επισκοπεω • EPISKOPEW • episkopeō

Search: επισκοπειται

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επισκοπειταιἐπισκοπέωεπι·σκοπ(ε)·εταιpres mp ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επισκοπειταιἐπισκοπέωεπι·σκοπ(ε)·εταιpres mp ind 3rd sg

ἐπι·σκοπέω (επι+σκοπ(ε)-, -, -, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπισκοπωεπι·σκοπ(ε)·ωεπισκοπουμαιεπι·σκοπ(ε)·ομαι
2ndεπισκοπειςεπι·σκοπ(ε)·ειςεπισκοπῃ[LXX], επισκοπει, επισκοπεισαιεπι·σκοπ(ε)·ῃ, επι·σκοπ(ε)·ει classical, επι·σκοπ(ε)·εσαι alt
3rdεπισκοπειεπι·σκοπ(ε)·ειεπισκοπειται[LXX]επι·σκοπ(ε)·εται
Pl1stεπισκοπουμενεπι·σκοπ(ε)·ομενεπισκοπουμεθαεπι·σκοπ(ε)·ομεθα
2ndεπισκοπειτεεπι·σκοπ(ε)·ετεεπισκοπεισθεεπι·σκοπ(ε)·εσθε
3rdεπισκοπουσιν, επισκοπουσιεπι·σκοπ(ε)·ουσι(ν)επισκοπουνταιεπι·σκοπ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπισκοπωεπι·σκοπ(ε)·ωεπισκοπωμαιεπι·σκοπ(ε)·ωμαι
2ndεπισκοπῃςεπι·σκοπ(ε)·ῃςεπισκοπῃ[LXX]επι·σκοπ(ε)·ῃ
3rdεπισκοπῃ[LXX]επι·σκοπ(ε)·ῃεπισκοπηταιεπι·σκοπ(ε)·ηται
Pl1stεπισκοπωμενεπι·σκοπ(ε)·ωμενεπισκοπωμεθαεπι·σκοπ(ε)·ωμεθα
2ndεπισκοπητεεπι·σκοπ(ε)·ητεεπισκοπησθεεπι·σκοπ(ε)·ησθε
3rdεπισκοπωσιν, επισκοπωσιεπι·σκοπ(ε)·ωσι(ν)επισκοπωνταιεπι·σκοπ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπισκοποιμιεπι·σκοπ(ε)·οιμιεπισκοποιμηνεπι·σκοπ(ε)·οιμην
2ndεπισκοποις[GNT][LXX]επι·σκοπ(ε)·οιςεπισκοποιοεπι·σκοπ(ε)·οιο
3rdεπισκοποι[LXX]επι·σκοπ(ε)·οιεπισκοποιτοεπι·σκοπ(ε)·οιτο
Pl1stεπισκοποιμενεπι·σκοπ(ε)·οιμενεπισκοποιμεθαεπι·σκοπ(ε)·οιμεθα
2ndεπισκοποιτεεπι·σκοπ(ε)·οιτεεπισκοποισθεεπι·σκοπ(ε)·οισθε
3rdεπισκοποιεν, επισκοποισανεπι·σκοπ(ε)·οιεν, επι·σκοπ(ε)·οισαν altεπισκοποιντοεπι·σκοπ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπισκοπειεπι·σκοπ(ε)·εεπισκοπου[LXX]επι·σκοπ(ε)·ου
3rdεπισκοπειτωεπι·σκοπ(ε)·ετωεπισκοπεισθωεπι·σκοπ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndεπισκοπειτεεπι·σκοπ(ε)·ετεεπισκοπεισθεεπι·σκοπ(ε)·εσθε
3rdεπισκοπειτωσαν, επισκοπουντωνεπι·σκοπ(ε)·ετωσαν, επι·σκοπ(ε)·οντων classicalεπισκοπεισθωσαν, επισκοπεισθωνεπι·σκοπ(ε)·εσθωσαν, επι·σκοπ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επισκοπειν[LXX]​επι·σκοπ(ε)·εινεπισκοπεισθαι​επι·σκοπ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπισκοπουσαεπισκοπουνεπι·σκοπ(ε)·ουσ·αεπι·σκοπ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomεπισκοπων[LXX]επι·σκοπ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accεπισκοπουσανεπισκοπουνταεπι·σκοπ(ε)·ουσ·ανεπι·σκοπ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datεπισκοπουσῃεπισκοπουντιεπι·σκοπ(ε)·ουσ·ῃεπι·σκοπ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genεπισκοπουσηςεπισκοπουντοςεπι·σκοπ(ε)·ουσ·ηςεπι·σκοπ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocεπισκοπουσαιεπισκοπουντες[GNT]επισκοπουνταεπι·σκοπ(ε)·ουσ·αιεπι·σκοπ(ε)·ο[υ]ντ·εςεπι·σκοπ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεπισκοπουσαςεπισκοπουνταςεπι·σκοπ(ε)·ουσ·αςεπι·σκοπ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datεπισκοπουσαιςεπισκοπουσι, επισκοπουσινεπι·σκοπ(ε)·ουσ·αιςεπι·σκοπ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genεπισκοπουσωνεπισκοπουντωνεπι·σκοπ(ε)·ουσ·ωνεπι·σκοπ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπισκοπουμενηεπισκοπουμενεεπι·σκοπ(ε)·ομεν·ηεπι·σκοπ(ε)·ομεν·ε
Nomεπισκοπουμενοςεπι·σκοπ(ε)·ομεν·ος
Accεπισκοπουμενηνεπισκοπουμενονεπι·σκοπ(ε)·ομεν·ηνεπι·σκοπ(ε)·ομεν·ον
Datεπισκοπουμενῃεπισκοπουμενῳεπι·σκοπ(ε)·ομεν·ῃεπι·σκοπ(ε)·ομεν·ῳ
Genεπισκοπουμενηςεπισκοπουμενουεπι·σκοπ(ε)·ομεν·ηςεπι·σκοπ(ε)·ομεν·ου
PlVocεπισκοπουμεναιεπισκοπουμενοιεπισκοπουμεναεπι·σκοπ(ε)·ομεν·αιεπι·σκοπ(ε)·ομεν·οιεπι·σκοπ(ε)·ομεν·α
Nom
Accεπισκοπουμεναςεπισκοπουμενουςεπι·σκοπ(ε)·ομεν·αςεπι·σκοπ(ε)·ομεν·ους
Datεπισκοπουμεναιςεπισκοπουμενοιςεπι·σκοπ(ε)·ομεν·αιςεπι·σκοπ(ε)·ομεν·οις
Genεπισκοπουμενωνεπισκοπουμενωνεπι·σκοπ(ε)·ομεν·ωνεπι·σκοπ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεσκοπουνεπι·ε·σκοπ(ε)·ονεπεσκοπουμηνεπι·ε·σκοπ(ε)·ομην
2ndεπεσκοπειςεπι·ε·σκοπ(ε)·εςεπεσκοπουεπι·ε·σκοπ(ε)·ου
3rdεπεσκοπειεπι·ε·σκοπ(ε)·εεπεσκοπειτοεπι·ε·σκοπ(ε)·ετο
Pl1stεπεσκοπουμενεπι·ε·σκοπ(ε)·ομενεπεσκοπουμεθαεπι·ε·σκοπ(ε)·ομεθα
2ndεπεσκοπειτεεπι·ε·σκοπ(ε)·ετεεπεσκοπεισθεεπι·ε·σκοπ(ε)·εσθε
3rdεπεσκοπουν, επεσκοπουσανεπι·ε·σκοπ(ε)·ον, επι·ε·σκοπ(ε)·οσαν altεπεσκοπουντοεπι·ε·σκοπ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 15-Nov-2019 11:12:45 EST