επιβλεπω • EPIBLEPW • epiblepō

Search: επεβλεψεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επεβλεψενἐπιβλέπωεπι·ε·βλεπ·σε(ν)1aor act ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επεβλεψενἐπιβλέπωεπι·ε·βλεπ·σε(ν)1aor act ind 3rd sg

ἐπι·βλέπω (επι+βλεπ-, επι+βλεψ-, επι+βλεψ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιβλεπωεπι·βλεπ·ωεπιβλεπομαιεπι·βλεπ·ομαι
2ndεπιβλεπεις[LXX]επι·βλεπ·ειςεπιβλεπῃ[LXX], επιβλεπει[LXX], επιβλεπεσαιεπι·βλεπ·ῃ, επι·βλεπ·ει classical, επι·βλεπ·εσαι alt
3rdεπιβλεπει[LXX]επι·βλεπ·ειεπιβλεπεταιεπι·βλεπ·εται
Pl1stεπιβλεπομενεπι·βλεπ·ομενεπιβλεπομεθαεπι·βλεπ·ομεθα
2ndεπιβλεπετεεπι·βλεπ·ετεεπιβλεπεσθεεπι·βλεπ·εσθε
3rdεπιβλεπουσιν[LXX], επιβλεπουσιεπι·βλεπ·ουσι(ν), επι·βλεπ·ουσι(ν)επιβλεπονταιεπι·βλεπ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιβλεπωεπι·βλεπ·ωεπιβλεπωμαιεπι·βλεπ·ωμαι
2ndεπιβλεπῃςεπι·βλεπ·ῃςεπιβλεπῃ[LXX]επι·βλεπ·ῃ
3rdεπιβλεπῃ[LXX]επι·βλεπ·ῃεπιβλεπηταιεπι·βλεπ·ηται
Pl1stεπιβλεπωμενεπι·βλεπ·ωμενεπιβλεπωμεθαεπι·βλεπ·ωμεθα
2ndεπιβλεπητεεπι·βλεπ·ητεεπιβλεπησθεεπι·βλεπ·ησθε
3rdεπιβλεπωσιν, επιβλεπωσιεπι·βλεπ·ωσι(ν)επιβλεπωνταιεπι·βλεπ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιβλεποιμιεπι·βλεπ·οιμιεπιβλεποιμηνεπι·βλεπ·οιμην
2ndεπιβλεποιςεπι·βλεπ·οιςεπιβλεποιοεπι·βλεπ·οιο
3rdεπιβλεποιεπι·βλεπ·οιεπιβλεποιτοεπι·βλεπ·οιτο
Pl1stεπιβλεποιμενεπι·βλεπ·οιμενεπιβλεποιμεθαεπι·βλεπ·οιμεθα
2ndεπιβλεποιτεεπι·βλεπ·οιτεεπιβλεποισθεεπι·βλεπ·οισθε
3rdεπιβλεποιεν, επιβλεποισανεπι·βλεπ·οιεν, επι·βλεπ·οισαν altεπιβλεποιντοεπι·βλεπ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπιβλεπεεπι·βλεπ·εεπιβλεπουεπι·βλεπ·ου
3rdεπιβλεπετωεπι·βλεπ·ετωεπιβλεπεσθωεπι·βλεπ·εσθω
Pl1st
2ndεπιβλεπετεεπι·βλεπ·ετεεπιβλεπεσθεεπι·βλεπ·εσθε
3rdεπιβλεπετωσαν, επιβλεποντωνεπι·βλεπ·ετωσαν, επι·βλεπ·οντων classicalεπιβλεπεσθωσαν, επιβλεπεσθωνεπι·βλεπ·εσθωσαν, επι·βλεπ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιβλεπειν[LXX]​επι·βλεπ·εινεπιβλεπεσθαι​επι·βλεπ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιβλεπουσα[LXX]επιβλεπονεπι·βλεπ·ουσ·αεπι·βλεπ·ο[υ]ν[τ]
Nomεπιβλεπων[LXX]επι·βλεπ·ο[υ]ν[τ]·^
Accεπιβλεπουσανεπιβλεπονταεπι·βλεπ·ουσ·ανεπι·βλεπ·ο[υ]ντ·α
Datεπιβλεπουσῃεπιβλεποντιεπι·βλεπ·ουσ·ῃεπι·βλεπ·ο[υ]ντ·ι
Genεπιβλεπουσηςεπιβλεποντοςεπι·βλεπ·ουσ·ηςεπι·βλεπ·ο[υ]ντ·ος
PlVocεπιβλεπουσαιεπιβλεποντες[LXX]επιβλεπονταεπι·βλεπ·ουσ·αιεπι·βλεπ·ο[υ]ντ·εςεπι·βλεπ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεπιβλεπουσαςεπιβλεπονταςεπι·βλεπ·ουσ·αςεπι·βλεπ·ο[υ]ντ·ας
Datεπιβλεπουσαιςεπιβλεπουσι, επιβλεπουσιν[LXX]επι·βλεπ·ουσ·αιςεπι·βλεπ·ου[ντ]·σι(ν), επι·βλεπ·ου[ντ]·σι(ν)
Genεπιβλεπουσωνεπιβλεποντωνεπι·βλεπ·ουσ·ωνεπι·βλεπ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιβλεπομενηεπιβλεπομενεεπι·βλεπ·ομεν·ηεπι·βλεπ·ομεν·ε
Nomεπιβλεπομενοςεπι·βλεπ·ομεν·ος
Accεπιβλεπομενηνεπιβλεπομενον[LXX]επι·βλεπ·ομεν·ηνεπι·βλεπ·ομεν·ον
Datεπιβλεπομενῃεπιβλεπομενῳεπι·βλεπ·ομεν·ῃεπι·βλεπ·ομεν·ῳ
Genεπιβλεπομενηςεπιβλεπομενουεπι·βλεπ·ομεν·ηςεπι·βλεπ·ομεν·ου
PlVocεπιβλεπομεναιεπιβλεπομενοιεπιβλεπομεναεπι·βλεπ·ομεν·αιεπι·βλεπ·ομεν·οιεπι·βλεπ·ομεν·α
Nom
Accεπιβλεπομεναςεπιβλεπομενουςεπι·βλεπ·ομεν·αςεπι·βλεπ·ομεν·ους
Datεπιβλεπομεναιςεπιβλεπομενοιςεπι·βλεπ·ομεν·αιςεπι·βλεπ·ομεν·οις
Genεπιβλεπομενωνεπιβλεπομενωνεπι·βλεπ·ομεν·ωνεπι·βλεπ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεβλεπον[LXX]επι·ε·βλεπ·ονεπεβλεπομηνεπι·ε·βλεπ·ομην
2ndεπεβλεπεςεπι·ε·βλεπ·εςεπεβλεπουεπι·ε·βλεπ·ου
3rdεπεβλεπεν, επεβλεπεεπι·ε·βλεπ·ε(ν)επεβλεπετοεπι·ε·βλεπ·ετο
Pl1stεπεβλεπομενεπι·ε·βλεπ·ομενεπεβλεπομεθαεπι·ε·βλεπ·ομεθα
2ndεπεβλεπετεεπι·ε·βλεπ·ετεεπεβλεπεσθεεπι·ε·βλεπ·εσθε
3rdεπεβλεπον[LXX], επεβλεποσανεπι·ε·βλεπ·ον, επι·ε·βλεπ·οσαν altεπεβλεποντοεπι·ε·βλεπ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιβλεψω[LXX]επι·βλεπ·σωεπιβλεψομαι[LXX]επι·βλεπ·σομαι
2ndεπιβλεψειςεπι·βλεπ·σειςεπιβλεψῃ[LXX], επιβλεψει, επιβλεψεσαιεπι·βλεπ·σῃ, επι·βλεπ·σει classical, επι·βλεπ·σεσαι alt
3rdεπιβλεψειεπι·βλεπ·σειεπιβλεψεται[LXX]επι·βλεπ·σεται
Pl1stεπιβλεψομενεπι·βλεπ·σομενεπιβλεψομεθαεπι·βλεπ·σομεθα
2ndεπιβλεψετεεπι·βλεπ·σετεεπιβλεψεσθεεπι·βλεπ·σεσθε
3rdεπιβλεψουσιν, επιβλεψουσιεπι·βλεπ·σουσι(ν)επιβλεψονται[LXX]επι·βλεπ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιβλεψοιμιεπι·βλεπ·σοιμιεπιβλεψοιμηνεπι·βλεπ·σοιμην
2ndεπιβλεψοιςεπι·βλεπ·σοιςεπιβλεψοιοεπι·βλεπ·σοιο
3rdεπιβλεψοιεπι·βλεπ·σοιεπιβλεψοιτοεπι·βλεπ·σοιτο
Pl1stεπιβλεψοιμενεπι·βλεπ·σοιμενεπιβλεψοιμεθαεπι·βλεπ·σοιμεθα
2ndεπιβλεψοιτεεπι·βλεπ·σοιτεεπιβλεψοισθεεπι·βλεπ·σοισθε
3rdεπιβλεψοιενεπι·βλεπ·σοιενεπιβλεψοιντοεπι·βλεπ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιβλεψειν​επι·βλεπ·σειν​επιβλεψεσθαι​επι·βλεπ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιβλεψουσαεπιβλεψον[LXX]επι·βλεπ·σουσ·αεπι·βλεπ·σο[υ]ν[τ]
Nomεπιβλεψωνεπι·βλεπ·σο[υ]ν[τ]·^
Accεπιβλεψουσανεπιβλεψονταεπι·βλεπ·σουσ·ανεπι·βλεπ·σο[υ]ντ·α
Datεπιβλεψουσῃεπιβλεψοντιεπι·βλεπ·σουσ·ῃεπι·βλεπ·σο[υ]ντ·ι
Genεπιβλεψουσηςεπιβλεψοντοςεπι·βλεπ·σουσ·ηςεπι·βλεπ·σο[υ]ντ·ος
PlVocεπιβλεψουσαιεπιβλεψοντεςεπιβλεψονταεπι·βλεπ·σουσ·αιεπι·βλεπ·σο[υ]ντ·εςεπι·βλεπ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accεπιβλεψουσαςεπιβλεψονταςεπι·βλεπ·σουσ·αςεπι·βλεπ·σο[υ]ντ·ας
Datεπιβλεψουσαιςεπιβλεψουσι, επιβλεψουσινεπι·βλεπ·σουσ·αιςεπι·βλεπ·σου[ντ]·σι(ν)
Genεπιβλεψουσωνεπιβλεψοντωνεπι·βλεπ·σουσ·ωνεπι·βλεπ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιβλεψομενηεπιβλεψομενεεπι·βλεπ·σομεν·ηεπι·βλεπ·σομεν·ε
Nomεπιβλεψομενοςεπι·βλεπ·σομεν·ος
Accεπιβλεψομενηνεπιβλεψομενονεπι·βλεπ·σομεν·ηνεπι·βλεπ·σομεν·ον
Datεπιβλεψομενῃεπιβλεψομενῳεπι·βλεπ·σομεν·ῃεπι·βλεπ·σομεν·ῳ
Genεπιβλεψομενηςεπιβλεψομενουεπι·βλεπ·σομεν·ηςεπι·βλεπ·σομεν·ου
PlVocεπιβλεψομεναιεπιβλεψομενοιεπιβλεψομεναεπι·βλεπ·σομεν·αιεπι·βλεπ·σομεν·οιεπι·βλεπ·σομεν·α
Nom
Accεπιβλεψομεναςεπιβλεψομενουςεπι·βλεπ·σομεν·αςεπι·βλεπ·σομεν·ους
Datεπιβλεψομεναιςεπιβλεψομενοιςεπι·βλεπ·σομεν·αιςεπι·βλεπ·σομεν·οις
Genεπιβλεψομενωνεπιβλεψομενωνεπι·βλεπ·σομεν·ωνεπι·βλεπ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεβλεψα[LXX]επι·ε·βλεπ·σαεπεβλεψαμηνεπι·ε·βλεπ·σαμην
2ndεπεβλεψας[LXX]επι·ε·βλεπ·σαςεπεβλεψωεπι·ε·βλεπ·σω
3rdεπεβλεψεν[GNT][LXX], επεβλεψεεπι·ε·βλεπ·σε(ν), επι·ε·βλεπ·σε(ν)επεβλεψατοεπι·ε·βλεπ·σατο
Pl1stεπεβλεψαμενεπι·ε·βλεπ·σαμενεπεβλεψαμεθαεπι·ε·βλεπ·σαμεθα
2ndεπεβλεψατε[LXX]επι·ε·βλεπ·σατεεπεβλεψασθεεπι·ε·βλεπ·σασθε
3rdεπεβλεψαν[LXX]επι·ε·βλεπ·σανεπεβλεψαντοεπι·ε·βλεπ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιβλεψω[LXX]επι·βλεπ·σωεπιβλεψωμαιεπι·βλεπ·σωμαι
2ndεπιβλεψῃς[LXX]επι·βλεπ·σῃςεπιβλεψῃ[LXX]επι·βλεπ·σῃ
3rdεπιβλεψῃ[LXX]επι·βλεπ·σῃεπιβλεψηταιεπι·βλεπ·σηται
Pl1stεπιβλεψωμενεπι·βλεπ·σωμενεπιβλεψωμεθαεπι·βλεπ·σωμεθα
2ndεπιβλεψητε[GNT]επι·βλεπ·σητεεπιβλεψησθεεπι·βλεπ·σησθε
3rdεπιβλεψωσιν, επιβλεψωσιεπι·βλεπ·σωσι(ν)επιβλεψωνταιεπι·βλεπ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιβλεψαιμιεπι·βλεπ·σαιμιεπιβλεψαιμηνεπι·βλεπ·σαιμην
2ndεπιβλεψαις, επιβλεψειαςεπι·βλεπ·σαις, επι·βλεπ·σειας classicalεπιβλεψαιοεπι·βλεπ·σαιο
3rdεπιβλεψαι[GNT][LXX], επιβλεψειεεπι·βλεπ·σαι, επι·βλεπ·σειε classicalεπιβλεψαιτοεπι·βλεπ·σαιτο
Pl1stεπιβλεψαιμενεπι·βλεπ·σαιμενεπιβλεψαιμεθαεπι·βλεπ·σαιμεθα
2ndεπιβλεψαιτεεπι·βλεπ·σαιτεεπιβλεψαισθεεπι·βλεπ·σαισθε
3rdεπιβλεψαιεν, επιβλεψαισαν, επιβλεψειαν, επιβλεψειενεπι·βλεπ·σαιεν, επι·βλεπ·σαισαν alt, επι·βλεπ·σειαν classical, επι·βλεπ·σειεν classicalεπιβλεψαιντοεπι·βλεπ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπιβλεψον[LXX]επι·βλεπ·σονεπιβλεψαι[GNT][LXX]επι·βλεπ·σαι
3rdεπιβλεψατω[LXX]επι·βλεπ·σατωεπιβλεψασθωεπι·βλεπ·σασθω
Pl1st
2ndεπιβλεψατε[LXX]επι·βλεπ·σατεεπιβλεψασθεεπι·βλεπ·σασθε
3rdεπιβλεψατωσαν, επιβλεψαντωνεπι·βλεπ·σατωσαν, επι·βλεπ·σαντων classicalεπιβλεψασθωσαν, επιβλεψασθωνεπι·βλεπ·σασθωσαν, επι·βλεπ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιβλεψαι[GNT][LXX]​επι·βλεπ·σαιεπιβλεψασθαι​επι·βλεπ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιβλεψασαεπιβλεψας[LXX]επιβλεψανεπι·βλεπ·σασ·αεπι·βλεπ·σα[ντ]·ςεπι·βλεπ·σαν[τ]
Nom
Accεπιβλεψασανεπιβλεψανταεπι·βλεπ·σασ·ανεπι·βλεπ·σαντ·α
Datεπιβλεψασῃεπιβλεψαντιεπι·βλεπ·σασ·ῃεπι·βλεπ·σαντ·ι
Genεπιβλεψασηςεπιβλεψαντοςεπι·βλεπ·σασ·ηςεπι·βλεπ·σαντ·ος
PlVocεπιβλεψασαιεπιβλεψαντεςεπιβλεψανταεπι·βλεπ·σασ·αιεπι·βλεπ·σαντ·εςεπι·βλεπ·σαντ·α
Nom
Accεπιβλεψασαςεπιβλεψανταςεπι·βλεπ·σασ·αςεπι·βλεπ·σαντ·ας
Datεπιβλεψασαιςεπιβλεψασι, επιβλεψασινεπι·βλεπ·σασ·αιςεπι·βλεπ·σα[ντ]·σι(ν)
Genεπιβλεψασωνεπιβλεψαντωνεπι·βλεπ·σασ·ωνεπι·βλεπ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιβλεψαμενηεπιβλεψαμενεεπι·βλεπ·σαμεν·ηεπι·βλεπ·σαμεν·ε
Nomεπιβλεψαμενοςεπι·βλεπ·σαμεν·ος
Accεπιβλεψαμενηνεπιβλεψαμενονεπι·βλεπ·σαμεν·ηνεπι·βλεπ·σαμεν·ον
Datεπιβλεψαμενῃεπιβλεψαμενῳεπι·βλεπ·σαμεν·ῃεπι·βλεπ·σαμεν·ῳ
Genεπιβλεψαμενηςεπιβλεψαμενουεπι·βλεπ·σαμεν·ηςεπι·βλεπ·σαμεν·ου
PlVocεπιβλεψαμεναιεπιβλεψαμενοιεπιβλεψαμεναεπι·βλεπ·σαμεν·αιεπι·βλεπ·σαμεν·οιεπι·βλεπ·σαμεν·α
Nom
Accεπιβλεψαμεναςεπιβλεψαμενουςεπι·βλεπ·σαμεν·αςεπι·βλεπ·σαμεν·ους
Datεπιβλεψαμεναιςεπιβλεψαμενοιςεπι·βλεπ·σαμεν·αιςεπι·βλεπ·σαμεν·οις
Genεπιβλεψαμενωνεπιβλεψαμενωνεπι·βλεπ·σαμεν·ωνεπι·βλεπ·σαμεν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 20-Oct-2020 19:37:55 EDT