επιφαινω • EPIFAINW • epiphainō

Search: επιφανειας

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επιφανειαςἐπιφαίνωεπι·φαν·[σ]ειας1aor act opt 2nd sg classical
επιφανειας; επιφανειαςἐπιφάνειαεπιφανει·ας; επιφανει·ας(fem) acc pl; (fem) gen sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επιφανειαςἐπιφαίνωεπι·φαν·[σ]ειας1aor act opt 2nd sg classical
επιφανειαςἐπιφάνειαεπιφανει·ας(fem) acc pl
επιφανειαςἐπιφάνειαεπιφανει·ας(fem) gen sg

ἐπι·φαίνω (επι+φαιν-, επι+φαν(ε)·[σ]-, επι+φαν·[σ]-, -, -, επι+φαν·[θ]-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιφαινωεπι·φαιν·ωεπιφαινομαιεπι·φαιν·ομαι
2ndεπιφαινειςεπι·φαιν·ειςεπιφαινῃ, επιφαινει, επιφαινεσαιεπι·φαιν·ῃ, επι·φαιν·ει classical, επι·φαιν·εσαι alt
3rdεπιφαινειεπι·φαιν·ειεπιφαινεταιεπι·φαιν·εται
Pl1stεπιφαινομενεπι·φαιν·ομενεπιφαινομεθαεπι·φαιν·ομεθα
2ndεπιφαινετεεπι·φαιν·ετεεπιφαινεσθεεπι·φαιν·εσθε
3rdεπιφαινουσιν, επιφαινουσιεπι·φαιν·ουσι(ν)επιφαινονταιεπι·φαιν·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιφαινωεπι·φαιν·ωεπιφαινωμαιεπι·φαιν·ωμαι
2ndεπιφαινῃςεπι·φαιν·ῃςεπιφαινῃεπι·φαιν·ῃ
3rdεπιφαινῃεπι·φαιν·ῃεπιφαινηταιεπι·φαιν·ηται
Pl1stεπιφαινωμενεπι·φαιν·ωμενεπιφαινωμεθαεπι·φαιν·ωμεθα
2ndεπιφαινητεεπι·φαιν·ητεεπιφαινησθεεπι·φαιν·ησθε
3rdεπιφαινωσιν, επιφαινωσιεπι·φαιν·ωσι(ν)επιφαινωνταιεπι·φαιν·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιφαινοιμιεπι·φαιν·οιμιεπιφαινοιμηνεπι·φαιν·οιμην
2ndεπιφαινοιςεπι·φαιν·οιςεπιφαινοιοεπι·φαιν·οιο
3rdεπιφαινοιεπι·φαιν·οιεπιφαινοιτοεπι·φαιν·οιτο
Pl1stεπιφαινοιμενεπι·φαιν·οιμενεπιφαινοιμεθαεπι·φαιν·οιμεθα
2ndεπιφαινοιτεεπι·φαιν·οιτεεπιφαινοισθεεπι·φαιν·οισθε
3rdεπιφαινοιεν, επιφαινοισανεπι·φαιν·οιεν, επι·φαιν·οισαν altεπιφαινοιντοεπι·φαιν·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπιφαινεεπι·φαιν·εεπιφαινουεπι·φαιν·ου
3rdεπιφαινετωεπι·φαιν·ετωεπιφαινεσθωεπι·φαιν·εσθω
Pl1st
2ndεπιφαινετεεπι·φαιν·ετεεπιφαινεσθεεπι·φαιν·εσθε
3rdεπιφαινετωσαν, επιφαινοντων[GNT]επι·φαιν·ετωσαν, επι·φαιν·οντων classicalεπιφαινεσθωσαν, επιφαινεσθωνεπι·φαιν·εσθωσαν, επι·φαιν·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιφαινειν​επι·φαιν·ειν​επιφαινεσθαι[LXX]​επι·φαιν·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιφαινουσαεπιφαινονεπι·φαιν·ουσ·αεπι·φαιν·ο[υ]ν[τ]
Nomεπιφαινωνεπι·φαιν·ο[υ]ν[τ]·^
Accεπιφαινουσανεπιφαινονταεπι·φαιν·ουσ·ανεπι·φαιν·ο[υ]ντ·α
Datεπιφαινουσῃεπιφαινοντιεπι·φαιν·ουσ·ῃεπι·φαιν·ο[υ]ντ·ι
Genεπιφαινουσηςεπιφαινοντοςεπι·φαιν·ουσ·ηςεπι·φαιν·ο[υ]ντ·ος
PlVocεπιφαινουσαιεπιφαινοντεςεπιφαινονταεπι·φαιν·ουσ·αιεπι·φαιν·ο[υ]ντ·εςεπι·φαιν·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεπιφαινουσαςεπιφαινονταςεπι·φαιν·ουσ·αςεπι·φαιν·ο[υ]ντ·ας
Datεπιφαινουσαιςεπιφαινουσι, επιφαινουσινεπι·φαιν·ουσ·αιςεπι·φαιν·ου[ντ]·σι(ν)
Genεπιφαινουσωνεπιφαινοντων[GNT]επι·φαιν·ουσ·ωνεπι·φαιν·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιφαινομενηεπιφαινομενεεπι·φαιν·ομεν·ηεπι·φαιν·ομεν·ε
Nomεπιφαινομενοςεπι·φαιν·ομεν·ος
Accεπιφαινομενηνεπιφαινομενονεπι·φαιν·ομεν·ηνεπι·φαιν·ομεν·ον
Datεπιφαινομενῃεπιφαινομενῳεπι·φαιν·ομεν·ῃεπι·φαιν·ομεν·ῳ
Genεπιφαινομενηςεπιφαινομενουεπι·φαιν·ομεν·ηςεπι·φαιν·ομεν·ου
PlVocεπιφαινομεναιεπιφαινομενοιεπιφαινομεναεπι·φαιν·ομεν·αιεπι·φαιν·ομεν·οιεπι·φαιν·ομεν·α
Nom
Accεπιφαινομεναςεπιφαινομενουςεπι·φαιν·ομεν·αςεπι·φαιν·ομεν·ους
Datεπιφαινομεναιςεπιφαινομενοιςεπι·φαιν·ομεν·αιςεπι·φαιν·ομεν·οις
Genεπιφαινομενωνεπιφαινομενωνεπι·φαιν·ομεν·ωνεπι·φαιν·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεφαινονεπι·ε·φαιν·ονεπεφαινομηνεπι·ε·φαιν·ομην
2ndεπεφαινεςεπι·ε·φαιν·εςεπεφαινουεπι·ε·φαιν·ου
3rdεπεφαινεν, επεφαινεεπι·ε·φαιν·ε(ν)επεφαινετοεπι·ε·φαιν·ετο
Pl1stεπεφαινομενεπι·ε·φαιν·ομενεπεφαινομεθαεπι·ε·φαιν·ομεθα
2ndεπεφαινετεεπι·ε·φαιν·ετεεπεφαινεσθεεπι·ε·φαιν·εσθε
3rdεπεφαινον, επεφαινοσανεπι·ε·φαιν·ον, επι·ε·φαιν·οσαν altεπεφαινοντοεπι·ε·φαιν·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιφανωεπι·φαν(ε)·[σ]ωεπιφανουμαι[LXX]επι·φαν(ε)·[σ]ομαι
2ndεπιφανειςεπι·φαν(ε)·[σ]ειςεπιφανῃ[LXX], επιφανει, επιφανεισαιεπι·φαν(ε)·[σ]ῃ, επι·φαν(ε)·[σ]ει classical, επι·φαν(ε)·[σ]εσαι alt
3rdεπιφανειεπι·φαν(ε)·[σ]ειεπιφανειταιεπι·φαν(ε)·[σ]εται
Pl1stεπιφανουμενεπι·φαν(ε)·[σ]ομενεπιφανουμεθαεπι·φαν(ε)·[σ]ομεθα
2ndεπιφανειτεεπι·φαν(ε)·[σ]ετεεπιφανεισθεεπι·φαν(ε)·[σ]εσθε
3rdεπιφανουσιν, επιφανουσιεπι·φαν(ε)·[σ]ουσι(ν)επιφανουνταιεπι·φαν(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιφανοιμιεπι·φαν(ε)·[σ]οιμιεπιφανοιμηνεπι·φαν(ε)·[σ]οιμην
2ndεπιφανοιςεπι·φαν(ε)·[σ]οιςεπιφανοιοεπι·φαν(ε)·[σ]οιο
3rdεπιφανοιεπι·φαν(ε)·[σ]οιεπιφανοιτοεπι·φαν(ε)·[σ]οιτο
Pl1stεπιφανοιμενεπι·φαν(ε)·[σ]οιμενεπιφανοιμεθαεπι·φαν(ε)·[σ]οιμεθα
2ndεπιφανοιτεεπι·φαν(ε)·[σ]οιτεεπιφανοισθεεπι·φαν(ε)·[σ]οισθε
3rdεπιφανοιενεπι·φαν(ε)·[σ]οιενεπιφανοιντοεπι·φαν(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιφανειν​επι·φαν(ε)·[σ]ειν​επιφανεισθαι​επι·φαν(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιφανουσαεπιφανουνεπι·φαν(ε)·[σ]ουσ·αεπι·φαν(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomεπιφανωνεπι·φαν(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accεπιφανουσανεπιφανουνταεπι·φαν(ε)·[σ]ουσ·ανεπι·φαν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datεπιφανουσῃεπιφανουντιεπι·φαν(ε)·[σ]ουσ·ῃεπι·φαν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genεπιφανουσηςεπιφανουντοςεπι·φαν(ε)·[σ]ουσ·ηςεπι·φαν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocεπιφανουσαιεπιφανουντεςεπιφανουνταεπι·φαν(ε)·[σ]ουσ·αιεπι·φαν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςεπι·φαν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accεπιφανουσαςεπιφανουνταςεπι·φαν(ε)·[σ]ουσ·αςεπι·φαν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datεπιφανουσαιςεπιφανουσι, επιφανουσινεπι·φαν(ε)·[σ]ουσ·αιςεπι·φαν(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genεπιφανουσωνεπιφανουντωνεπι·φαν(ε)·[σ]ουσ·ωνεπι·φαν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιφανουμενηεπιφανουμενεεπι·φαν(ε)·[σ]ομεν·ηεπι·φαν(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomεπιφανουμενοςεπι·φαν(ε)·[σ]ομεν·ος
Accεπιφανουμενηνεπιφανουμενονεπι·φαν(ε)·[σ]ομεν·ηνεπι·φαν(ε)·[σ]ομεν·ον
Datεπιφανουμενῃεπιφανουμενῳεπι·φαν(ε)·[σ]ομεν·ῃεπι·φαν(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genεπιφανουμενηςεπιφανουμενουεπι·φαν(ε)·[σ]ομεν·ηςεπι·φαν(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocεπιφανουμεναιεπιφανουμενοιεπιφανουμεναεπι·φαν(ε)·[σ]ομεν·αιεπι·φαν(ε)·[σ]ομεν·οιεπι·φαν(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accεπιφανουμεναςεπιφανουμενουςεπι·φαν(ε)·[σ]ομεν·αςεπι·φαν(ε)·[σ]ομεν·ους
Datεπιφανουμεναιςεπιφανουμενοιςεπι·φαν(ε)·[σ]ομεν·αιςεπι·φαν(ε)·[σ]ομεν·οις
Genεπιφανουμενωνεπιφανουμενωνεπι·φαν(ε)·[σ]ομεν·ωνεπι·φαν(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεφαναεπι·ε·φαν·[σ]αεπεφαναμηνεπι·ε·φαν·[σ]αμην
2ndεπεφαναςεπι·ε·φαν·[σ]αςεπεφανωεπι·ε·φαν·[σ]ω
3rdεπεφανεν[LXX], επεφανεεπι·ε·φαν·[σ]ε(ν), επι·ε·φαν·[σ]ε(ν)επεφανατοεπι·ε·φαν·[σ]ατο
Pl1stεπεφαναμενεπι·ε·φαν·[σ]αμενεπεφαναμεθαεπι·ε·φαν·[σ]αμεθα
2ndεπεφανατεεπι·ε·φαν·[σ]ατεεπεφανασθεεπι·ε·φαν·[σ]ασθε
3rdεπεφανανεπι·ε·φαν·[σ]ανεπεφαναντοεπι·ε·φαν·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιφανωεπι·φαν·[σ]ωεπιφανωμαιεπι·φαν·[σ]ωμαι
2ndεπιφανῃςεπι·φαν·[σ]ῃςεπιφανῃ[LXX]επι·φαν·[σ]ῃ
3rdεπιφανῃ[LXX]επι·φαν·[σ]ῃεπιφανηταιεπι·φαν·[σ]ηται
Pl1stεπιφανωμενεπι·φαν·[σ]ωμενεπιφανωμεθαεπι·φαν·[σ]ωμεθα
2ndεπιφανητεεπι·φαν·[σ]ητεεπιφανησθεεπι·φαν·[σ]ησθε
3rdεπιφανωσιν, επιφανωσιεπι·φαν·[σ]ωσι(ν)επιφανωνταιεπι·φαν·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιφαναιμιεπι·φαν·[σ]αιμιεπιφαναιμηνεπι·φαν·[σ]αιμην
2ndεπιφαναις, επιφανειας[GNT][LXX]επι·φαν·[σ]αις, επι·φαν·[σ]ειας classicalεπιφαναιοεπι·φαν·[σ]αιο
3rdεπιφαναι[GNT][LXX], επιφανειεεπι·φαν·[σ]αι, επι·φαν·[σ]ειε classicalεπιφαναιτοεπι·φαν·[σ]αιτο
Pl1stεπιφαναιμενεπι·φαν·[σ]αιμενεπιφαναιμεθαεπι·φαν·[σ]αιμεθα
2ndεπιφαναιτεεπι·φαν·[σ]αιτεεπιφαναισθεεπι·φαν·[σ]αισθε
3rdεπιφαναιεν, επιφαναισαν, επιφανειαν[GNT][LXX], επιφανειενεπι·φαν·[σ]αιεν, επι·φαν·[σ]αισαν alt, επι·φαν·[σ]ειαν classical, επι·φαν·[σ]ειεν classicalεπιφαναιντοεπι·φαν·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπιφανον[LXX]επι·φαν·[σ]ονεπιφαναι[GNT][LXX]επι·φαν·[σ]αι
3rdεπιφανατωεπι·φαν·[σ]ατωεπιφανασθωεπι·φαν·[σ]ασθω
Pl1st
2ndεπιφανατεεπι·φαν·[σ]ατεεπιφανασθεεπι·φαν·[σ]ασθε
3rdεπιφανατωσαν, επιφαναντωνεπι·φαν·[σ]ατωσαν, επι·φαν·[σ]αντων classicalεπιφανασθωσαν, επιφανασθωνεπι·φαν·[σ]ασθωσαν, επι·φαν·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιφαναι[GNT][LXX]​επι·φαν·[σ]αιεπιφανασθαι​επι·φαν·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιφανασαεπιφανας[LXX]επιφανανεπι·φαν·[σ]ασ·αεπι·φαν·[σ]α[ντ]·ςεπι·φαν·[σ]αν[τ]
Nom
Accεπιφανασανεπιφανανταεπι·φαν·[σ]ασ·ανεπι·φαν·[σ]αντ·α
Datεπιφανασῃεπιφαναντιεπι·φαν·[σ]ασ·ῃεπι·φαν·[σ]αντ·ι
Genεπιφανασηςεπιφαναντοςεπι·φαν·[σ]ασ·ηςεπι·φαν·[σ]αντ·ος
PlVocεπιφανασαιεπιφαναντεςεπιφανανταεπι·φαν·[σ]ασ·αιεπι·φαν·[σ]αντ·εςεπι·φαν·[σ]αντ·α
Nom
Accεπιφανασαςεπιφανανταςεπι·φαν·[σ]ασ·αςεπι·φαν·[σ]αντ·ας
Datεπιφανασαιςεπιφανασι, επιφανασινεπι·φαν·[σ]ασ·αιςεπι·φαν·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genεπιφανασωνεπιφαναντωνεπι·φαν·[σ]ασ·ωνεπι·φαν·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιφαναμενηεπιφαναμενεεπι·φαν·[σ]αμεν·ηεπι·φαν·[σ]αμεν·ε
Nomεπιφαναμενοςεπι·φαν·[σ]αμεν·ος
Accεπιφαναμενηνεπιφαναμενονεπι·φαν·[σ]αμεν·ηνεπι·φαν·[σ]αμεν·ον
Datεπιφαναμενῃεπιφαναμενῳεπι·φαν·[σ]αμεν·ῃεπι·φαν·[σ]αμεν·ῳ
Genεπιφαναμενηςεπιφαναμενουεπι·φαν·[σ]αμεν·ηςεπι·φαν·[σ]αμεν·ου
PlVocεπιφαναμεναιεπιφαναμενοιεπιφαναμεναεπι·φαν·[σ]αμεν·αιεπι·φαν·[σ]αμεν·οιεπι·φαν·[σ]αμεν·α
Nom
Accεπιφαναμεναςεπιφαναμενουςεπι·φαν·[σ]αμεν·αςεπι·φαν·[σ]αμεν·ους
Datεπιφαναμεναιςεπιφαναμενοιςεπι·φαν·[σ]αμεν·αιςεπι·φαν·[σ]αμεν·οις
Genεπιφαναμενωνεπιφαναμενωνεπι·φαν·[σ]αμεν·ωνεπι·φαν·[σ]αμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπεφανηνεπι·ε·φαν·[θ]ην
2ndεπεφανηςεπι·ε·φαν·[θ]ης
3rdεπεφανη[GNT][LXX]επι·ε·φαν·[θ]η
Pl1stεπεφανημενεπι·ε·φαν·[θ]ημεν
2ndεπεφανητεεπι·ε·φαν·[θ]ητε
3rdεπεφανησανεπι·ε·φαν·[θ]ησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεπιφανησομαιεπι·φαν·[θ]ησομαι
2ndεπιφανησῃ, επιφανησειεπι·φαν·[θ]ησῃ, επι·φαν·[θ]ησει classical
3rdεπιφανησεται[LXX]επι·φαν·[θ]ησεται
Pl1stεπιφανησομεθαεπι·φαν·[θ]ησομεθα
2ndεπιφανησεσθεεπι·φαν·[θ]ησεσθε
3rdεπιφανησονταιεπι·φαν·[θ]ησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπιφανωεπι·φαν·[θ]ω
2ndεπιφανῃςεπι·φαν·[θ]ῃς
3rdεπιφανῃ[LXX]επι·φαν·[θ]ῃ
Pl1stεπιφανωμενεπι·φαν·[θ]ωμεν
2ndεπιφανητεεπι·φαν·[θ]ητε
3rdεπιφανωσιν, επιφανωσιεπι·φαν·[θ]ωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπιφανειηνεπι·φαν·[θ]ειην
2ndεπιφανειηςεπι·φαν·[θ]ειης
3rdεπιφανειηεπι·φαν·[θ]ειη
Pl1stεπιφανειημεν, επιφανειμενεπι·φαν·[θ]ειημεν, επι·φαν·[θ]ειμεν classical
2ndεπιφανειητε, επιφανειτεεπι·φαν·[θ]ειητε, επι·φαν·[θ]ειτε classical
3rdεπιφανειησαν, επιφανειενεπι·φαν·[θ]ειησαν, επι·φαν·[θ]ειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεπιφανησοιμηνεπι·φαν·[θ]ησοιμην
2ndεπιφανησοιοεπι·φαν·[θ]ησοιο
3rdεπιφανησοιτοεπι·φαν·[θ]ησοιτο
Pl1stεπιφανησοιμεθαεπι·φαν·[θ]ησοιμεθα
2ndεπιφανησοισθεεπι·φαν·[θ]ησοισθε
3rdεπιφανησοιντοεπι·φαν·[θ]ησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπιφανηθι[LXX]επι·φαν·[θ]ητι
3rdεπιφανητωεπι·φαν·[θ]ητω
Pl1st
2ndεπιφανητεεπι·φαν·[θ]ητε
3rdεπιφανητωσαν, επιφανεντωνεπι·φαν·[θ]ητωσαν, επι·φαν·[θ]εντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
επιφανηναι[LXX]​επι·φαν·[θ]ηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
επιφανησεσθαι​επι·φαν·[θ]ησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιφανεισαεπιφανειςεπιφανενεπι·φαν·[θ]εισ·αεπι·φαν·[θ]ει[ντ]·ςεπι·φαν·[θ]ε[ι]ν[τ]
Nom
Accεπιφανεισανεπιφανενταεπι·φαν·[θ]εισ·ανεπι·φαν·[θ]ε[ι]ντ·α
Datεπιφανεισῃεπιφανεντιεπι·φαν·[θ]εισ·ῃεπι·φαν·[θ]ε[ι]ντ·ι
Genεπιφανεισης[LXX]επιφανεντος[LXX]επι·φαν·[θ]εισ·ηςεπι·φαν·[θ]ε[ι]ντ·ος
PlVocεπιφανεισαιεπιφανεντεςεπιφανενταεπι·φαν·[θ]εισ·αιεπι·φαν·[θ]ε[ι]ντ·εςεπι·φαν·[θ]ε[ι]ντ·α
Nom
Accεπιφανεισαςεπιφανενταςεπι·φαν·[θ]εισ·αςεπι·φαν·[θ]ε[ι]ντ·ας
Datεπιφανεισαιςεπιφανεισι, επιφανεισινεπι·φαν·[θ]εισ·αιςεπι·φαν·[θ]ει[ντ]·σι(ν)
Genεπιφανεισωνεπιφανεντωνεπι·φαν·[θ]εισ·ωνεπι·φαν·[θ]ε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιφανησομενηεπιφανησομενεεπι·φαν·[θ]ησομεν·ηεπι·φαν·[θ]ησομεν·ε
Nomεπιφανησομενοςεπι·φαν·[θ]ησομεν·ος
Accεπιφανησομενηνεπιφανησομενονεπι·φαν·[θ]ησομεν·ηνεπι·φαν·[θ]ησομεν·ον
Datεπιφανησομενῃεπιφανησομενῳεπι·φαν·[θ]ησομεν·ῃεπι·φαν·[θ]ησομεν·ῳ
Genεπιφανησομενηςεπιφανησομενουεπι·φαν·[θ]ησομεν·ηςεπι·φαν·[θ]ησομεν·ου
PlVocεπιφανησομεναιεπιφανησομενοιεπιφανησομεναεπι·φαν·[θ]ησομεν·αιεπι·φαν·[θ]ησομεν·οιεπι·φαν·[θ]ησομεν·α
Nom
Accεπιφανησομεναςεπιφανησομενουςεπι·φαν·[θ]ησομεν·αςεπι·φαν·[θ]ησομεν·ους
Datεπιφανησομεναιςεπιφανησομενοιςεπι·φαν·[θ]ησομεν·αιςεπι·φαν·[θ]ησομεν·οις
Genεπιφανησομενωνεπιφανησομενωνεπι·φαν·[θ]ησομεν·ωνεπι·φαν·[θ]ησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 25-Jan-2020 07:24:07 EST