πλησσω • PLHSSW • plēssō

Search: επληγησαν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επληγησανπλήσσωε·πληγ·[θ]ησανaor θη ind 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επληγησανπλήσσωε·πληγ·[θ]ησανaor θη ind 3rd pl

πλήσσω (πλησσ-, -, -, πεπληγ·[κ]-, -, πληγ·[θ]-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπλησσωπλησσ·ωπλησσομαιπλησσ·ομαι
2ndπλησσειςπλησσ·ειςπλησσῃ, πλησσει, πλησσεσαιπλησσ·ῃ, πλησσ·ει classical, πλησσ·εσαι alt
3rdπλησσειπλησσ·ειπλησσεταιπλησσ·εται
Pl1stπλησσομενπλησσ·ομενπλησσομεθαπλησσ·ομεθα
2ndπλησσετεπλησσ·ετεπλησσεσθεπλησσ·εσθε
3rdπλησσουσιν, πλησσουσι[LXX]πλησσ·ουσι(ν), πλησσ·ουσι(ν)πλησσονταιπλησσ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπλησσωπλησσ·ωπλησσωμαιπλησσ·ωμαι
2ndπλησσῃςπλησσ·ῃςπλησσῃπλησσ·ῃ
3rdπλησσῃπλησσ·ῃπλησσηταιπλησσ·ηται
Pl1stπλησσωμενπλησσ·ωμενπλησσωμεθαπλησσ·ωμεθα
2ndπλησσητεπλησσ·ητεπλησσησθεπλησσ·ησθε
3rdπλησσωσιν, πλησσωσιπλησσ·ωσι(ν)πλησσωνταιπλησσ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπλησσοιμιπλησσ·οιμιπλησσοιμηνπλησσ·οιμην
2ndπλησσοιςπλησσ·οιςπλησσοιοπλησσ·οιο
3rdπλησσοιπλησσ·οιπλησσοιτοπλησσ·οιτο
Pl1stπλησσοιμενπλησσ·οιμενπλησσοιμεθαπλησσ·οιμεθα
2ndπλησσοιτεπλησσ·οιτεπλησσοισθεπλησσ·οισθε
3rdπλησσοιεν, πλησσοισανπλησσ·οιεν, πλησσ·οισαν altπλησσοιντοπλησσ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπλησσεπλησσ·επλησσουπλησσ·ου
3rdπλησσετωπλησσ·ετωπλησσεσθωπλησσ·εσθω
Pl1st
2ndπλησσετεπλησσ·ετεπλησσεσθεπλησσ·εσθε
3rdπλησσετωσαν, πλησσοντωνπλησσ·ετωσαν, πλησσ·οντων classicalπλησσεσθωσαν, πλησσεσθωνπλησσ·εσθωσαν, πλησσ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πλησσειν​πλησσ·ειν​πλησσεσθαι​πλησσ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπλησσουσαπλησσονπλησσ·ουσ·απλησσ·ο[υ]ν[τ]
Nomπλησσωνπλησσ·ο[υ]ν[τ]·^
Accπλησσουσανπλησσονταπλησσ·ουσ·ανπλησσ·ο[υ]ντ·α
Datπλησσουσῃπλησσοντιπλησσ·ουσ·ῃπλησσ·ο[υ]ντ·ι
Genπλησσουσηςπλησσοντοςπλησσ·ουσ·ηςπλησσ·ο[υ]ντ·ος
PlVocπλησσουσαιπλησσοντεςπλησσονταπλησσ·ουσ·αιπλησσ·ο[υ]ντ·εςπλησσ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπλησσουσαςπλησσονταςπλησσ·ουσ·αςπλησσ·ο[υ]ντ·ας
Datπλησσουσαιςπλησσουσι[LXX], πλησσουσινπλησσ·ουσ·αιςπλησσ·ου[ντ]·σι(ν), πλησσ·ου[ντ]·σι(ν)
Genπλησσουσωνπλησσοντωνπλησσ·ουσ·ωνπλησσ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπλησσομενηπλησσομενεπλησσ·ομεν·ηπλησσ·ομεν·ε
Nomπλησσομενοςπλησσ·ομεν·ος
Accπλησσομενηνπλησσομενονπλησσ·ομεν·ηνπλησσ·ομεν·ον
Datπλησσομενῃπλησσομενῳπλησσ·ομεν·ῃπλησσ·ομεν·ῳ
Genπλησσομενηςπλησσομενουπλησσ·ομεν·ηςπλησσ·ομεν·ου
PlVocπλησσομεναιπλησσομενοιπλησσομεναπλησσ·ομεν·αιπλησσ·ομεν·οιπλησσ·ομεν·α
Nom
Accπλησσομεναςπλησσομενουςπλησσ·ομεν·αςπλησσ·ομεν·ους
Datπλησσομεναιςπλησσομενοιςπλησσ·ομεν·αιςπλησσ·ομεν·οις
Genπλησσομενωνπλησσομενωνπλησσ·ομεν·ωνπλησσ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπλησσονε·πλησσ·ονεπλησσομηνε·πλησσ·ομην
2ndεπλησσεςε·πλησσ·εςεπλησσουε·πλησσ·ου
3rdεπλησσεν, επλησσεε·πλησσ·ε(ν)επλησσετοε·πλησσ·ετο
Pl1stεπλησσομενε·πλησσ·ομενεπλησσομεθαε·πλησσ·ομεθα
2ndεπλησσετεε·πλησσ·ετεεπλησσεσθεε·πλησσ·εσθε
3rdεπλησσον, επλησσοσανε·πλησσ·ον, ε·πλησσ·οσαν altεπλησσοντοε·πλησσ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπληγαπεπληγ·[κ]α
2ndπεπληγας, πεπληγεςπεπληγ·[κ]ας, πεπληγ·[κ]ες alt
3rdπεπληγεν, πεπληγεπεπληγ·[κ]ε(ν)
Pl1stπεπληγαμενπεπληγ·[κ]αμεν
2ndπεπληγατεπεπληγ·[κ]ατε
3rdπεπληγασιν[LXX], πεπληγασι, πεπληγανπεπληγ·[κ]ασι(ν), πεπληγ·[κ]ασι(ν), πεπληγ·[κ]αν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπληγωπεπληγ·[κ]ω
2ndπεπληγῃςπεπληγ·[κ]ῃς
3rdπεπληγῃπεπληγ·[κ]ῃ
Pl1stπεπληγωμενπεπληγ·[κ]ωμεν
2ndπεπληγητεπεπληγ·[κ]ητε
3rdπεπληγωσιν, πεπληγωσιπεπληγ·[κ]ωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπληγοιμι, πεπληγοιηνπεπληγ·[κ]οιμι, πεπληγ·[κ]οιην classical
2ndπεπληγοις, πεπληγοιηςπεπληγ·[κ]οις, πεπληγ·[κ]οιης classical
3rdπεπληγοι, πεπληγοιηπεπληγ·[κ]οι, πεπληγ·[κ]οιη classical
Pl1stπεπληγοιμενπεπληγ·[κ]οιμεν
2ndπεπληγοιτεπεπληγ·[κ]οιτε
3rdπεπληγοιενπεπληγ·[κ]οιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπεπληγεπεπληγ·[κ]ε
3rdπεπληγετωπεπληγ·[κ]ετω
Pl1st
2ndπεπληγετεπεπληγ·[κ]ετε
3rdπεπληγετωσανπεπληγ·[κ]ετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πεπληγεναι​πεπληγ·[κ]εναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεπληγυιαπεπληγοςπεπληγ·[κ]υι·απεπληγ·[κ]ο[τ]·ς
Nomπεπληγως[LXX]πεπληγ·[κ]ο[τ]·^ς
Accπεπληγυιαν[LXX]πεπληγοταπεπληγ·[κ]υι·ανπεπληγ·[κ]οτ·α
Datπεπληγυιᾳ[LXX]πεπληγοτιπεπληγ·[κ]υι·ᾳπεπληγ·[κ]οτ·ι
Genπεπληγυιαςπεπληγοτος[LXX]πεπληγ·[κ]υι·αςπεπληγ·[κ]οτ·ος
PlVocπεπληγυιαιπεπληγοτεςπεπληγοταπεπληγ·[κ]υι·αιπεπληγ·[κ]οτ·εςπεπληγ·[κ]οτ·α
Nom
Accπεπληγυιαςπεπληγοταςπεπληγ·[κ]υι·αςπεπληγ·[κ]οτ·ας
Datπεπληγυιαιςπεπληγοσι, πεπληγοσινπεπληγ·[κ]υι·αιςπεπληγ·[κ]ο[τ]·σι(ν)
Genπεπληγυιωνπεπληγοτωνπεπληγ·[κ]υι·ωνπεπληγ·[κ]οτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεπληγειν, επεπληγηε·πεπληγ·[κ]ειν, ε·πεπληγ·[κ]η classical
2ndεπεπληγεις, επεπληγηςε·πεπληγ·[κ]εις, ε·πεπληγ·[κ]ης classical
3rdεπεπληγειε·πεπληγ·[κ]ει
Pl1stεπεπληγειμεν, επεπληγεμενε·πεπληγ·[κ]ειμεν, ε·πεπληγ·[κ]εμεν classical
2ndεπεπληγειτε, επεπληγετεε·πεπληγ·[κ]ειτε, ε·πεπληγ·[κ]ετε classical
3rdεπεπληγεισαν, επεπληγεσανε·πεπληγ·[κ]εισαν, ε·πεπληγ·[κ]εσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπληγειν, πεπληγη[ε]·πεπληγ·[κ]ειν, [ε]·πεπληγ·[κ]η classical
2ndπεπληγεις, πεπληγης[ε]·πεπληγ·[κ]εις, [ε]·πεπληγ·[κ]ης classical
3rdπεπληγει[ε]·πεπληγ·[κ]ει
Pl1stπεπληγειμεν, πεπληγεμεν[ε]·πεπληγ·[κ]ειμεν, [ε]·πεπληγ·[κ]εμεν classical
2ndπεπληγειτε, πεπληγετε[ε]·πεπληγ·[κ]ειτε, [ε]·πεπληγ·[κ]ετε classical
3rdπεπληγεισαν, πεπληγεσαν[ε]·πεπληγ·[κ]εισαν, [ε]·πεπληγ·[κ]εσαν classical

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπληγην[LXX]ε·πληγ·[θ]ην
2ndεπληγηςε·πληγ·[θ]ης
3rdεπληγη[GNT][LXX]ε·πληγ·[θ]η
Pl1stεπληγημενε·πληγ·[θ]ημεν
2ndεπληγητεε·πληγ·[θ]ητε
3rdεπληγησαν[LXX]ε·πληγ·[θ]ησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπληγησομαιπληγ·[θ]ησομαι
2ndπληγησῃ, πληγησειπληγ·[θ]ησῃ, πληγ·[θ]ησει classical
3rdπληγησεται[LXX]πληγ·[θ]ησεται
Pl1stπληγησομεθαπληγ·[θ]ησομεθα
2ndπληγησεσθε[LXX]πληγ·[θ]ησεσθε
3rdπληγησονταιπληγ·[θ]ησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπληγωπληγ·[θ]ω
2ndπληγῃςπληγ·[θ]ῃς
3rdπληγῃ[GNT][LXX]πληγ·[θ]ῃ
Pl1stπληγωμενπληγ·[θ]ωμεν
2ndπληγητε[LXX]πληγ·[θ]ητε
3rdπληγωσιν, πληγωσιπληγ·[θ]ωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπληγειηνπληγ·[θ]ειην
2ndπληγειηςπληγ·[θ]ειης
3rdπληγειηπληγ·[θ]ειη
Pl1stπληγειημεν, πληγειμενπληγ·[θ]ειημεν, πληγ·[θ]ειμεν classical
2ndπληγειητε, πληγειτεπληγ·[θ]ειητε, πληγ·[θ]ειτε classical
3rdπληγειησαν, πληγειενπληγ·[θ]ειησαν, πληγ·[θ]ειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπληγησοιμηνπληγ·[θ]ησοιμην
2ndπληγησοιοπληγ·[θ]ησοιο
3rdπληγησοιτοπληγ·[θ]ησοιτο
Pl1stπληγησοιμεθαπληγ·[θ]ησοιμεθα
2ndπληγησοισθεπληγ·[θ]ησοισθε
3rdπληγησοιντοπληγ·[θ]ησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndπληγηθιπληγ·[θ]ητι
3rdπληγητωπληγ·[θ]ητω
Pl1st
2ndπληγητε[LXX]πληγ·[θ]ητε
3rdπληγητωσαν, πληγεντωνπληγ·[θ]ητωσαν, πληγ·[θ]εντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
πληγηναι​πληγ·[θ]ηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
πληγησεσθαι​πληγ·[θ]ησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπληγεισαπληγεις[LXX]πληγενπληγ·[θ]εισ·απληγ·[θ]ει[ντ]·ςπληγ·[θ]ε[ι]ν[τ]
Nom
Accπληγεισανπληγενταπληγ·[θ]εισ·ανπληγ·[θ]ε[ι]ντ·α
Datπληγεισῃπληγεντιπληγ·[θ]εισ·ῃπληγ·[θ]ε[ι]ντ·ι
Genπληγεισηςπληγεντοςπληγ·[θ]εισ·ηςπληγ·[θ]ε[ι]ντ·ος
PlVocπληγεισαιπληγεντες[LXX]πληγενταπληγ·[θ]εισ·αιπληγ·[θ]ε[ι]ντ·εςπληγ·[θ]ε[ι]ντ·α
Nom
Accπληγεισαςπληγενταςπληγ·[θ]εισ·αςπληγ·[θ]ε[ι]ντ·ας
Datπληγεισαιςπληγεισι, πληγεισινπληγ·[θ]εισ·αιςπληγ·[θ]ει[ντ]·σι(ν)
Genπληγεισωνπληγεντωνπληγ·[θ]εισ·ωνπληγ·[θ]ε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπληγησομενηπληγησομενεπληγ·[θ]ησομεν·ηπληγ·[θ]ησομεν·ε
Nomπληγησομενοςπληγ·[θ]ησομεν·ος
Accπληγησομενηνπληγησομενονπληγ·[θ]ησομεν·ηνπληγ·[θ]ησομεν·ον
Datπληγησομενῃπληγησομενῳπληγ·[θ]ησομεν·ῃπληγ·[θ]ησομεν·ῳ
Genπληγησομενηςπληγησομενουπληγ·[θ]ησομεν·ηςπληγ·[θ]ησομεν·ου
PlVocπληγησομεναιπληγησομενοιπληγησομεναπληγ·[θ]ησομεν·αιπληγ·[θ]ησομεν·οιπληγ·[θ]ησομεν·α
Nom
Accπληγησομεναςπληγησομενουςπληγ·[θ]ησομεν·αςπληγ·[θ]ησομεν·ους
Datπληγησομεναιςπληγησομενοιςπληγ·[θ]ησομεν·αιςπληγ·[θ]ησομεν·οις
Genπληγησομενωνπληγησομενωνπληγ·[θ]ησομεν·ωνπληγ·[θ]ησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 15-Nov-2019 16:01:02 EST