προφητευω • PROFHTEUW • prophēteuō

Search: επροφητευσεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επροφητευσενπροφητεύωε·προφητευ·σε(ν)1aor act ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επροφητευσενπροφητεύωε·προφητευ·σε(ν)1aor act ind 3rd sg

προ·φητεύω (προφητευ-/προ+φητευ-, προφητευ·σ-, προφητευ·σ-/προ+φητευ·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροφητευωπροφητευ·ωπροφητευομαιπροφητευ·ομαι
2ndπροφητευεις[LXX]προφητευ·ειςπροφητευῃ, προφητευει[LXX], προφητευεσαιπροφητευ·ῃ, προφητευ·ει classical, προφητευ·εσαι alt
3rdπροφητευει[LXX]προφητευ·ειπροφητευεταιπροφητευ·εται
Pl1stπροφητευομεν[GNT]προφητευ·ομενπροφητευομεθαπροφητευ·ομεθα
2ndπροφητευετεπροφητευ·ετεπροφητευεσθεπροφητευ·εσθε
3rdπροφητευουσιν[LXX], προφητευουσιπροφητευ·ουσι(ν), προφητευ·ουσι(ν)προφητευονταιπροφητευ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροφητευωπροφητευ·ωπροφητευωμαιπροφητευ·ωμαι
2ndπροφητευῃςπροφητευ·ῃςπροφητευῃπροφητευ·ῃ
3rdπροφητευῃπροφητευ·ῃπροφητευηταιπροφητευ·ηται
Pl1stπροφητευωμενπροφητευ·ωμενπροφητευωμεθαπροφητευ·ωμεθα
2ndπροφητευητε[GNT]προφητευ·ητεπροφητευησθεπροφητευ·ησθε
3rdπροφητευωσιν[GNT], προφητευωσιπροφητευ·ωσι(ν), προφητευ·ωσι(ν)προφητευωνταιπροφητευ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροφητευοιμιπροφητευ·οιμιπροφητευοιμηνπροφητευ·οιμην
2ndπροφητευοιςπροφητευ·οιςπροφητευοιοπροφητευ·οιο
3rdπροφητευοιπροφητευ·οιπροφητευοιτοπροφητευ·οιτο
Pl1stπροφητευοιμενπροφητευ·οιμενπροφητευοιμεθαπροφητευ·οιμεθα
2ndπροφητευοιτεπροφητευ·οιτεπροφητευοισθεπροφητευ·οισθε
3rdπροφητευοιεν, προφητευοισανπροφητευ·οιεν, προφητευ·οισαν altπροφητευοιντοπροφητευ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροφητευε[LXX]προφητευ·επροφητευουπροφητευ·ου
3rdπροφητευετωπροφητευ·ετωπροφητευεσθωπροφητευ·εσθω
Pl1st
2ndπροφητευετεπροφητευ·ετεπροφητευεσθεπροφητευ·εσθε
3rdπροφητευετωσαν, προφητευοντων[LXX]προφητευ·ετωσαν, προφητευ·οντων classicalπροφητευεσθωσαν, προφητευεσθωνπροφητευ·εσθωσαν, προφητευ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προφητευειν[GNT][LXX]​προφητευ·εινπροφητευεσθαι​προφητευ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροφητευουσα[GNT]προφητευονπροφητευ·ουσ·απροφητευ·ο[υ]ν[τ]
Nomπροφητευων[GNT][LXX]προφητευ·ο[υ]ν[τ]·^
Accπροφητευουσανπροφητευονταπροφητευ·ουσ·ανπροφητευ·ο[υ]ντ·α
Datπροφητευουσῃπροφητευοντι[LXX]προφητευ·ουσ·ῃπροφητευ·ο[υ]ντ·ι
Genπροφητευουσηςπροφητευοντος[LXX]προφητευ·ουσ·ηςπροφητευ·ο[υ]ντ·ος
PlVocπροφητευουσαι[GNT]προφητευοντες[LXX]προφητευονταπροφητευ·ουσ·αιπροφητευ·ο[υ]ντ·εςπροφητευ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπροφητευουσας[LXX]προφητευοντας[LXX]προφητευ·ουσ·αςπροφητευ·ο[υ]ντ·ας
Datπροφητευουσαιςπροφητευουσι, προφητευουσιν[LXX]προφητευ·ουσ·αιςπροφητευ·ου[ντ]·σι(ν), προφητευ·ου[ντ]·σι(ν)
Genπροφητευουσωνπροφητευοντων[LXX]προφητευ·ουσ·ωνπροφητευ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροφητευομενηπροφητευομενεπροφητευ·ομεν·ηπροφητευ·ομεν·ε
Nomπροφητευομενοςπροφητευ·ομεν·ος
Accπροφητευομενηνπροφητευομενονπροφητευ·ομεν·ηνπροφητευ·ομεν·ον
Datπροφητευομενῃπροφητευομενῳπροφητευ·ομεν·ῃπροφητευ·ομεν·ῳ
Genπροφητευομενηςπροφητευομενουπροφητευ·ομεν·ηςπροφητευ·ομεν·ου
PlVocπροφητευομεναιπροφητευομενοιπροφητευομεναπροφητευ·ομεν·αιπροφητευ·ομεν·οιπροφητευ·ομεν·α
Nom
Accπροφητευομεναςπροφητευομενουςπροφητευ·ομεν·αςπροφητευ·ομεν·ους
Datπροφητευομεναιςπροφητευομενοιςπροφητευ·ομεν·αιςπροφητευ·ομεν·οις
Genπροφητευομενωνπροφητευομενωνπροφητευ·ομεν·ωνπροφητευ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπροφητευον[GNT][LXX], προεφητευον[GNT]ε·προφητευ·ον, προ·ε·φητευ·ονεπροφητευομην, προεφητευομηνε·προφητευ·ομην, προ·ε·φητευ·ομην
2ndεπροφητευες, προεφητευεςε·προφητευ·ες, προ·ε·φητευ·εςεπροφητευου, προεφητευουε·προφητευ·ου, προ·ε·φητευ·ου
3rdεπροφητευεν, επροφητευε, προεφητευεν, προεφητευεε·προφητευ·ε(ν), προ·ε·φητευ·ε(ν)επροφητευετο, προεφητευετοε·προφητευ·ετο, προ·ε·φητευ·ετο
Pl1stεπροφητευομεν, προεφητευομενε·προφητευ·ομεν, προ·ε·φητευ·ομενεπροφητευομεθα, προεφητευομεθαε·προφητευ·ομεθα, προ·ε·φητευ·ομεθα
2ndεπροφητευετε, προεφητευετεε·προφητευ·ετε, προ·ε·φητευ·ετεεπροφητευεσθε, προεφητευεσθεε·προφητευ·εσθε, προ·ε·φητευ·εσθε
3rdεπροφητευον[GNT][LXX], επροφητευοσαν, προεφητευον[GNT], προεφητευοσανε·προφητευ·ον, ε·προφητευ·οσαν alt, προ·ε·φητευ·ον, προ·ε·φητευ·οσαν altεπροφητευοντο, προεφητευοντοε·προφητευ·οντο, προ·ε·φητευ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροφητευσωπροφητευ·σωπροφητευσομαιπροφητευ·σομαι
2ndπροφητευσεις[LXX]προφητευ·σειςπροφητευσῃ[LXX], προφητευσει[LXX], προφητευσεσαιπροφητευ·σῃ, προφητευ·σει classical, προφητευ·σεσαι alt
3rdπροφητευσει[LXX]προφητευ·σειπροφητευσεταιπροφητευ·σεται
Pl1stπροφητευσομενπροφητευ·σομενπροφητευσομεθαπροφητευ·σομεθα
2ndπροφητευσετεπροφητευ·σετεπροφητευσεσθεπροφητευ·σεσθε
3rdπροφητευσουσιν[GNT][LXX], προφητευσουσιπροφητευ·σουσι(ν), προφητευ·σουσι(ν)προφητευσονταιπροφητευ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροφητευσοιμιπροφητευ·σοιμιπροφητευσοιμηνπροφητευ·σοιμην
2ndπροφητευσοιςπροφητευ·σοιςπροφητευσοιοπροφητευ·σοιο
3rdπροφητευσοιπροφητευ·σοιπροφητευσοιτοπροφητευ·σοιτο
Pl1stπροφητευσοιμενπροφητευ·σοιμενπροφητευσοιμεθαπροφητευ·σοιμεθα
2ndπροφητευσοιτεπροφητευ·σοιτεπροφητευσοισθεπροφητευ·σοισθε
3rdπροφητευσοιενπροφητευ·σοιενπροφητευσοιντοπροφητευ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προφητευσειν​προφητευ·σειν​προφητευσεσθαι​προφητευ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροφητευσουσαπροφητευσον[GNT][LXX]προφητευ·σουσ·απροφητευ·σο[υ]ν[τ]
Nomπροφητευσωνπροφητευ·σο[υ]ν[τ]·^
Accπροφητευσουσανπροφητευσονταπροφητευ·σουσ·ανπροφητευ·σο[υ]ντ·α
Datπροφητευσουσῃπροφητευσοντιπροφητευ·σουσ·ῃπροφητευ·σο[υ]ντ·ι
Genπροφητευσουσηςπροφητευσοντοςπροφητευ·σουσ·ηςπροφητευ·σο[υ]ντ·ος
PlVocπροφητευσουσαιπροφητευσοντεςπροφητευσονταπροφητευ·σουσ·αιπροφητευ·σο[υ]ντ·εςπροφητευ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accπροφητευσουσαςπροφητευσονταςπροφητευ·σουσ·αςπροφητευ·σο[υ]ντ·ας
Datπροφητευσουσαιςπροφητευσουσι, προφητευσουσιν[GNT][LXX]προφητευ·σουσ·αιςπροφητευ·σου[ντ]·σι(ν), προφητευ·σου[ντ]·σι(ν)
Genπροφητευσουσωνπροφητευσοντωνπροφητευ·σουσ·ωνπροφητευ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροφητευσομενηπροφητευσομενεπροφητευ·σομεν·ηπροφητευ·σομεν·ε
Nomπροφητευσομενοςπροφητευ·σομεν·ος
Accπροφητευσομενηνπροφητευσομενονπροφητευ·σομεν·ηνπροφητευ·σομεν·ον
Datπροφητευσομενῃπροφητευσομενῳπροφητευ·σομεν·ῃπροφητευ·σομεν·ῳ
Genπροφητευσομενηςπροφητευσομενουπροφητευ·σομεν·ηςπροφητευ·σομεν·ου
PlVocπροφητευσομεναιπροφητευσομενοιπροφητευσομεναπροφητευ·σομεν·αιπροφητευ·σομεν·οιπροφητευ·σομεν·α
Nom
Accπροφητευσομεναςπροφητευσομενουςπροφητευ·σομεν·αςπροφητευ·σομεν·ους
Datπροφητευσομεναιςπροφητευσομενοιςπροφητευ·σομεν·αιςπροφητευ·σομεν·οις
Genπροφητευσομενωνπροφητευσομενωνπροφητευ·σομεν·ωνπροφητευ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπροφητευσα[LXX], προεφητευσαε·προφητευ·σα, προ·ε·φητευ·σαεπροφητευσαμην, προεφητευσαμηνε·προφητευ·σαμην, προ·ε·φητευ·σαμην
2ndεπροφητευσας[LXX], προεφητευσαςε·προφητευ·σας, προ·ε·φητευ·σαςεπροφητευσω, προεφητευσωε·προφητευ·σω, προ·ε·φητευ·σω
3rdεπροφητευσεν[GNT][LXX], επροφητευσε, προεφητευσεν[GNT][LXX], προεφητευσεε·προφητευ·σε(ν), ε·προφητευ·σε(ν), προ·ε·φητευ·σε(ν), προ·ε·φητευ·σε(ν)επροφητευσατο, προεφητευσατοε·προφητευ·σατο, προ·ε·φητευ·σατο
Pl1stεπροφητευσαμεν[GNT], προεφητευσαμεν[GNT]ε·προφητευ·σαμεν, προ·ε·φητευ·σαμενεπροφητευσαμεθα, προεφητευσαμεθαε·προφητευ·σαμεθα, προ·ε·φητευ·σαμεθα
2ndεπροφητευσατε, προεφητευσατεε·προφητευ·σατε, προ·ε·φητευ·σατεεπροφητευσασθε, προεφητευσασθεε·προφητευ·σασθε, προ·ε·φητευ·σασθε
3rdεπροφητευσαν[GNT][LXX], προεφητευσαν[GNT]ε·προφητευ·σαν, προ·ε·φητευ·σανεπροφητευσαντο, προεφητευσαντοε·προφητευ·σαντο, προ·ε·φητευ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροφητευσωπροφητευ·σωπροφητευσωμαιπροφητευ·σωμαι
2ndπροφητευσῃς[LXX]προφητευ·σῃςπροφητευσῃ[LXX]προφητευ·σῃ
3rdπροφητευσῃ[LXX]προφητευ·σῃπροφητευσηταιπροφητευ·σηται
Pl1stπροφητευσωμενπροφητευ·σωμενπροφητευσωμεθαπροφητευ·σωμεθα
2ndπροφητευσητε[LXX]προφητευ·σητεπροφητευσησθεπροφητευ·σησθε
3rdπροφητευσωσιν, προφητευσωσιπροφητευ·σωσι(ν)προφητευσωνταιπροφητευ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπροφητευσαιμιπροφητευ·σαιμιπροφητευσαιμηνπροφητευ·σαιμην
2ndπροφητευσαις, προφητευσειαςπροφητευ·σαις, προφητευ·σειας classicalπροφητευσαιοπροφητευ·σαιο
3rdπροφητευσαι[GNT][LXX], προφητευσειεπροφητευ·σαι, προφητευ·σειε classicalπροφητευσαιτοπροφητευ·σαιτο
Pl1stπροφητευσαιμενπροφητευ·σαιμενπροφητευσαιμεθαπροφητευ·σαιμεθα
2ndπροφητευσαιτεπροφητευ·σαιτεπροφητευσαισθεπροφητευ·σαισθε
3rdπροφητευσαιεν, προφητευσαισαν, προφητευσειαν, προφητευσειενπροφητευ·σαιεν, προφητευ·σαισαν alt, προφητευ·σειαν classical, προφητευ·σειεν classicalπροφητευσαιντοπροφητευ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπροφητευσον[GNT][LXX]προφητευ·σονπροφητευσαι[GNT][LXX]προφητευ·σαι
3rdπροφητευσατωπροφητευ·σατωπροφητευσασθωπροφητευ·σασθω
Pl1st
2ndπροφητευσατεπροφητευ·σατεπροφητευσασθεπροφητευ·σασθε
3rdπροφητευσατωσαν, προφητευσαντωνπροφητευ·σατωσαν, προφητευ·σαντων classicalπροφητευσασθωσαν, προφητευσασθωνπροφητευ·σασθωσαν, προφητευ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
προφητευσαι[GNT][LXX]​προφητευ·σαιπροφητευσασθαι​προφητευ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροφητευσασαπροφητευσας[LXX]προφητευσανπροφητευ·σασ·απροφητευ·σα[ντ]·ςπροφητευ·σαν[τ]
Nom
Accπροφητευσασανπροφητευσαντα[LXX]προφητευ·σασ·ανπροφητευ·σαντ·α
Datπροφητευσασῃπροφητευσαντιπροφητευ·σασ·ῃπροφητευ·σαντ·ι
Genπροφητευσασηςπροφητευσαντοςπροφητευ·σασ·ηςπροφητευ·σαντ·ος
PlVocπροφητευσασαιπροφητευσαντες[GNT][LXX]προφητευσαντα[LXX]προφητευ·σασ·αιπροφητευ·σαντ·εςπροφητευ·σαντ·α
Nom
Accπροφητευσασαςπροφητευσανταςπροφητευ·σασ·αςπροφητευ·σαντ·ας
Datπροφητευσασαιςπροφητευσασι, προφητευσασινπροφητευ·σασ·αιςπροφητευ·σα[ντ]·σι(ν)
Genπροφητευσασωνπροφητευσαντωνπροφητευ·σασ·ωνπροφητευ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπροφητευσαμενηπροφητευσαμενεπροφητευ·σαμεν·ηπροφητευ·σαμεν·ε
Nomπροφητευσαμενοςπροφητευ·σαμεν·ος
Accπροφητευσαμενηνπροφητευσαμενονπροφητευ·σαμεν·ηνπροφητευ·σαμεν·ον
Datπροφητευσαμενῃπροφητευσαμενῳπροφητευ·σαμεν·ῃπροφητευ·σαμεν·ῳ
Genπροφητευσαμενηςπροφητευσαμενουπροφητευ·σαμεν·ηςπροφητευ·σαμεν·ου
PlVocπροφητευσαμεναιπροφητευσαμενοιπροφητευσαμεναπροφητευ·σαμεν·αιπροφητευ·σαμεν·οιπροφητευ·σαμεν·α
Nom
Accπροφητευσαμεναςπροφητευσαμενουςπροφητευ·σαμεν·αςπροφητευ·σαμεν·ους
Datπροφητευσαμεναιςπροφητευσαμενοιςπροφητευ·σαμεν·αιςπροφητευ·σαμεν·οις
Genπροφητευσαμενωνπροφητευσαμενωνπροφητευ·σαμεν·ωνπροφητευ·σαμεν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 28-Jan-2020 00:10:20 EST