επισυνιστημι • EPISUNISTHMI • episunistēmi

Search: επισυστασης

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επισυστασηςἐπισυνίστημιεπισυν·στ(α)·εσ·ης2aor act ptcp fem gen sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επισυστασηςἐπισυνίστημιεπισυν·στ(α)·εσ·ης2aor act ptcp fem gen sg

ἐπι·συν·ίστημι [LXX] (-, επισυν+στη·σ-, επισυν+στη·σ- or 2nd ath. επισυν+στ(η)-/ath. επισυν+στ(α)-, -, επισυν+εστα-, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπισυστησω[LXX]επισυν·στη·σωεπισυστησομαιεπισυν·στη·σομαι
2ndεπισυστησειςεπισυν·στη·σειςεπισυστησῃ[LXX], επισυστησει, επισυστησεσαιεπισυν·στη·σῃ, επισυν·στη·σει classical, επισυν·στη·σεσαι alt
3rdεπισυστησειεπισυν·στη·σειεπισυστησεταιεπισυν·στη·σεται
Pl1stεπισυστησομενεπισυν·στη·σομενεπισυστησομεθαεπισυν·στη·σομεθα
2ndεπισυστησετεεπισυν·στη·σετεεπισυστησεσθεεπισυν·στη·σεσθε
3rdεπισυστησουσιν, επισυστησουσιεπισυν·στη·σουσι(ν)επισυστησονται[LXX]επισυν·στη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπισυστησοιμιεπισυν·στη·σοιμιεπισυστησοιμηνεπισυν·στη·σοιμην
2ndεπισυστησοιςεπισυν·στη·σοιςεπισυστησοιοεπισυν·στη·σοιο
3rdεπισυστησοιεπισυν·στη·σοιεπισυστησοιτοεπισυν·στη·σοιτο
Pl1stεπισυστησοιμενεπισυν·στη·σοιμενεπισυστησοιμεθαεπισυν·στη·σοιμεθα
2ndεπισυστησοιτεεπισυν·στη·σοιτεεπισυστησοισθεεπισυν·στη·σοισθε
3rdεπισυστησοιενεπισυν·στη·σοιενεπισυστησοιντοεπισυν·στη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επισυστησειν​επισυν·στη·σειν​επισυστησεσθαι​επισυν·στη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπισυστησουσαεπισυστησονεπισυν·στη·σουσ·αεπισυν·στη·σο[υ]ν[τ]
Nomεπισυστησωνεπισυν·στη·σο[υ]ν[τ]·^
Accεπισυστησουσανεπισυστησονταεπισυν·στη·σουσ·ανεπισυν·στη·σο[υ]ντ·α
Datεπισυστησουσῃεπισυστησοντιεπισυν·στη·σουσ·ῃεπισυν·στη·σο[υ]ντ·ι
Genεπισυστησουσηςεπισυστησοντοςεπισυν·στη·σουσ·ηςεπισυν·στη·σο[υ]ντ·ος
PlVocεπισυστησουσαιεπισυστησοντεςεπισυστησονταεπισυν·στη·σουσ·αιεπισυν·στη·σο[υ]ντ·εςεπισυν·στη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accεπισυστησουσαςεπισυστησονταςεπισυν·στη·σουσ·αςεπισυν·στη·σο[υ]ντ·ας
Datεπισυστησουσαιςεπισυστησουσι, επισυστησουσινεπισυν·στη·σουσ·αιςεπισυν·στη·σου[ντ]·σι(ν)
Genεπισυστησουσωνεπισυστησοντωνεπισυν·στη·σουσ·ωνεπισυν·στη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπισυστησομενηεπισυστησομενεεπισυν·στη·σομεν·ηεπισυν·στη·σομεν·ε
Nomεπισυστησομενοςεπισυν·στη·σομεν·ος
Accεπισυστησομενηνεπισυστησομενονεπισυν·στη·σομεν·ηνεπισυν·στη·σομεν·ον
Datεπισυστησομενῃεπισυστησομενῳεπισυν·στη·σομεν·ῃεπισυν·στη·σομεν·ῳ
Genεπισυστησομενηςεπισυστησομενουεπισυν·στη·σομεν·ηςεπισυν·στη·σομεν·ου
PlVocεπισυστησομεναιεπισυστησομενοιεπισυστησομεναεπισυν·στη·σομεν·αιεπισυν·στη·σομεν·οιεπισυν·στη·σομεν·α
Nom
Accεπισυστησομεναςεπισυστησομενουςεπισυν·στη·σομεν·αςεπισυν·στη·σομεν·ους
Datεπισυστησομεναιςεπισυστησομενοιςεπισυν·στη·σομεν·αιςεπισυν·στη·σομεν·οις
Genεπισυστησομενωνεπισυστησομενωνεπισυν·στη·σομεν·ωνεπισυν·στη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπισυνεστησαεπισυν·ε·στη·σαεπισυνεστησαμηνεπισυν·ε·στη·σαμην
2ndεπισυνεστησαςεπισυν·ε·στη·σαςεπισυνεστησωεπισυν·ε·στη·σω
3rdεπισυνεστησεν[LXX], επισυνεστησεεπισυν·ε·στη·σε(ν), επισυν·ε·στη·σε(ν)επισυνεστησατοεπισυν·ε·στη·σατο
Pl1stεπισυνεστησαμενεπισυν·ε·στη·σαμενεπισυνεστησαμεθαεπισυν·ε·στη·σαμεθα
2ndεπισυνεστησατεεπισυν·ε·στη·σατεεπισυνεστησασθεεπισυν·ε·στη·σασθε
3rdεπισυνεστησαν[LXX]επισυν·ε·στη·σανεπισυνεστησαντοεπισυν·ε·στη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπισυστησω[LXX]επισυν·στη·σωεπισυστησωμαιεπισυν·στη·σωμαι
2ndεπισυστησῃςεπισυν·στη·σῃςεπισυστησῃ[LXX]επισυν·στη·σῃ
3rdεπισυστησῃ[LXX]επισυν·στη·σῃεπισυστησηταιεπισυν·στη·σηται
Pl1stεπισυστησωμενεπισυν·στη·σωμενεπισυστησωμεθαεπισυν·στη·σωμεθα
2ndεπισυστησητεεπισυν·στη·σητεεπισυστησησθεεπισυν·στη·σησθε
3rdεπισυστησωσιν, επισυστησωσιεπισυν·στη·σωσι(ν)επισυστησωνταιεπισυν·στη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπισυστησαιμιεπισυν·στη·σαιμιεπισυστησαιμηνεπισυν·στη·σαιμην
2ndεπισυστησαις, επισυστησειαςεπισυν·στη·σαις, επισυν·στη·σειας classicalεπισυστησαιοεπισυν·στη·σαιο
3rdεπισυστησαι, επισυστησειεεπισυν·στη·σαι, επισυν·στη·σειε classicalεπισυστησαιτοεπισυν·στη·σαιτο
Pl1stεπισυστησαιμενεπισυν·στη·σαιμενεπισυστησαιμεθαεπισυν·στη·σαιμεθα
2ndεπισυστησαιτεεπισυν·στη·σαιτεεπισυστησαισθεεπισυν·στη·σαισθε
3rdεπισυστησαιεν, επισυστησαισαν, επισυστησειαν, επισυστησειενεπισυν·στη·σαιεν, επισυν·στη·σαισαν alt, επισυν·στη·σειαν classical, επισυν·στη·σειεν classicalεπισυστησαιντοεπισυν·στη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπισυστησονεπισυν·στη·σονεπισυστησαιεπισυν·στη·σαι
3rdεπισυστησατωεπισυν·στη·σατωεπισυστησασθωεπισυν·στη·σασθω
Pl1st
2ndεπισυστησατεεπισυν·στη·σατεεπισυστησασθεεπισυν·στη·σασθε
3rdεπισυστησατωσαν, επισυστησαντωνεπισυν·στη·σατωσαν, επισυν·στη·σαντων classicalεπισυστησασθωσαν, επισυστησασθωνεπισυν·στη·σασθωσαν, επισυν·στη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επισυστησαι​επισυν·στη·σαι​επισυστησασθαι​επισυν·στη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπισυστησασαεπισυστησαςεπισυστησανεπισυν·στη·σασ·αεπισυν·στη·σα[ντ]·ςεπισυν·στη·σαν[τ]
Nom
Accεπισυστησασανεπισυστησανταεπισυν·στη·σασ·ανεπισυν·στη·σαντ·α
Datεπισυστησασῃεπισυστησαντιεπισυν·στη·σασ·ῃεπισυν·στη·σαντ·ι
Genεπισυστησασηςεπισυστησαντοςεπισυν·στη·σασ·ηςεπισυν·στη·σαντ·ος
PlVocεπισυστησασαιεπισυστησαντεςεπισυστησανταεπισυν·στη·σασ·αιεπισυν·στη·σαντ·εςεπισυν·στη·σαντ·α
Nom
Accεπισυστησασαςεπισυστησανταςεπισυν·στη·σασ·αςεπισυν·στη·σαντ·ας
Datεπισυστησασαιςεπισυστησασι, επισυστησασινεπισυν·στη·σασ·αιςεπισυν·στη·σα[ντ]·σι(ν)
Genεπισυστησασωνεπισυστησαντωνεπισυν·στη·σασ·ωνεπισυν·στη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπισυστησαμενηεπισυστησαμενεεπισυν·στη·σαμεν·ηεπισυν·στη·σαμεν·ε
Nomεπισυστησαμενοςεπισυν·στη·σαμεν·ος
Accεπισυστησαμενηνεπισυστησαμενονεπισυν·στη·σαμεν·ηνεπισυν·στη·σαμεν·ον
Datεπισυστησαμενῃεπισυστησαμενῳεπισυν·στη·σαμεν·ῃεπισυν·στη·σαμεν·ῳ
Genεπισυστησαμενηςεπισυστησαμενουεπισυν·στη·σαμεν·ηςεπισυν·στη·σαμεν·ου
PlVocεπισυστησαμεναιεπισυστησαμενοιεπισυστησαμεναεπισυν·στη·σαμεν·αιεπισυν·στη·σαμεν·οιεπισυν·στη·σαμεν·α
Nom
Accεπισυστησαμεναςεπισυστησαμενουςεπισυν·στη·σαμεν·αςεπισυν·στη·σαμεν·ους
Datεπισυστησαμεναιςεπισυστησαμενοιςεπισυν·στη·σαμεν·αιςεπισυν·στη·σαμεν·οις
Genεπισυστησαμενωνεπισυστησαμενωνεπισυν·στη·σαμεν·ωνεπισυν·στη·σαμεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπισυνεστηνεπισυν·ε·στ(η)·^ν
2ndεπισυνεστης, επισυνεστησθαεπισυν·ε·στ(η)·^ς, επισυν·ε·στ(η)·^σθα classical
3rdεπισυνεστηεπισυν·ε·στ(η)·^
Pl1stεπισυνεστημενεπισυν·ε·στ(η)·μεν
2ndεπισυνεστητεεπισυν·ε·στ(η)·τε
3rdεπισυνεστησαν[LXX]επισυν·ε·στ(η)·σαν

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπισυστωεπισυν·στ(η)·ω
2ndεπισυστῃςεπισυν·στ(η)·ῃς
3rdεπισυστῃεπισυν·στ(η)·ῃ
Pl1stεπισυστωμεν[LXX]επισυν·στ(η)·ωμεν
2ndεπισυστητε[LXX]επισυν·στ(η)·ητε
3rdεπισυστωσιν, επισυστωσιεπισυν·στ(η)·ωσι(ν)

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπισυσταιηνεπισυν·στ(α)·ιην
2ndεπισυσταιηςεπισυν·στ(α)·ιης
3rdεπισυσταιηεπισυν·στ(α)·ιη
Pl1stεπισυσταιημεν, επισυσταιμενεπισυν·στ(α)·ιημεν, επισυν·στ(α)·ιμεν classical
2ndεπισυσταιητε, επισυσταιτεεπισυν·στ(α)·ιητε, επισυν·στ(α)·ιτε classical
3rdεπισυσταιησαν, επισυσταιενεπισυν·στ(α)·ιησαν, επισυν·στ(α)·ιεν classical

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπισυστηθι, επισυστηςεπισυν·στ(η)·θι, επισυν·στ(η)·ς
3rdεπισυστητωεπισυν·στ(η)·τω
Pl1st
2ndεπισυστητε[LXX]επισυν·στ(η)·τε
3rdεπισυστητωσαν, επισυστηντωνεπισυν·στ(η)·τωσαν, επισυν·στ(η)·ντων classical

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επισυστηναι​επισυν·στ(η)·ναι, επισυν·στ(η)·εναι​

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπισυστασαεπισυσταςεπισυστανεπισυν·στ(α)·εσ·αεπισυν·στ(α)·[ντ]·ςεπισυν·στ(α)·ν[τ]
Nom
Accεπισυστασανεπισυστανταεπισυν·στ(α)·εσ·ανεπισυν·στ(α)·ντ·α
Datεπισυστασῃεπισυσταντιεπισυν·στ(α)·εσ·ῃεπισυν·στ(α)·ντ·ι
Genεπισυστασης[LXX]επισυσταντοςεπισυν·στ(α)·εσ·ηςεπισυν·στ(α)·ντ·ος
PlVocεπισυστασαιεπισυσταντες[LXX]επισυστανταεπισυν·στ(α)·εσ·αιεπισυν·στ(α)·ντ·εςεπισυν·στ(α)·ντ·α
Nom
Accεπισυστασαςεπισυστανταςεπισυν·στ(α)·εσ·αςεπισυν·στ(α)·ντ·ας
Datεπισυστασαιςεπισυστασι, επισυστασιν[GNT]επισυν·στ(α)·εσ·αιςεπισυν·στ(α)·[ντ]·σι(ν), επισυν·στ(α)·[ντ]·σι(ν)
Genεπισυστασωνεπισυσταντωνεπισυν·στ(α)·εσ·ωνεπισυν·στ(α)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπισυνεσταμαιεπισυν·εστα·μαι
2ndεπισυνεστασαιεπισυν·εστα·σαι
3rdεπισυνεσταταιεπισυν·εστα·ται
Pl1stεπισυνεσταμεθαεπισυν·εστα·μεθα
2ndεπισυνεστασθεεπισυν·εστα·σθε
3rdεπισυνεστανταιεπισυν·εστα·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπισυνεστασομαιεπισυν·εστα·σομαι
2ndεπισυνεστασῃ, επισυνεστασειεπισυν·εστα·σῃ, επισυν·εστα·σει classical
3rdεπισυνεστασεταιεπισυν·εστα·σεται
Pl1stεπισυνεστασομεθαεπισυν·εστα·σομεθα
2ndεπισυνεστασεσθεεπισυν·εστα·σεσθε
3rdεπισυνεστασονταιεπισυν·εστα·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπισυνεστασοιμηνεπισυν·εστα·σοιμην
2ndεπισυνεστασοιοεπισυν·εστα·σοιο
3rdεπισυνεστασοιτοεπισυν·εστα·σοιτο
Pl1stεπισυνεστασοιμεθαεπισυν·εστα·σοιμεθα
2ndεπισυνεστασοισθεεπισυν·εστα·σοισθε
3rdεπισυνεστασοιντοεπισυν·εστα·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπισυνεστασοεπισυν·εστα·σο
3rdεπισυνεστασθωεπισυν·εστα·σθω
Pl1st
2ndεπισυνεστασθεεπισυν·εστα·σθε
3rdεπισυνεστασθωσαν, επισυνεστασθωνεπισυν·εστα·σθωσαν, επισυν·εστα·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επισυνεστασθαι​επισυν·εστα·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επισυνεστασεσθαι​επισυν·εστα·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπισυνεσταμενηεπισυνεσταμενεεπισυν·εστα·μεν·ηεπισυν·εστα·μεν·ε
Nomεπισυνεσταμενοςεπισυν·εστα·μεν·ος
Accεπισυνεσταμενηνεπισυνεσταμενονεπισυν·εστα·μεν·ηνεπισυν·εστα·μεν·ον
Datεπισυνεσταμενῃ[LXX]επισυνεσταμενῳεπισυν·εστα·μεν·ῃεπισυν·εστα·μεν·ῳ
Genεπισυνεσταμενηςεπισυνεσταμενουεπισυν·εστα·μεν·ηςεπισυν·εστα·μεν·ου
PlVocεπισυνεσταμεναιεπισυνεσταμενοιεπισυνεσταμεναεπισυν·εστα·μεν·αιεπισυν·εστα·μεν·οιεπισυν·εστα·μεν·α
Nom
Accεπισυνεσταμεναςεπισυνεσταμενουςεπισυν·εστα·μεν·αςεπισυν·εστα·μεν·ους
Datεπισυνεσταμεναιςεπισυνεσταμενοιςεπισυν·εστα·μεν·αιςεπισυν·εστα·μεν·οις
Genεπισυνεσταμενωνεπισυνεσταμενωνεπισυν·εστα·μεν·ωνεπισυν·εστα·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπισυνεισταμηνεπισυν·ε·εστα·μην
2ndεπισυνειστασοεπισυν·ε·εστα·σο
3rdεπισυνειστατοεπισυν·ε·εστα·το
Pl1stεπισυνεισταμεθαεπισυν·ε·εστα·μεθα
2ndεπισυνειστασθεεπισυν·ε·εστα·σθε
3rdεπισυνεισταντοεπισυν·ε·εστα·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπισυνεσταμηνεπισυν·[ε]·εστα·μην
2ndεπισυνεστασοεπισυν·[ε]·εστα·σο
3rdεπισυνεστατοεπισυν·[ε]·εστα·το
Pl1stεπισυνεσταμεθαεπισυν·[ε]·εστα·μεθα
2ndεπισυνεστασθεεπισυν·[ε]·εστα·σθε
3rdεπισυνεσταντοεπισυν·[ε]·εστα·ντο

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 11-Nov-2019 18:00:35 EST