επισυναγω • EPISUNAGW • episunagō

Search: επισυνηκται

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επισυνηκταιἐπισυνάγωεπισυν·ηγ·ταιperf mp ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επισυνηκταιἐπισυνάγωεπισυν·ηγ·ταιperf mp ind 3rd sg

ἐπι·συν·άγω (επισυν+αγ-, επισυν+αξ-, επισυν+αξ- or 2nd επισυν+αγαγ-, -, επισυν+ηγ-, επισυν+αχ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπισυναγωεπισυν·αγ·ωεπισυναγομαιεπισυν·αγ·ομαι
2ndεπισυναγειςεπισυν·αγ·ειςεπισυναγῃ, επισυναγει[GNT], επισυναγεσαιεπισυν·αγ·ῃ, επισυν·αγ·ει classical, επισυν·αγ·εσαι alt
3rdεπισυναγει[GNT]επισυν·αγ·ειεπισυναγεταιεπισυν·αγ·εται
Pl1stεπισυναγομενεπισυν·αγ·ομενεπισυναγομεθαεπισυν·αγ·ομεθα
2ndεπισυναγετεεπισυν·αγ·ετεεπισυναγεσθεεπισυν·αγ·εσθε
3rdεπισυναγουσιν, επισυναγουσιεπισυν·αγ·ουσι(ν)επισυναγονταιεπισυν·αγ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπισυναγωεπισυν·αγ·ωεπισυναγωμαιεπισυν·αγ·ωμαι
2ndεπισυναγῃςεπισυν·αγ·ῃςεπισυναγῃεπισυν·αγ·ῃ
3rdεπισυναγῃεπισυν·αγ·ῃεπισυναγηταιεπισυν·αγ·ηται
Pl1stεπισυναγωμενεπισυν·αγ·ωμενεπισυναγωμεθαεπισυν·αγ·ωμεθα
2ndεπισυναγητεεπισυν·αγ·ητεεπισυναγησθεεπισυν·αγ·ησθε
3rdεπισυναγωσιν, επισυναγωσιεπισυν·αγ·ωσι(ν)επισυναγωνταιεπισυν·αγ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπισυναγοιμιεπισυν·αγ·οιμιεπισυναγοιμηνεπισυν·αγ·οιμην
2ndεπισυναγοιςεπισυν·αγ·οιςεπισυναγοιοεπισυν·αγ·οιο
3rdεπισυναγοιεπισυν·αγ·οιεπισυναγοιτοεπισυν·αγ·οιτο
Pl1stεπισυναγοιμενεπισυν·αγ·οιμενεπισυναγοιμεθαεπισυν·αγ·οιμεθα
2ndεπισυναγοιτεεπισυν·αγ·οιτεεπισυναγοισθεεπισυν·αγ·οισθε
3rdεπισυναγοιεν, επισυναγοισανεπισυν·αγ·οιεν, επισυν·αγ·οισαν altεπισυναγοιντοεπισυν·αγ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπισυναγεεπισυν·αγ·εεπισυναγουεπισυν·αγ·ου
3rdεπισυναγετωεπισυν·αγ·ετωεπισυναγεσθωεπισυν·αγ·εσθω
Pl1st
2ndεπισυναγετεεπισυν·αγ·ετεεπισυναγεσθεεπισυν·αγ·εσθε
3rdεπισυναγετωσαν, επισυναγοντωνεπισυν·αγ·ετωσαν, επισυν·αγ·οντων classicalεπισυναγεσθωσαν, επισυναγεσθωνεπισυν·αγ·εσθωσαν, επισυν·αγ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επισυναγειν​επισυν·αγ·ειν​επισυναγεσθαι​επισυν·αγ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπισυναγουσαεπισυναγονεπισυν·αγ·ουσ·αεπισυν·αγ·ο[υ]ν[τ]
Nomεπισυναγων[LXX]επισυν·αγ·ο[υ]ν[τ]·^
Accεπισυναγουσανεπισυναγονταεπισυν·αγ·ουσ·ανεπισυν·αγ·ο[υ]ντ·α
Datεπισυναγουσῃεπισυναγοντιεπισυν·αγ·ουσ·ῃεπισυν·αγ·ο[υ]ντ·ι
Genεπισυναγουσηςεπισυναγοντοςεπισυν·αγ·ουσ·ηςεπισυν·αγ·ο[υ]ντ·ος
PlVocεπισυναγουσαιεπισυναγοντεςεπισυναγονταεπισυν·αγ·ουσ·αιεπισυν·αγ·ο[υ]ντ·εςεπισυν·αγ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεπισυναγουσαςεπισυναγονταςεπισυν·αγ·ουσ·αςεπισυν·αγ·ο[υ]ντ·ας
Datεπισυναγουσαιςεπισυναγουσι, επισυναγουσινεπισυν·αγ·ουσ·αιςεπισυν·αγ·ου[ντ]·σι(ν)
Genεπισυναγουσωνεπισυναγοντωνεπισυν·αγ·ουσ·ωνεπισυν·αγ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπισυναγομενηεπισυναγομενεεπισυν·αγ·ομεν·ηεπισυν·αγ·ομεν·ε
Nomεπισυναγομενος[LXX]επισυν·αγ·ομεν·ος
Accεπισυναγομενηνεπισυναγομενονεπισυν·αγ·ομεν·ηνεπισυν·αγ·ομεν·ον
Datεπισυναγομενῃεπισυναγομενῳεπισυν·αγ·ομεν·ῃεπισυν·αγ·ομεν·ῳ
Genεπισυναγομενηςεπισυναγομενουεπισυν·αγ·ομεν·ηςεπισυν·αγ·ομεν·ου
PlVocεπισυναγομεναιεπισυναγομενοιεπισυναγομεναεπισυν·αγ·ομεν·αιεπισυν·αγ·ομεν·οιεπισυν·αγ·ομεν·α
Nom
Accεπισυναγομεναςεπισυναγομενουςεπισυν·αγ·ομεν·αςεπισυν·αγ·ομεν·ους
Datεπισυναγομεναιςεπισυναγομενοιςεπισυν·αγ·ομεν·αιςεπισυν·αγ·ομεν·οις
Genεπισυναγομενωνεπισυναγομενωνεπισυν·αγ·ομεν·ωνεπισυν·αγ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπισυνηγονεπισυν·ε·αγ·ονεπισυνηγομηνεπισυν·ε·αγ·ομην
2ndεπισυνηγεςεπισυν·ε·αγ·εςεπισυνηγουεπισυν·ε·αγ·ου
3rdεπισυνηγεν, επισυνηγεεπισυν·ε·αγ·ε(ν)επισυνηγετοεπισυν·ε·αγ·ετο
Pl1stεπισυνηγομενεπισυν·ε·αγ·ομενεπισυνηγομεθαεπισυν·ε·αγ·ομεθα
2ndεπισυνηγετεεπισυν·ε·αγ·ετεεπισυνηγεσθεεπισυν·ε·αγ·εσθε
3rdεπισυνηγον, επισυνηγοσανεπισυν·ε·αγ·ον, επισυν·ε·αγ·οσαν altεπισυνηγοντο[LXX]επισυν·ε·αγ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπισυναξω[LXX]επισυν·αγ·σωεπισυναξομαιεπισυν·αγ·σομαι
2ndεπισυναξειςεπισυν·αγ·σειςεπισυναξῃ, επισυναξει[GNT][LXX], επισυναξεσαιεπισυν·αγ·σῃ, επισυν·αγ·σει classical, επισυν·αγ·σεσαι alt
3rdεπισυναξει[GNT][LXX]επισυν·αγ·σειεπισυναξεταιεπισυν·αγ·σεται
Pl1stεπισυναξομενεπισυν·αγ·σομενεπισυναξομεθαεπισυν·αγ·σομεθα
2ndεπισυναξετεεπισυν·αγ·σετεεπισυναξεσθεεπισυν·αγ·σεσθε
3rdεπισυναξουσιν[GNT], επισυναξουσιεπισυν·αγ·σουσι(ν), επισυν·αγ·σουσι(ν)επισυναξονταιεπισυν·αγ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπισυναξοιμιεπισυν·αγ·σοιμιεπισυναξοιμηνεπισυν·αγ·σοιμην
2ndεπισυναξοιςεπισυν·αγ·σοιςεπισυναξοιοεπισυν·αγ·σοιο
3rdεπισυναξοιεπισυν·αγ·σοιεπισυναξοιτοεπισυν·αγ·σοιτο
Pl1stεπισυναξοιμενεπισυν·αγ·σοιμενεπισυναξοιμεθαεπισυν·αγ·σοιμεθα
2ndεπισυναξοιτεεπισυν·αγ·σοιτεεπισυναξοισθεεπισυν·αγ·σοισθε
3rdεπισυναξοιενεπισυν·αγ·σοιενεπισυναξοιντοεπισυν·αγ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επισυναξειν​επισυν·αγ·σειν​επισυναξεσθαι​επισυν·αγ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπισυναξουσαεπισυναξονεπισυν·αγ·σουσ·αεπισυν·αγ·σο[υ]ν[τ]
Nomεπισυναξωνεπισυν·αγ·σο[υ]ν[τ]·^
Accεπισυναξουσανεπισυναξονταεπισυν·αγ·σουσ·ανεπισυν·αγ·σο[υ]ντ·α
Datεπισυναξουσῃεπισυναξοντιεπισυν·αγ·σουσ·ῃεπισυν·αγ·σο[υ]ντ·ι
Genεπισυναξουσηςεπισυναξοντοςεπισυν·αγ·σουσ·ηςεπισυν·αγ·σο[υ]ντ·ος
PlVocεπισυναξουσαιεπισυναξοντεςεπισυναξονταεπισυν·αγ·σουσ·αιεπισυν·αγ·σο[υ]ντ·εςεπισυν·αγ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accεπισυναξουσαςεπισυναξονταςεπισυν·αγ·σουσ·αςεπισυν·αγ·σο[υ]ντ·ας
Datεπισυναξουσαιςεπισυναξουσι, επισυναξουσιν[GNT]επισυν·αγ·σουσ·αιςεπισυν·αγ·σου[ντ]·σι(ν), επισυν·αγ·σου[ντ]·σι(ν)
Genεπισυναξουσωνεπισυναξοντωνεπισυν·αγ·σουσ·ωνεπισυν·αγ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπισυναξομενηεπισυναξομενεεπισυν·αγ·σομεν·ηεπισυν·αγ·σομεν·ε
Nomεπισυναξομενοςεπισυν·αγ·σομεν·ος
Accεπισυναξομενηνεπισυναξομενονεπισυν·αγ·σομεν·ηνεπισυν·αγ·σομεν·ον
Datεπισυναξομενῃεπισυναξομενῳεπισυν·αγ·σομεν·ῃεπισυν·αγ·σομεν·ῳ
Genεπισυναξομενηςεπισυναξομενουεπισυν·αγ·σομεν·ηςεπισυν·αγ·σομεν·ου
PlVocεπισυναξομεναιεπισυναξομενοιεπισυναξομεναεπισυν·αγ·σομεν·αιεπισυν·αγ·σομεν·οιεπισυν·αγ·σομεν·α
Nom
Accεπισυναξομεναςεπισυναξομενουςεπισυν·αγ·σομεν·αςεπισυν·αγ·σομεν·ους
Datεπισυναξομεναιςεπισυναξομενοιςεπισυν·αγ·σομεν·αιςεπισυν·αγ·σομεν·οις
Genεπισυναξομενωνεπισυναξομενωνεπισυν·αγ·σομεν·ωνεπισυν·αγ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπισυνηξαεπισυν·ε·αγ·σαεπισυνηξαμηνεπισυν·ε·αγ·σαμην
2ndεπισυνηξαςεπισυν·ε·αγ·σαςεπισυνηξωεπισυν·ε·αγ·σω
3rdεπισυνηξεν, επισυνηξεεπισυν·ε·αγ·σε(ν)επισυνηξατοεπισυν·ε·αγ·σατο
Pl1stεπισυνηξαμενεπισυν·ε·αγ·σαμενεπισυνηξαμεθαεπισυν·ε·αγ·σαμεθα
2ndεπισυνηξατεεπισυν·ε·αγ·σατεεπισυνηξασθεεπισυν·ε·αγ·σασθε
3rdεπισυνηξανεπισυν·ε·αγ·σανεπισυνηξαντοεπισυν·ε·αγ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπισυναξω[LXX]επισυν·αγ·σωεπισυναξωμαιεπισυν·αγ·σωμαι
2ndεπισυναξῃςεπισυν·αγ·σῃςεπισυναξῃεπισυν·αγ·σῃ
3rdεπισυναξῃεπισυν·αγ·σῃεπισυναξηταιεπισυν·αγ·σηται
Pl1stεπισυναξωμενεπισυν·αγ·σωμενεπισυναξωμεθαεπισυν·αγ·σωμεθα
2ndεπισυναξητεεπισυν·αγ·σητεεπισυναξησθεεπισυν·αγ·σησθε
3rdεπισυναξωσιν, επισυναξωσιεπισυν·αγ·σωσι(ν)επισυναξωνταιεπισυν·αγ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπισυναξαιμιεπισυν·αγ·σαιμιεπισυναξαιμηνεπισυν·αγ·σαιμην
2ndεπισυναξαις, επισυναξειαςεπισυν·αγ·σαις, επισυν·αγ·σειας classicalεπισυναξαιοεπισυν·αγ·σαιο
3rdεπισυναξαι[GNT], επισυναξειεεπισυν·αγ·σαι, επισυν·αγ·σειε classicalεπισυναξαιτοεπισυν·αγ·σαιτο
Pl1stεπισυναξαιμενεπισυν·αγ·σαιμενεπισυναξαιμεθαεπισυν·αγ·σαιμεθα
2ndεπισυναξαιτεεπισυν·αγ·σαιτεεπισυναξαισθεεπισυν·αγ·σαισθε
3rdεπισυναξαιεν, επισυναξαισαν, επισυναξειαν, επισυναξειενεπισυν·αγ·σαιεν, επισυν·αγ·σαισαν alt, επισυν·αγ·σειαν classical, επισυν·αγ·σειεν classicalεπισυναξαιντοεπισυν·αγ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπισυναξονεπισυν·αγ·σονεπισυναξαι[GNT]επισυν·αγ·σαι
3rdεπισυναξατωεπισυν·αγ·σατωεπισυναξασθωεπισυν·αγ·σασθω
Pl1st
2ndεπισυναξατεεπισυν·αγ·σατεεπισυναξασθεεπισυν·αγ·σασθε
3rdεπισυναξατωσαν, επισυναξαντωνεπισυν·αγ·σατωσαν, επισυν·αγ·σαντων classicalεπισυναξασθωσαν, επισυναξασθωνεπισυν·αγ·σασθωσαν, επισυν·αγ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επισυναξαι[GNT]​επισυν·αγ·σαιεπισυναξασθαι​επισυν·αγ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπισυναξασαεπισυναξαςεπισυναξανεπισυν·αγ·σασ·αεπισυν·αγ·σα[ντ]·ςεπισυν·αγ·σαν[τ]
Nom
Accεπισυναξασανεπισυναξανταεπισυν·αγ·σασ·ανεπισυν·αγ·σαντ·α
Datεπισυναξασῃεπισυναξαντιεπισυν·αγ·σασ·ῃεπισυν·αγ·σαντ·ι
Genεπισυναξασηςεπισυναξαντοςεπισυν·αγ·σασ·ηςεπισυν·αγ·σαντ·ος
PlVocεπισυναξασαιεπισυναξαντεςεπισυναξανταεπισυν·αγ·σασ·αιεπισυν·αγ·σαντ·εςεπισυν·αγ·σαντ·α
Nom
Accεπισυναξασαςεπισυναξανταςεπισυν·αγ·σασ·αςεπισυν·αγ·σαντ·ας
Datεπισυναξασαιςεπισυναξασι, επισυναξασινεπισυν·αγ·σασ·αιςεπισυν·αγ·σα[ντ]·σι(ν)
Genεπισυναξασωνεπισυναξαντωνεπισυν·αγ·σασ·ωνεπισυν·αγ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπισυναξαμενηεπισυναξαμενεεπισυν·αγ·σαμεν·ηεπισυν·αγ·σαμεν·ε
Nomεπισυναξαμενοςεπισυν·αγ·σαμεν·ος
Accεπισυναξαμενηνεπισυναξαμενονεπισυν·αγ·σαμεν·ηνεπισυν·αγ·σαμεν·ον
Datεπισυναξαμενῃεπισυναξαμενῳεπισυν·αγ·σαμεν·ῃεπισυν·αγ·σαμεν·ῳ
Genεπισυναξαμενηςεπισυναξαμενουεπισυν·αγ·σαμεν·ηςεπισυν·αγ·σαμεν·ου
PlVocεπισυναξαμεναιεπισυναξαμενοιεπισυναξαμεναεπισυν·αγ·σαμεν·αιεπισυν·αγ·σαμεν·οιεπισυν·αγ·σαμεν·α
Nom
Accεπισυναξαμεναςεπισυναξαμενουςεπισυν·αγ·σαμεν·αςεπισυν·αγ·σαμεν·ους
Datεπισυναξαμεναιςεπισυναξαμενοιςεπισυν·αγ·σαμεν·αιςεπισυν·αγ·σαμεν·οις
Genεπισυναξαμενωνεπισυναξαμενωνεπισυν·αγ·σαμεν·ωνεπισυν·αγ·σαμεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπισυνηγαγονεπισυν·ε·αγαγ·ονεπισυνηγαγομηνεπισυν·ε·αγαγ·ομην
2ndεπισυνηγαγεςεπισυν·ε·αγαγ·εςεπισυνηγαγουεπισυν·ε·αγαγ·ου
3rdεπισυνηγαγεν[LXX], επισυνηγαγεεπισυν·ε·αγαγ·ε(ν), επισυν·ε·αγαγ·ε(ν)επισυνηγαγετοεπισυν·ε·αγαγ·ετο
Pl1stεπισυνηγαγομενεπισυν·ε·αγαγ·ομενεπισυνηγαγομεθαεπισυν·ε·αγαγ·ομεθα
2ndεπισυνηγαγετεεπισυν·ε·αγαγ·ετεεπισυνηγαγεσθεεπισυν·ε·αγαγ·εσθε
3rdεπισυνηγαγον, επισυνηγαγοσανεπισυν·ε·αγαγ·ον, επισυν·ε·αγαγ·οσαν altεπισυνηγαγοντοεπισυν·ε·αγαγ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπισυναγαγωεπισυν·αγαγ·ωεπισυναγαγωμαιεπισυν·αγαγ·ωμαι
2ndεπισυναγαγῃςεπισυν·αγαγ·ῃςεπισυναγαγῃεπισυν·αγαγ·ῃ
3rdεπισυναγαγῃεπισυν·αγαγ·ῃεπισυναγαγηταιεπισυν·αγαγ·ηται
Pl1stεπισυναγαγωμενεπισυν·αγαγ·ωμενεπισυναγαγωμεθαεπισυν·αγαγ·ωμεθα
2ndεπισυναγαγητεεπισυν·αγαγ·ητεεπισυναγαγησθεεπισυν·αγαγ·ησθε
3rdεπισυναγαγωσιν, επισυναγαγωσιεπισυν·αγαγ·ωσι(ν)επισυναγαγωνταιεπισυν·αγαγ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπισυναγαγοιμιεπισυν·αγαγ·οιμιεπισυναγαγοιμηνεπισυν·αγαγ·οιμην
2ndεπισυναγαγοιςεπισυν·αγαγ·οιςεπισυναγαγοιοεπισυν·αγαγ·οιο
3rdεπισυναγαγοιεπισυν·αγαγ·οιεπισυναγαγοιτοεπισυν·αγαγ·οιτο
Pl1stεπισυναγαγοιμενεπισυν·αγαγ·οιμενεπισυναγαγοιμεθαεπισυν·αγαγ·οιμεθα
2ndεπισυναγαγοιτεεπισυν·αγαγ·οιτεεπισυναγαγοισθεεπισυν·αγαγ·οισθε
3rdεπισυναγαγοιεν, επισυναγαγοισανεπισυν·αγαγ·οιεν, επισυν·αγαγ·οισαν altεπισυναγαγοιντοεπισυν·αγαγ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπισυναγαγε[LXX]επισυν·αγαγ·εεπισυναγαγουεπισυν·αγαγ·ου
3rdεπισυναγαγετωεπισυν·αγαγ·ετωεπισυναγαγεσθωεπισυν·αγαγ·εσθω
Pl1st
2ndεπισυναγαγετεεπισυν·αγαγ·ετεεπισυναγαγεσθεεπισυν·αγαγ·εσθε
3rdεπισυναγαγετωσαν, επισυναγαγοντωνεπισυν·αγαγ·ετωσαν, επισυν·αγαγ·οντων classicalεπισυναγαγεσθωσαν, επισυναγαγεσθωνεπισυν·αγαγ·εσθωσαν, επισυν·αγαγ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επισυναγαγειν[GNT][LXX]​επισυν·αγαγ·εινεπισυναγαγεσθαι​επισυν·αγαγ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπισυναγαγουσαεπισυναγαγονεπισυν·αγαγ·ουσ·αεπισυν·αγαγ·ο[υ]ν[τ]
Nomεπισυναγαγωνεπισυν·αγαγ·ο[υ]ν[τ]·^
Accεπισυναγαγουσανεπισυναγαγονταεπισυν·αγαγ·ουσ·ανεπισυν·αγαγ·ο[υ]ντ·α
Datεπισυναγαγουσῃεπισυναγαγοντιεπισυν·αγαγ·ουσ·ῃεπισυν·αγαγ·ο[υ]ντ·ι
Genεπισυναγαγουσηςεπισυναγαγοντοςεπισυν·αγαγ·ουσ·ηςεπισυν·αγαγ·ο[υ]ντ·ος
PlVocεπισυναγαγουσαιεπισυναγαγοντεςεπισυναγαγονταεπισυν·αγαγ·ουσ·αιεπισυν·αγαγ·ο[υ]ντ·εςεπισυν·αγαγ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεπισυναγαγουσαςεπισυναγαγονταςεπισυν·αγαγ·ουσ·αςεπισυν·αγαγ·ο[υ]ντ·ας
Datεπισυναγαγουσαιςεπισυναγαγουσι, επισυναγαγουσινεπισυν·αγαγ·ουσ·αιςεπισυν·αγαγ·ου[ντ]·σι(ν)
Genεπισυναγαγουσωνεπισυναγαγοντωνεπισυν·αγαγ·ουσ·ωνεπισυν·αγαγ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπισυναγαγομενηεπισυναγαγομενεεπισυν·αγαγ·ομεν·ηεπισυν·αγαγ·ομεν·ε
Nomεπισυναγαγομενοςεπισυν·αγαγ·ομεν·ος
Accεπισυναγαγομενηνεπισυναγαγομενονεπισυν·αγαγ·ομεν·ηνεπισυν·αγαγ·ομεν·ον
Datεπισυναγαγομενῃεπισυναγαγομενῳεπισυν·αγαγ·ομεν·ῃεπισυν·αγαγ·ομεν·ῳ
Genεπισυναγαγομενηςεπισυναγαγομενουεπισυν·αγαγ·ομεν·ηςεπισυν·αγαγ·ομεν·ου
PlVocεπισυναγαγομεναιεπισυναγαγομενοιεπισυναγαγομεναεπισυν·αγαγ·ομεν·αιεπισυν·αγαγ·ομεν·οιεπισυν·αγαγ·ομεν·α
Nom
Accεπισυναγαγομεναςεπισυναγαγομενουςεπισυν·αγαγ·ομεν·αςεπισυν·αγαγ·ομεν·ους
Datεπισυναγαγομεναιςεπισυναγαγομενοιςεπισυν·αγαγ·ομεν·αιςεπισυν·αγαγ·ομεν·οις
Genεπισυναγαγομενωνεπισυναγαγομενωνεπισυν·αγαγ·ομεν·ωνεπισυν·αγαγ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπισυνηγμαιεπισυν·ηγ·μαι
2ndεπισυνηξαιεπισυν·ηγ·σαι
3rdεπισυνηκται[LXX]επισυν·ηγ·ται
Pl1stεπισυνηγμεθαεπισυν·ηγ·μεθα
2ndεπισυνηχθεεπισυν·ηγ·σθε
3rdεπισυνηχαταιεπισυν·ηγ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπισυνηξομαιεπισυν·ηγ·σομαι
2ndεπισυνηξῃ, επισυνηξειεπισυν·ηγ·σῃ, επισυν·ηγ·σει classical
3rdεπισυνηξεταιεπισυν·ηγ·σεται
Pl1stεπισυνηξομεθαεπισυν·ηγ·σομεθα
2ndεπισυνηξεσθεεπισυν·ηγ·σεσθε
3rdεπισυνηξονταιεπισυν·ηγ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπισυνηξοιμηνεπισυν·ηγ·σοιμην
2ndεπισυνηξοιοεπισυν·ηγ·σοιο
3rdεπισυνηξοιτοεπισυν·ηγ·σοιτο
Pl1stεπισυνηξοιμεθαεπισυν·ηγ·σοιμεθα
2ndεπισυνηξοισθεεπισυν·ηγ·σοισθε
3rdεπισυνηξοιντοεπισυν·ηγ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπισυνηξοεπισυν·ηγ·σο
3rdεπισυνηχθωεπισυν·ηγ·σθω
Pl1st
2ndεπισυνηχθεεπισυν·ηγ·σθε
3rdεπισυνηχθωσαν, επισυνηχθωνεπισυν·ηγ·σθωσαν, επισυν·ηγ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επισυνηχθαι[LXX]​επισυν·ηγ·σθαι

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επισυνηξεσθαι​επισυν·ηγ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπισυνηγμενη[GNT]επισυνηγμενεεπισυν·ηγ·μεν·ηεπισυν·ηγ·μεν·ε
Nomεπισυνηγμενοςεπισυν·ηγ·μεν·ος
Accεπισυνηγμενην[LXX]επισυνηγμενονεπισυν·ηγ·μεν·ηνεπισυν·ηγ·μεν·ον
Datεπισυνηγμενῃεπισυνηγμενῳεπισυν·ηγ·μεν·ῃεπισυν·ηγ·μεν·ῳ
Genεπισυνηγμενηςεπισυνηγμενουεπισυν·ηγ·μεν·ηςεπισυν·ηγ·μεν·ου
PlVocεπισυνηγμεναιεπισυνηγμενοι[LXX]επισυνηγμενα[LXX]επισυν·ηγ·μεν·αιεπισυν·ηγ·μεν·οιεπισυν·ηγ·μεν·α
Nom
Accεπισυνηγμεναςεπισυνηγμενουςεπισυν·ηγ·μεν·αςεπισυν·ηγ·μεν·ους
Datεπισυνηγμεναιςεπισυνηγμενοις[LXX]επισυν·ηγ·μεν·αιςεπισυν·ηγ·μεν·οις
Genεπισυνηγμενωνεπισυνηγμενωνεπισυν·ηγ·μεν·ωνεπισυν·ηγ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπισυνηγμηνεπισυν·ε·ηγ·μην
2ndεπισυνηξοεπισυν·ε·ηγ·σο
3rdεπισυνηκτοεπισυν·ε·ηγ·το
Pl1stεπισυνηγμεθαεπισυν·ε·ηγ·μεθα
2ndεπισυνηχθεεπισυν·ε·ηγ·σθε
3rdεπισυνηχατοεπισυν·ε·ηγ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπισυνηχθηνεπισυν·ε·αγ·θην
2ndεπισυνηχθηςεπισυν·ε·αγ·θης
3rdεπισυνηχθη[LXX]επισυν·ε·αγ·θη
Pl1stεπισυνηχθημενεπισυν·ε·αγ·θημεν
2ndεπισυνηχθητεεπισυν·ε·αγ·θητε
3rdεπισυνηχθησαν[LXX]επισυν·ε·αγ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεπισυναχθησομαιεπισυν·αγ·θησομαι
2ndεπισυναχθησῃ, επισυναχθησειεπισυν·αγ·θησῃ, επισυν·αγ·θησει classical
3rdεπισυναχθησεταιεπισυν·αγ·θησεται
Pl1stεπισυναχθησομεθαεπισυν·αγ·θησομεθα
2ndεπισυναχθησεσθεεπισυν·αγ·θησεσθε
3rdεπισυναχθησονται[GNT][LXX]επισυν·αγ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπισυναχθωεπισυν·αγ·θω
2ndεπισυναχθῃςεπισυν·αγ·θῃς
3rdεπισυναχθῃεπισυν·αγ·θῃ
Pl1stεπισυναχθωμενεπισυν·αγ·θωμεν
2ndεπισυναχθητεεπισυν·αγ·θητε
3rdεπισυναχθωσιν, επισυναχθωσιεπισυν·αγ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπισυναχθειηνεπισυν·αγ·θειην
2ndεπισυναχθειηςεπισυν·αγ·θειης
3rdεπισυναχθειηεπισυν·αγ·θειη
Pl1stεπισυναχθειημεν, επισυναχθειμενεπισυν·αγ·θειημεν, επισυν·αγ·θειμεν classical
2ndεπισυναχθειητε, επισυναχθειτεεπισυν·αγ·θειητε, επισυν·αγ·θειτε classical
3rdεπισυναχθειησαν, επισυναχθειενεπισυν·αγ·θειησαν, επισυν·αγ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεπισυναχθησοιμηνεπισυν·αγ·θησοιμην
2ndεπισυναχθησοιοεπισυν·αγ·θησοιο
3rdεπισυναχθησοιτοεπισυν·αγ·θησοιτο
Pl1stεπισυναχθησοιμεθαεπισυν·αγ·θησοιμεθα
2ndεπισυναχθησοισθεεπισυν·αγ·θησοισθε
3rdεπισυναχθησοιντοεπισυν·αγ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπισυναχθητιεπισυν·αγ·θητι
3rdεπισυναχθητωεπισυν·αγ·θητω
Pl1st
2ndεπισυναχθητεεπισυν·αγ·θητε
3rdεπισυναχθητωσαν, επισυναχθεντωνεπισυν·αγ·θητωσαν, επισυν·αγ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
επισυναχθηναι[LXX]​επισυν·αγ·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
επισυναχθησεσθαι​επισυν·αγ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπισυναχθεισαεπισυναχθειςεπισυναχθενεπισυν·αγ·θεισ·αεπισυν·αγ·θει[ντ]·ςεπισυν·αγ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accεπισυναχθεισανεπισυναχθεντα[LXX]επισυν·αγ·θεισ·ανεπισυν·αγ·θε[ι]ντ·α
Datεπισυναχθεισῃεπισυναχθεντιεπισυν·αγ·θεισ·ῃεπισυν·αγ·θε[ι]ντ·ι
Genεπισυναχθεισηςεπισυναχθεντοςεπισυν·αγ·θεισ·ηςεπισυν·αγ·θε[ι]ντ·ος
PlVocεπισυναχθεισαιεπισυναχθεντες[LXX]επισυναχθεντα[LXX]επισυν·αγ·θεισ·αιεπισυν·αγ·θε[ι]ντ·εςεπισυν·αγ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accεπισυναχθεισαςεπισυναχθεντας[LXX]επισυν·αγ·θεισ·αςεπισυν·αγ·θε[ι]ντ·ας
Datεπισυναχθεισαιςεπισυναχθεισι, επισυναχθεισινεπισυν·αγ·θεισ·αιςεπισυν·αγ·θει[ντ]·σι(ν)
Genεπισυναχθεισων[GNT]επισυναχθεντωνεπισυν·αγ·θεισ·ωνεπισυν·αγ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπισυναχθησομενηεπισυναχθησομενεεπισυν·αγ·θησομεν·ηεπισυν·αγ·θησομεν·ε
Nomεπισυναχθησομενοςεπισυν·αγ·θησομεν·ος
Accεπισυναχθησομενηνεπισυναχθησομενονεπισυν·αγ·θησομεν·ηνεπισυν·αγ·θησομεν·ον
Datεπισυναχθησομενῃεπισυναχθησομενῳεπισυν·αγ·θησομεν·ῃεπισυν·αγ·θησομεν·ῳ
Genεπισυναχθησομενηςεπισυναχθησομενουεπισυν·αγ·θησομεν·ηςεπισυν·αγ·θησομεν·ου
PlVocεπισυναχθησομεναιεπισυναχθησομενοιεπισυναχθησομεναεπισυν·αγ·θησομεν·αιεπισυν·αγ·θησομεν·οιεπισυν·αγ·θησομεν·α
Nom
Accεπισυναχθησομεναςεπισυναχθησομενουςεπισυν·αγ·θησομεν·αςεπισυν·αγ·θησομεν·ους
Datεπισυναχθησομεναιςεπισυναχθησομενοιςεπισυν·αγ·θησομεν·αιςεπισυν·αγ·θησομεν·οις
Genεπισυναχθησομενωνεπισυναχθησομενωνεπισυν·αγ·θησομεν·ωνεπισυν·αγ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 21-Nov-2019 12:05:22 EST