επιβαλλω • EPIBALLW • epiballō

Search: επεβαλεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επεβαλενἐπιβάλλωεπι·ε·βαλ·ε(ν)2aor act ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επεβαλενἐπιβάλλωεπι·ε·βαλ·ε(ν)2aor act ind 3rd sg

ἐπι·βάλλω (επι+βαλλ-, επι+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd επι+βαλ-, επι+βεβλη·κ-, -, επι+βλη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιβαλλωεπι·βαλλ·ωεπιβαλλομαιεπι·βαλλ·ομαι
2ndεπιβαλλειςεπι·βαλλ·ειςεπιβαλλῃ, επιβαλλει[GNT][LXX], επιβαλλεσαιεπι·βαλλ·ῃ, επι·βαλλ·ει classical, επι·βαλλ·εσαι alt
3rdεπιβαλλει[GNT][LXX]επι·βαλλ·ειεπιβαλλεταιεπι·βαλλ·εται
Pl1stεπιβαλλομενεπι·βαλλ·ομενεπιβαλλομεθαεπι·βαλλ·ομεθα
2ndεπιβαλλετε[LXX]επι·βαλλ·ετεεπιβαλλεσθεεπι·βαλλ·εσθε
3rdεπιβαλλουσιν[GNT], επιβαλλουσιεπι·βαλλ·ουσι(ν), επι·βαλλ·ουσι(ν)επιβαλλονταιεπι·βαλλ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιβαλλωεπι·βαλλ·ωεπιβαλλωμαιεπι·βαλλ·ωμαι
2ndεπιβαλλῃςεπι·βαλλ·ῃςεπιβαλλῃεπι·βαλλ·ῃ
3rdεπιβαλλῃεπι·βαλλ·ῃεπιβαλληταιεπι·βαλλ·ηται
Pl1stεπιβαλλωμενεπι·βαλλ·ωμενεπιβαλλωμεθαεπι·βαλλ·ωμεθα
2ndεπιβαλλητεεπι·βαλλ·ητεεπιβαλλησθεεπι·βαλλ·ησθε
3rdεπιβαλλωσιν, επιβαλλωσιεπι·βαλλ·ωσι(ν)επιβαλλωνταιεπι·βαλλ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιβαλλοιμιεπι·βαλλ·οιμιεπιβαλλοιμηνεπι·βαλλ·οιμην
2ndεπιβαλλοιςεπι·βαλλ·οιςεπιβαλλοιοεπι·βαλλ·οιο
3rdεπιβαλλοιεπι·βαλλ·οιεπιβαλλοιτοεπι·βαλλ·οιτο
Pl1stεπιβαλλοιμενεπι·βαλλ·οιμενεπιβαλλοιμεθαεπι·βαλλ·οιμεθα
2ndεπιβαλλοιτεεπι·βαλλ·οιτεεπιβαλλοισθεεπι·βαλλ·οισθε
3rdεπιβαλλοιεν, επιβαλλοισανεπι·βαλλ·οιεν, επι·βαλλ·οισαν altεπιβαλλοιντοεπι·βαλλ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπιβαλλε[LXX]επι·βαλλ·εεπιβαλλουεπι·βαλλ·ου
3rdεπιβαλλετωεπι·βαλλ·ετωεπιβαλλεσθωεπι·βαλλ·εσθω
Pl1st
2ndεπιβαλλετε[LXX]επι·βαλλ·ετεεπιβαλλεσθεεπι·βαλλ·εσθε
3rdεπιβαλλετωσαν, επιβαλλοντωνεπι·βαλλ·ετωσαν, επι·βαλλ·οντων classicalεπιβαλλεσθωσαν, επιβαλλεσθωνεπι·βαλλ·εσθωσαν, επι·βαλλ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιβαλλειν​επι·βαλλ·ειν​επιβαλλεσθαι​επι·βαλλ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιβαλλουσαεπιβαλλον[GNT]επι·βαλλ·ουσ·αεπι·βαλλ·ο[υ]ν[τ]
Nomεπιβαλλωνεπι·βαλλ·ο[υ]ν[τ]·^
Accεπιβαλλουσανεπιβαλλοντα[LXX]επι·βαλλ·ουσ·ανεπι·βαλλ·ο[υ]ντ·α
Datεπιβαλλουσῃεπιβαλλοντιεπι·βαλλ·ουσ·ῃεπι·βαλλ·ο[υ]ντ·ι
Genεπιβαλλουσης[LXX]επιβαλλοντος[LXX]επι·βαλλ·ουσ·ηςεπι·βαλλ·ο[υ]ντ·ος
PlVocεπιβαλλουσαιεπιβαλλοντεςεπιβαλλοντα[LXX]επι·βαλλ·ουσ·αιεπι·βαλλ·ο[υ]ντ·εςεπι·βαλλ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεπιβαλλουσας[LXX]επιβαλλονταςεπι·βαλλ·ουσ·αςεπι·βαλλ·ο[υ]ντ·ας
Datεπιβαλλουσαιςεπιβαλλουσι, επιβαλλουσιν[GNT]επι·βαλλ·ουσ·αιςεπι·βαλλ·ου[ντ]·σι(ν), επι·βαλλ·ου[ντ]·σι(ν)
Genεπιβαλλουσωνεπιβαλλοντωνεπι·βαλλ·ουσ·ωνεπι·βαλλ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιβαλλομενηεπιβαλλομενεεπι·βαλλ·ομεν·ηεπι·βαλλ·ομεν·ε
Nomεπιβαλλομενοςεπι·βαλλ·ομεν·ος
Accεπιβαλλομενηνεπιβαλλομενον[LXX]επι·βαλλ·ομεν·ηνεπι·βαλλ·ομεν·ον
Datεπιβαλλομενῃεπιβαλλομενῳεπι·βαλλ·ομεν·ῃεπι·βαλλ·ομεν·ῳ
Genεπιβαλλομενηςεπιβαλλομενου[LXX]επι·βαλλ·ομεν·ηςεπι·βαλλ·ομεν·ου
PlVocεπιβαλλομεναιεπιβαλλομενοιεπιβαλλομεναεπι·βαλλ·ομεν·αιεπι·βαλλ·ομεν·οιεπι·βαλλ·ομεν·α
Nom
Accεπιβαλλομεναςεπιβαλλομενουςεπι·βαλλ·ομεν·αςεπι·βαλλ·ομεν·ους
Datεπιβαλλομεναιςεπιβαλλομενοιςεπι·βαλλ·ομεν·αιςεπι·βαλλ·ομεν·οις
Genεπιβαλλομενωνεπιβαλλομενωνεπι·βαλλ·ομεν·ωνεπι·βαλλ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεβαλλονεπι·ε·βαλλ·ονεπεβαλλομηνεπι·ε·βαλλ·ομην
2ndεπεβαλλεςεπι·ε·βαλλ·εςεπεβαλλουεπι·ε·βαλλ·ου
3rdεπεβαλλεν[GNT], επεβαλλεεπι·ε·βαλλ·ε(ν), επι·ε·βαλλ·ε(ν)επεβαλλετοεπι·ε·βαλλ·ετο
Pl1stεπεβαλλομενεπι·ε·βαλλ·ομενεπεβαλλομεθαεπι·ε·βαλλ·ομεθα
2ndεπεβαλλετεεπι·ε·βαλλ·ετεεπεβαλλεσθεεπι·ε·βαλλ·εσθε
3rdεπεβαλλον, επεβαλλοσανεπι·ε·βαλλ·ον, επι·ε·βαλλ·οσαν altεπεβαλλοντοεπι·ε·βαλλ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιβαλω[GNT][LXX]επι·βαλ(ε)·[σ]ωεπιβαλουμαιεπι·βαλ(ε)·[σ]ομαι
2ndεπιβαλεις[LXX]επι·βαλ(ε)·[σ]ειςεπιβαλῃ[LXX], επιβαλει[LXX], επιβαλεισαιεπι·βαλ(ε)·[σ]ῃ, επι·βαλ(ε)·[σ]ει classical, επι·βαλ(ε)·[σ]εσαι alt
3rdεπιβαλει[LXX]επι·βαλ(ε)·[σ]ειεπιβαλειταιεπι·βαλ(ε)·[σ]εται
Pl1stεπιβαλουμενεπι·βαλ(ε)·[σ]ομενεπιβαλουμεθαεπι·βαλ(ε)·[σ]ομεθα
2ndεπιβαλειτεεπι·βαλ(ε)·[σ]ετεεπιβαλεισθεεπι·βαλ(ε)·[σ]εσθε
3rdεπιβαλουσιν[GNT][LXX], επιβαλουσιεπι·βαλ(ε)·[σ]ουσι(ν), επι·βαλ(ε)·[σ]ουσι(ν)επιβαλουνταιεπι·βαλ(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιβαλοιμιεπι·βαλ(ε)·[σ]οιμιεπιβαλοιμηνεπι·βαλ(ε)·[σ]οιμην
2ndεπιβαλοιςεπι·βαλ(ε)·[σ]οιςεπιβαλοιοεπι·βαλ(ε)·[σ]οιο
3rdεπιβαλοιεπι·βαλ(ε)·[σ]οιεπιβαλοιτοεπι·βαλ(ε)·[σ]οιτο
Pl1stεπιβαλοιμενεπι·βαλ(ε)·[σ]οιμενεπιβαλοιμεθαεπι·βαλ(ε)·[σ]οιμεθα
2ndεπιβαλοιτεεπι·βαλ(ε)·[σ]οιτεεπιβαλοισθεεπι·βαλ(ε)·[σ]οισθε
3rdεπιβαλοιενεπι·βαλ(ε)·[σ]οιενεπιβαλοιντοεπι·βαλ(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιβαλειν[GNT][LXX]​επι·βαλ(ε)·[σ]εινεπιβαλεισθαι​επι·βαλ(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιβαλουσαεπιβαλουνεπι·βαλ(ε)·[σ]ουσ·αεπι·βαλ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomεπιβαλων[GNT][LXX]επι·βαλ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accεπιβαλουσανεπιβαλουνταεπι·βαλ(ε)·[σ]ουσ·ανεπι·βαλ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datεπιβαλουσῃεπιβαλουντιεπι·βαλ(ε)·[σ]ουσ·ῃεπι·βαλ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genεπιβαλουσηςεπιβαλουντοςεπι·βαλ(ε)·[σ]ουσ·ηςεπι·βαλ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocεπιβαλουσαιεπιβαλουντεςεπιβαλουνταεπι·βαλ(ε)·[σ]ουσ·αιεπι·βαλ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςεπι·βαλ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accεπιβαλουσαςεπιβαλουνταςεπι·βαλ(ε)·[σ]ουσ·αςεπι·βαλ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datεπιβαλουσαιςεπιβαλουσι, επιβαλουσιν[GNT][LXX]επι·βαλ(ε)·[σ]ουσ·αιςεπι·βαλ(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν), επι·βαλ(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genεπιβαλουσωνεπιβαλουντωνεπι·βαλ(ε)·[σ]ουσ·ωνεπι·βαλ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιβαλουμενηεπιβαλουμενεεπι·βαλ(ε)·[σ]ομεν·ηεπι·βαλ(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomεπιβαλουμενοςεπι·βαλ(ε)·[σ]ομεν·ος
Accεπιβαλουμενηνεπιβαλουμενονεπι·βαλ(ε)·[σ]ομεν·ηνεπι·βαλ(ε)·[σ]ομεν·ον
Datεπιβαλουμενῃεπιβαλουμενῳεπι·βαλ(ε)·[σ]ομεν·ῃεπι·βαλ(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genεπιβαλουμενηςεπιβαλουμενουεπι·βαλ(ε)·[σ]ομεν·ηςεπι·βαλ(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocεπιβαλουμεναιεπιβαλουμενοιεπιβαλουμεναεπι·βαλ(ε)·[σ]ομεν·αιεπι·βαλ(ε)·[σ]ομεν·οιεπι·βαλ(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accεπιβαλουμεναςεπιβαλουμενουςεπι·βαλ(ε)·[σ]ομεν·αςεπι·βαλ(ε)·[σ]ομεν·ους
Datεπιβαλουμεναιςεπιβαλουμενοιςεπι·βαλ(ε)·[σ]ομεν·αιςεπι·βαλ(ε)·[σ]ομεν·οις
Genεπιβαλουμενωνεπιβαλουμενωνεπι·βαλ(ε)·[σ]ομεν·ωνεπι·βαλ(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεβαλον[GNT][LXX]επι·ε·βαλ·ονεπεβαλομηνεπι·ε·βαλ·ομην
2ndεπεβαλεςεπι·ε·βαλ·εςεπεβαλουεπι·ε·βαλ·ου
3rdεπεβαλεν[GNT][LXX], επεβαλεεπι·ε·βαλ·ε(ν), επι·ε·βαλ·ε(ν)επεβαλετοεπι·ε·βαλ·ετο
Pl1stεπεβαλομενεπι·ε·βαλ·ομενεπεβαλομεθαεπι·ε·βαλ·ομεθα
2ndεπεβαλετεεπι·ε·βαλ·ετεεπεβαλεσθεεπι·ε·βαλ·εσθε
3rdεπεβαλον[GNT][LXX], επεβαλοσανεπι·ε·βαλ·ον, επι·ε·βαλ·οσαν altεπεβαλοντο[LXX]επι·ε·βαλ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιβαλω[GNT][LXX]επι·βαλ·ωεπιβαλωμαιεπι·βαλ·ωμαι
2ndεπιβαλῃς[LXX]επι·βαλ·ῃςεπιβαλῃ[LXX]επι·βαλ·ῃ
3rdεπιβαλῃ[LXX]επι·βαλ·ῃεπιβαληταιεπι·βαλ·ηται
Pl1stεπιβαλωμενεπι·βαλ·ωμενεπιβαλωμεθαεπι·βαλ·ωμεθα
2ndεπιβαλητε[LXX]επι·βαλ·ητεεπιβαλησθεεπι·βαλ·ησθε
3rdεπιβαλωσιν[LXX], επιβαλωσι[LXX]επι·βαλ·ωσι(ν)επιβαλωνταιεπι·βαλ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιβαλοιμιεπι·βαλ·οιμιεπιβαλοιμηνεπι·βαλ·οιμην
2ndεπιβαλοιςεπι·βαλ·οιςεπιβαλοιοεπι·βαλ·οιο
3rdεπιβαλοιεπι·βαλ·οιεπιβαλοιτοεπι·βαλ·οιτο
Pl1stεπιβαλοιμενεπι·βαλ·οιμενεπιβαλοιμεθαεπι·βαλ·οιμεθα
2ndεπιβαλοιτεεπι·βαλ·οιτεεπιβαλοισθεεπι·βαλ·οισθε
3rdεπιβαλοιεν, επιβαλοισανεπι·βαλ·οιεν, επι·βαλ·οισαν altεπιβαλοιντοεπι·βαλ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπιβαλε[LXX]επι·βαλ·εεπιβαλουεπι·βαλ·ου
3rdεπιβαλετωεπι·βαλ·ετωεπιβαλεσθωεπι·βαλ·εσθω
Pl1st
2ndεπιβαλετεεπι·βαλ·ετεεπιβαλεσθεεπι·βαλ·εσθε
3rdεπιβαλετωσαν, επιβαλοντωνεπι·βαλ·ετωσαν, επι·βαλ·οντων classicalεπιβαλεσθωσαν, επιβαλεσθωνεπι·βαλ·εσθωσαν, επι·βαλ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιβαλειν[GNT][LXX]​επι·βαλ·εινεπιβαλεσθαι​επι·βαλ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιβαλουσαεπιβαλονεπι·βαλ·ουσ·αεπι·βαλ·ο[υ]ν[τ]
Nomεπιβαλων[GNT][LXX]επι·βαλ·ο[υ]ν[τ]·^
Accεπιβαλουσανεπιβαλονταεπι·βαλ·ουσ·ανεπι·βαλ·ο[υ]ντ·α
Datεπιβαλουσῃεπιβαλοντιεπι·βαλ·ουσ·ῃεπι·βαλ·ο[υ]ντ·ι
Genεπιβαλουσηςεπιβαλοντοςεπι·βαλ·ουσ·ηςεπι·βαλ·ο[υ]ντ·ος
PlVocεπιβαλουσαιεπιβαλοντεςεπιβαλονταεπι·βαλ·ουσ·αιεπι·βαλ·ο[υ]ντ·εςεπι·βαλ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεπιβαλουσαςεπιβαλονταςεπι·βαλ·ουσ·αςεπι·βαλ·ο[υ]ντ·ας
Datεπιβαλουσαιςεπιβαλουσι, επιβαλουσιν[GNT][LXX]επι·βαλ·ουσ·αιςεπι·βαλ·ου[ντ]·σι(ν), επι·βαλ·ου[ντ]·σι(ν)
Genεπιβαλουσωνεπιβαλοντωνεπι·βαλ·ουσ·ωνεπι·βαλ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιβαλομενηεπιβαλομενεεπι·βαλ·ομεν·ηεπι·βαλ·ομεν·ε
Nomεπιβαλομενοςεπι·βαλ·ομεν·ος
Accεπιβαλομενηνεπιβαλομενονεπι·βαλ·ομεν·ηνεπι·βαλ·ομεν·ον
Datεπιβαλομενῃεπιβαλομενῳεπι·βαλ·ομεν·ῃεπι·βαλ·ομεν·ῳ
Genεπιβαλομενηςεπιβαλομενουεπι·βαλ·ομεν·ηςεπι·βαλ·ομεν·ου
PlVocεπιβαλομεναιεπιβαλομενοιεπιβαλομεναεπι·βαλ·ομεν·αιεπι·βαλ·ομεν·οιεπι·βαλ·ομεν·α
Nom
Accεπιβαλομεναςεπιβαλομενουςεπι·βαλ·ομεν·αςεπι·βαλ·ομεν·ους
Datεπιβαλομεναιςεπιβαλομενοιςεπι·βαλ·ομεν·αιςεπι·βαλ·ομεν·οις
Genεπιβαλομενωνεπιβαλομενωνεπι·βαλ·ομεν·ωνεπι·βαλ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιβεβληκαεπι·βεβλη·κα
2ndεπιβεβληκας[LXX], επιβεβληκεςεπι·βεβλη·κας, επι·βεβλη·κες alt
3rdεπιβεβληκεν, επιβεβληκεεπι·βεβλη·κε(ν)
Pl1stεπιβεβληκαμενεπι·βεβλη·καμεν
2ndεπιβεβληκατεεπι·βεβλη·κατε
3rdεπιβεβληκασιν, επιβεβληκασι, επιβεβληκανεπι·βεβλη·κασι(ν), επι·βεβλη·καν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιβεβληκωεπι·βεβλη·κω
2ndεπιβεβληκῃςεπι·βεβλη·κῃς
3rdεπιβεβληκῃεπι·βεβλη·κῃ
Pl1stεπιβεβληκωμενεπι·βεβλη·κωμεν
2ndεπιβεβληκητεεπι·βεβλη·κητε
3rdεπιβεβληκωσιν, επιβεβληκωσιεπι·βεβλη·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιβεβληκοιμι, επιβεβληκοιηνεπι·βεβλη·κοιμι, επι·βεβλη·κοιην classical
2ndεπιβεβληκοις, επιβεβληκοιηςεπι·βεβλη·κοις, επι·βεβλη·κοιης classical
3rdεπιβεβληκοι, επιβεβληκοιηεπι·βεβλη·κοι, επι·βεβλη·κοιη classical
Pl1stεπιβεβληκοιμενεπι·βεβλη·κοιμεν
2ndεπιβεβληκοιτεεπι·βεβλη·κοιτε
3rdεπιβεβληκοιενεπι·βεβλη·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπιβεβληκεεπι·βεβλη·κε
3rdεπιβεβληκετωεπι·βεβλη·κετω
Pl1st
2ndεπιβεβληκετεεπι·βεβλη·κετε
3rdεπιβεβληκετωσανεπι·βεβλη·κετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιβεβληκεναι​επι·βεβλη·κεναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιβεβληκυιαεπιβεβληκοςεπι·βεβλη·κυι·αεπι·βεβλη·κο[τ]·ς
Nomεπιβεβληκωςεπι·βεβλη·κο[τ]·^ς
Accεπιβεβληκυιανεπιβεβληκοταεπι·βεβλη·κυι·ανεπι·βεβλη·κοτ·α
Datεπιβεβληκυιᾳεπιβεβληκοτιεπι·βεβλη·κυι·ᾳεπι·βεβλη·κοτ·ι
Genεπιβεβληκυιαςεπιβεβληκοτοςεπι·βεβλη·κυι·αςεπι·βεβλη·κοτ·ος
PlVocεπιβεβληκυιαιεπιβεβληκοτεςεπιβεβληκοταεπι·βεβλη·κυι·αιεπι·βεβλη·κοτ·εςεπι·βεβλη·κοτ·α
Nom
Accεπιβεβληκυιαςεπιβεβληκοταςεπι·βεβλη·κυι·αςεπι·βεβλη·κοτ·ας
Datεπιβεβληκυιαιςεπιβεβληκοσι, επιβεβληκοσινεπι·βεβλη·κυι·αιςεπι·βεβλη·κο[τ]·σι(ν)
Genεπιβεβληκυιωνεπιβεβληκοτωνεπι·βεβλη·κυι·ωνεπι·βεβλη·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεβεβληκειν, επεβεβληκηεπι·ε·βεβλη·κειν, επι·ε·βεβλη·κη classical
2ndεπεβεβληκεις, επεβεβληκηςεπι·ε·βεβλη·κεις, επι·ε·βεβλη·κης classical
3rdεπεβεβληκειεπι·ε·βεβλη·κει
Pl1stεπεβεβληκειμεν, επεβεβληκεμενεπι·ε·βεβλη·κειμεν, επι·ε·βεβλη·κεμεν classical
2ndεπεβεβληκειτε, επεβεβληκετεεπι·ε·βεβλη·κειτε, επι·ε·βεβλη·κετε classical
3rdεπεβεβληκεισαν, επεβεβληκεσανεπι·ε·βεβλη·κεισαν, επι·ε·βεβλη·κεσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιβεβληκειν, επιβεβληκηεπι·[ε]·βεβλη·κειν, επι·[ε]·βεβλη·κη classical
2ndεπιβεβληκεις, επιβεβληκηςεπι·[ε]·βεβλη·κεις, επι·[ε]·βεβλη·κης classical
3rdεπιβεβληκειεπι·[ε]·βεβλη·κει
Pl1stεπιβεβληκειμεν, επιβεβληκεμενεπι·[ε]·βεβλη·κειμεν, επι·[ε]·βεβλη·κεμεν classical
2ndεπιβεβληκειτε, επιβεβληκετεεπι·[ε]·βεβλη·κειτε, επι·[ε]·βεβλη·κετε classical
3rdεπιβεβληκεισαν, επιβεβληκεσανεπι·[ε]·βεβλη·κεισαν, επι·[ε]·βεβλη·κεσαν classical

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπεβληθηνεπι·ε·βλη·θην
2ndεπεβληθηςεπι·ε·βλη·θης
3rdεπεβληθη[LXX]επι·ε·βλη·θη
Pl1stεπεβληθημενεπι·ε·βλη·θημεν
2ndεπεβληθητεεπι·ε·βλη·θητε
3rdεπεβληθησανεπι·ε·βλη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεπιβληθησομαιεπι·βλη·θησομαι
2ndεπιβληθησῃ, επιβληθησειεπι·βλη·θησῃ, επι·βλη·θησει classical
3rdεπιβληθησεται[LXX]επι·βλη·θησεται
Pl1stεπιβληθησομεθαεπι·βλη·θησομεθα
2ndεπιβληθησεσθεεπι·βλη·θησεσθε
3rdεπιβληθησονταιεπι·βλη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπιβληθωεπι·βλη·θω
2ndεπιβληθῃςεπι·βλη·θῃς
3rdεπιβληθῃ[LXX]επι·βλη·θῃ
Pl1stεπιβληθωμενεπι·βλη·θωμεν
2ndεπιβληθητεεπι·βλη·θητε
3rdεπιβληθωσιν, επιβληθωσιεπι·βλη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπιβληθειηνεπι·βλη·θειην
2ndεπιβληθειηςεπι·βλη·θειης
3rdεπιβληθειηεπι·βλη·θειη
Pl1stεπιβληθειημεν, επιβληθειμενεπι·βλη·θειημεν, επι·βλη·θειμεν classical
2ndεπιβληθειητε, επιβληθειτεεπι·βλη·θειητε, επι·βλη·θειτε classical
3rdεπιβληθειησαν, επιβληθειενεπι·βλη·θειησαν, επι·βλη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεπιβληθησοιμηνεπι·βλη·θησοιμην
2ndεπιβληθησοιοεπι·βλη·θησοιο
3rdεπιβληθησοιτοεπι·βλη·θησοιτο
Pl1stεπιβληθησοιμεθαεπι·βλη·θησοιμεθα
2ndεπιβληθησοισθεεπι·βλη·θησοισθε
3rdεπιβληθησοιντοεπι·βλη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπιβληθητιεπι·βλη·θητι
3rdεπιβληθητωεπι·βλη·θητω
Pl1st
2ndεπιβληθητεεπι·βλη·θητε
3rdεπιβληθητωσαν, επιβληθεντωνεπι·βλη·θητωσαν, επι·βλη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
επιβληθηναι​επι·βλη·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
επιβληθησεσθαι​επι·βλη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιβληθεισαεπιβληθειςεπιβληθενεπι·βλη·θεισ·αεπι·βλη·θει[ντ]·ςεπι·βλη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accεπιβληθεισανεπιβληθενταεπι·βλη·θεισ·ανεπι·βλη·θε[ι]ντ·α
Datεπιβληθεισῃεπιβληθεντιεπι·βλη·θεισ·ῃεπι·βλη·θε[ι]ντ·ι
Genεπιβληθεισηςεπιβληθεντοςεπι·βλη·θεισ·ηςεπι·βλη·θε[ι]ντ·ος
PlVocεπιβληθεισαιεπιβληθεντεςεπιβληθενταεπι·βλη·θεισ·αιεπι·βλη·θε[ι]ντ·εςεπι·βλη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accεπιβληθεισαςεπιβληθενταςεπι·βλη·θεισ·αςεπι·βλη·θε[ι]ντ·ας
Datεπιβληθεισαιςεπιβληθεισι, επιβληθεισινεπι·βλη·θεισ·αιςεπι·βλη·θει[ντ]·σι(ν)
Genεπιβληθεισωνεπιβληθεντωνεπι·βλη·θεισ·ωνεπι·βλη·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιβληθησομενηεπιβληθησομενεεπι·βλη·θησομεν·ηεπι·βλη·θησομεν·ε
Nomεπιβληθησομενοςεπι·βλη·θησομεν·ος
Accεπιβληθησομενηνεπιβληθησομενονεπι·βλη·θησομεν·ηνεπι·βλη·θησομεν·ον
Datεπιβληθησομενῃεπιβληθησομενῳεπι·βλη·θησομεν·ῃεπι·βλη·θησομεν·ῳ
Genεπιβληθησομενηςεπιβληθησομενουεπι·βλη·θησομεν·ηςεπι·βλη·θησομεν·ου
PlVocεπιβληθησομεναιεπιβληθησομενοιεπιβληθησομεναεπι·βλη·θησομεν·αιεπι·βλη·θησομεν·οιεπι·βλη·θησομεν·α
Nom
Accεπιβληθησομεναςεπιβληθησομενουςεπι·βλη·θησομεν·αςεπι·βλη·θησομεν·ους
Datεπιβληθησομεναιςεπιβληθησομενοιςεπι·βλη·θησομεν·αιςεπι·βλη·θησομεν·οις
Genεπιβληθησομενωνεπιβληθησομενωνεπι·βλη·θησομεν·ωνεπι·βλη·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 16-Dec-2019 05:40:14 EST