επιρριπτω επιριπτω • EPIRRIPTW EPIRIPTW • epirriptō epiriptō

Search: επιρριψουσιν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επιρριψουσιν; επιρριψουσιν; επιρριψουσινἐπιρρίπτωεπι·ρριπτ·σου[ντ]·σι(ν); επι·ρριπτ·σου[ντ]·σι(ν); επι·ρριπτ·σουσι(ν)fut act ptcp mas dat pl; fut act ptcp neu dat pl; fut act ind 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επιρριψουσινἐπιρρίπτωεπι·ρριπτ·σου[ντ]·σι(ν)fut act ptcp mas dat pl
επιρριψουσινἐπιρρίπτωεπι·ρριπτ·σου[ντ]·σι(ν)fut act ptcp neu dat pl
επιρριψουσινἐπιρρίπτωεπι·ρριπτ·σουσι(ν)fut act ind 3rd pl

ἐπι·ρρίπτω/-ρίπτω (-, επι+ρριψ-, επι+ρριψ-/επι+ριψ-, επι+ερριφ·[κ]-, -, επι+ρριφ·[θ]-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιρριψω[LXX]επι·ρριπτ·σωεπιρριψομαιεπι·ρριπτ·σομαι
2ndεπιρριψειςεπι·ρριπτ·σειςεπιρριψῃ[LXX], επιρριψει[LXX], επιρριψεσαιεπι·ρριπτ·σῃ, επι·ρριπτ·σει classical, επι·ρριπτ·σεσαι alt
3rdεπιρριψει[LXX]επι·ρριπτ·σειεπιρριψεταιεπι·ρριπτ·σεται
Pl1stεπιρριψομενεπι·ρριπτ·σομενεπιρριψομεθαεπι·ρριπτ·σομεθα
2ndεπιρριψετεεπι·ρριπτ·σετεεπιρριψεσθεεπι·ρριπτ·σεσθε
3rdεπιρριψουσιν[LXX], επιρριψουσιεπι·ρριπτ·σουσι(ν), επι·ρριπτ·σουσι(ν)επιρριψονταιεπι·ρριπτ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιρριψοιμιεπι·ρριπτ·σοιμιεπιρριψοιμηνεπι·ρριπτ·σοιμην
2ndεπιρριψοιςεπι·ρριπτ·σοιςεπιρριψοιοεπι·ρριπτ·σοιο
3rdεπιρριψοιεπι·ρριπτ·σοιεπιρριψοιτοεπι·ρριπτ·σοιτο
Pl1stεπιρριψοιμενεπι·ρριπτ·σοιμενεπιρριψοιμεθαεπι·ρριπτ·σοιμεθα
2ndεπιρριψοιτεεπι·ρριπτ·σοιτεεπιρριψοισθεεπι·ρριπτ·σοισθε
3rdεπιρριψοιενεπι·ρριπτ·σοιενεπιρριψοιντοεπι·ρριπτ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιρριψειν​επι·ρριπτ·σειν​επιρριψεσθαι​επι·ρριπτ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιρριψουσαεπιρριψον[LXX]επι·ρριπτ·σουσ·αεπι·ρριπτ·σο[υ]ν[τ]
Nomεπιρριψωνεπι·ρριπτ·σο[υ]ν[τ]·^
Accεπιρριψουσανεπιρριψονταεπι·ρριπτ·σουσ·ανεπι·ρριπτ·σο[υ]ντ·α
Datεπιρριψουσῃεπιρριψοντιεπι·ρριπτ·σουσ·ῃεπι·ρριπτ·σο[υ]ντ·ι
Genεπιρριψουσηςεπιρριψοντοςεπι·ρριπτ·σουσ·ηςεπι·ρριπτ·σο[υ]ντ·ος
PlVocεπιρριψουσαιεπιρριψοντεςεπιρριψονταεπι·ρριπτ·σουσ·αιεπι·ρριπτ·σο[υ]ντ·εςεπι·ρριπτ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accεπιρριψουσαςεπιρριψονταςεπι·ρριπτ·σουσ·αςεπι·ρριπτ·σο[υ]ντ·ας
Datεπιρριψουσαιςεπιρριψουσι, επιρριψουσιν[LXX]επι·ρριπτ·σουσ·αιςεπι·ρριπτ·σου[ντ]·σι(ν), επι·ρριπτ·σου[ντ]·σι(ν)
Genεπιρριψουσωνεπιρριψοντωνεπι·ρριπτ·σουσ·ωνεπι·ρριπτ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιρριψομενηεπιρριψομενεεπι·ρριπτ·σομεν·ηεπι·ρριπτ·σομεν·ε
Nomεπιρριψομενοςεπι·ρριπτ·σομεν·ος
Accεπιρριψομενηνεπιρριψομενονεπι·ρριπτ·σομεν·ηνεπι·ρριπτ·σομεν·ον
Datεπιρριψομενῃεπιρριψομενῳεπι·ρριπτ·σομεν·ῃεπι·ρριπτ·σομεν·ῳ
Genεπιρριψομενηςεπιρριψομενουεπι·ρριπτ·σομεν·ηςεπι·ρριπτ·σομεν·ου
PlVocεπιρριψομεναιεπιρριψομενοιεπιρριψομεναεπι·ρριπτ·σομεν·αιεπι·ρριπτ·σομεν·οιεπι·ρριπτ·σομεν·α
Nom
Accεπιρριψομεναςεπιρριψομενουςεπι·ρριπτ·σομεν·αςεπι·ρριπτ·σομεν·ους
Datεπιρριψομεναιςεπιρριψομενοιςεπι·ρριπτ·σομεν·αιςεπι·ρριπτ·σομεν·οις
Genεπιρριψομενωνεπιρριψομενωνεπι·ρριπτ·σομεν·ωνεπι·ρριπτ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπερριψα[LXX], επεριψαεπι·ε·ρριπτ·σα, επι·ε·ριπτ·σαεπερριψαμην, επεριψαμηνεπι·ε·ρριπτ·σαμην, επι·ε·ριπτ·σαμην
2ndεπερριψας, επεριψαςεπι·ε·ρριπτ·σας, επι·ε·ριπτ·σαςεπερριψω, επεριψωεπι·ε·ρριπτ·σω, επι·ε·ριπτ·σω
3rdεπερριψεν[LXX], επερριψε[LXX], επεριψεν, επεριψεεπι·ε·ρριπτ·σε(ν), επι·ε·ριπτ·σε(ν)επερριψατο, επεριψατοεπι·ε·ρριπτ·σατο, επι·ε·ριπτ·σατο
Pl1stεπερριψαμεν, επεριψαμενεπι·ε·ρριπτ·σαμεν, επι·ε·ριπτ·σαμενεπερριψαμεθα, επεριψαμεθαεπι·ε·ρριπτ·σαμεθα, επι·ε·ριπτ·σαμεθα
2ndεπερριψατε, επεριψατεεπι·ε·ρριπτ·σατε, επι·ε·ριπτ·σατεεπερριψασθε, επεριψασθεεπι·ε·ρριπτ·σασθε, επι·ε·ριπτ·σασθε
3rdεπερριψαν, επεριψανεπι·ε·ρριπτ·σαν, επι·ε·ριπτ·σανεπερριψαντο, επεριψαντοεπι·ε·ρριπτ·σαντο, επι·ε·ριπτ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιρριψω[LXX], επιριψωεπι·ρριπτ·σω, επι·ριπτ·σωεπιρριψωμαι, επιριψωμαιεπι·ρριπτ·σωμαι, επι·ριπτ·σωμαι
2ndεπιρριψῃς, επιριψῃςεπι·ρριπτ·σῃς, επι·ριπτ·σῃςεπιρριψῃ[LXX], επιριψῃεπι·ρριπτ·σῃ, επι·ριπτ·σῃ
3rdεπιρριψῃ[LXX], επιριψῃεπι·ρριπτ·σῃ, επι·ριπτ·σῃεπιρριψηται, επιριψηταιεπι·ρριπτ·σηται, επι·ριπτ·σηται
Pl1stεπιρριψωμεν, επιριψωμενεπι·ρριπτ·σωμεν, επι·ριπτ·σωμενεπιρριψωμεθα, επιριψωμεθαεπι·ρριπτ·σωμεθα, επι·ριπτ·σωμεθα
2ndεπιρριψητε, επιριψητεεπι·ρριπτ·σητε, επι·ριπτ·σητεεπιρριψησθε, επιριψησθεεπι·ρριπτ·σησθε, επι·ριπτ·σησθε
3rdεπιρριψωσιν, επιρριψωσι, επιριψωσιν, επιριψωσιεπι·ρριπτ·σωσι(ν), επι·ριπτ·σωσι(ν)επιρριψωνται, επιριψωνταιεπι·ρριπτ·σωνται, επι·ριπτ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιρριψαιμι, επιριψαιμιεπι·ρριπτ·σαιμι, επι·ριπτ·σαιμιεπιρριψαιμην, επιριψαιμηνεπι·ρριπτ·σαιμην, επι·ριπτ·σαιμην
2ndεπιρριψαις, επιρριψειας, επιριψαις, επιριψειαςεπι·ρριπτ·σαις, επι·ρριπτ·σειας classical, επι·ριπτ·σαις, επι·ριπτ·σειας classicalεπιρριψαιο, επιριψαιοεπι·ρριπτ·σαιο, επι·ριπτ·σαιο
3rdεπιρριψαι, επιρριψειε, επιριψαι, επιριψειεεπι·ρριπτ·σαι, επι·ρριπτ·σειε classical, επι·ριπτ·σαι, επι·ριπτ·σειε classicalεπιρριψαιτο, επιριψαιτοεπι·ρριπτ·σαιτο, επι·ριπτ·σαιτο
Pl1stεπιρριψαιμεν, επιριψαιμενεπι·ρριπτ·σαιμεν, επι·ριπτ·σαιμενεπιρριψαιμεθα, επιριψαιμεθαεπι·ρριπτ·σαιμεθα, επι·ριπτ·σαιμεθα
2ndεπιρριψαιτε, επιριψαιτεεπι·ρριπτ·σαιτε, επι·ριπτ·σαιτεεπιρριψαισθε, επιριψαισθεεπι·ρριπτ·σαισθε, επι·ριπτ·σαισθε
3rdεπιρριψαιεν, επιρριψαισαν, επιρριψειαν, επιρριψειεν, επιριψαιεν, επιριψαισαν, επιριψειαν, επιριψειενεπι·ρριπτ·σαιεν, επι·ρριπτ·σαισαν alt, επι·ρριπτ·σειαν classical, επι·ρριπτ·σειεν classical, επι·ριπτ·σαιεν, επι·ριπτ·σαισαν alt, επι·ριπτ·σειαν classical, επι·ριπτ·σειεν classicalεπιρριψαιντο, επιριψαιντοεπι·ρριπτ·σαιντο, επι·ριπτ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπιρριψον[LXX], επιριψονεπι·ρριπτ·σον, επι·ριπτ·σονεπιρριψαι, επιριψαιεπι·ρριπτ·σαι, επι·ριπτ·σαι
3rdεπιρριψατω, επιριψατωεπι·ρριπτ·σατω, επι·ριπτ·σατωεπιρριψασθω, επιριψασθωεπι·ρριπτ·σασθω, επι·ριπτ·σασθω
Pl1st
2ndεπιρριψατε, επιριψατεεπι·ρριπτ·σατε, επι·ριπτ·σατεεπιρριψασθε, επιριψασθεεπι·ρριπτ·σασθε, επι·ριπτ·σασθε
3rdεπιρριψατωσαν, επιρριψαντων, επιριψατωσαν, επιριψαντωνεπι·ρριπτ·σατωσαν, επι·ρριπτ·σαντων classical, επι·ριπτ·σατωσαν, επι·ριπτ·σαντων classicalεπιρριψασθωσαν, επιρριψασθων, επιριψασθωσαν, επιριψασθωνεπι·ρριπτ·σασθωσαν, επι·ρριπτ·σασθων classical, επι·ριπτ·σασθωσαν, επι·ριπτ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιρριψαι, επιριψαι​επι·ρριπτ·σαι, επι·ριπτ·σαι​επιρριψασθαι, επιριψασθαι​επι·ρριπτ·σασθαι, επι·ριπτ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιρριψασα, επιριψασαεπιρριψας, επιριψαςεπιρριψαν, επιριψανεπι·ρριπτ·σασ·α, επι·ριπτ·σασ·αεπι·ρριπτ·σα[ντ]·ς, επι·ριπτ·σα[ντ]·ςεπι·ρριπτ·σαν[τ], επι·ριπτ·σαν[τ]
Nom
Accεπιρριψασαν, επιριψασανεπιρριψαντα, επιριψανταεπι·ρριπτ·σασ·αν, επι·ριπτ·σασ·ανεπι·ρριπτ·σαντ·α, επι·ριπτ·σαντ·α
Datεπιρριψασῃ, επιριψασῃεπιρριψαντι, επιριψαντιεπι·ρριπτ·σασ·ῃ, επι·ριπτ·σασ·ῃεπι·ρριπτ·σαντ·ι, επι·ριπτ·σαντ·ι
Genεπιρριψασης, επιριψασηςεπιρριψαντος, επιριψαντοςεπι·ρριπτ·σασ·ης, επι·ριπτ·σασ·ηςεπι·ρριπτ·σαντ·ος, επι·ριπτ·σαντ·ος
PlVocεπιρριψασαι, επιριψασαιεπιρριψαντες[GNT], επιριψαντες[GNT]επιρριψαντα, επιριψανταεπι·ρριπτ·σασ·αι, επι·ριπτ·σασ·αιεπι·ρριπτ·σαντ·ες, επι·ριπτ·σαντ·εςεπι·ρριπτ·σαντ·α, επι·ριπτ·σαντ·α
Nom
Accεπιρριψασας, επιριψασαςεπιρριψαντας, επιριψανταςεπι·ρριπτ·σασ·ας, επι·ριπτ·σασ·αςεπι·ρριπτ·σαντ·ας, επι·ριπτ·σαντ·ας
Datεπιρριψασαις, επιριψασαιςεπιρριψασι, επιρριψασιν, επιριψασι, επιριψασινεπι·ρριπτ·σασ·αις, επι·ριπτ·σασ·αιςεπι·ρριπτ·σα[ντ]·σι(ν), επι·ριπτ·σα[ντ]·σι(ν)
Genεπιρριψασων, επιριψασωνεπιρριψαντων, επιριψαντωνεπι·ρριπτ·σασ·ων, επι·ριπτ·σασ·ωνεπι·ρριπτ·σαντ·ων, επι·ριπτ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιρριψαμενη, επιριψαμενηεπιρριψαμενε, επιριψαμενεεπι·ρριπτ·σαμεν·η, επι·ριπτ·σαμεν·ηεπι·ρριπτ·σαμεν·ε, επι·ριπτ·σαμεν·ε
Nomεπιρριψαμενος, επιριψαμενοςεπι·ρριπτ·σαμεν·ος, επι·ριπτ·σαμεν·ος
Accεπιρριψαμενην, επιριψαμενηνεπιρριψαμενον, επιριψαμενονεπι·ρριπτ·σαμεν·ην, επι·ριπτ·σαμεν·ηνεπι·ρριπτ·σαμεν·ον, επι·ριπτ·σαμεν·ον
Datεπιρριψαμενῃ, επιριψαμενῃεπιρριψαμενῳ, επιριψαμενῳεπι·ρριπτ·σαμεν·ῃ, επι·ριπτ·σαμεν·ῃεπι·ρριπτ·σαμεν·ῳ, επι·ριπτ·σαμεν·ῳ
Genεπιρριψαμενης, επιριψαμενηςεπιρριψαμενου, επιριψαμενουεπι·ρριπτ·σαμεν·ης, επι·ριπτ·σαμεν·ηςεπι·ρριπτ·σαμεν·ου, επι·ριπτ·σαμεν·ου
PlVocεπιρριψαμεναι, επιριψαμεναιεπιρριψαμενοι, επιριψαμενοιεπιρριψαμενα, επιριψαμεναεπι·ρριπτ·σαμεν·αι, επι·ριπτ·σαμεν·αιεπι·ρριπτ·σαμεν·οι, επι·ριπτ·σαμεν·οιεπι·ρριπτ·σαμεν·α, επι·ριπτ·σαμεν·α
Nom
Accεπιρριψαμενας, επιριψαμεναςεπιρριψαμενους, επιριψαμενουςεπι·ρριπτ·σαμεν·ας, επι·ριπτ·σαμεν·αςεπι·ρριπτ·σαμεν·ους, επι·ριπτ·σαμεν·ους
Datεπιρριψαμεναις, επιριψαμεναιςεπιρριψαμενοις, επιριψαμενοιςεπι·ρριπτ·σαμεν·αις, επι·ριπτ·σαμεν·αιςεπι·ρριπτ·σαμεν·οις, επι·ριπτ·σαμεν·οις
Genεπιρριψαμενων, επιριψαμενωνεπιρριψαμενων, επιριψαμενωνεπι·ρριπτ·σαμεν·ων, επι·ριπτ·σαμεν·ωνεπι·ρριπτ·σαμεν·ων, επι·ριπτ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπερριφα[LXX]επι·ερριπτ·κα
2ndεπερριφας, επερριφεςεπι·ερριπτ·κας, επι·ερριπτ·κες alt
3rdεπερριφεν, επερριφεεπι·ερριπτ·κε(ν)
Pl1stεπερριφαμενεπι·ερριπτ·καμεν
2ndεπερριφατεεπι·ερριπτ·κατε
3rdεπερριφασιν, επερριφασι, επερριφανεπι·ερριπτ·κασι(ν), επι·ερριπτ·καν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπερριφωεπι·ερριπτ·κω
2ndεπερριφῃςεπι·ερριπτ·κῃς
3rdεπερριφῃεπι·ερριπτ·κῃ
Pl1stεπερριφωμενεπι·ερριπτ·κωμεν
2ndεπερριφητεεπι·ερριπτ·κητε
3rdεπερριφωσιν, επερριφωσιεπι·ερριπτ·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπερριφοιμι, επερριφοιηνεπι·ερριπτ·κοιμι, επι·ερριπτ·κοιην classical
2ndεπερριφοις, επερριφοιηςεπι·ερριπτ·κοις, επι·ερριπτ·κοιης classical
3rdεπερριφοι, επερριφοιηεπι·ερριπτ·κοι, επι·ερριπτ·κοιη classical
Pl1stεπερριφοιμενεπι·ερριπτ·κοιμεν
2ndεπερριφοιτεεπι·ερριπτ·κοιτε
3rdεπερριφοιενεπι·ερριπτ·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπερριφεεπι·ερριπτ·κε
3rdεπερριφετωεπι·ερριπτ·κετω
Pl1st
2ndεπερριφετεεπι·ερριπτ·κετε
3rdεπερριφετωσανεπι·ερριπτ·κετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επερριφεναι​επι·ερριπτ·κεναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπερριφυιαεπερριφοςεπι·ερριπτ·κυι·αεπι·ερριπτ·κο[τ]·ς
Nomεπερριφωςεπι·ερριπτ·κο[τ]·^ς
Accεπερριφυιανεπερριφοταεπι·ερριπτ·κυι·ανεπι·ερριπτ·κοτ·α
Datεπερριφυιᾳεπερριφοτιεπι·ερριπτ·κυι·ᾳεπι·ερριπτ·κοτ·ι
Genεπερριφυιαςεπερριφοτοςεπι·ερριπτ·κυι·αςεπι·ερριπτ·κοτ·ος
PlVocεπερριφυιαιεπερριφοτεςεπερριφοταεπι·ερριπτ·κυι·αιεπι·ερριπτ·κοτ·εςεπι·ερριπτ·κοτ·α
Nom
Accεπερριφυιαςεπερριφοταςεπι·ερριπτ·κυι·αςεπι·ερριπτ·κοτ·ας
Datεπερριφυιαιςεπερριφοσι, επερριφοσινεπι·ερριπτ·κυι·αιςεπι·ερριπτ·κο[τ]·σι(ν)
Genεπερριφυιωνεπερριφοτωνεπι·ερριπτ·κυι·ωνεπι·ερριπτ·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεερριφειν, επεερριφηεπι·ε·ερριπτ·κειν, επι·ε·ερριπτ·κη classical
2ndεπεερριφεις, επεερριφηςεπι·ε·ερριπτ·κεις, επι·ε·ερριπτ·κης classical
3rdεπεερριφειεπι·ε·ερριπτ·κει
Pl1stεπεερριφειμεν, επεερριφεμενεπι·ε·ερριπτ·κειμεν, επι·ε·ερριπτ·κεμεν classical
2ndεπεερριφειτε, επεερριφετεεπι·ε·ερριπτ·κειτε, επι·ε·ερριπτ·κετε classical
3rdεπεερριφεισαν, επεερριφεσανεπι·ε·ερριπτ·κεισαν, επι·ε·ερριπτ·κεσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπερριφην[LXX]επι·ε·ρριφ·[θ]ην
2ndεπερριφηςεπι·ε·ρριφ·[θ]ης
3rdεπερριφηεπι·ε·ρριφ·[θ]η
Pl1stεπερριφημενεπι·ε·ρριφ·[θ]ημεν
2ndεπερριφητεεπι·ε·ρριφ·[θ]ητε
3rdεπερριφησανεπι·ε·ρριφ·[θ]ησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεπιρριφησομαιεπι·ρριφ·[θ]ησομαι
2ndεπιρριφησῃ, επιρριφησειεπι·ρριφ·[θ]ησῃ, επι·ρριφ·[θ]ησει classical
3rdεπιρριφησεταιεπι·ρριφ·[θ]ησεται
Pl1stεπιρριφησομεθαεπι·ρριφ·[θ]ησομεθα
2ndεπιρριφησεσθεεπι·ρριφ·[θ]ησεσθε
3rdεπιρριφησονταιεπι·ρριφ·[θ]ησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπιρριφωεπι·ρριφ·[θ]ω
2ndεπιρριφῃςεπι·ρριφ·[θ]ῃς
3rdεπιρριφῃεπι·ρριφ·[θ]ῃ
Pl1stεπιρριφωμενεπι·ρριφ·[θ]ωμεν
2ndεπιρριφητεεπι·ρριφ·[θ]ητε
3rdεπιρριφωσιν, επιρριφωσιεπι·ρριφ·[θ]ωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπιρριφειηνεπι·ρριφ·[θ]ειην
2ndεπιρριφειηςεπι·ρριφ·[θ]ειης
3rdεπιρριφειηεπι·ρριφ·[θ]ειη
Pl1stεπιρριφειημεν, επιρριφειμενεπι·ρριφ·[θ]ειημεν, επι·ρριφ·[θ]ειμεν classical
2ndεπιρριφειητε, επιρριφειτεεπι·ρριφ·[θ]ειητε, επι·ρριφ·[θ]ειτε classical
3rdεπιρριφειησαν, επιρριφειενεπι·ρριφ·[θ]ειησαν, επι·ρριφ·[θ]ειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεπιρριφησοιμηνεπι·ρριφ·[θ]ησοιμην
2ndεπιρριφησοιοεπι·ρριφ·[θ]ησοιο
3rdεπιρριφησοιτοεπι·ρριφ·[θ]ησοιτο
Pl1stεπιρριφησοιμεθαεπι·ρριφ·[θ]ησοιμεθα
2ndεπιρριφησοισθεεπι·ρριφ·[θ]ησοισθε
3rdεπιρριφησοιντοεπι·ρριφ·[θ]ησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπιρριφηθιεπι·ρριφ·[θ]ητι
3rdεπιρριφητωεπι·ρριφ·[θ]ητω
Pl1st
2ndεπιρριφητεεπι·ρριφ·[θ]ητε
3rdεπιρριφητωσαν, επιρριφεντωνεπι·ρριφ·[θ]ητωσαν, επι·ρριφ·[θ]εντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
επιρριφηναι​επι·ρριφ·[θ]ηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
επιρριφησεσθαι​επι·ρριφ·[θ]ησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιρριφεισαεπιρριφειςεπιρριφενεπι·ρριφ·[θ]εισ·αεπι·ρριφ·[θ]ει[ντ]·ςεπι·ρριφ·[θ]ε[ι]ν[τ]
Nom
Accεπιρριφεισανεπιρριφενταεπι·ρριφ·[θ]εισ·ανεπι·ρριφ·[θ]ε[ι]ντ·α
Datεπιρριφεισῃεπιρριφεντιεπι·ρριφ·[θ]εισ·ῃεπι·ρριφ·[θ]ε[ι]ντ·ι
Genεπιρριφεισηςεπιρριφεντοςεπι·ρριφ·[θ]εισ·ηςεπι·ρριφ·[θ]ε[ι]ντ·ος
PlVocεπιρριφεισαιεπιρριφεντεςεπιρριφενταεπι·ρριφ·[θ]εισ·αιεπι·ρριφ·[θ]ε[ι]ντ·εςεπι·ρριφ·[θ]ε[ι]ντ·α
Nom
Accεπιρριφεισαςεπιρριφενταςεπι·ρριφ·[θ]εισ·αςεπι·ρριφ·[θ]ε[ι]ντ·ας
Datεπιρριφεισαιςεπιρριφεισι, επιρριφεισινεπι·ρριφ·[θ]εισ·αιςεπι·ρριφ·[θ]ει[ντ]·σι(ν)
Genεπιρριφεισωνεπιρριφεντωνεπι·ρριφ·[θ]εισ·ωνεπι·ρριφ·[θ]ε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιρριφησομενηεπιρριφησομενεεπι·ρριφ·[θ]ησομεν·ηεπι·ρριφ·[θ]ησομεν·ε
Nomεπιρριφησομενοςεπι·ρριφ·[θ]ησομεν·ος
Accεπιρριφησομενηνεπιρριφησομενονεπι·ρριφ·[θ]ησομεν·ηνεπι·ρριφ·[θ]ησομεν·ον
Datεπιρριφησομενῃεπιρριφησομενῳεπι·ρριφ·[θ]ησομεν·ῃεπι·ρριφ·[θ]ησομεν·ῳ
Genεπιρριφησομενηςεπιρριφησομενουεπι·ρριφ·[θ]ησομεν·ηςεπι·ρριφ·[θ]ησομεν·ου
PlVocεπιρριφησομεναιεπιρριφησομενοιεπιρριφησομεναεπι·ρριφ·[θ]ησομεν·αιεπι·ρριφ·[θ]ησομεν·οιεπι·ρριφ·[θ]ησομεν·α
Nom
Accεπιρριφησομεναςεπιρριφησομενουςεπι·ρριφ·[θ]ησομεν·αςεπι·ρριφ·[θ]ησομεν·ους
Datεπιρριφησομεναιςεπιρριφησομενοιςεπι·ρριφ·[θ]ησομεν·αιςεπι·ρριφ·[θ]ησομεν·οις
Genεπιρριφησομενωνεπιρριφησομενωνεπι·ρριφ·[θ]ησομεν·ωνεπι·ρριφ·[θ]ησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 19-Nov-2019 21:29:51 EST