επισπαω • EPISPAW • epispaō

Search: επισπωμενοι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επισπωμενοιἐπισπάωεπι·σπ(α)·ομεν·οιpres mp ptcp mas nom|voc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επισπωμενοιἐπισπάωεπι·σπ(α)·ομεν·οιpres mp ptcp mas nom|voc pl

ἐπι·σπάω (επι+σπ(α)-, -, επι+σπα·σ-, -, -, επι+σπασ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπισπωεπι·σπ(α)·ωεπισπωμαιεπι·σπ(α)·ομαι
2ndεπισπᾳςεπι·σπ(α)·ειςεπισπᾳ, επισπασαι[LXX]επι·σπ(α)·ῃ, επι·σπ(α)·ει classical, επι·σπ(α)·εσαι alt
3rdεπισπᾳεπι·σπ(α)·ειεπισπαταιεπι·σπ(α)·εται
Pl1stεπισπωμενεπι·σπ(α)·ομενεπισπωμεθαεπι·σπ(α)·ομεθα
2ndεπισπατεεπι·σπ(α)·ετεεπισπασθε[LXX]επι·σπ(α)·εσθε
3rdεπισπωσιν, επισπωσιεπι·σπ(α)·ουσι(ν)επισπωνταιεπι·σπ(α)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπισπωεπι·σπ(α)·ωεπισπωμαιεπι·σπ(α)·ωμαι
2ndεπισπᾳςεπι·σπ(α)·ῃςεπισπᾳεπι·σπ(α)·ῃ
3rdεπισπᾳεπι·σπ(α)·ῃεπισπαταιεπι·σπ(α)·ηται
Pl1stεπισπωμενεπι·σπ(α)·ωμενεπισπωμεθαεπι·σπ(α)·ωμεθα
2ndεπισπατεεπι·σπ(α)·ητεεπισπασθε[LXX]επι·σπ(α)·ησθε
3rdεπισπωσιν, επισπωσιεπι·σπ(α)·ωσι(ν)επισπωνταιεπι·σπ(α)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπισπῳμιεπι·σπ(α)·οιμιεπισπῳμηνεπι·σπ(α)·οιμην
2ndεπισπῳςεπι·σπ(α)·οιςεπισπῳοεπι·σπ(α)·οιο
3rdεπισπῳεπι·σπ(α)·οιεπισπῳτοεπι·σπ(α)·οιτο
Pl1stεπισπῳμενεπι·σπ(α)·οιμενεπισπῳμεθαεπι·σπ(α)·οιμεθα
2ndεπισπῳτεεπι·σπ(α)·οιτεεπισπῳσθεεπι·σπ(α)·οισθε
3rdεπισπῳεν, επισπῳσανεπι·σπ(α)·οιεν, επι·σπ(α)·οισαν altεπισπῳντοεπι·σπ(α)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπισπαεπι·σπ(α)·εεπισπωεπι·σπ(α)·ου
3rdεπισπατωεπι·σπ(α)·ετωεπισπασθω[GNT]επι·σπ(α)·εσθω
Pl1st
2ndεπισπατεεπι·σπ(α)·ετεεπισπασθε[LXX]επι·σπ(α)·εσθε
3rdεπισπατωσαν, επισπωντωνεπι·σπ(α)·ετωσαν, επι·σπ(α)·οντων classicalεπισπασθωσαν, επισπασθωνεπι·σπ(α)·εσθωσαν, επι·σπ(α)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επισπᾳν, επισπαν​επι·σπ(α)·ειν, επι·σπ(α)·ειν > επισπαν​επισπασθαι[LXX]​επι·σπ(α)·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπισπωσαεπισπωνεπι·σπ(α)·ουσ·αεπι·σπ(α)·ο[υ]ν[τ]
Nomεπισπωνεπι·σπ(α)·ο[υ]ν[τ]·^
Accεπισπωσανεπισπωνταεπι·σπ(α)·ουσ·ανεπι·σπ(α)·ο[υ]ντ·α
Datεπισπωσῃεπισπωντιεπι·σπ(α)·ουσ·ῃεπι·σπ(α)·ο[υ]ντ·ι
Genεπισπωσηςεπισπωντοςεπι·σπ(α)·ουσ·ηςεπι·σπ(α)·ο[υ]ντ·ος
PlVocεπισπωσαιεπισπωντεςεπισπωνταεπι·σπ(α)·ουσ·αιεπι·σπ(α)·ο[υ]ντ·εςεπι·σπ(α)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεπισπωσαςεπισπωνταςεπι·σπ(α)·ουσ·αςεπι·σπ(α)·ο[υ]ντ·ας
Datεπισπωσαιςεπισπωσι, επισπωσινεπι·σπ(α)·ουσ·αιςεπι·σπ(α)·ου[ντ]·σι(ν)
Genεπισπωσωνεπισπωντωνεπι·σπ(α)·ουσ·ωνεπι·σπ(α)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπισπωμενηεπισπωμενεεπι·σπ(α)·ομεν·ηεπι·σπ(α)·ομεν·ε
Nomεπισπωμενοςεπι·σπ(α)·ομεν·ος
Accεπισπωμενηνεπισπωμενονεπι·σπ(α)·ομεν·ηνεπι·σπ(α)·ομεν·ον
Datεπισπωμενῃεπισπωμενῳεπι·σπ(α)·ομεν·ῃεπι·σπ(α)·ομεν·ῳ
Genεπισπωμενηςεπισπωμενουεπι·σπ(α)·ομεν·ηςεπι·σπ(α)·ομεν·ου
PlVocεπισπωμεναιεπισπωμενοι[LXX]επισπωμεναεπι·σπ(α)·ομεν·αιεπι·σπ(α)·ομεν·οιεπι·σπ(α)·ομεν·α
Nom
Accεπισπωμεναςεπισπωμενουςεπι·σπ(α)·ομεν·αςεπι·σπ(α)·ομεν·ους
Datεπισπωμεναιςεπισπωμενοιςεπι·σπ(α)·ομεν·αιςεπι·σπ(α)·ομεν·οις
Genεπισπωμενωνεπισπωμενωνεπι·σπ(α)·ομεν·ωνεπι·σπ(α)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεσπωνεπι·ε·σπ(α)·ονεπεσπωμηνεπι·ε·σπ(α)·ομην
2ndεπεσπαςεπι·ε·σπ(α)·εςεπεσπωεπι·ε·σπ(α)·ου
3rdεπεσπαεπι·ε·σπ(α)·εεπεσπατοεπι·ε·σπ(α)·ετο
Pl1stεπεσπωμενεπι·ε·σπ(α)·ομενεπεσπωμεθαεπι·ε·σπ(α)·ομεθα
2ndεπεσπατεεπι·ε·σπ(α)·ετεεπεσπασθεεπι·ε·σπ(α)·εσθε
3rdεπεσπων, επεσπωσανεπι·ε·σπ(α)·ον, επι·ε·σπ(α)·οσαν altεπεσπωντο[LXX]επι·ε·σπ(α)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεσπασαεπι·ε·σπα·σαεπεσπασαμηνεπι·ε·σπα·σαμην
2ndεπεσπασαςεπι·ε·σπα·σαςεπεσπασωεπι·ε·σπα·σω
3rdεπεσπασεν, επεσπασεεπι·ε·σπα·σε(ν)επεσπασατο[LXX]επι·ε·σπα·σατο
Pl1stεπεσπασαμενεπι·ε·σπα·σαμενεπεσπασαμεθαεπι·ε·σπα·σαμεθα
2ndεπεσπασατεεπι·ε·σπα·σατεεπεσπασασθεεπι·ε·σπα·σασθε
3rdεπεσπασανεπι·ε·σπα·σανεπεσπασαντο[LXX]επι·ε·σπα·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπισπασωεπι·σπα·σωεπισπασωμαιεπι·σπα·σωμαι
2ndεπισπασῃςεπι·σπα·σῃςεπισπασῃεπι·σπα·σῃ
3rdεπισπασῃεπι·σπα·σῃεπισπασηταιεπι·σπα·σηται
Pl1stεπισπασωμενεπι·σπα·σωμενεπισπασωμεθα[LXX]επι·σπα·σωμεθα
2ndεπισπασητεεπι·σπα·σητεεπισπασησθεεπι·σπα·σησθε
3rdεπισπασωσιν, επισπασωσιεπι·σπα·σωσι(ν)επισπασωνταιεπι·σπα·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπισπασαιμιεπι·σπα·σαιμιεπισπασαιμηνεπι·σπα·σαιμην
2ndεπισπασαις, επισπασειαςεπι·σπα·σαις, επι·σπα·σειας classicalεπισπασαιοεπι·σπα·σαιο
3rdεπισπασαι[LXX], επισπασειεεπι·σπα·σαι, επι·σπα·σειε classicalεπισπασαιτοεπι·σπα·σαιτο
Pl1stεπισπασαιμενεπι·σπα·σαιμενεπισπασαιμεθαεπι·σπα·σαιμεθα
2ndεπισπασαιτεεπι·σπα·σαιτεεπισπασαισθεεπι·σπα·σαισθε
3rdεπισπασαιεν, επισπασαισαν, επισπασειαν, επισπασειενεπι·σπα·σαιεν, επι·σπα·σαισαν alt, επι·σπα·σειαν classical, επι·σπα·σειεν classicalεπισπασαιντοεπι·σπα·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπισπασονεπι·σπα·σονεπισπασαι[LXX]επι·σπα·σαι
3rdεπισπασατωεπι·σπα·σατωεπισπασασθωεπι·σπα·σασθω
Pl1st
2ndεπισπασατεεπι·σπα·σατεεπισπασασθεεπι·σπα·σασθε
3rdεπισπασατωσαν, επισπασαντωνεπι·σπα·σατωσαν, επι·σπα·σαντων classicalεπισπασασθωσαν, επισπασασθωνεπι·σπα·σασθωσαν, επι·σπα·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επισπασαι[LXX]​επι·σπα·σαιεπισπασασθαι[LXX]​επι·σπα·σασθαι

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπισπασασαεπισπασαςεπισπασανεπι·σπα·σασ·αεπι·σπα·σα[ντ]·ςεπι·σπα·σαν[τ]
Nom
Accεπισπασασανεπισπασανταεπι·σπα·σασ·ανεπι·σπα·σαντ·α
Datεπισπασασῃεπισπασαντιεπι·σπα·σασ·ῃεπι·σπα·σαντ·ι
Genεπισπασασηςεπισπασαντοςεπι·σπα·σασ·ηςεπι·σπα·σαντ·ος
PlVocεπισπασασαιεπισπασαντεςεπισπασανταεπι·σπα·σασ·αιεπι·σπα·σαντ·εςεπι·σπα·σαντ·α
Nom
Accεπισπασασαςεπισπασανταςεπι·σπα·σασ·αςεπι·σπα·σαντ·ας
Datεπισπασασαιςεπισπασασι, επισπασασινεπι·σπα·σασ·αιςεπι·σπα·σα[ντ]·σι(ν)
Genεπισπασασωνεπισπασαντωνεπι·σπα·σασ·ωνεπι·σπα·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπισπασαμενηεπισπασαμενεεπι·σπα·σαμεν·ηεπι·σπα·σαμεν·ε
Nomεπισπασαμενοςεπι·σπα·σαμεν·ος
Accεπισπασαμενηνεπισπασαμενονεπι·σπα·σαμεν·ηνεπι·σπα·σαμεν·ον
Datεπισπασαμενῃεπισπασαμενῳεπι·σπα·σαμεν·ῃεπι·σπα·σαμεν·ῳ
Genεπισπασαμενηςεπισπασαμενουεπι·σπα·σαμεν·ηςεπι·σπα·σαμεν·ου
PlVocεπισπασαμεναιεπισπασαμενοι[LXX]επισπασαμεναεπι·σπα·σαμεν·αιεπι·σπα·σαμεν·οιεπι·σπα·σαμεν·α
Nom
Accεπισπασαμεναςεπισπασαμενουςεπι·σπα·σαμεν·αςεπι·σπα·σαμεν·ους
Datεπισπασαμεναιςεπισπασαμενοιςεπι·σπα·σαμεν·αιςεπι·σπα·σαμεν·οις
Genεπισπασαμενωνεπισπασαμενωνεπι·σπα·σαμεν·ωνεπι·σπα·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπεσπασθηνεπι·ε·σπασ·θην
2ndεπεσπασθηςεπι·ε·σπασ·θης
3rdεπεσπασθηεπι·ε·σπασ·θη
Pl1stεπεσπασθημενεπι·ε·σπασ·θημεν
2ndεπεσπασθητεεπι·ε·σπασ·θητε
3rdεπεσπασθησανεπι·ε·σπασ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεπισπασθησομαιεπι·σπασ·θησομαι
2ndεπισπασθησῃ, επισπασθησειεπι·σπασ·θησῃ, επι·σπασ·θησει classical
3rdεπισπασθησεταιεπι·σπασ·θησεται
Pl1stεπισπασθησομεθαεπι·σπασ·θησομεθα
2ndεπισπασθησεσθεεπι·σπασ·θησεσθε
3rdεπισπασθησονταιεπι·σπασ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπισπασθω[GNT]επι·σπασ·θω
2ndεπισπασθῃςεπι·σπασ·θῃς
3rdεπισπασθῃεπι·σπασ·θῃ
Pl1stεπισπασθωμενεπι·σπασ·θωμεν
2ndεπισπασθητεεπι·σπασ·θητε
3rdεπισπασθωσιν, επισπασθωσιεπι·σπασ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπισπασθειηνεπι·σπασ·θειην
2ndεπισπασθειηςεπι·σπασ·θειης
3rdεπισπασθειηεπι·σπασ·θειη
Pl1stεπισπασθειημεν, επισπασθειμενεπι·σπασ·θειημεν, επι·σπασ·θειμεν classical
2ndεπισπασθειητε, επισπασθειτεεπι·σπασ·θειητε, επι·σπασ·θειτε classical
3rdεπισπασθειησαν, επισπασθειενεπι·σπασ·θειησαν, επι·σπασ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεπισπασθησοιμηνεπι·σπασ·θησοιμην
2ndεπισπασθησοιοεπι·σπασ·θησοιο
3rdεπισπασθησοιτοεπι·σπασ·θησοιτο
Pl1stεπισπασθησοιμεθαεπι·σπασ·θησοιμεθα
2ndεπισπασθησοισθεεπι·σπασ·θησοισθε
3rdεπισπασθησοιντοεπι·σπασ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπισπασθητιεπι·σπασ·θητι
3rdεπισπασθητωεπι·σπασ·θητω
Pl1st
2ndεπισπασθητεεπι·σπασ·θητε
3rdεπισπασθητωσαν, επισπασθεντωνεπι·σπασ·θητωσαν, επι·σπασ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
επισπασθηναι​επι·σπασ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
επισπασθησεσθαι​επι·σπασ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπισπασθεισαεπισπασθειςεπισπασθενεπι·σπασ·θεισ·αεπι·σπασ·θει[ντ]·ςεπι·σπασ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accεπισπασθεισανεπισπασθενταεπι·σπασ·θεισ·ανεπι·σπασ·θε[ι]ντ·α
Datεπισπασθεισῃεπισπασθεντιεπι·σπασ·θεισ·ῃεπι·σπασ·θε[ι]ντ·ι
Genεπισπασθεισηςεπισπασθεντοςεπι·σπασ·θεισ·ηςεπι·σπασ·θε[ι]ντ·ος
PlVocεπισπασθεισαιεπισπασθεντεςεπισπασθενταεπι·σπασ·θεισ·αιεπι·σπασ·θε[ι]ντ·εςεπι·σπασ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accεπισπασθεισαςεπισπασθενταςεπι·σπασ·θεισ·αςεπι·σπασ·θε[ι]ντ·ας
Datεπισπασθεισαιςεπισπασθεισι, επισπασθεισινεπι·σπασ·θεισ·αιςεπι·σπασ·θει[ντ]·σι(ν)
Genεπισπασθεισωνεπισπασθεντωνεπι·σπασ·θεισ·ωνεπι·σπασ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπισπασθησομενηεπισπασθησομενεεπι·σπασ·θησομεν·ηεπι·σπασ·θησομεν·ε
Nomεπισπασθησομενοςεπι·σπασ·θησομεν·ος
Accεπισπασθησομενηνεπισπασθησομενονεπι·σπασ·θησομεν·ηνεπι·σπασ·θησομεν·ον
Datεπισπασθησομενῃεπισπασθησομενῳεπι·σπασ·θησομεν·ῃεπι·σπασ·θησομεν·ῳ
Genεπισπασθησομενηςεπισπασθησομενουεπι·σπασ·θησομεν·ηςεπι·σπασ·θησομεν·ου
PlVocεπισπασθησομεναιεπισπασθησομενοιεπισπασθησομεναεπι·σπασ·θησομεν·αιεπι·σπασ·θησομεν·οιεπι·σπασ·θησομεν·α
Nom
Accεπισπασθησομεναςεπισπασθησομενουςεπι·σπασ·θησομεν·αςεπι·σπασ·θησομεν·ους
Datεπισπασθησομεναιςεπισπασθησομενοιςεπι·σπασ·θησομεν·αιςεπι·σπασ·θησομεν·οις
Genεπισπασθησομενωνεπισπασθησομενωνεπι·σπασ·θησομεν·ωνεπι·σπασ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 13-Nov-2019 03:01:25 EST