επιτρεπω • EPITREPW • epitrepō

Search: επιτρεψῃ

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επιτρεψῃ; επιτρεψῃἐπιτρέπωεπι·τρεπ·σῃ; επι·τρεπ·σῃ1aor act sub 3rd sg; 1aor mp sub 2nd sg

ἐπι·τρέπω (επι+τρεπ-, -, επι+τρεψ-, -, επι+τετραπ-, επι+τραπ·[θ]-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιτρεπω[GNT]επι·τρεπ·ωεπιτρεπομαιεπι·τρεπ·ομαι
2ndεπιτρεπειςεπι·τρεπ·ειςεπιτρεπῃ[GNT], επιτρεπει, επιτρεπεσαιεπι·τρεπ·ῃ, επι·τρεπ·ει classical, επι·τρεπ·εσαι alt
3rdεπιτρεπειεπι·τρεπ·ειεπιτρεπεται[GNT]επι·τρεπ·εται
Pl1stεπιτρεπομενεπι·τρεπ·ομενεπιτρεπομεθαεπι·τρεπ·ομεθα
2ndεπιτρεπετεεπι·τρεπ·ετεεπιτρεπεσθεεπι·τρεπ·εσθε
3rdεπιτρεπουσιν, επιτρεπουσιεπι·τρεπ·ουσι(ν)επιτρεπονταιεπι·τρεπ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιτρεπω[GNT]επι·τρεπ·ωεπιτρεπωμαιεπι·τρεπ·ωμαι
2ndεπιτρεπῃςεπι·τρεπ·ῃςεπιτρεπῃ[GNT]επι·τρεπ·ῃ
3rdεπιτρεπῃ[GNT]επι·τρεπ·ῃεπιτρεπηταιεπι·τρεπ·ηται
Pl1stεπιτρεπωμενεπι·τρεπ·ωμενεπιτρεπωμεθαεπι·τρεπ·ωμεθα
2ndεπιτρεπητεεπι·τρεπ·ητεεπιτρεπησθεεπι·τρεπ·ησθε
3rdεπιτρεπωσιν, επιτρεπωσιεπι·τρεπ·ωσι(ν)επιτρεπωνταιεπι·τρεπ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιτρεποιμιεπι·τρεπ·οιμιεπιτρεποιμηνεπι·τρεπ·οιμην
2ndεπιτρεποιςεπι·τρεπ·οιςεπιτρεποιοεπι·τρεπ·οιο
3rdεπιτρεποιεπι·τρεπ·οιεπιτρεποιτοεπι·τρεπ·οιτο
Pl1stεπιτρεποιμενεπι·τρεπ·οιμενεπιτρεποιμεθαεπι·τρεπ·οιμεθα
2ndεπιτρεποιτεεπι·τρεπ·οιτεεπιτρεποισθεεπι·τρεπ·οισθε
3rdεπιτρεποιεν, επιτρεποισανεπι·τρεπ·οιεν, επι·τρεπ·οισαν altεπιτρεποιντοεπι·τρεπ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπιτρεπεεπι·τρεπ·εεπιτρεπουεπι·τρεπ·ου
3rdεπιτρεπετωεπι·τρεπ·ετωεπιτρεπεσθωεπι·τρεπ·εσθω
Pl1st
2ndεπιτρεπετεεπι·τρεπ·ετεεπιτρεπεσθεεπι·τρεπ·εσθε
3rdεπιτρεπετωσαν, επιτρεποντωνεπι·τρεπ·ετωσαν, επι·τρεπ·οντων classicalεπιτρεπεσθωσαν, επιτρεπεσθωνεπι·τρεπ·εσθωσαν, επι·τρεπ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιτρεπειν​επι·τρεπ·ειν​επιτρεπεσθαι​επι·τρεπ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιτρεπουσαεπιτρεπονεπι·τρεπ·ουσ·αεπι·τρεπ·ο[υ]ν[τ]
Nomεπιτρεπωνεπι·τρεπ·ο[υ]ν[τ]·^
Accεπιτρεπουσανεπιτρεπονταεπι·τρεπ·ουσ·ανεπι·τρεπ·ο[υ]ντ·α
Datεπιτρεπουσῃεπιτρεποντιεπι·τρεπ·ουσ·ῃεπι·τρεπ·ο[υ]ντ·ι
Genεπιτρεπουσηςεπιτρεποντοςεπι·τρεπ·ουσ·ηςεπι·τρεπ·ο[υ]ντ·ος
PlVocεπιτρεπουσαιεπιτρεποντεςεπιτρεπονταεπι·τρεπ·ουσ·αιεπι·τρεπ·ο[υ]ντ·εςεπι·τρεπ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεπιτρεπουσαςεπιτρεπονταςεπι·τρεπ·ουσ·αςεπι·τρεπ·ο[υ]ντ·ας
Datεπιτρεπουσαιςεπιτρεπουσι, επιτρεπουσινεπι·τρεπ·ουσ·αιςεπι·τρεπ·ου[ντ]·σι(ν)
Genεπιτρεπουσωνεπιτρεποντωνεπι·τρεπ·ουσ·ωνεπι·τρεπ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιτρεπομενηεπιτρεπομενεεπι·τρεπ·ομεν·ηεπι·τρεπ·ομεν·ε
Nomεπιτρεπομενοςεπι·τρεπ·ομεν·ος
Accεπιτρεπομενηνεπιτρεπομενονεπι·τρεπ·ομεν·ηνεπι·τρεπ·ομεν·ον
Datεπιτρεπομενῃεπιτρεπομενῳεπι·τρεπ·ομεν·ῃεπι·τρεπ·ομεν·ῳ
Genεπιτρεπομενηςεπιτρεπομενουεπι·τρεπ·ομεν·ηςεπι·τρεπ·ομεν·ου
PlVocεπιτρεπομεναιεπιτρεπομενοιεπιτρεπομεναεπι·τρεπ·ομεν·αιεπι·τρεπ·ομεν·οιεπι·τρεπ·ομεν·α
Nom
Accεπιτρεπομεναςεπιτρεπομενουςεπι·τρεπ·ομεν·αςεπι·τρεπ·ομεν·ους
Datεπιτρεπομεναιςεπιτρεπομενοιςεπι·τρεπ·ομεν·αιςεπι·τρεπ·ομεν·οις
Genεπιτρεπομενωνεπιτρεπομενωνεπι·τρεπ·ομεν·ωνεπι·τρεπ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπετρεπονεπι·ε·τρεπ·ονεπετρεπομηνεπι·ε·τρεπ·ομην
2ndεπετρεπεςεπι·ε·τρεπ·εςεπετρεπουεπι·ε·τρεπ·ου
3rdεπετρεπεν, επετρεπεεπι·ε·τρεπ·ε(ν)επετρεπετοεπι·ε·τρεπ·ετο
Pl1stεπετρεπομενεπι·ε·τρεπ·ομενεπετρεπομεθαεπι·ε·τρεπ·ομεθα
2ndεπετρεπετεεπι·ε·τρεπ·ετεεπετρεπεσθεεπι·ε·τρεπ·εσθε
3rdεπετρεπον, επετρεποσανεπι·ε·τρεπ·ον, επι·ε·τρεπ·οσαν altεπετρεποντοεπι·ε·τρεπ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπετρεψα[LXX]επι·ε·τρεπ·σαεπετρεψαμηνεπι·ε·τρεπ·σαμην
2ndεπετρεψαςεπι·ε·τρεπ·σαςεπετρεψωεπι·ε·τρεπ·σω
3rdεπετρεψεν[GNT][LXX], επετρεψεεπι·ε·τρεπ·σε(ν), επι·ε·τρεπ·σε(ν)επετρεψατοεπι·ε·τρεπ·σατο
Pl1stεπετρεψαμενεπι·ε·τρεπ·σαμενεπετρεψαμεθαεπι·ε·τρεπ·σαμεθα
2ndεπετρεψατε[LXX]επι·ε·τρεπ·σατεεπετρεψασθεεπι·ε·τρεπ·σασθε
3rdεπετρεψανεπι·ε·τρεπ·σανεπετρεψαντοεπι·ε·τρεπ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιτρεψωεπι·τρεπ·σωεπιτρεψωμαιεπι·τρεπ·σωμαι
2ndεπιτρεψῃςεπι·τρεπ·σῃςεπιτρεψῃ[GNT]επι·τρεπ·σῃ
3rdεπιτρεψῃ[GNT]επι·τρεπ·σῃεπιτρεψηταιεπι·τρεπ·σηται
Pl1stεπιτρεψωμενεπι·τρεπ·σωμενεπιτρεψωμεθαεπι·τρεπ·σωμεθα
2ndεπιτρεψητεεπι·τρεπ·σητεεπιτρεψησθεεπι·τρεπ·σησθε
3rdεπιτρεψωσιν, επιτρεψωσιεπι·τρεπ·σωσι(ν)επιτρεψωνταιεπι·τρεπ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιτρεψαιμιεπι·τρεπ·σαιμιεπιτρεψαιμηνεπι·τρεπ·σαιμην
2ndεπιτρεψαις, επιτρεψειαςεπι·τρεπ·σαις, επι·τρεπ·σειας classicalεπιτρεψαιοεπι·τρεπ·σαιο
3rdεπιτρεψαι, επιτρεψειεεπι·τρεπ·σαι, επι·τρεπ·σειε classicalεπιτρεψαιτοεπι·τρεπ·σαιτο
Pl1stεπιτρεψαιμενεπι·τρεπ·σαιμενεπιτρεψαιμεθαεπι·τρεπ·σαιμεθα
2ndεπιτρεψαιτεεπι·τρεπ·σαιτεεπιτρεψαισθεεπι·τρεπ·σαισθε
3rdεπιτρεψαιεν, επιτρεψαισαν, επιτρεψειαν, επιτρεψειεν[LXX]επι·τρεπ·σαιεν, επι·τρεπ·σαισαν alt, επι·τρεπ·σειαν classical, επι·τρεπ·σειεν classicalεπιτρεψαιντοεπι·τρεπ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπιτρεψον[GNT]επι·τρεπ·σονεπιτρεψαιεπι·τρεπ·σαι
3rdεπιτρεψατωεπι·τρεπ·σατωεπιτρεψασθωεπι·τρεπ·σασθω
Pl1st
2ndεπιτρεψατεεπι·τρεπ·σατεεπιτρεψασθεεπι·τρεπ·σασθε
3rdεπιτρεψατωσαν, επιτρεψαντωνεπι·τρεπ·σατωσαν, επι·τρεπ·σαντων classicalεπιτρεψασθωσαν, επιτρεψασθωνεπι·τρεπ·σασθωσαν, επι·τρεπ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιτρεψαι​επι·τρεπ·σαι​επιτρεψασθαι​επι·τρεπ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιτρεψασαεπιτρεψαςεπιτρεψανεπι·τρεπ·σασ·αεπι·τρεπ·σα[ντ]·ςεπι·τρεπ·σαν[τ]
Nom
Accεπιτρεψασανεπιτρεψανταεπι·τρεπ·σασ·ανεπι·τρεπ·σαντ·α
Datεπιτρεψασῃεπιτρεψαντιεπι·τρεπ·σασ·ῃεπι·τρεπ·σαντ·ι
Genεπιτρεψασηςεπιτρεψαντος[GNT]επι·τρεπ·σασ·ηςεπι·τρεπ·σαντ·ος
PlVocεπιτρεψασαιεπιτρεψαντες[LXX]επιτρεψανταεπι·τρεπ·σασ·αιεπι·τρεπ·σαντ·εςεπι·τρεπ·σαντ·α
Nom
Accεπιτρεψασαςεπιτρεψανταςεπι·τρεπ·σασ·αςεπι·τρεπ·σαντ·ας
Datεπιτρεψασαιςεπιτρεψασι, επιτρεψασινεπι·τρεπ·σασ·αιςεπι·τρεπ·σα[ντ]·σι(ν)
Genεπιτρεψασωνεπιτρεψαντωνεπι·τρεπ·σασ·ωνεπι·τρεπ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιτρεψαμενηεπιτρεψαμενεεπι·τρεπ·σαμεν·ηεπι·τρεπ·σαμεν·ε
Nomεπιτρεψαμενοςεπι·τρεπ·σαμεν·ος
Accεπιτρεψαμενηνεπιτρεψαμενονεπι·τρεπ·σαμεν·ηνεπι·τρεπ·σαμεν·ον
Datεπιτρεψαμενῃεπιτρεψαμενῳεπι·τρεπ·σαμεν·ῃεπι·τρεπ·σαμεν·ῳ
Genεπιτρεψαμενηςεπιτρεψαμενουεπι·τρεπ·σαμεν·ηςεπι·τρεπ·σαμεν·ου
PlVocεπιτρεψαμεναιεπιτρεψαμενοιεπιτρεψαμεναεπι·τρεπ·σαμεν·αιεπι·τρεπ·σαμεν·οιεπι·τρεπ·σαμεν·α
Nom
Accεπιτρεψαμεναςεπιτρεψαμενουςεπι·τρεπ·σαμεν·αςεπι·τρεπ·σαμεν·ους
Datεπιτρεψαμεναιςεπιτρεψαμενοιςεπι·τρεπ·σαμεν·αιςεπι·τρεπ·σαμεν·οις
Genεπιτρεψαμενωνεπιτρεψαμενωνεπι·τρεπ·σαμεν·ωνεπι·τρεπ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιτετραμμαιεπι·τετραπ·μαι
2ndεπιτετραψαιεπι·τετραπ·σαι
3rdεπιτετραπται[GNT]επι·τετραπ·ται
Pl1stεπιτετραμμεθαεπι·τετραπ·μεθα
2ndεπιτετραφθεεπι·τετραπ·σθε
3rdεπιτετραφαταιεπι·τετραπ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιτετραψομαιεπι·τετραπ·σομαι
2ndεπιτετραψῃ, επιτετραψειεπι·τετραπ·σῃ, επι·τετραπ·σει classical
3rdεπιτετραψεταιεπι·τετραπ·σεται
Pl1stεπιτετραψομεθαεπι·τετραπ·σομεθα
2ndεπιτετραψεσθεεπι·τετραπ·σεσθε
3rdεπιτετραψονταιεπι·τετραπ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιτετραψοιμηνεπι·τετραπ·σοιμην
2ndεπιτετραψοιοεπι·τετραπ·σοιο
3rdεπιτετραψοιτοεπι·τετραπ·σοιτο
Pl1stεπιτετραψοιμεθαεπι·τετραπ·σοιμεθα
2ndεπιτετραψοισθεεπι·τετραπ·σοισθε
3rdεπιτετραψοιντοεπι·τετραπ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπιτετραψοεπι·τετραπ·σο
3rdεπιτετραφθωεπι·τετραπ·σθω
Pl1st
2ndεπιτετραφθεεπι·τετραπ·σθε
3rdεπιτετραφθωσαν, επιτετραφθωνεπι·τετραπ·σθωσαν, επι·τετραπ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιτετραφθαι​επι·τετραπ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιτετραψεσθαι​επι·τετραπ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιτετραμμενηεπιτετραμμενεεπι·τετραπ·μεν·ηεπι·τετραπ·μεν·ε
Nomεπιτετραμμενοςεπι·τετραπ·μεν·ος
Accεπιτετραμμενηνεπιτετραμμενονεπι·τετραπ·μεν·ηνεπι·τετραπ·μεν·ον
Datεπιτετραμμενῃεπιτετραμμενῳεπι·τετραπ·μεν·ῃεπι·τετραπ·μεν·ῳ
Genεπιτετραμμενηςεπιτετραμμενουεπι·τετραπ·μεν·ηςεπι·τετραπ·μεν·ου
PlVocεπιτετραμμεναιεπιτετραμμενοιεπιτετραμμεναεπι·τετραπ·μεν·αιεπι·τετραπ·μεν·οιεπι·τετραπ·μεν·α
Nom
Accεπιτετραμμεναςεπιτετραμμενουςεπι·τετραπ·μεν·αςεπι·τετραπ·μεν·ους
Datεπιτετραμμεναιςεπιτετραμμενοιςεπι·τετραπ·μεν·αιςεπι·τετραπ·μεν·οις
Genεπιτετραμμενωνεπιτετραμμενωνεπι·τετραπ·μεν·ωνεπι·τετραπ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπετετραμμηνεπι·ε·τετραπ·μην
2ndεπετετραψοεπι·ε·τετραπ·σο
3rdεπετετραπτοεπι·ε·τετραπ·το
Pl1stεπετετραμμεθαεπι·ε·τετραπ·μεθα
2ndεπετετραφθεεπι·ε·τετραπ·σθε
3rdεπετετραφατοεπι·ε·τετραπ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιτετραμμηνεπι·[ε]·τετραπ·μην
2ndεπιτετραψοεπι·[ε]·τετραπ·σο
3rdεπιτετραπτοεπι·[ε]·τετραπ·το
Pl1stεπιτετραμμεθαεπι·[ε]·τετραπ·μεθα
2ndεπιτετραφθεεπι·[ε]·τετραπ·σθε
3rdεπιτετραφατοεπι·[ε]·τετραπ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπετραπηνεπι·ε·τραπ·[θ]ην
2ndεπετραπηςεπι·ε·τραπ·[θ]ης
3rdεπετραπη[GNT]επι·ε·τραπ·[θ]η
Pl1stεπετραπημενεπι·ε·τραπ·[θ]ημεν
2ndεπετραπητεεπι·ε·τραπ·[θ]ητε
3rdεπετραπησανεπι·ε·τραπ·[θ]ησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεπιτραπησομαιεπι·τραπ·[θ]ησομαι
2ndεπιτραπησῃ, επιτραπησειεπι·τραπ·[θ]ησῃ, επι·τραπ·[θ]ησει classical
3rdεπιτραπησεταιεπι·τραπ·[θ]ησεται
Pl1stεπιτραπησομεθαεπι·τραπ·[θ]ησομεθα
2ndεπιτραπησεσθεεπι·τραπ·[θ]ησεσθε
3rdεπιτραπησονταιεπι·τραπ·[θ]ησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπιτραπωεπι·τραπ·[θ]ω
2ndεπιτραπῃςεπι·τραπ·[θ]ῃς
3rdεπιτραπῃεπι·τραπ·[θ]ῃ
Pl1stεπιτραπωμενεπι·τραπ·[θ]ωμεν
2ndεπιτραπητεεπι·τραπ·[θ]ητε
3rdεπιτραπωσιν, επιτραπωσιεπι·τραπ·[θ]ωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπιτραπειηνεπι·τραπ·[θ]ειην
2ndεπιτραπειηςεπι·τραπ·[θ]ειης
3rdεπιτραπειηεπι·τραπ·[θ]ειη
Pl1stεπιτραπειημεν, επιτραπειμενεπι·τραπ·[θ]ειημεν, επι·τραπ·[θ]ειμεν classical
2ndεπιτραπειητε, επιτραπειτεεπι·τραπ·[θ]ειητε, επι·τραπ·[θ]ειτε classical
3rdεπιτραπειησαν, επιτραπειενεπι·τραπ·[θ]ειησαν, επι·τραπ·[θ]ειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεπιτραπησοιμηνεπι·τραπ·[θ]ησοιμην
2ndεπιτραπησοιοεπι·τραπ·[θ]ησοιο
3rdεπιτραπησοιτοεπι·τραπ·[θ]ησοιτο
Pl1stεπιτραπησοιμεθαεπι·τραπ·[θ]ησοιμεθα
2ndεπιτραπησοισθεεπι·τραπ·[θ]ησοισθε
3rdεπιτραπησοιντοεπι·τραπ·[θ]ησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπιτραπηθιεπι·τραπ·[θ]ητι
3rdεπιτραπητωεπι·τραπ·[θ]ητω
Pl1st
2ndεπιτραπητεεπι·τραπ·[θ]ητε
3rdεπιτραπητωσαν, επιτραπεντωνεπι·τραπ·[θ]ητωσαν, επι·τραπ·[θ]εντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
επιτραπηναι​επι·τραπ·[θ]ηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
επιτραπησεσθαι​επι·τραπ·[θ]ησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιτραπεισαεπιτραπειςεπιτραπενεπι·τραπ·[θ]εισ·αεπι·τραπ·[θ]ει[ντ]·ςεπι·τραπ·[θ]ε[ι]ν[τ]
Nom
Accεπιτραπεισανεπιτραπενταεπι·τραπ·[θ]εισ·ανεπι·τραπ·[θ]ε[ι]ντ·α
Datεπιτραπεισῃεπιτραπεντιεπι·τραπ·[θ]εισ·ῃεπι·τραπ·[θ]ε[ι]ντ·ι
Genεπιτραπεισηςεπιτραπεντοςεπι·τραπ·[θ]εισ·ηςεπι·τραπ·[θ]ε[ι]ντ·ος
PlVocεπιτραπεισαιεπιτραπεντεςεπιτραπενταεπι·τραπ·[θ]εισ·αιεπι·τραπ·[θ]ε[ι]ντ·εςεπι·τραπ·[θ]ε[ι]ντ·α
Nom
Accεπιτραπεισαςεπιτραπενταςεπι·τραπ·[θ]εισ·αςεπι·τραπ·[θ]ε[ι]ντ·ας
Datεπιτραπεισαιςεπιτραπεισι, επιτραπεισινεπι·τραπ·[θ]εισ·αιςεπι·τραπ·[θ]ει[ντ]·σι(ν)
Genεπιτραπεισωνεπιτραπεντωνεπι·τραπ·[θ]εισ·ωνεπι·τραπ·[θ]ε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιτραπησομενηεπιτραπησομενεεπι·τραπ·[θ]ησομεν·ηεπι·τραπ·[θ]ησομεν·ε
Nomεπιτραπησομενοςεπι·τραπ·[θ]ησομεν·ος
Accεπιτραπησομενηνεπιτραπησομενονεπι·τραπ·[θ]ησομεν·ηνεπι·τραπ·[θ]ησομεν·ον
Datεπιτραπησομενῃεπιτραπησομενῳεπι·τραπ·[θ]ησομεν·ῃεπι·τραπ·[θ]ησομεν·ῳ
Genεπιτραπησομενηςεπιτραπησομενουεπι·τραπ·[θ]ησομεν·ηςεπι·τραπ·[θ]ησομεν·ου
PlVocεπιτραπησομεναιεπιτραπησομενοιεπιτραπησομεναεπι·τραπ·[θ]ησομεν·αιεπι·τραπ·[θ]ησομεν·οιεπι·τραπ·[θ]ησομεν·α
Nom
Accεπιτραπησομεναςεπιτραπησομενουςεπι·τραπ·[θ]ησομεν·αςεπι·τραπ·[θ]ησομεν·ους
Datεπιτραπησομεναιςεπιτραπησομενοιςεπι·τραπ·[θ]ησομεν·αιςεπι·τραπ·[θ]ησομεν·οις
Genεπιτραπησομενωνεπιτραπησομενωνεπι·τραπ·[θ]ησομεν·ωνεπι·τραπ·[θ]ησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 27-Jan-2021 08:54:06 EST