επιτυγχανω • EPITUGCANW EPITUGXANW • epitunchanō

Search: επιτυχειν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επιτυχεινἐπιτυγχάνωεπι·τυχ·ειν2aor act inf
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επιτυχεινἐπιτυγχάνωεπι·τυχ·ειν2aor act inf

ἐπι·τυγχάνω (επι+τυγχαν-, επι+τευξ-, 2nd επι+τυχ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιτυγχανωεπι·τυγχαν·ωεπιτυγχανομαιεπι·τυγχαν·ομαι
2ndεπιτυγχανειςεπι·τυγχαν·ειςεπιτυγχανῃ, επιτυγχανει, επιτυγχανεσαιεπι·τυγχαν·ῃ, επι·τυγχαν·ει classical, επι·τυγχαν·εσαι alt
3rdεπιτυγχανειεπι·τυγχαν·ειεπιτυγχανεταιεπι·τυγχαν·εται
Pl1stεπιτυγχανομενεπι·τυγχαν·ομενεπιτυγχανομεθαεπι·τυγχαν·ομεθα
2ndεπιτυγχανετεεπι·τυγχαν·ετεεπιτυγχανεσθεεπι·τυγχαν·εσθε
3rdεπιτυγχανουσιν, επιτυγχανουσιεπι·τυγχαν·ουσι(ν)επιτυγχανονταιεπι·τυγχαν·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιτυγχανωεπι·τυγχαν·ωεπιτυγχανωμαιεπι·τυγχαν·ωμαι
2ndεπιτυγχανῃςεπι·τυγχαν·ῃςεπιτυγχανῃεπι·τυγχαν·ῃ
3rdεπιτυγχανῃεπι·τυγχαν·ῃεπιτυγχανηταιεπι·τυγχαν·ηται
Pl1stεπιτυγχανωμενεπι·τυγχαν·ωμενεπιτυγχανωμεθαεπι·τυγχαν·ωμεθα
2ndεπιτυγχανητεεπι·τυγχαν·ητεεπιτυγχανησθεεπι·τυγχαν·ησθε
3rdεπιτυγχανωσιν, επιτυγχανωσιεπι·τυγχαν·ωσι(ν)επιτυγχανωνταιεπι·τυγχαν·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιτυγχανοιμιεπι·τυγχαν·οιμιεπιτυγχανοιμηνεπι·τυγχαν·οιμην
2ndεπιτυγχανοιςεπι·τυγχαν·οιςεπιτυγχανοιοεπι·τυγχαν·οιο
3rdεπιτυγχανοιεπι·τυγχαν·οιεπιτυγχανοιτοεπι·τυγχαν·οιτο
Pl1stεπιτυγχανοιμενεπι·τυγχαν·οιμενεπιτυγχανοιμεθαεπι·τυγχαν·οιμεθα
2ndεπιτυγχανοιτεεπι·τυγχαν·οιτεεπιτυγχανοισθεεπι·τυγχαν·οισθε
3rdεπιτυγχανοιεν, επιτυγχανοισανεπι·τυγχαν·οιεν, επι·τυγχαν·οισαν altεπιτυγχανοιντοεπι·τυγχαν·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπιτυγχανεεπι·τυγχαν·εεπιτυγχανουεπι·τυγχαν·ου
3rdεπιτυγχανετωεπι·τυγχαν·ετωεπιτυγχανεσθωεπι·τυγχαν·εσθω
Pl1st
2ndεπιτυγχανετεεπι·τυγχαν·ετεεπιτυγχανεσθεεπι·τυγχαν·εσθε
3rdεπιτυγχανετωσαν, επιτυγχανοντωνεπι·τυγχαν·ετωσαν, επι·τυγχαν·οντων classicalεπιτυγχανεσθωσαν, επιτυγχανεσθωνεπι·τυγχαν·εσθωσαν, επι·τυγχαν·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιτυγχανειν​επι·τυγχαν·ειν​επιτυγχανεσθαι​επι·τυγχαν·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιτυγχανουσαεπιτυγχανονεπι·τυγχαν·ουσ·αεπι·τυγχαν·ο[υ]ν[τ]
Nomεπιτυγχανων[LXX]επι·τυγχαν·ο[υ]ν[τ]·^
Accεπιτυγχανουσανεπιτυγχανονταεπι·τυγχαν·ουσ·ανεπι·τυγχαν·ο[υ]ντ·α
Datεπιτυγχανουσῃεπιτυγχανοντιεπι·τυγχαν·ουσ·ῃεπι·τυγχαν·ο[υ]ντ·ι
Genεπιτυγχανουσηςεπιτυγχανοντοςεπι·τυγχαν·ουσ·ηςεπι·τυγχαν·ο[υ]ντ·ος
PlVocεπιτυγχανουσαιεπιτυγχανοντεςεπιτυγχανονταεπι·τυγχαν·ουσ·αιεπι·τυγχαν·ο[υ]ντ·εςεπι·τυγχαν·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεπιτυγχανουσαςεπιτυγχανονταςεπι·τυγχαν·ουσ·αςεπι·τυγχαν·ο[υ]ντ·ας
Datεπιτυγχανουσαιςεπιτυγχανουσι, επιτυγχανουσινεπι·τυγχαν·ουσ·αιςεπι·τυγχαν·ου[ντ]·σι(ν)
Genεπιτυγχανουσωνεπιτυγχανοντωνεπι·τυγχαν·ουσ·ωνεπι·τυγχαν·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιτυγχανομενηεπιτυγχανομενεεπι·τυγχαν·ομεν·ηεπι·τυγχαν·ομεν·ε
Nomεπιτυγχανομενοςεπι·τυγχαν·ομεν·ος
Accεπιτυγχανομενηνεπιτυγχανομενονεπι·τυγχαν·ομεν·ηνεπι·τυγχαν·ομεν·ον
Datεπιτυγχανομενῃεπιτυγχανομενῳεπι·τυγχαν·ομεν·ῃεπι·τυγχαν·ομεν·ῳ
Genεπιτυγχανομενηςεπιτυγχανομενουεπι·τυγχαν·ομεν·ηςεπι·τυγχαν·ομεν·ου
PlVocεπιτυγχανομεναιεπιτυγχανομενοιεπιτυγχανομεναεπι·τυγχαν·ομεν·αιεπι·τυγχαν·ομεν·οιεπι·τυγχαν·ομεν·α
Nom
Accεπιτυγχανομεναςεπιτυγχανομενουςεπι·τυγχαν·ομεν·αςεπι·τυγχαν·ομεν·ους
Datεπιτυγχανομεναιςεπιτυγχανομενοιςεπι·τυγχαν·ομεν·αιςεπι·τυγχαν·ομεν·οις
Genεπιτυγχανομενωνεπιτυγχανομενωνεπι·τυγχαν·ομεν·ωνεπι·τυγχαν·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπετυγχανονεπι·ε·τυγχαν·ονεπετυγχανομηνεπι·ε·τυγχαν·ομην
2ndεπετυγχανεςεπι·ε·τυγχαν·εςεπετυγχανουεπι·ε·τυγχαν·ου
3rdεπετυγχανεν, επετυγχανεεπι·ε·τυγχαν·ε(ν)επετυγχανετοεπι·ε·τυγχαν·ετο
Pl1stεπετυγχανομενεπι·ε·τυγχαν·ομενεπετυγχανομεθαεπι·ε·τυγχαν·ομεθα
2ndεπετυγχανετεεπι·ε·τυγχαν·ετεεπετυγχανεσθεεπι·ε·τυγχαν·εσθε
3rdεπετυγχανον, επετυγχανοσανεπι·ε·τυγχαν·ον, επι·ε·τυγχαν·οσαν altεπετυγχανοντοεπι·ε·τυγχαν·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιτευξομαιεπι·τευχ·σομαι
2ndεπιτευξῃ, επιτευξει, επιτευξεσαιεπι·τευχ·σῃ, επι·τευχ·σει classical, επι·τευχ·σεσαι alt
3rdεπιτευξεται[LXX]επι·τευχ·σεται
Pl1stεπιτευξομεθαεπι·τευχ·σομεθα
2ndεπιτευξεσθεεπι·τευχ·σεσθε
3rdεπιτευξονταιεπι·τευχ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιτευξοιμηνεπι·τευχ·σοιμην
2ndεπιτευξοιοεπι·τευχ·σοιο
3rdεπιτευξοιτοεπι·τευχ·σοιτο
Pl1stεπιτευξοιμεθαεπι·τευχ·σοιμεθα
2ndεπιτευξοισθεεπι·τευχ·σοισθε
3rdεπιτευξοιντοεπι·τευχ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιτευξεσθαι​επι·τευχ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιτευξομενηεπιτευξομενεεπι·τευχ·σομεν·ηεπι·τευχ·σομεν·ε
Nomεπιτευξομενοςεπι·τευχ·σομεν·ος
Accεπιτευξομενηνεπιτευξομενονεπι·τευχ·σομεν·ηνεπι·τευχ·σομεν·ον
Datεπιτευξομενῃεπιτευξομενῳεπι·τευχ·σομεν·ῃεπι·τευχ·σομεν·ῳ
Genεπιτευξομενηςεπιτευξομενουεπι·τευχ·σομεν·ηςεπι·τευχ·σομεν·ου
PlVocεπιτευξομεναιεπιτευξομενοιεπιτευξομεναεπι·τευχ·σομεν·αιεπι·τευχ·σομεν·οιεπι·τευχ·σομεν·α
Nom
Accεπιτευξομεναςεπιτευξομενουςεπι·τευχ·σομεν·αςεπι·τευχ·σομεν·ους
Datεπιτευξομεναιςεπιτευξομενοιςεπι·τευχ·σομεν·αιςεπι·τευχ·σομεν·οις
Genεπιτευξομενωνεπιτευξομενωνεπι·τευχ·σομεν·ωνεπι·τευχ·σομεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπετυχον[GNT]επι·ε·τυχ·ονεπετυχομηνεπι·ε·τυχ·ομην
2ndεπετυχεςεπι·ε·τυχ·εςεπετυχουεπι·ε·τυχ·ου
3rdεπετυχεν[GNT], επετυχεεπι·ε·τυχ·ε(ν), επι·ε·τυχ·ε(ν)επετυχετοεπι·ε·τυχ·ετο
Pl1stεπετυχομενεπι·ε·τυχ·ομενεπετυχομεθαεπι·ε·τυχ·ομεθα
2ndεπετυχετεεπι·ε·τυχ·ετεεπετυχεσθεεπι·ε·τυχ·εσθε
3rdεπετυχον[GNT], επετυχοσανεπι·ε·τυχ·ον, επι·ε·τυχ·οσαν altεπετυχοντοεπι·ε·τυχ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιτυχωεπι·τυχ·ωεπιτυχωμαιεπι·τυχ·ωμαι
2ndεπιτυχῃςεπι·τυχ·ῃςεπιτυχῃεπι·τυχ·ῃ
3rdεπιτυχῃεπι·τυχ·ῃεπιτυχηταιεπι·τυχ·ηται
Pl1stεπιτυχωμενεπι·τυχ·ωμενεπιτυχωμεθαεπι·τυχ·ωμεθα
2ndεπιτυχητεεπι·τυχ·ητεεπιτυχησθεεπι·τυχ·ησθε
3rdεπιτυχωσιν, επιτυχωσιεπι·τυχ·ωσι(ν)επιτυχωνταιεπι·τυχ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιτυχοιμιεπι·τυχ·οιμιεπιτυχοιμηνεπι·τυχ·οιμην
2ndεπιτυχοιςεπι·τυχ·οιςεπιτυχοιοεπι·τυχ·οιο
3rdεπιτυχοιεπι·τυχ·οιεπιτυχοιτοεπι·τυχ·οιτο
Pl1stεπιτυχοιμενεπι·τυχ·οιμενεπιτυχοιμεθαεπι·τυχ·οιμεθα
2ndεπιτυχοιτεεπι·τυχ·οιτεεπιτυχοισθεεπι·τυχ·οισθε
3rdεπιτυχοιεν, επιτυχοισανεπι·τυχ·οιεν, επι·τυχ·οισαν altεπιτυχοιντοεπι·τυχ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπιτυχεεπι·τυχ·εεπιτυχουεπι·τυχ·ου
3rdεπιτυχετωεπι·τυχ·ετωεπιτυχεσθωεπι·τυχ·εσθω
Pl1st
2ndεπιτυχετεεπι·τυχ·ετεεπιτυχεσθεεπι·τυχ·εσθε
3rdεπιτυχετωσαν, επιτυχοντωνεπι·τυχ·ετωσαν, επι·τυχ·οντων classicalεπιτυχεσθωσαν, επιτυχεσθωνεπι·τυχ·εσθωσαν, επι·τυχ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιτυχειν[GNT]​επι·τυχ·εινεπιτυχεσθαι​επι·τυχ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιτυχουσαεπιτυχονεπι·τυχ·ουσ·αεπι·τυχ·ο[υ]ν[τ]
Nomεπιτυχωνεπι·τυχ·ο[υ]ν[τ]·^
Accεπιτυχουσανεπιτυχονταεπι·τυχ·ουσ·ανεπι·τυχ·ο[υ]ντ·α
Datεπιτυχουσῃεπιτυχοντιεπι·τυχ·ουσ·ῃεπι·τυχ·ο[υ]ντ·ι
Genεπιτυχουσηςεπιτυχοντοςεπι·τυχ·ουσ·ηςεπι·τυχ·ο[υ]ντ·ος
PlVocεπιτυχουσαιεπιτυχοντεςεπιτυχονταεπι·τυχ·ουσ·αιεπι·τυχ·ο[υ]ντ·εςεπι·τυχ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεπιτυχουσαςεπιτυχονταςεπι·τυχ·ουσ·αςεπι·τυχ·ο[υ]ντ·ας
Datεπιτυχουσαιςεπιτυχουσι, επιτυχουσινεπι·τυχ·ουσ·αιςεπι·τυχ·ου[ντ]·σι(ν)
Genεπιτυχουσωνεπιτυχοντωνεπι·τυχ·ουσ·ωνεπι·τυχ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιτυχομενηεπιτυχομενεεπι·τυχ·ομεν·ηεπι·τυχ·ομεν·ε
Nomεπιτυχομενοςεπι·τυχ·ομεν·ος
Accεπιτυχομενηνεπιτυχομενονεπι·τυχ·ομεν·ηνεπι·τυχ·ομεν·ον
Datεπιτυχομενῃεπιτυχομενῳεπι·τυχ·ομεν·ῃεπι·τυχ·ομεν·ῳ
Genεπιτυχομενηςεπιτυχομενουεπι·τυχ·ομεν·ηςεπι·τυχ·ομεν·ου
PlVocεπιτυχομεναιεπιτυχομενοιεπιτυχομεναεπι·τυχ·ομεν·αιεπι·τυχ·ομεν·οιεπι·τυχ·ομεν·α
Nom
Accεπιτυχομεναςεπιτυχομενουςεπι·τυχ·ομεν·αςεπι·τυχ·ομεν·ους
Datεπιτυχομεναιςεπιτυχομενοιςεπι·τυχ·ομεν·αιςεπι·τυχ·ομεν·οις
Genεπιτυχομενωνεπιτυχομενωνεπι·τυχ·ομεν·ωνεπι·τυχ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 25-Jan-2020 14:59:55 EST