επισταμαι • EPISTAMAI • epistamai

Search: επισταμενος

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επισταμενοςἐπίσταμαιεπιστ(α)·μεν·οςpres mp ptcp mas nom sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επισταμενοςἐπίσταμαιεπιστ(α)·μεν·οςpres mp ptcp mas nom sg

ἐπίστα·μαι (not to be confused with ἐφ·ίστημι) (ath. επιστ(α)-/ath. επιστ(η)-, -, -, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιστωμαιεπιστ(α)·ομαι
2ndεπιστᾳ, επιστασαι[LXX], επιστῃ[GNT][LXX]επιστ(α)·ῃ, επιστ(α)·ει classical, επιστ(α)·εσαι alt, επιστ(α)·ῃ > irreg. επιστῃ (for επιστᾳ)
3rdεπισταται[GNT][LXX]επιστ(α)·εται
Pl1stεπιστωμεθαεπιστ(α)·ομεθα
2ndεπιστασθε[GNT][LXX]επιστ(α)·εσθε
3rdεπιστωνται[LXX]επιστ(α)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπισταμαι[GNT][LXX]επιστ(α)·μαι
2ndεπιστασαι[LXX]επιστ(α)·σαι
3rdεπισταται[GNT][LXX]επιστ(α)·ται
Pl1stεπισταμεθαεπιστ(α)·μεθα
2ndεπιστασθε[GNT][LXX]επιστ(α)·σθε
3rdεπιστανται[GNT][LXX]επιστ(α)·νται

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιστωμαιεπιστ(η)·ωμαι
2ndεπιστῃ[GNT][LXX]επιστ(η)·ῃ
3rdεπιστηταιεπιστ(η)·ηται
Pl1stεπιστωμεθαεπιστ(η)·ωμεθα
2ndεπιστησθε[LXX]επιστ(η)·ησθε
3rdεπιστωνται[LXX]επιστ(η)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιστῳμηνεπιστ(α)·οιμην
2ndεπιστῳοεπιστ(α)·οιο
3rdεπιστῳτοεπιστ(α)·οιτο
Pl1stεπιστῳμεθαεπιστ(α)·οιμεθα
2ndεπιστῳσθεεπιστ(α)·οισθε
3rdεπιστῳντοεπιστ(α)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπισταιμηνεπιστ(α)·ιμην
2ndεπισταιοεπιστ(α)·ιο
3rdεπισταιτοεπιστ(α)·ιτο
Pl1stεπισταιμεθαεπιστ(α)·ιμεθα
2ndεπισταισθεεπιστ(α)·ισθε
3rdεπισταιντοεπιστ(α)·ιντο

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπιστωεπιστ(α)·ου
3rdεπιστασθωεπιστ(α)·εσθω
Pl1st
2ndεπιστασθε[GNT][LXX]επιστ(α)·εσθε
3rdεπιστασθωσαν, επιστασθωνεπιστ(α)·εσθωσαν, επιστ(α)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπιστασοεπιστ(α)·σο
3rdεπιστασθωεπιστ(α)·σθω
Pl1st
2ndεπιστασθε[GNT][LXX]επιστ(α)·σθε
3rdεπιστασθωσαν, επιστασθωνεπιστ(α)·σθωσαν, επιστ(α)·σθων classical

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιστασθαι[LXX]​επιστ(α)·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιστασθαι[LXX]​επιστ(α)·σθαι

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιστωμενηεπιστωμενεεπιστ(α)·ομεν·ηεπιστ(α)·ομεν·ε
Nomεπιστωμενοςεπιστ(α)·ομεν·ος
Accεπιστωμενηνεπιστωμενονεπιστ(α)·ομεν·ηνεπιστ(α)·ομεν·ον
Datεπιστωμενῃεπιστωμενῳεπιστ(α)·ομεν·ῃεπιστ(α)·ομεν·ῳ
Genεπιστωμενηςεπιστωμενουεπιστ(α)·ομεν·ηςεπιστ(α)·ομεν·ου
PlVocεπιστωμεναιεπιστωμενοιεπιστωμεναεπιστ(α)·ομεν·αιεπιστ(α)·ομεν·οιεπιστ(α)·ομεν·α
Nom
Accεπιστωμεναςεπιστωμενουςεπιστ(α)·ομεν·αςεπιστ(α)·ομεν·ους
Datεπιστωμεναιςεπιστωμενοιςεπιστ(α)·ομεν·αιςεπιστ(α)·ομεν·οις
Genεπιστωμενωνεπιστωμενωνεπιστ(α)·ομεν·ωνεπιστ(α)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπισταμενη[LXX]επισταμενεεπιστ(α)·μεν·ηεπιστ(α)·μεν·ε
Nomεπισταμενος[GNT][LXX]επιστ(α)·μεν·ος
Accεπισταμενηνεπισταμενον[LXX]επιστ(α)·μεν·ηνεπιστ(α)·μεν·ον
Datεπισταμενῃεπισταμενῳ[LXX]επιστ(α)·μεν·ῃεπιστ(α)·μεν·ῳ
Genεπισταμενηςεπισταμενου[LXX]επιστ(α)·μεν·ηςεπιστ(α)·μεν·ου
PlVocεπισταμεναιεπισταμενοι[LXX]επισταμεναεπιστ(α)·μεν·αιεπιστ(α)·μεν·οιεπιστ(α)·μεν·α
Nom
Accεπισταμεναςεπισταμενους[LXX]επιστ(α)·μεν·αςεπιστ(α)·μεν·ους
Datεπισταμεναιςεπισταμενοιςεπιστ(α)·μεν·αιςεπιστ(α)·μεν·οις
Genεπισταμενων[LXX]επισταμενων[LXX]επιστ(α)·μεν·ωνεπιστ(α)·μεν·ων

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηπιστωμηνε·επιστ(α)·ομην
2ndηπιστω[LXX]ε·επιστ(α)·ου
3rdηπιστατοε·επιστ(α)·ετο
Pl1stηπιστωμεθαε·επιστ(α)·ομεθα
2ndηπιστασθεε·επιστ(α)·εσθε
3rdηπιστωντοε·επιστ(α)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηπισταμην[LXX]ε·επιστ(α)·μην
2ndηπιστασοε·επιστ(α)·σο
3rdηπιστατοε·επιστ(α)·το
Pl1stηπισταμεθαε·επιστ(α)·μεθα
2ndηπιστασθεε·επιστ(α)·σθε
3rdηπισταντο[LXX]ε·επιστ(α)·ντο

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 25-Jan-2020 07:18:24 EST