πορευω • POREUW • poreuō

Search: επορευθη

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επορευθηπορεύωε·πορευ·θηaor θη ind 3rd sg

πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπορευωπορευ·ωπορευομαι[GNT][LXX]πορευ·ομαι
2ndπορευειςπορευ·ειςπορευῃ[LXX], πορευει, πορευεσαιπορευ·ῃ, πορευ·ει classical, πορευ·εσαι alt
3rdπορευειπορευ·ειπορευεται[GNT][LXX]πορευ·εται
Pl1stπορευομενπορευ·ομενπορευομεθα[LXX]πορευ·ομεθα
2ndπορευετεπορευ·ετεπορευεσθε[GNT][LXX]πορευ·εσθε
3rdπορευουσιν, πορευουσιπορευ·ουσι(ν)πορευονται[LXX]πορευ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπορευωπορευ·ωπορευωμαι[GNT]πορευ·ωμαι
2ndπορευῃςπορευ·ῃςπορευῃ[LXX]πορευ·ῃ
3rdπορευῃ[LXX]πορευ·ῃπορευηται[LXX]πορευ·ηται
Pl1stπορευωμενπορευ·ωμενπορευωμεθαπορευ·ωμεθα
2ndπορευητεπορευ·ητεπορευησθε[LXX]πορευ·ησθε
3rdπορευωσιν, πορευωσιπορευ·ωσι(ν)πορευωνται[LXX]πορευ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπορευοιμιπορευ·οιμιπορευοιμηνπορευ·οιμην
2ndπορευοιςπορευ·οιςπορευοιοπορευ·οιο
3rdπορευοιπορευ·οιπορευοιτοπορευ·οιτο
Pl1stπορευοιμενπορευ·οιμενπορευοιμεθαπορευ·οιμεθα
2ndπορευοιτεπορευ·οιτεπορευοισθεπορευ·οισθε
3rdπορευοιεν, πορευοισανπορευ·οιεν, πορευ·οισαν altπορευοιντοπορευ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπορευεπορευ·επορευου[GNT][LXX]πορευ·ου
3rdπορευετωπορευ·ετωπορευεσθω[LXX]πορευ·εσθω
Pl1st
2ndπορευετεπορευ·ετεπορευεσθε[GNT][LXX]πορευ·εσθε
3rdπορευετωσαν, πορευοντωνπορευ·ετωσαν, πορευ·οντων classicalπορευεσθωσαν[LXX], πορευεσθωνπορευ·εσθωσαν, πορευ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πορευειν​πορευ·ειν​πορευεσθαι[GNT][LXX]​πορευ·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπορευουσαπορευονπορευ·ουσ·απορευ·ο[υ]ν[τ]
Nomπορευωνπορευ·ο[υ]ν[τ]·^
Accπορευουσανπορευονταπορευ·ουσ·ανπορευ·ο[υ]ντ·α
Datπορευουσῃπορευοντιπορευ·ουσ·ῃπορευ·ο[υ]ντ·ι
Genπορευουσηςπορευοντοςπορευ·ουσ·ηςπορευ·ο[υ]ντ·ος
PlVocπορευουσαιπορευοντεςπορευονταπορευ·ουσ·αιπορευ·ο[υ]ντ·εςπορευ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπορευουσαςπορευονταςπορευ·ουσ·αςπορευ·ο[υ]ντ·ας
Datπορευουσαιςπορευουσι, πορευουσινπορευ·ουσ·αιςπορευ·ου[ντ]·σι(ν)
Genπορευουσωνπορευοντωνπορευ·ουσ·ωνπορευ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπορευομενη[GNT][LXX]πορευομενεπορευ·ομεν·ηπορευ·ομεν·ε
Nomπορευομενος[GNT][LXX]πορευ·ομεν·ος
Accπορευομενηνπορευομενον[GNT][LXX]πορευ·ομεν·ηνπορευ·ομεν·ον
Datπορευομενῃπορευομενῳ[GNT][LXX]πορευ·ομεν·ῃπορευ·ομεν·ῳ
Genπορευομενηςπορευομενου[GNT][LXX]πορευ·ομεν·ηςπορευ·ομεν·ου
PlVocπορευομεναι[GNT]πορευομενοι[GNT][LXX]πορευομενα[LXX]πορευ·ομεν·αιπορευ·ομεν·οιπορευ·ομεν·α
Nom
Accπορευομεναςπορευομενους[GNT][LXX]πορευ·ομεν·αςπορευ·ομεν·ους
Datπορευομεναιςπορευομενοις[GNT][LXX]πορευ·ομεν·αιςπορευ·ομεν·οις
Genπορευομενων[GNT][LXX]πορευομενων[GNT][LXX]πορευ·ομεν·ωνπορευ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπορευονε·πορευ·ονεπορευομην[GNT][LXX]ε·πορευ·ομην
2ndεπορευεςε·πορευ·εςεπορευου[LXX]ε·πορευ·ου
3rdεπορευεν, επορευεε·πορευ·ε(ν)επορευετο[GNT][LXX]ε·πορευ·ετο
Pl1stεπορευομενε·πορευ·ομενεπορευομεθα[GNT][LXX]ε·πορευ·ομεθα
2ndεπορευετεε·πορευ·ετεεπορευεσθε[LXX]ε·πορευ·εσθε
3rdεπορευον, επορευοσανε·πορευ·ον, ε·πορευ·οσαν altεπορευοντο[GNT][LXX]ε·πορευ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπορευσωπορευ·σωπορευσομαι[GNT][LXX]πορευ·σομαι
2ndπορευσειςπορευ·σειςπορευσῃ[GNT][LXX], πορευσει, πορευσεσαιπορευ·σῃ, πορευ·σει classical, πορευ·σεσαι alt
3rdπορευσειπορευ·σειπορευσεται[GNT][LXX]πορευ·σεται
Pl1stπορευσομενπορευ·σομενπορευσομεθα[GNT][LXX]πορευ·σομεθα
2ndπορευσετεπορευ·σετεπορευσεσθε[LXX]πορευ·σεσθε
3rdπορευσουσιν, πορευσουσιπορευ·σουσι(ν)πορευσονται[GNT][LXX]πορευ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπορευσοιμιπορευ·σοιμιπορευσοιμηνπορευ·σοιμην
2ndπορευσοιςπορευ·σοιςπορευσοιοπορευ·σοιο
3rdπορευσοιπορευ·σοιπορευσοιτοπορευ·σοιτο
Pl1stπορευσοιμενπορευ·σοιμενπορευσοιμεθαπορευ·σοιμεθα
2ndπορευσοιτεπορευ·σοιτεπορευσοισθεπορευ·σοισθε
3rdπορευσοιενπορευ·σοιενπορευσοιντοπορευ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πορευσειν​πορευ·σειν​πορευσεσθαι​πορευ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπορευσουσαπορευσονπορευ·σουσ·απορευ·σο[υ]ν[τ]
Nomπορευσωνπορευ·σο[υ]ν[τ]·^
Accπορευσουσανπορευσονταπορευ·σουσ·ανπορευ·σο[υ]ντ·α
Datπορευσουσῃπορευσοντιπορευ·σουσ·ῃπορευ·σο[υ]ντ·ι
Genπορευσουσηςπορευσοντοςπορευ·σουσ·ηςπορευ·σο[υ]ντ·ος
PlVocπορευσουσαιπορευσοντεςπορευσονταπορευ·σουσ·αιπορευ·σο[υ]ντ·εςπορευ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accπορευσουσαςπορευσονταςπορευ·σουσ·αςπορευ·σο[υ]ντ·ας
Datπορευσουσαιςπορευσουσι, πορευσουσινπορευ·σουσ·αιςπορευ·σου[ντ]·σι(ν)
Genπορευσουσωνπορευσοντωνπορευ·σουσ·ωνπορευ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπορευσομενηπορευσομενεπορευ·σομεν·ηπορευ·σομεν·ε
Nomπορευσομενοςπορευ·σομεν·ος
Accπορευσομενηνπορευσομενονπορευ·σομεν·ηνπορευ·σομεν·ον
Datπορευσομενῃπορευσομενῳπορευ·σομεν·ῃπορευ·σομεν·ῳ
Genπορευσομενηςπορευσομενουπορευ·σομεν·ηςπορευ·σομεν·ου
PlVocπορευσομεναιπορευσομενοιπορευσομεναπορευ·σομεν·αιπορευ·σομεν·οιπορευ·σομεν·α
Nom
Accπορευσομεναςπορευσομενουςπορευ·σομεν·αςπορευ·σομεν·ους
Datπορευσομεναιςπορευσομενοιςπορευ·σομεν·αιςπορευ·σομεν·οις
Genπορευσομενωνπορευσομενωνπορευ·σομεν·ωνπορευ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπορευσαε·πορευ·σαεπορευσαμηνε·πορευ·σαμην
2ndεπορευσαςε·πορευ·σαςεπορευσωε·πορευ·σω
3rdεπορευσεν, επορευσεε·πορευ·σε(ν)επορευσατοε·πορευ·σατο
Pl1stεπορευσαμενε·πορευ·σαμενεπορευσαμεθαε·πορευ·σαμεθα
2ndεπορευσατεε·πορευ·σατεεπορευσασθεε·πορευ·σασθε
3rdεπορευσανε·πορευ·σανεπορευσαντοε·πορευ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπορευσωπορευ·σωπορευσωμαιπορευ·σωμαι
2ndπορευσῃςπορευ·σῃςπορευσῃ[GNT][LXX]πορευ·σῃ
3rdπορευσῃ[GNT][LXX]πορευ·σῃπορευσηταιπορευ·σηται
Pl1stπορευσωμενπορευ·σωμενπορευσωμεθα[GNT][LXX]πορευ·σωμεθα
2ndπορευσητεπορευ·σητεπορευσησθεπορευ·σησθε
3rdπορευσωσιν, πορευσωσιπορευ·σωσι(ν)πορευσωνταιπορευ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπορευσαιμιπορευ·σαιμιπορευσαιμηνπορευ·σαιμην
2ndπορευσαις, πορευσειαςπορευ·σαις, πορευ·σειας classicalπορευσαιοπορευ·σαιο
3rdπορευσαι, πορευσειεπορευ·σαι, πορευ·σειε classicalπορευσαιτοπορευ·σαιτο
Pl1stπορευσαιμενπορευ·σαιμενπορευσαιμεθαπορευ·σαιμεθα
2ndπορευσαιτεπορευ·σαιτεπορευσαισθεπορευ·σαισθε
3rdπορευσαιεν, πορευσαισαν, πορευσειαν, πορευσειενπορευ·σαιεν, πορευ·σαισαν alt, πορευ·σειαν classical, πορευ·σειεν classicalπορευσαιντοπορευ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπορευσονπορευ·σονπορευσαιπορευ·σαι
3rdπορευσατωπορευ·σατωπορευσασθωπορευ·σασθω
Pl1st
2ndπορευσατεπορευ·σατεπορευσασθεπορευ·σασθε
3rdπορευσατωσαν, πορευσαντωνπορευ·σατωσαν, πορευ·σαντων classicalπορευσασθωσαν, πορευσασθωνπορευ·σασθωσαν, πορευ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πορευσαι​πορευ·σαι​πορευσασθαι​πορευ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπορευσασαπορευσαςπορευσανπορευ·σασ·απορευ·σα[ντ]·ςπορευ·σαν[τ]
Nom
Accπορευσασανπορευσανταπορευ·σασ·ανπορευ·σαντ·α
Datπορευσασῃπορευσαντιπορευ·σασ·ῃπορευ·σαντ·ι
Genπορευσασηςπορευσαντοςπορευ·σασ·ηςπορευ·σαντ·ος
PlVocπορευσασαιπορευσαντεςπορευσανταπορευ·σασ·αιπορευ·σαντ·εςπορευ·σαντ·α
Nom
Accπορευσασαςπορευσανταςπορευ·σασ·αςπορευ·σαντ·ας
Datπορευσασαιςπορευσασι, πορευσασινπορευ·σασ·αιςπορευ·σα[ντ]·σι(ν)
Genπορευσασωνπορευσαντωνπορευ·σασ·ωνπορευ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπορευσαμενηπορευσαμενεπορευ·σαμεν·ηπορευ·σαμεν·ε
Nomπορευσαμενοςπορευ·σαμεν·ος
Accπορευσαμενηνπορευσαμενονπορευ·σαμεν·ηνπορευ·σαμεν·ον
Datπορευσαμενῃπορευσαμενῳπορευ·σαμεν·ῃπορευ·σαμεν·ῳ
Genπορευσαμενηςπορευσαμενουπορευ·σαμεν·ηςπορευ·σαμεν·ου
PlVocπορευσαμεναιπορευσαμενοιπορευσαμεναπορευ·σαμεν·αιπορευ·σαμεν·οιπορευ·σαμεν·α
Nom
Accπορευσαμεναςπορευσαμενουςπορευ·σαμεν·αςπορευ·σαμεν·ους
Datπορευσαμεναιςπορευσαμενοιςπορευ·σαμεν·αιςπορευ·σαμεν·οις
Genπορευσαμενωνπορευσαμενωνπορευ·σαμεν·ωνπορευ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπορευμαι[LXX]πεπορευ·μαι
2ndπεπορευσαι[LXX]πεπορευ·σαι
3rdπεπορευται[LXX]πεπορευ·ται
Pl1stπεπορευμεθαπεπορευ·μεθα
2ndπεπορευσθε[LXX]πεπορευ·σθε
3rdπεπορευνται[LXX]πεπορευ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπορευσομαιπεπορευ·σομαι
2ndπεπορευσῃ, πεπορευσειπεπορευ·σῃ, πεπορευ·σει classical
3rdπεπορευσεταιπεπορευ·σεται
Pl1stπεπορευσομεθαπεπορευ·σομεθα
2ndπεπορευσεσθεπεπορευ·σεσθε
3rdπεπορευσονταιπεπορευ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπορευσοιμηνπεπορευ·σοιμην
2ndπεπορευσοιοπεπορευ·σοιο
3rdπεπορευσοιτοπεπορευ·σοιτο
Pl1stπεπορευσοιμεθαπεπορευ·σοιμεθα
2ndπεπορευσοισθεπεπορευ·σοισθε
3rdπεπορευσοιντοπεπορευ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπεπορευσοπεπορευ·σο
3rdπεπορευσθωπεπορευ·σθω
Pl1st
2ndπεπορευσθε[LXX]πεπορευ·σθε
3rdπεπορευσθωσαν, πεπορευσθωνπεπορευ·σθωσαν, πεπορευ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πεπορευσθαι​πεπορευ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πεπορευσεσθαι​πεπορευ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεπορευμενηπεπορευμενεπεπορευ·μεν·ηπεπορευ·μεν·ε
Nomπεπορευμενος[LXX]πεπορευ·μεν·ος
Accπεπορευμενηνπεπορευμενονπεπορευ·μεν·ηνπεπορευ·μεν·ον
Datπεπορευμενῃπεπορευμενῳπεπορευ·μεν·ῃπεπορευ·μεν·ῳ
Genπεπορευμενηςπεπορευμενουπεπορευ·μεν·ηςπεπορευ·μεν·ου
PlVocπεπορευμεναιπεπορευμενοι[LXX]πεπορευμεναπεπορευ·μεν·αιπεπορευ·μεν·οιπεπορευ·μεν·α
Nom
Accπεπορευμεναςπεπορευμενους[GNT]πεπορευ·μεν·αςπεπορευ·μεν·ους
Datπεπορευμεναιςπεπορευμενοιςπεπορευ·μεν·αιςπεπορευ·μεν·οις
Genπεπορευμενων[LXX]πεπορευμενων[LXX]πεπορευ·μεν·ωνπεπορευ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεπορευμηνε·πεπορευ·μην
2ndεπεπορευσοε·πεπορευ·σο
3rdεπεπορευτοε·πεπορευ·το
Pl1stεπεπορευμεθαε·πεπορευ·μεθα
2ndεπεπορευσθεε·πεπορευ·σθε
3rdεπεπορευντοε·πεπορευ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπορευμην[ε]·πεπορευ·μην
2ndπεπορευσο[ε]·πεπορευ·σο
3rdπεπορευτο[ε]·πεπορευ·το
Pl1stπεπορευμεθα[ε]·πεπορευ·μεθα
2ndπεπορευσθε[LXX][ε]·πεπορευ·σθε
3rdπεπορευντο[ε]·πεπορευ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπορευθην[LXX]ε·πορευ·θην
2ndεπορευθης[LXX]ε·πορευ·θης
3rdεπορευθη[GNT][LXX]ε·πορευ·θη
Pl1stεπορευθημεν[LXX]ε·πορευ·θημεν
2ndεπορευθητε[LXX]ε·πορευ·θητε
3rdεπορευθησαν[GNT][LXX]ε·πορευ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπορευθησομαιπορευ·θησομαι
2ndπορευθησῃ[LXX], πορευθησειπορευ·θησῃ, πορευ·θησει classical
3rdπορευθησεταιπορευ·θησεται
Pl1stπορευθησομεθαπορευ·θησομεθα
2ndπορευθησεσθεπορευ·θησεσθε
3rdπορευθησονταιπορευ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπορευθω[GNT][LXX]πορευ·θω
2ndπορευθῃς[LXX]πορευ·θῃς
3rdπορευθῃ[GNT][LXX]πορευ·θῃ
Pl1stπορευθωμεν[LXX]πορευ·θωμεν
2ndπορευθητε[GNT][LXX]πορευ·θητε
3rdπορευθωσιν[GNT][LXX], πορευθωσιπορευ·θωσι(ν), πορευ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπορευθειηνπορευ·θειην
2ndπορευθειηςπορευ·θειης
3rdπορευθειηπορευ·θειη
Pl1stπορευθειημεν, πορευθειμενπορευ·θειημεν, πορευ·θειμεν classical
2ndπορευθειητε, πορευθειτεπορευ·θειητε, πορευ·θειτε classical
3rdπορευθειησαν, πορευθειενπορευ·θειησαν, πορευ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπορευθησοιμηνπορευ·θησοιμην
2ndπορευθησοιοπορευ·θησοιο
3rdπορευθησοιτοπορευ·θησοιτο
Pl1stπορευθησοιμεθαπορευ·θησοιμεθα
2ndπορευθησοισθεπορευ·θησοισθε
3rdπορευθησοιντοπορευ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndπορευθητι[GNT][LXX]πορευ·θητι
3rdπορευθητω[LXX]πορευ·θητω
Pl1st
2ndπορευθητε[GNT][LXX]πορευ·θητε
3rdπορευθητωσαν, πορευθεντων[LXX]πορευ·θητωσαν, πορευ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
πορευθηναι[GNT][LXX]​πορευ·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
πορευθησεσθαι​πορευ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπορευθεισα[GNT][LXX]πορευθεις[GNT][LXX]πορευθενπορευ·θεισ·απορευ·θει[ντ]·ςπορευ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accπορευθεισανπορευθεντα[GNT][LXX]πορευ·θεισ·ανπορευ·θε[ι]ντ·α
Datπορευθεισῃπορευθεντι[GNT][LXX]πορευ·θεισ·ῃπορευ·θε[ι]ντ·ι
Genπορευθεισηςπορευθεντοςπορευ·θεισ·ηςπορευ·θε[ι]ντ·ος
PlVocπορευθεισαι[GNT][LXX]πορευθεντες[GNT][LXX]πορευθεντα[GNT][LXX]πορευ·θεισ·αιπορευ·θε[ι]ντ·εςπορευ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accπορευθεισαςπορευθεντας[LXX]πορευ·θεισ·αςπορευ·θε[ι]ντ·ας
Datπορευθεισαιςπορευθεισι, πορευθεισιν[LXX]πορευ·θεισ·αιςπορευ·θει[ντ]·σι(ν), πορευ·θει[ντ]·σι(ν)
Genπορευθεισωνπορευθεντων[LXX]πορευ·θεισ·ωνπορευ·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπορευθησομενηπορευθησομενεπορευ·θησομεν·ηπορευ·θησομεν·ε
Nomπορευθησομενοςπορευ·θησομεν·ος
Accπορευθησομενηνπορευθησομενονπορευ·θησομεν·ηνπορευ·θησομεν·ον
Datπορευθησομενῃπορευθησομενῳπορευ·θησομεν·ῃπορευ·θησομεν·ῳ
Genπορευθησομενηςπορευθησομενουπορευ·θησομεν·ηςπορευ·θησομεν·ου
PlVocπορευθησομεναιπορευθησομενοιπορευθησομεναπορευ·θησομεν·αιπορευ·θησομεν·οιπορευ·θησομεν·α
Nom
Accπορευθησομεναςπορευθησομενουςπορευ·θησομεν·αςπορευ·θησομεν·ους
Datπορευθησομεναιςπορευθησομενοιςπορευ·θησομεν·αιςπορευ·θησομεν·οις
Genπορευθησομενωνπορευθησομενωνπορευ·θησομεν·ωνπορευ·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 12-May-2021 23:03:28 EDT