιενπεπομπ·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπεπομφεπεπομπ·κε
3rdπεπομφετωπεπομπ·κετω
Pl1st
2ndπεπομφετεπεπομπ·κετε
3rdπεπομφετωσανπεπομπ·κετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πεπομφεναι​πεπομπ·κεναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεπομφυιαπεπομφοςπεπομπ·κυι·απεπομπ·κο[τ]·ς
Nomπεπομφωςπεπομπ·κο[τ]·^ς
Accπεπομφυιανπεπομφοταπεπομπ·κυι·ανπεπομπ·κοτ·α
Datπεπομφυιᾳπεπομφοτιπεπομπ·κυι·ᾳπεπομπ·κοτ·ι
Genπεπομφυιαςπεπομφοτοςπεπομπ·κυι·αςπεπομπ·κοτ·ος
PlVocπεπομφυιαιπεπομφοτεςπεπομφοταπεπομπ·κυι·αιπεπομπ·κοτ·εςπεπομπ·κοτ·α
Nom
Accπεπομφυιαςπεπομφοταςπεπομπ·κυι·αςπεπομπ·κοτ·ας
Datπεπομφυιαιςπεπομφοσι, πεπομφοσινπεπομπ·κυι·αιςπεπομπ·κο[τ]·σι(ν)
Genπεπομφυιωνπεπομφοτωνπεπομπ·κυι·ωνπεπομπ·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεπομφειν, επεπομφηε·πεπομπ·κειν, ε·πεπομπ·κη classical
2ndεπεπομφεις, επεπομφηςε·πεπομπ·κεις, ε·πεπομπ·κης classical
3rdεπεπομφειε·πεπομπ·κει
Pl1stεπεπομφειμεν, επεπομφεμενε·πεπομπ·κειμεν, ε·πεπομπ·κεμεν classical
2ndεπεπομφειτε, επεπομφετεε·πεπομπ·κειτε, ε·πεπομπ·κετε classical
3rdεπεπομφεισαν, επεπομφεσανε·πεπομπ·κεισαν, ε·πεπομπ·κεσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπομφειν, πεπομφη[ε]·πεπομπ·κειν, [ε]·πεπομπ·κη classical
2ndπεπομφεις, πεπομφης[ε]·πεπομπ·κεις, [ε]·πεπομπ·κης classical
3rdπεπομφει[ε]·πεπομπ·κει
Pl1stπεπομφειμεν, πεπομφεμεν[ε]·πεπομπ·κειμεν, [ε]·πεπομπ·κεμεν classical
2ndπεπομφειτε, πεπομφετε[ε]·πεπομπ·κειτε, [ε]·πεπομπ·κετε classical
3rdπεπομφεισαν, πεπομφεσαν[ε]·πεπομπ·κεισαν, [ε]·πεπομπ·κεσαν classical

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπεμφθηνε·πεμπ·θην
2ndεπεμφθηςε·πεμπ·θης
3rdεπεμφθη[GNT]ε·πεμπ·θη
Pl1stεπεμφθημενε·πεμπ·θημεν
2ndεπεμφθητεε·πεμπ·θητε
3rdεπεμφθησανε·πεμπ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπεμφθησομαιπεμπ·θησομαι
2ndπεμφθησῃ, πεμφθησειπεμπ·θησῃ, πεμπ·θησει classical
3rdπεμφθησεταιπεμπ·θησεται
Pl1stπεμφθησομεθαπεμπ·θησομεθα
2ndπεμφθησεσθεπεμπ·θησεσθε
3rdπεμφθησονταιπεμπ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπεμφθωπεμπ·θω
2ndπεμφθῃςπεμπ·θῃς
3rdπεμφθῃπεμπ·θῃ
Pl1stπεμφθωμενπεμπ·θωμεν
2ndπεμφθητεπεμπ·θητε
3rdπεμφθωσιν, πεμφθωσιπεμπ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπεμφθειηνπεμπ·θειην
2ndπεμφθειηςπεμπ·θειης
3rdπεμφθειηπεμπ·θειη
Pl1stπεμφθειημεν, πεμφθειμενπεμπ·θειημεν, πεμπ·θειμεν classical
2ndπεμφθειητε, πεμφθειτεπεμπ·θειητε, πεμπ·θειτε classical
3rdπεμφθειησαν, πεμφθειενπεμπ·θειησαν, πεμπ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπεμφθησοιμηνπεμπ·θησοιμην
2ndπεμφθησοιοπεμπ·θησοιο
3rdπεμφθησοιτοπεμπ·θησοιτο
Pl1stπεμφθησοιμεθαπεμπ·θησοιμεθα
2ndπεμφθησοισθεπεμπ·θησοισθε
3rdπεμφθησοιντοπεμπ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndπεμφθητιπεμπ·θητι
3rdπεμφθητω[LXX]πεμπ·θητω
Pl1st
2ndπεμφθητεπεμπ·θητε
3rdπεμφθητωσαν, πεμφθεντωνπεμπ·θητωσαν, πεμπ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
πεμφθηναι​πεμπ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
πεμφθησεσθαι​πεμπ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεμφθεισαπεμφθεις[LXX]πεμφθενπεμπ·θεισ·απεμπ·θει[ντ]·ςπεμπ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accπεμφθεισανπεμφθενταπεμπ·θεισ·ανπεμπ·θε[ι]ντ·α
Datπεμφθεισῃπεμφθεντιπεμπ·θεισ·ῃπεμπ·θε[ι]ντ·ι
Genπεμφθεισηςπεμφθεντοςπεμπ·θεισ·ηςπεμπ·θε[ι]ντ·ος
PlVocπεμφθεισαιπεμφθεντες[GNT][LXX]πεμφθενταπεμπ·θεισ·αιπεμπ·θε[ι]ντ·εςπεμπ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accπεμφθεισαςπεμφθενταςπεμπ·θεισ·αςπεμπ·θε[ι]ντ·ας
Datπεμφθεισαιςπεμφθεισι, πεμφθεισινπεμπ·θεισ·αιςπεμπ·θει[ντ]·σι(ν)
Genπεμφθεισωνπεμφθεντωνπεμπ·θεισ·ωνπεμπ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεμφθησομενηπεμφθησομενεπεμπ·θησομεν·ηπεμπ·θησομεν·ε
Nomπεμφθησομενοςπεμπ·θησομεν·ος
Accπεμφθησομενηνπεμφθησομενονπεμπ·θησομεν·ηνπεμπ·θησομεν·ον
Datπεμφθησομενῃπεμφθησομενῳπεμπ·θησομεν·ῃπεμπ·θησομεν·ῳ
Genπεμφθησομενηςπεμφθησομενουπεμπ·θησομεν·ηςπεμπ·θησομεν·ου
PlVocπεμφθησομεναιπεμφθησομενοιπεμφθησομεναπεμπ·θησομεν·αιπεμπ·θησομεν·οιπεμπ·θησομεν·α
Nom
Accπεμφθησομεναςπεμφθησομενουςπεμπ·θησομεν·αςπεμπ·θησομεν·ους
Datπεμφθησομεναιςπεμφθησομενοιςπεμπ·θησομεν·αιςπεμπ·θησομεν·οις
Genπεμφθησομενωνπεμφθησομενωνπεμπ·θησομεν·ωνπεμπ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 30-Mar-2020 02:56:18 EDT