εφιστημι • EFISTHMI • ephistēmi

Search: επιστησομεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επιστησομενἐφίστημιεπι·στη·σομενfut act ind 1st pl

ἐφ·ίστημι (ath. εφ+ιστ(α)-/ath. εφ+ιστ(η)-, επι+στη·σ-, επι+στη·σ- or 2nd ath. επι+στ(η)-/ath. επι+στ(α)-, εφ+εστη·κ-/εφ+εστ(α)·[κ]-, εφ+εστα-, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεφιστημι[LXX]εφ·ιστ(α)·^μιεφισταμαιεφ·ιστ(α)·μαι
2ndεφιστης, εφιστηθαεφ·ιστ(α)·^ς, εφ·ιστ(α)·^θα classicalεφιστασαιεφ·ιστ(α)·σαι
3rdεφιστησιν, εφιστησιεφ·ιστ(α)·^σι(ν)εφισταται[GNT][LXX]εφ·ιστ(α)·ται
Pl1stεφισταμενεφ·ιστ(α)·μενεφισταμεθαεφ·ιστ(α)·μεθα
2ndεφιστατεεφ·ιστ(α)·τεεφιστασθεεφ·ιστ(α)·σθε
3rdεφιστασιν, εφιστασιεφ·ιστ(α)·ασι(ν)εφιστανταιεφ·ιστ(α)·νται

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεφιστωεφ·ιστ(η)·ωεφιστωμαιεφ·ιστ(η)·ωμαι
2ndεφιστῃςεφ·ιστ(η)·ῃςεφιστῃεφ·ιστ(η)·ῃ
3rdεφιστῃεφ·ιστ(η)·ῃεφιστηταιεφ·ιστ(η)·ηται
Pl1stεφιστωμενεφ·ιστ(η)·ωμενεφιστωμεθαεφ·ιστ(η)·ωμεθα
2ndεφιστητεεφ·ιστ(η)·ητεεφιστησθεεφ·ιστ(η)·ησθε
3rdεφιστωσιν, εφιστωσιεφ·ιστ(η)·ωσι(ν)εφιστωνταιεφ·ιστ(η)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεφισταιηνεφ·ιστ(α)·ιηνεφισταιμηνεφ·ιστ(α)·ιμην
2ndεφισταιηςεφ·ιστ(α)·ιηςεφισταιοεφ·ιστ(α)·ιο
3rdεφισταιηεφ·ιστ(α)·ιηεφισταιτοεφ·ιστ(α)·ιτο
Pl1stεφισταιημεν, εφισταιμενεφ·ιστ(α)·ιημεν, εφ·ιστ(α)·ιμεν classicalεφισταιμεθαεφ·ιστ(α)·ιμεθα
2ndεφισταιητε, εφισταιτεεφ·ιστ(α)·ιητε, εφ·ιστ(α)·ιτε classicalεφισταισθεεφ·ιστ(α)·ισθε
3rdεφισταιησαν, εφισταιενεφ·ιστ(α)·ιησαν, εφ·ιστ(α)·ιεν classicalεφισταιντοεφ·ιστ(α)·ιντο

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεφιστηεφ·ιστ(η)·ε
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεφισταθι, εφισταςεφ·ιστ(α)·θι, εφ·ιστ(α)·ςεφιστασοεφ·ιστ(α)·σο
3rdεφιστατωεφ·ιστ(α)·τωεφιστασθωεφ·ιστ(α)·σθω
Pl1st
2ndεφιστατεεφ·ιστ(α)·τεεφιστασθεεφ·ιστ(α)·σθε
3rdεφιστατωσαν, εφισταντωνεφ·ιστ(α)·τωσαν, εφ·ιστ(α)·ντων classicalεφιστασθωσαν, εφιστασθωνεφ·ιστ(α)·σθωσαν, εφ·ιστ(α)·σθων classical

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εφισταναι​εφ·ιστ(α)·ναι, εφ·ιστ(α)·εναι​εφιστασθαι​εφ·ιστ(α)·σθαι​

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεφιστασαεφισταςεφιστανεφ·ιστ(α)·εσ·αεφ·ιστ(α)·[ντ]·ςεφ·ιστ(α)·ν[τ]
Nom
Accεφιστασανεφιστανταεφ·ιστ(α)·εσ·ανεφ·ιστ(α)·ντ·α
Datεφιστασῃεφισταντιεφ·ιστ(α)·εσ·ῃεφ·ιστ(α)·ντ·ι
Genεφιστασηςεφισταντοςεφ·ιστ(α)·εσ·ηςεφ·ιστ(α)·ντ·ος
PlVocεφιστασαιεφισταντεςεφιστανταεφ·ιστ(α)·εσ·αιεφ·ιστ(α)·ντ·εςεφ·ιστ(α)·ντ·α
Nom
Accεφιστασαςεφιστανταςεφ·ιστ(α)·εσ·αςεφ·ιστ(α)·ντ·ας
Datεφιστασαιςεφιστασι, εφιστασινεφ·ιστ(α)·εσ·αιςεφ·ιστ(α)·[ντ]·σι(ν)
Genεφιστασωνεφισταντωνεφ·ιστ(α)·εσ·ωνεφ·ιστ(α)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεφισταμενηεφισταμενεεφ·ιστ(α)·μεν·ηεφ·ιστ(α)·μεν·ε
Nomεφισταμενοςεφ·ιστ(α)·μεν·ος
Accεφισταμενηνεφισταμενονεφ·ιστ(α)·μεν·ηνεφ·ιστ(α)·μεν·ον
Datεφισταμενῃεφισταμενῳεφ·ιστ(α)·μεν·ῃεφ·ιστ(α)·μεν·ῳ
Genεφισταμενηςεφισταμενουεφ·ιστ(α)·μεν·ηςεφ·ιστ(α)·μεν·ου
PlVocεφισταμεναιεφισταμενοιεφισταμεναεφ·ιστ(α)·μεν·αιεφ·ιστ(α)·μεν·οιεφ·ιστ(α)·μεν·α
Nom
Accεφισταμεναςεφισταμενουςεφ·ιστ(α)·μεν·αςεφ·ιστ(α)·μεν·ους
Datεφισταμεναιςεφισταμενοιςεφ·ιστ(α)·μεν·αιςεφ·ιστ(α)·μεν·οις
Genεφισταμενωνεφισταμενωνεφ·ιστ(α)·μεν·ωνεφ·ιστ(α)·μεν·ων

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεφιστηνεφ·ε·ιστ(α)·^νεφισταμηνεφ·ε·ιστ(α)·μην
2ndεφιστης, εφιστησθαεφ·ε·ιστ(α)·^ς, εφ·ε·ιστ(α)·^σθα classicalεφιστασοεφ·ε·ιστ(α)·σο
3rdεφιστηεφ·ε·ιστ(α)·^εφιστατοεφ·ε·ιστ(α)·το
Pl1stεφισταμενεφ·ε·ιστ(α)·μενεφισταμεθαεφ·ε·ιστ(α)·μεθα
2ndεφιστατεεφ·ε·ιστ(α)·τεεφιστασθεεφ·ε·ιστ(α)·σθε
3rdεφιστασανεφ·ε·ιστ(α)·σανεφισταντοεφ·ε·ιστ(α)·ντο

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιστησω[LXX]επι·στη·σωεπιστησομαιεπι·στη·σομαι
2ndεπιστησεις[LXX]επι·στη·σειςεπιστησῃ, επιστησει[LXX], επιστησεσαιεπι·στη·σῃ, επι·στη·σει classical, επι·στη·σεσαι alt
3rdεπιστησει[LXX]επι·στη·σειεπιστησεται[LXX]επι·στη·σεται
Pl1stεπιστησομεν[LXX]επι·στη·σομενεπιστησομεθαεπι·στη·σομεθα
2ndεπιστησετεεπι·στη·σετεεπιστησεσθεεπι·στη·σεσθε
3rdεπιστησουσιν[LXX], επιστησουσιεπι·στη·σουσι(ν), επι·στη·σουσι(ν)επιστησονται[LXX]επι·στη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιστησοιμιεπι·στη·σοιμιεπιστησοιμηνεπι·στη·σοιμην
2ndεπιστησοιςεπι·στη·σοιςεπιστησοιοεπι·στη·σοιο
3rdεπιστησοιεπι·στη·σοιεπιστησοιτοεπι·στη·σοιτο
Pl1stεπιστησοιμενεπι·στη·σοιμενεπιστησοιμεθαεπι·στη·σοιμεθα
2ndεπιστησοιτεεπι·στη·σοιτεεπιστησοισθεεπι·στη·σοισθε
3rdεπιστησοιενεπι·στη·σοιενεπιστησοιντοεπι·στη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιστησειν​επι·στη·σειν​επιστησεσθαι​επι·στη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιστησουσαεπιστησον[LXX]επι·στη·σουσ·αεπι·στη·σο[υ]ν[τ]
Nomεπιστησωνεπι·στη·σο[υ]ν[τ]·^
Accεπιστησουσανεπιστησονταεπι·στη·σουσ·ανεπι·στη·σο[υ]ντ·α
Datεπιστησουσῃεπιστησοντιεπι·στη·σουσ·ῃεπι·στη·σο[υ]ντ·ι
Genεπιστησουσηςεπιστησοντοςεπι·στη·σουσ·ηςεπι·στη·σο[υ]ντ·ος
PlVocεπιστησουσαιεπιστησοντεςεπιστησονταεπι·στη·σουσ·αιεπι·στη·σο[υ]ντ·εςεπι·στη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accεπιστησουσαςεπιστησονταςεπι·στη·σουσ·αςεπι·στη·σο[υ]ντ·ας
Datεπιστησουσαιςεπιστησουσι, επιστησουσιν[LXX]επι·στη·σουσ·αιςεπι·στη·σου[ντ]·σι(ν), επι·στη·σου[ντ]·σι(ν)
Genεπιστησουσωνεπιστησοντωνεπι·στη·σουσ·ωνεπι·στη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιστησομενηεπιστησομενεεπι·στη·σομεν·ηεπι·στη·σομεν·ε
Nomεπιστησομενοςεπι·στη·σομεν·ος
Accεπιστησομενηνεπιστησομενονεπι·στη·σομεν·ηνεπι·στη·σομεν·ον
Datεπιστησομενῃεπιστησομενῳεπι·στη·σομεν·ῃεπι·στη·σομεν·ῳ
Genεπιστησομενηςεπιστησομενουεπι·στη·σομεν·ηςεπι·στη·σομεν·ου
PlVocεπιστησομεναιεπιστησομενοιεπιστησομεναεπι·στη·σομεν·αιεπι·στη·σομεν·οιεπι·στη·σομεν·α
Nom
Accεπιστησομεναςεπιστησομενουςεπι·στη·σομεν·αςεπι·στη·σομεν·ους
Datεπιστησομεναιςεπιστησομενοιςεπι·στη·σομεν·αιςεπι·στη·σομεν·οις
Genεπιστησομενωνεπιστησομενωνεπι·στη·σομεν·ωνεπι·στη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεστησα[LXX]επι·ε·στη·σαεπεστησαμηνεπι·ε·στη·σαμην
2ndεπεστησας[LXX]επι·ε·στη·σαςεπεστησωεπι·ε·στη·σω
3rdεπεστησεν[LXX], επεστησεεπι·ε·στη·σε(ν), επι·ε·στη·σε(ν)επεστησατοεπι·ε·στη·σατο
Pl1stεπεστησαμενεπι·ε·στη·σαμενεπεστησαμεθαεπι·ε·στη·σαμεθα
2ndεπεστησατεεπι·ε·στη·σατεεπεστησασθεεπι·ε·στη·σασθε
3rdεπεστησαν[GNT][LXX]επι·ε·στη·σανεπεστησαντοεπι·ε·στη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιστησω[LXX]επι·στη·σωεπιστησωμαιεπι·στη·σωμαι
2ndεπιστησῃς[LXX]επι·στη·σῃςεπιστησῃεπι·στη·σῃ
3rdεπιστησῃεπι·στη·σῃεπιστησηταιεπι·στη·σηται
Pl1stεπιστησωμενεπι·στη·σωμενεπιστησωμεθαεπι·στη·σωμεθα
2ndεπιστησητεεπι·στη·σητεεπιστησησθεεπι·στη·σησθε
3rdεπιστησωσιν, επιστησωσιεπι·στη·σωσι(ν)επιστησωνταιεπι·στη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιστησαιμιεπι·στη·σαιμιεπιστησαιμηνεπι·στη·σαιμην
2ndεπιστησαις, επιστησειαςεπι·στη·σαις, επι·στη·σειας classicalεπιστησαιοεπι·στη·σαιο
3rdεπιστησαι[LXX], επιστησειεεπι·στη·σαι, επι·στη·σειε classicalεπιστησαιτοεπι·στη·σαιτο
Pl1stεπιστησαιμενεπι·στη·σαιμενεπιστησαιμεθαεπι·στη·σαιμεθα
2ndεπιστησαιτεεπι·στη·σαιτεεπιστησαισθεεπι·στη·σαισθε
3rdεπιστησαιεν, επιστησαισαν, επιστησειαν, επιστησειενεπι·στη·σαιεν, επι·στη·σαισαν alt, επι·στη·σειαν classical, επι·στη·σειεν classicalεπιστησαιντοεπι·στη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπιστησον[LXX]επι·στη·σονεπιστησαι[LXX]επι·στη·σαι
3rdεπιστησατωεπι·στη·σατωεπιστησασθωεπι·στη·σασθω
Pl1st
2ndεπιστησατε[LXX]επι·στη·σατεεπιστησασθεεπι·στη·σασθε
3rdεπιστησατωσαν, επιστησαντωνεπι·στη·σατωσαν, επι·στη·σαντων classicalεπιστησασθωσαν, επιστησασθωνεπι·στη·σασθωσαν, επι·στη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιστησαι[LXX]​επι·στη·σαιεπιστησασθαι​επι·στη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιστησασαεπιστησαςεπιστησανεπι·στη·σασ·αεπι·στη·σα[ντ]·ςεπι·στη·σαν[τ]
Nom
Accεπιστησασανεπιστησανταεπι·στη·σασ·ανεπι·στη·σαντ·α
Datεπιστησασῃεπιστησαντιεπι·στη·σασ·ῃεπι·στη·σαντ·ι
Genεπιστησασηςεπιστησαντοςεπι·στη·σασ·ηςεπι·στη·σαντ·ος
PlVocεπιστησασαιεπιστησαντεςεπιστησανταεπι·στη·σασ·αιεπι·στη·σαντ·εςεπι·στη·σαντ·α
Nom
Accεπιστησασαςεπιστησανταςεπι·στη·σασ·αςεπι·στη·σαντ·ας
Datεπιστησασαιςεπιστησασι, επιστησασινεπι·στη·σασ·αιςεπι·στη·σα[ντ]·σι(ν)
Genεπιστησασωνεπιστησαντωνεπι·στη·σασ·ωνεπι·στη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιστησαμενηεπιστησαμενεεπι·στη·σαμεν·ηεπι·στη·σαμεν·ε
Nomεπιστησαμενοςεπι·στη·σαμεν·ος
Accεπιστησαμενηνεπιστησαμενονεπι·στη·σαμεν·ηνεπι·στη·σαμεν·ον
Datεπιστησαμενῃεπιστησαμενῳεπι·στη·σαμεν·ῃεπι·στη·σαμεν·ῳ
Genεπιστησαμενηςεπιστησαμενουεπι·στη·σαμεν·ηςεπι·στη·σαμεν·ου
PlVocεπιστησαμεναιεπιστησαμενοιεπιστησαμεναεπι·στη·σαμεν·αιεπι·στη·σαμεν·οιεπι·στη·σαμεν·α
Nom
Accεπιστησαμεναςεπιστησαμενουςεπι·στη·σαμεν·αςεπι·στη·σαμεν·ους
Datεπιστησαμεναιςεπιστησαμενοιςεπι·στη·σαμεν·αιςεπι·στη·σαμεν·οις
Genεπιστησαμενωνεπιστησαμενωνεπι·στη·σαμεν·ωνεπι·στη·σαμεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεστην[LXX]επι·ε·στ(η)·^ν
2ndεπεστης, επεστησθαεπι·ε·στ(η)·^ς, επι·ε·στ(η)·^σθα classical
3rdεπεστη[GNT][LXX]επι·ε·στ(η)·^
Pl1stεπεστημενεπι·ε·στ(η)·μεν
2ndεπεστητεεπι·ε·στ(η)·τε
3rdεπεστησαν[GNT][LXX]επι·ε·στ(η)·σαν

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιστωεπι·στ(η)·ω
2ndεπιστῃς[LXX]επι·στ(η)·ῃς
3rdεπιστῃ[GNT][LXX]επι·στ(η)·ῃ
Pl1stεπιστωμενεπι·στ(η)·ωμεν
2ndεπιστητεεπι·στ(η)·ητε
3rdεπιστωσιν, επιστωσιεπι·στ(η)·ωσι(ν)

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπισταιηνεπι·στ(α)·ιην
2ndεπισταιηςεπι·στ(α)·ιης
3rdεπισταιηεπι·στ(α)·ιη
Pl1stεπισταιημεν, επισταιμενεπι·στ(α)·ιημεν, επι·στ(α)·ιμεν classical
2ndεπισταιητε, επισταιτεεπι·στ(α)·ιητε, επι·στ(α)·ιτε classical
3rdεπισταιησαν, επισταιενεπι·στ(α)·ιησαν, επι·στ(α)·ιεν classical

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπιστηθι[GNT][LXX], επιστηςεπι·στ(η)·θι, επι·στ(η)·ς
3rdεπιστητωεπι·στ(η)·τω
Pl1st
2ndεπιστητεεπι·στ(η)·τε
3rdεπιστητωσαν, επισταντωνεπι·στ(η)·τωσαν, επι·στ(α)·ντων classical

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιστηναι​επι·στ(η)·ναι, επι·στ(η)·εναι​

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιστασα[GNT]επιστας[GNT]επιστανεπι·στ(α)·εσ·αεπι·στ(α)·[ντ]·ςεπι·στ(α)·ν[τ]
Nom
Accεπιστασανεπιστανταεπι·στ(α)·εσ·ανεπι·στ(α)·ντ·α
Datεπιστασῃεπισταντιεπι·στ(α)·εσ·ῃεπι·στ(α)·ντ·ι
Genεπιστασηςεπισταντοςεπι·στ(α)·εσ·ηςεπι·στ(α)·ντ·ος
PlVocεπιστασαι[LXX]επισταντες[GNT]επιστανταεπι·στ(α)·εσ·αιεπι·στ(α)·ντ·εςεπι·στ(α)·ντ·α
Nom
Accεπιστασαςεπιστανταςεπι·στ(α)·εσ·αςεπι·στ(α)·ντ·ας
Datεπιστασαιςεπιστασι, επιστασιν[GNT]επι·στ(α)·εσ·αιςεπι·στ(α)·[ντ]·σι(ν), επι·στ(α)·[ντ]·σι(ν)
Genεπιστασωνεπισταντωνεπι·στ(α)·εσ·ωνεπι·στ(α)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεφεστηκα[LXX], εφεστααεφ·εστη·κα, εφ·εστ(α)·[κ]αεφεσταμαιεφ·εστα·μαι
2ndεφεστηκας, εφεσταας, εφεστηκες, εφεσταςεφ·εστη·κας, εφ·εστ(α)·[κ]ας, εφ·εστη·κες alt, εφ·εστ(α)·[κ]ες altεφεστασαιεφ·εστα·σαι
3rdεφεστηκεν[GNT][LXX], εφεστηκε, εφεσταεφ·εστη·κε(ν), εφ·εστη·κε(ν), εφ·εστ(α)·[κ]ε(ν)εφεσταταιεφ·εστα·ται
Pl1stεφεστηκαμεν, εφεστααμενεφ·εστη·καμεν, εφ·εστ(α)·[κ]αμενεφεσταμεθαεφ·εστα·μεθα
2ndεφεστηκατε, εφεσταατεεφ·εστη·κατε, εφ·εστ(α)·[κ]ατεεφεστασθεεφ·εστα·σθε
3rdεφεστηκασιν, εφεσταασιν, εφεστηκασι, εφεσταασι, εφεστηκαν, εφεσταανεφ·εστη·κασι(ν), εφ·εστ(α)·[κ]ασι(ν), εφ·εστη·καν alt, εφ·εστ(α)·[κ]αν altεφεστανταιεφ·εστα·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεφεστασομαιεφ·εστα·σομαι
2ndεφεστασῃ, εφεστασειεφ·εστα·σῃ, εφ·εστα·σει classical
3rdεφεστασεταιεφ·εστα·σεται
Pl1stεφεστασομεθαεφ·εστα·σομεθα
2ndεφεστασεσθεεφ·εστα·σεσθε
3rdεφεστασονταιεφ·εστα·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεφεστω, εφεστηκωεφ·εστ(α)·[κ]ω, εφ·εστη·κω
2ndεφεστηκῃς, εφεστᾳςεφ·εστη·κῃς, εφ·εστ(α)·[κ]ῃς
3rdεφεστηκῃ, εφεστᾳεφ·εστη·κῃ, εφ·εστ(α)·[κ]ῃ
Pl1stεφεστωμεν, εφεστηκωμενεφ·εστ(α)·[κ]ωμεν, εφ·εστη·κωμεν
2ndεφεστηκητε, εφεστατεεφ·εστη·κητε, εφ·εστ(α)·[κ]ητε
3rdεφεστωσιν, εφεστηκωσιν, εφεστωσι, εφεστηκωσιεφ·εστ(α)·[κ]ωσι(ν), εφ·εστη·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεφεστῳμι, εφεστηκοιμι, εφεστῳην, εφεστηκοιηνεφ·εστ(α)·[κ]οιμι, εφ·εστη·κοιμι, εφ·εστ(α)·[κ]οιην classical, εφ·εστη·κοιην classical
2ndεφεστῳς, εφεστηκοις, εφεστῳης, εφεστηκοιηςεφ·εστ(α)·[κ]οις, εφ·εστη·κοις, εφ·εστ(α)·[κ]οιης classical, εφ·εστη·κοιης classical
3rdεφεστῳ, εφεστηκοι, εφεστῳη, εφεστηκοιηεφ·εστ(α)·[κ]οι, εφ·εστη·κοι, εφ·εστ(α)·[κ]οιη classical, εφ·εστη·κοιη classical
Pl1stεφεστῳμεν, εφεστηκοιμενεφ·εστ(α)·[κ]οιμεν, εφ·εστη·κοιμεν
2ndεφεστῳτε, εφεστηκοιτεεφ·εστ(α)·[κ]οιτε, εφ·εστη·κοιτε
3rdεφεστῳεν, εφεστηκοιενεφ·εστ(α)·[κ]οιεν, εφ·εστη·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεφεστασοιμηνεφ·εστα·σοιμην
2ndεφεστασοιοεφ·εστα·σοιο
3rdεφεστασοιτοεφ·εστα·σοιτο
Pl1stεφεστασοιμεθαεφ·εστα·σοιμεθα
2ndεφεστασοισθεεφ·εστα·σοισθε
3rdεφεστασοιντοεφ·εστα·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεφεστηκε, εφεσταεφ·εστη·κε, εφ·εστ(α)·[κ]εεφεστασοεφ·εστα·σο
3rdεφεστηκετω, εφεστατωεφ·εστη·κετω, εφ·εστ(α)·[κ]ετωεφεστασθωεφ·εστα·σθω
Pl1st
2ndεφεστηκετε, εφεστατεεφ·εστη·κετε, εφ·εστ(α)·[κ]ετεεφεστασθεεφ·εστα·σθε
3rdεφεστηκετωσαν, εφεστατωσανεφ·εστη·κετωσαν, εφ·εστ(α)·[κ]ετωσανεφεστασθωσαν, εφεστασθωνεφ·εστα·σθωσαν, εφ·εστα·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εφεστηκεναι, εφεσταναι​εφ·εστη·κεναι, εφ·εστ(α)·[κ]εναι​εφεστασθαι​εφ·εστα·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εφεστασεσθαι​εφ·εστα·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεφεστωσα, εφεστηκυιαεφεστος[LXX], εφεστηκοςεφ·εστ(α)·[κ]οσ·α, εφ·εστη·κυι·αirreg. εφ·εστ[α]·[κ]ο[τ]·ς (instead of εφ·εστ(α)·[κ]ο[τ]·ς > εφεστως), εφ·εστη·κο[τ]·ς
Nomεφεστως[GNT], εφεστηκως[LXX]εφ·εστ(α)·[κ]ο[τ]·^ς, εφ·εστη·κο[τ]·^ς
Accεφεστωσαν[LXX], εφεστηκυιανεφεστωτα[GNT][LXX], εφεστηκοταεφ·εστ(α)·[κ]οσ·αν, εφ·εστη·κυι·ανεφ·εστ(α)·[κ]οτ·α, εφ·εστη·κοτ·α
Datεφεστωσῃ, εφεστηκυιᾳεφεστωτι[LXX], εφεστηκοτιεφ·εστ(α)·[κ]οσ·ῃ, εφ·εστη·κυι·ᾳεφ·εστ(α)·[κ]οτ·ι, εφ·εστη·κοτ·ι
Genεφεστωσης, εφεστηκυιαςεφεστωτος, εφεστηκοτοςεφ·εστ(α)·[κ]οσ·ης, εφ·εστη·κυι·αςεφ·εστ(α)·[κ]οτ·ος, εφ·εστη·κοτ·ος
PlVocεφεστωσαι, εφεστηκυιαιεφεστωτες, εφεστηκοτεςεφεστωτα[GNT][LXX], εφεστηκοταεφ·εστ(α)·[κ]οσ·αι, εφ·εστη·κυι·αιεφ·εστ(α)·[κ]οτ·ες, εφ·εστη·κοτ·εςεφ·εστ(α)·[κ]οτ·α, εφ·εστη·κοτ·α
Nom
Accεφεστωσης, εφεστηκυιαςεφεστωτας[LXX], εφεστηκοταςεφ·εστ(α)·[κ]οσ·ης, εφ·εστη·κυι·αςεφ·εστ(α)·[κ]οτ·ας, εφ·εστη·κοτ·ας
Datεφεστωσαις, εφεστηκυιαιςεφεστωσι, εφεστηκοσι, εφεστωσιν, εφεστηκοσιν[LXX]εφ·εστ(α)·[κ]οσ·αις, εφ·εστη·κυι·αιςεφ·εστ(α)·[κ]ο[τ]·σι(ν), εφ·εστη·κο[τ]·σι(ν), εφ·εστη·κο[τ]·σι(ν)
Genεφεστωσων, εφεστηκυιωνεφεστωτων, εφεστηκοτων[LXX]εφ·εστ(α)·[κ]οσ·ων, εφ·εστη·κυι·ωνεφ·εστ(α)·[κ]οτ·ων, εφ·εστη·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεφεσταμενη[LXX]εφεσταμενεεφ·εστα·μεν·ηεφ·εστα·μεν·ε
Nomεφεσταμενοςεφ·εστα·μεν·ος
Accεφεσταμενηνεφεσταμενονεφ·εστα·μεν·ηνεφ·εστα·μεν·ον
Datεφεσταμενῃεφεσταμενῳεφ·εστα·μεν·ῃεφ·εστα·μεν·ῳ
Genεφεσταμενηςεφεσταμενουεφ·εστα·μεν·ηςεφ·εστα·μεν·ου
PlVocεφεσταμεναιεφεσταμενοιεφεσταμεναεφ·εστα·μεν·αιεφ·εστα·μεν·οιεφ·εστα·μεν·α
Nom
Accεφεσταμεναςεφεσταμενουςεφ·εστα·μεν·αςεφ·εστα·μεν·ους
Datεφεσταμεναιςεφεσταμενοιςεφ·εστα·μεν·αιςεφ·εστα·μεν·οις
Genεφεσταμενωνεφεσταμενωνεφ·εστα·μεν·ωνεφ·εστα·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεφειστηκειν, εφειστᾳν, εφειστηκη, εφεισταεφ·ε·εστη·κειν, εφ·ε·εστ(α)·[κ]ειν, εφ·ε·εστη·κη classical, εφ·ε·εστ(α)·[κ]η classicalεφεισταμηνεφ·ε·εστα·μην
2ndεφειστηκεις, εφειστᾳς, εφειστηκης, εφεισταςεφ·ε·εστη·κεις, εφ·ε·εστ(α)·[κ]εις, εφ·ε·εστη·κης classical, εφ·ε·εστ(α)·[κ]ης classicalεφειστασοεφ·ε·εστα·σο
3rdεφειστηκει[LXX], εφειστᾳεφ·ε·εστη·κει, εφ·ε·εστ(α)·[κ]ειεφειστατοεφ·ε·εστα·το
Pl1stεφειστηκειμεν, εφειστᾳμεν, εφειστηκεμεν, εφεισταμενεφ·ε·εστη·κειμεν, εφ·ε·εστ(α)·[κ]ειμεν, εφ·ε·εστη·κεμεν classical, εφ·ε·εστ(α)·[κ]εμεν classicalεφεισταμεθαεφ·ε·εστα·μεθα
2ndεφειστηκειτε, εφειστᾳτε, εφειστηκετε, εφειστατεεφ·ε·εστη·κειτε, εφ·ε·εστ(α)·[κ]ειτε, εφ·ε·εστη·κετε classical, εφ·ε·εστ(α)·[κ]ετε classicalεφειστασθεεφ·ε·εστα·σθε
3rdεφειστηκεισαν, εφειστᾳσαν, εφειστηκεσαν, εφειστασανεφ·ε·εστη·κεισαν, εφ·ε·εστ(α)·[κ]εισαν, εφ·ε·εστη·κεσαν classical, εφ·ε·εστ(α)·[κ]εσαν classicalεφεισταντοεφ·ε·εστα·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεφεστηκειν, εφεστᾳν, εφεστηκη, εφεσταεφ·[ε]·εστη·κειν, εφ·[ε]·εστ(α)·[κ]ειν, εφ·[ε]·εστη·κη classical, εφ·[ε]·εστ(α)·[κ]η classicalεφεσταμηνεφ·[ε]·εστα·μην
2ndεφεστηκεις, εφεστᾳς, εφεστηκης, εφεσταςεφ·[ε]·εστη·κεις, εφ·[ε]·εστ(α)·[κ]εις, εφ·[ε]·εστη·κης classical, εφ·[ε]·εστ(α)·[κ]ης classicalεφεστασοεφ·[ε]·εστα·σο
3rdεφεστηκει, εφεστᾳεφ·[ε]·εστη·κει, εφ·[ε]·εστ(α)·[κ]ειεφεστατοεφ·[ε]·εστα·το
Pl1stεφεστηκειμεν, εφεστᾳμεν, εφεστηκεμεν, εφεσταμενεφ·[ε]·εστη·κειμεν, εφ·[ε]·εστ(α)·[κ]ειμεν, εφ·[ε]·εστη·κεμεν classical, εφ·[ε]·εστ(α)·[κ]εμεν classicalεφεσταμεθαεφ·[ε]·εστα·μεθα
2ndεφεστηκειτε, εφεστᾳτε, εφεστηκετε, εφεστατεεφ·[ε]·εστη·κειτε, εφ·[ε]·εστ(α)·[κ]ειτε, εφ·[ε]·εστη·κετε classical, εφ·[ε]·εστ(α)·[κ]ετε classicalεφεστασθεεφ·[ε]·εστα·σθε
3rdεφεστηκεισαν, εφεστᾳσαν, εφεστηκεσαν, εφεστασανεφ·[ε]·εστη·κεισαν, εφ·[ε]·εστ(α)·[κ]εισαν, εφ·[ε]·εστη·κεσαν classical, εφ·[ε]·εστ(α)·[κ]εσαν classicalεφεσταντοεφ·[ε]·εστα·ντο

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 14-May-2021 06:28:45 EDT