επιπιπτω • EPIPIPTW • epipiptō

Search: επιπεσειν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επιπεσειν; επιπεσεινἐπιπίπτωεπι·πεσ(ε)·[σ]ειν; επι·πεσ·εινfut act inf; 2aor act inf
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επιπεσεινἐπιπίπτωεπι·πεσ(ε)·[σ]εινfut act inf
επιπεσεινἐπιπίπτωεπι·πεσ·ειν2aor act inf

ἐπι·πίπτω (επι+πιπτ-, επι+πεσ(ε)·[σ]-, επι+πεσ·[σ]- or 2nd επι+πεσ-, επι+πεπτω·κ-, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιπιπτωεπι·πιπτ·ωεπιπιπτομαιεπι·πιπτ·ομαι
2ndεπιπιπτειςεπι·πιπτ·ειςεπιπιπτῃ[LXX], επιπιπτει[LXX], επιπιπτεσαιεπι·πιπτ·ῃ, επι·πιπτ·ει classical, επι·πιπτ·εσαι alt
3rdεπιπιπτει[LXX]επι·πιπτ·ειεπιπιπτεταιεπι·πιπτ·εται
Pl1stεπιπιπτομενεπι·πιπτ·ομενεπιπιπτομεθαεπι·πιπτ·ομεθα
2ndεπιπιπτετε[LXX]επι·πιπτ·ετεεπιπιπτεσθεεπι·πιπτ·εσθε
3rdεπιπιπτουσιν, επιπιπτουσιεπι·πιπτ·ουσι(ν)επιπιπτονταιεπι·πιπτ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιπιπτωεπι·πιπτ·ωεπιπιπτωμαιεπι·πιπτ·ωμαι
2ndεπιπιπτῃςεπι·πιπτ·ῃςεπιπιπτῃ[LXX]επι·πιπτ·ῃ
3rdεπιπιπτῃ[LXX]επι·πιπτ·ῃεπιπιπτηταιεπι·πιπτ·ηται
Pl1stεπιπιπτωμενεπι·πιπτ·ωμενεπιπιπτωμεθαεπι·πιπτ·ωμεθα
2ndεπιπιπτητεεπι·πιπτ·ητεεπιπιπτησθεεπι·πιπτ·ησθε
3rdεπιπιπτωσιν, επιπιπτωσιεπι·πιπτ·ωσι(ν)επιπιπτωνταιεπι·πιπτ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιπιπτοιμιεπι·πιπτ·οιμιεπιπιπτοιμηνεπι·πιπτ·οιμην
2ndεπιπιπτοιςεπι·πιπτ·οιςεπιπιπτοιοεπι·πιπτ·οιο
3rdεπιπιπτοιεπι·πιπτ·οιεπιπιπτοιτοεπι·πιπτ·οιτο
Pl1stεπιπιπτοιμενεπι·πιπτ·οιμενεπιπιπτοιμεθαεπι·πιπτ·οιμεθα
2ndεπιπιπτοιτεεπι·πιπτ·οιτεεπιπιπτοισθεεπι·πιπτ·οισθε
3rdεπιπιπτοιεν, επιπιπτοισανεπι·πιπτ·οιεν, επι·πιπτ·οισαν altεπιπιπτοιντοεπι·πιπτ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπιπιπτεεπι·πιπτ·εεπιπιπτουεπι·πιπτ·ου
3rdεπιπιπτετωεπι·πιπτ·ετωεπιπιπτεσθωεπι·πιπτ·εσθω
Pl1st
2ndεπιπιπτετε[LXX]επι·πιπτ·ετεεπιπιπτεσθεεπι·πιπτ·εσθε
3rdεπιπιπτετωσαν, επιπιπτοντωνεπι·πιπτ·ετωσαν, επι·πιπτ·οντων classicalεπιπιπτεσθωσαν, επιπιπτεσθωνεπι·πιπτ·εσθωσαν, επι·πιπτ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιπιπτειν[GNT]​επι·πιπτ·εινεπιπιπτεσθαι​επι·πιπτ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιπιπτουσαεπιπιπτονεπι·πιπτ·ουσ·αεπι·πιπτ·ο[υ]ν[τ]
Nomεπιπιπτων[LXX]επι·πιπτ·ο[υ]ν[τ]·^
Accεπιπιπτουσανεπιπιπτονταεπι·πιπτ·ουσ·ανεπι·πιπτ·ο[υ]ντ·α
Datεπιπιπτουσῃεπιπιπτοντιεπι·πιπτ·ουσ·ῃεπι·πιπτ·ο[υ]ντ·ι
Genεπιπιπτουσηςεπιπιπτοντοςεπι·πιπτ·ουσ·ηςεπι·πιπτ·ο[υ]ντ·ος
PlVocεπιπιπτουσαιεπιπιπτοντες[LXX]επιπιπτονταεπι·πιπτ·ουσ·αιεπι·πιπτ·ο[υ]ντ·εςεπι·πιπτ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεπιπιπτουσαςεπιπιπτονταςεπι·πιπτ·ουσ·αςεπι·πιπτ·ο[υ]ντ·ας
Datεπιπιπτουσαιςεπιπιπτουσι, επιπιπτουσινεπι·πιπτ·ουσ·αιςεπι·πιπτ·ου[ντ]·σι(ν)
Genεπιπιπτουσωνεπιπιπτοντωνεπι·πιπτ·ουσ·ωνεπι·πιπτ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιπιπτομενηεπιπιπτομενεεπι·πιπτ·ομεν·ηεπι·πιπτ·ομεν·ε
Nomεπιπιπτομενοςεπι·πιπτ·ομεν·ος
Accεπιπιπτομενηνεπιπιπτομενονεπι·πιπτ·ομεν·ηνεπι·πιπτ·ομεν·ον
Datεπιπιπτομενῃεπιπιπτομενῳεπι·πιπτ·ομεν·ῃεπι·πιπτ·ομεν·ῳ
Genεπιπιπτομενηςεπιπιπτομενουεπι·πιπτ·ομεν·ηςεπι·πιπτ·ομεν·ου
PlVocεπιπιπτομεναιεπιπιπτομενοιεπιπιπτομεναεπι·πιπτ·ομεν·αιεπι·πιπτ·ομεν·οιεπι·πιπτ·ομεν·α
Nom
Accεπιπιπτομεναςεπιπιπτομενουςεπι·πιπτ·ομεν·αςεπι·πιπτ·ομεν·ους
Datεπιπιπτομεναιςεπιπιπτομενοιςεπι·πιπτ·ομεν·αιςεπι·πιπτ·ομεν·οις
Genεπιπιπτομενωνεπιπιπτομενωνεπι·πιπτ·ομεν·ωνεπι·πιπτ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεπιπτονεπι·ε·πιπτ·ονεπεπιπτομηνεπι·ε·πιπτ·ομην
2ndεπεπιπτεςεπι·ε·πιπτ·εςεπεπιπτουεπι·ε·πιπτ·ου
3rdεπεπιπτεν[LXX], επεπιπτεεπι·ε·πιπτ·ε(ν), επι·ε·πιπτ·ε(ν)επεπιπτετοεπι·ε·πιπτ·ετο
Pl1stεπεπιπτομενεπι·ε·πιπτ·ομενεπεπιπτομεθαεπι·ε·πιπτ·ομεθα
2ndεπεπιπτετεεπι·ε·πιπτ·ετεεπεπιπτεσθεεπι·ε·πιπτ·εσθε
3rdεπεπιπτον, επεπιπτοσανεπι·ε·πιπτ·ον, επι·ε·πιπτ·οσαν altεπεπιπτοντοεπι·ε·πιπτ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιπεσωεπι·πεσ(ε)·[σ]ωεπιπεσουμαιεπι·πεσ(ε)·[σ]ομαι
2ndεπιπεσειςεπι·πεσ(ε)·[σ]ειςεπιπεσῃ[LXX], επιπεσει, επιπεσεισαιεπι·πεσ(ε)·[σ]ῃ, επι·πεσ(ε)·[σ]ει classical, επι·πεσ(ε)·[σ]εσαι alt
3rdεπιπεσειεπι·πεσ(ε)·[σ]ειεπιπεσειται[LXX]επι·πεσ(ε)·[σ]εται
Pl1stεπιπεσουμενεπι·πεσ(ε)·[σ]ομενεπιπεσουμεθαεπι·πεσ(ε)·[σ]ομεθα
2ndεπιπεσειτεεπι·πεσ(ε)·[σ]ετεεπιπεσεισθεεπι·πεσ(ε)·[σ]εσθε
3rdεπιπεσουσιν, επιπεσουσιεπι·πεσ(ε)·[σ]ουσι(ν)επιπεσουνταιεπι·πεσ(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιπεσοιμιεπι·πεσ(ε)·[σ]οιμιεπιπεσοιμηνεπι·πεσ(ε)·[σ]οιμην
2ndεπιπεσοιςεπι·πεσ(ε)·[σ]οιςεπιπεσοιοεπι·πεσ(ε)·[σ]οιο
3rdεπιπεσοι[LXX]επι·πεσ(ε)·[σ]οιεπιπεσοιτοεπι·πεσ(ε)·[σ]οιτο
Pl1stεπιπεσοιμενεπι·πεσ(ε)·[σ]οιμενεπιπεσοιμεθαεπι·πεσ(ε)·[σ]οιμεθα
2ndεπιπεσοιτεεπι·πεσ(ε)·[σ]οιτεεπιπεσοισθεεπι·πεσ(ε)·[σ]οισθε
3rdεπιπεσοιενεπι·πεσ(ε)·[σ]οιενεπιπεσοιντοεπι·πεσ(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιπεσειν[LXX]​επι·πεσ(ε)·[σ]εινεπιπεσεισθαι​επι·πεσ(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιπεσουσαεπιπεσουνεπι·πεσ(ε)·[σ]ουσ·αεπι·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomεπιπεσων[GNT][LXX]επι·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accεπιπεσουσανεπιπεσουνταεπι·πεσ(ε)·[σ]ουσ·ανεπι·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datεπιπεσουσῃεπιπεσουντιεπι·πεσ(ε)·[σ]ουσ·ῃεπι·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genεπιπεσουσηςεπιπεσουντοςεπι·πεσ(ε)·[σ]ουσ·ηςεπι·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocεπιπεσουσαιεπιπεσουντεςεπιπεσουνταεπι·πεσ(ε)·[σ]ουσ·αιεπι·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςεπι·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accεπιπεσουσαςεπιπεσουνταςεπι·πεσ(ε)·[σ]ουσ·αςεπι·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datεπιπεσουσαιςεπιπεσουσι, επιπεσουσινεπι·πεσ(ε)·[σ]ουσ·αιςεπι·πεσ(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genεπιπεσουσωνεπιπεσουντωνεπι·πεσ(ε)·[σ]ουσ·ωνεπι·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιπεσουμενηεπιπεσουμενεεπι·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ηεπι·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomεπιπεσουμενοςεπι·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ος
Accεπιπεσουμενηνεπιπεσουμενονεπι·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ηνεπι·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ον
Datεπιπεσουμενῃεπιπεσουμενῳεπι·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ῃεπι·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genεπιπεσουμενηςεπιπεσουμενουεπι·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ηςεπι·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocεπιπεσουμεναιεπιπεσουμενοιεπιπεσουμεναεπι·πεσ(ε)·[σ]ομεν·αιεπι·πεσ(ε)·[σ]ομεν·οιεπι·πεσ(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accεπιπεσουμεναςεπιπεσουμενουςεπι·πεσ(ε)·[σ]ομεν·αςεπι·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ους
Datεπιπεσουμεναιςεπιπεσουμενοιςεπι·πεσ(ε)·[σ]ομεν·αιςεπι·πεσ(ε)·[σ]ομεν·οις
Genεπιπεσουμενωνεπιπεσουμενωνεπι·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ωνεπι·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεπεσαεπι·ε·πεσ·[σ]αεπεπεσαμηνεπι·ε·πεσ·[σ]αμην
2ndεπεπεσαςεπι·ε·πεσ·[σ]αςεπεπεσωεπι·ε·πεσ·[σ]ω
3rdεπεπεσεν[GNT][LXX], επεπεσε[LXX]επι·ε·πεσ·[σ]ε(ν)επεπεσατοεπι·ε·πεσ·[σ]ατο
Pl1stεπεπεσαμενεπι·ε·πεσ·[σ]αμενεπεπεσαμεθαεπι·ε·πεσ·[σ]αμεθα
2ndεπεπεσατεεπι·ε·πεσ·[σ]ατεεπεπεσασθεεπι·ε·πεσ·[σ]ασθε
3rdεπεπεσαν[GNT][LXX]επι·ε·πεσ·[σ]ανεπεπεσαντοεπι·ε·πεσ·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιπεσωεπι·πεσ·[σ]ωεπιπεσωμαιεπι·πεσ·[σ]ωμαι
2ndεπιπεσῃςεπι·πεσ·[σ]ῃςεπιπεσῃ[LXX]επι·πεσ·[σ]ῃ
3rdεπιπεσῃ[LXX]επι·πεσ·[σ]ῃεπιπεσηταιεπι·πεσ·[σ]ηται
Pl1stεπιπεσωμενεπι·πεσ·[σ]ωμενεπιπεσωμεθαεπι·πεσ·[σ]ωμεθα
2ndεπιπεσητεεπι·πεσ·[σ]ητεεπιπεσησθεεπι·πεσ·[σ]ησθε
3rdεπιπεσωσιν, επιπεσωσιεπι·πεσ·[σ]ωσι(ν)επιπεσωνταιεπι·πεσ·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιπεσαιμιεπι·πεσ·[σ]αιμιεπιπεσαιμηνεπι·πεσ·[σ]αιμην
2ndεπιπεσαις, επιπεσειαςεπι·πεσ·[σ]αις, επι·πεσ·[σ]ειας classicalεπιπεσαιοεπι·πεσ·[σ]αιο
3rdεπιπεσαι, επιπεσειεεπι·πεσ·[σ]αι, επι·πεσ·[σ]ειε classicalεπιπεσαιτοεπι·πεσ·[σ]αιτο
Pl1stεπιπεσαιμενεπι·πεσ·[σ]αιμενεπιπεσαιμεθαεπι·πεσ·[σ]αιμεθα
2ndεπιπεσαιτεεπι·πεσ·[σ]αιτεεπιπεσαισθεεπι·πεσ·[σ]αισθε
3rdεπιπεσαιεν, επιπεσαισαν, επιπεσειαν, επιπεσειενεπι·πεσ·[σ]αιεν, επι·πεσ·[σ]αισαν alt, επι·πεσ·[σ]ειαν classical, επι·πεσ·[σ]ειεν classicalεπιπεσαιντοεπι·πεσ·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπιπεσονεπι·πεσ·[σ]ονεπιπεσαιεπι·πεσ·[σ]αι
3rdεπιπεσατωεπι·πεσ·[σ]ατωεπιπεσασθωεπι·πεσ·[σ]ασθω
Pl1st
2ndεπιπεσατεεπι·πεσ·[σ]ατεεπιπεσασθεεπι·πεσ·[σ]ασθε
3rdεπιπεσατωσαν, επιπεσαντωνεπι·πεσ·[σ]ατωσαν, επι·πεσ·[σ]αντων classicalεπιπεσασθωσαν, επιπεσασθωνεπι·πεσ·[σ]ασθωσαν, επι·πεσ·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιπεσαι​επι·πεσ·[σ]αι​επιπεσασθαι​επι·πεσ·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιπεσασαεπιπεσαςεπιπεσανεπι·πεσ·[σ]ασ·αεπι·πεσ·[σ]α[ντ]·ςεπι·πεσ·[σ]αν[τ]
Nom
Accεπιπεσασανεπιπεσανταεπι·πεσ·[σ]ασ·ανεπι·πεσ·[σ]αντ·α
Datεπιπεσασῃεπιπεσαντιεπι·πεσ·[σ]ασ·ῃεπι·πεσ·[σ]αντ·ι
Genεπιπεσασηςεπιπεσαντοςεπι·πεσ·[σ]ασ·ηςεπι·πεσ·[σ]αντ·ος
PlVocεπιπεσασαιεπιπεσαντεςεπιπεσανταεπι·πεσ·[σ]ασ·αιεπι·πεσ·[σ]αντ·εςεπι·πεσ·[σ]αντ·α
Nom
Accεπιπεσασαςεπιπεσανταςεπι·πεσ·[σ]ασ·αςεπι·πεσ·[σ]αντ·ας
Datεπιπεσασαιςεπιπεσασι, επιπεσασινεπι·πεσ·[σ]ασ·αιςεπι·πεσ·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genεπιπεσασωνεπιπεσαντωνεπι·πεσ·[σ]ασ·ωνεπι·πεσ·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιπεσαμενηεπιπεσαμενεεπι·πεσ·[σ]αμεν·ηεπι·πεσ·[σ]αμεν·ε
Nomεπιπεσαμενοςεπι·πεσ·[σ]αμεν·ος
Accεπιπεσαμενηνεπιπεσαμενονεπι·πεσ·[σ]αμεν·ηνεπι·πεσ·[σ]αμεν·ον
Datεπιπεσαμενῃεπιπεσαμενῳεπι·πεσ·[σ]αμεν·ῃεπι·πεσ·[σ]αμεν·ῳ
Genεπιπεσαμενηςεπιπεσαμενουεπι·πεσ·[σ]αμεν·ηςεπι·πεσ·[σ]αμεν·ου
PlVocεπιπεσαμεναιεπιπεσαμενοιεπιπεσαμεναεπι·πεσ·[σ]αμεν·αιεπι·πεσ·[σ]αμεν·οιεπι·πεσ·[σ]αμεν·α
Nom
Accεπιπεσαμεναςεπιπεσαμενουςεπι·πεσ·[σ]αμεν·αςεπι·πεσ·[σ]αμεν·ους
Datεπιπεσαμεναιςεπιπεσαμενοιςεπι·πεσ·[σ]αμεν·αιςεπι·πεσ·[σ]αμεν·οις
Genεπιπεσαμενωνεπιπεσαμενωνεπι·πεσ·[σ]αμεν·ωνεπι·πεσ·[σ]αμεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεπεσον[GNT][LXX]επι·ε·πεσ·ονεπεπεσομηνεπι·ε·πεσ·ομην
2ndεπεπεσεςεπι·ε·πεσ·εςεπεπεσουεπι·ε·πεσ·ου
3rdεπεπεσεν[GNT][LXX], επεπεσε[LXX]επι·ε·πεσ·ε(ν)επεπεσετοεπι·ε·πεσ·ετο
Pl1stεπεπεσομενεπι·ε·πεσ·ομενεπεπεσομεθαεπι·ε·πεσ·ομεθα
2ndεπεπεσετεεπι·ε·πεσ·ετεεπεπεσεσθεεπι·ε·πεσ·εσθε
3rdεπεπεσον[GNT][LXX], επεπεσοσανεπι·ε·πεσ·ον, επι·ε·πεσ·οσαν altεπεπεσοντοεπι·ε·πεσ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιπεσωεπι·πεσ·ωεπιπεσωμαιεπι·πεσ·ωμαι
2ndεπιπεσῃςεπι·πεσ·ῃςεπιπεσῃ[LXX]επι·πεσ·ῃ
3rdεπιπεσῃ[LXX]επι·πεσ·ῃεπιπεσηταιεπι·πεσ·ηται
Pl1stεπιπεσωμενεπι·πεσ·ωμενεπιπεσωμεθαεπι·πεσ·ωμεθα
2ndεπιπεσητεεπι·πεσ·ητεεπιπεσησθεεπι·πεσ·ησθε
3rdεπιπεσωσιν, επιπεσωσιεπι·πεσ·ωσι(ν)επιπεσωνταιεπι·πεσ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιπεσοιμιεπι·πεσ·οιμιεπιπεσοιμηνεπι·πεσ·οιμην
2ndεπιπεσοιςεπι·πεσ·οιςεπιπεσοιοεπι·πεσ·οιο
3rdεπιπεσοι[LXX]επι·πεσ·οιεπιπεσοιτοεπι·πεσ·οιτο
Pl1stεπιπεσοιμενεπι·πεσ·οιμενεπιπεσοιμεθαεπι·πεσ·οιμεθα
2ndεπιπεσοιτεεπι·πεσ·οιτεεπιπεσοισθεεπι·πεσ·οισθε
3rdεπιπεσοιεν, επιπεσοισανεπι·πεσ·οιεν, επι·πεσ·οισαν altεπιπεσοιντοεπι·πεσ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπιπεσεεπι·πεσ·εεπιπεσουεπι·πεσ·ου
3rdεπιπεσετωεπι·πεσ·ετωεπιπεσεσθωεπι·πεσ·εσθω
Pl1st
2ndεπιπεσετεεπι·πεσ·ετεεπιπεσεσθεεπι·πεσ·εσθε
3rdεπιπεσετωσαν, επιπεσοντωνεπι·πεσ·ετωσαν, επι·πεσ·οντων classicalεπιπεσεσθωσαν, επιπεσεσθωνεπι·πεσ·εσθωσαν, επι·πεσ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιπεσειν[LXX]​επι·πεσ·εινεπιπεσεσθαι​επι·πεσ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιπεσουσαεπιπεσονεπι·πεσ·ουσ·αεπι·πεσ·ο[υ]ν[τ]
Nomεπιπεσων[GNT][LXX]επι·πεσ·ο[υ]ν[τ]·^
Accεπιπεσουσανεπιπεσονταεπι·πεσ·ουσ·ανεπι·πεσ·ο[υ]ντ·α
Datεπιπεσουσῃεπιπεσοντιεπι·πεσ·ουσ·ῃεπι·πεσ·ο[υ]ντ·ι
Genεπιπεσουσηςεπιπεσοντοςεπι·πεσ·ουσ·ηςεπι·πεσ·ο[υ]ντ·ος
PlVocεπιπεσουσαιεπιπεσοντες[GNT]επιπεσονταεπι·πεσ·ουσ·αιεπι·πεσ·ο[υ]ντ·εςεπι·πεσ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεπιπεσουσαςεπιπεσονταςεπι·πεσ·ουσ·αςεπι·πεσ·ο[υ]ντ·ας
Datεπιπεσουσαιςεπιπεσουσι, επιπεσουσινεπι·πεσ·ουσ·αιςεπι·πεσ·ου[ντ]·σι(ν)
Genεπιπεσουσωνεπιπεσοντωνεπι·πεσ·ουσ·ωνεπι·πεσ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιπεσομενηεπιπεσομενεεπι·πεσ·ομεν·ηεπι·πεσ·ομεν·ε
Nomεπιπεσομενοςεπι·πεσ·ομεν·ος
Accεπιπεσομενηνεπιπεσομενονεπι·πεσ·ομεν·ηνεπι·πεσ·ομεν·ον
Datεπιπεσομενῃεπιπεσομενῳεπι·πεσ·ομεν·ῃεπι·πεσ·ομεν·ῳ
Genεπιπεσομενηςεπιπεσομενουεπι·πεσ·ομεν·ηςεπι·πεσ·ομεν·ου
PlVocεπιπεσομεναιεπιπεσομενοιεπιπεσομεναεπι·πεσ·ομεν·αιεπι·πεσ·ομεν·οιεπι·πεσ·ομεν·α
Nom
Accεπιπεσομεναςεπιπεσομενουςεπι·πεσ·ομεν·αςεπι·πεσ·ομεν·ους
Datεπιπεσομεναιςεπιπεσομενοιςεπι·πεσ·ομεν·αιςεπι·πεσ·ομεν·οις
Genεπιπεσομενωνεπιπεσομενωνεπι·πεσ·ομεν·ωνεπι·πεσ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιπεπτωκαεπι·πεπτω·κα
2ndεπιπεπτωκας, επιπεπτωκεςεπι·πεπτω·κας, επι·πεπτω·κες alt
3rdεπιπεπτωκεν[LXX], επιπεπτωκεεπι·πεπτω·κε(ν), επι·πεπτω·κε(ν)
Pl1stεπιπεπτωκαμενεπι·πεπτω·καμεν
2ndεπιπεπτωκατεεπι·πεπτω·κατε
3rdεπιπεπτωκασιν[LXX], επιπεπτωκασι, επιπεπτωκανεπι·πεπτω·κασι(ν), επι·πεπτω·κασι(ν), επι·πεπτω·καν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιπεπτωκωεπι·πεπτω·κω
2ndεπιπεπτωκῃςεπι·πεπτω·κῃς
3rdεπιπεπτωκῃεπι·πεπτω·κῃ
Pl1stεπιπεπτωκωμενεπι·πεπτω·κωμεν
2ndεπιπεπτωκητεεπι·πεπτω·κητε
3rdεπιπεπτωκωσιν, επιπεπτωκωσιεπι·πεπτω·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιπεπτωκοιμι, επιπεπτωκοιηνεπι·πεπτω·κοιμι, επι·πεπτω·κοιην classical
2ndεπιπεπτωκοις, επιπεπτωκοιηςεπι·πεπτω·κοις, επι·πεπτω·κοιης classical
3rdεπιπεπτωκοι, επιπεπτωκοιηεπι·πεπτω·κοι, επι·πεπτω·κοιη classical
Pl1stεπιπεπτωκοιμενεπι·πεπτω·κοιμεν
2ndεπιπεπτωκοιτεεπι·πεπτω·κοιτε
3rdεπιπεπτωκοιενεπι·πεπτω·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπιπεπτωκεεπι·πεπτω·κε
3rdεπιπεπτωκετωεπι·πεπτω·κετω
Pl1st
2ndεπιπεπτωκετεεπι·πεπτω·κετε
3rdεπιπεπτωκετωσανεπι·πεπτω·κετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιπεπτωκεναι​επι·πεπτω·κεναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιπεπτωκυιαεπιπεπτωκος[GNT]επι·πεπτω·κυι·αεπι·πεπτω·κο[τ]·ς
Nomεπιπεπτωκωςεπι·πεπτω·κο[τ]·^ς
Accεπιπεπτωκυιανεπιπεπτωκοταεπι·πεπτω·κυι·ανεπι·πεπτω·κοτ·α
Datεπιπεπτωκυιᾳεπιπεπτωκοτιεπι·πεπτω·κυι·ᾳεπι·πεπτω·κοτ·ι
Genεπιπεπτωκυιαςεπιπεπτωκοτοςεπι·πεπτω·κυι·αςεπι·πεπτω·κοτ·ος
PlVocεπιπεπτωκυιαιεπιπεπτωκοτεςεπιπεπτωκοταεπι·πεπτω·κυι·αιεπι·πεπτω·κοτ·εςεπι·πεπτω·κοτ·α
Nom
Accεπιπεπτωκυιαςεπιπεπτωκοταςεπι·πεπτω·κυι·αςεπι·πεπτω·κοτ·ας
Datεπιπεπτωκυιαιςεπιπεπτωκοσι, επιπεπτωκοσινεπι·πεπτω·κυι·αιςεπι·πεπτω·κο[τ]·σι(ν)
Genεπιπεπτωκυιωνεπιπεπτωκοτωνεπι·πεπτω·κυι·ωνεπι·πεπτω·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεπεπτωκειν, επεπεπτωκηεπι·ε·πεπτω·κειν, επι·ε·πεπτω·κη classical
2ndεπεπεπτωκεις, επεπεπτωκηςεπι·ε·πεπτω·κεις, επι·ε·πεπτω·κης classical
3rdεπεπεπτωκειεπι·ε·πεπτω·κει
Pl1stεπεπεπτωκειμεν, επεπεπτωκεμενεπι·ε·πεπτω·κειμεν, επι·ε·πεπτω·κεμεν classical
2ndεπεπεπτωκειτε, επεπεπτωκετεεπι·ε·πεπτω·κειτε, επι·ε·πεπτω·κετε classical
3rdεπεπεπτωκεισαν, επεπεπτωκεσανεπι·ε·πεπτω·κεισαν, επι·ε·πεπτω·κεσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιπεπτωκειν, επιπεπτωκηεπι·[ε]·πεπτω·κειν, επι·[ε]·πεπτω·κη classical
2ndεπιπεπτωκεις, επιπεπτωκηςεπι·[ε]·πεπτω·κεις, επι·[ε]·πεπτω·κης classical
3rdεπιπεπτωκει[LXX]επι·[ε]·πεπτω·κει
Pl1stεπιπεπτωκειμεν, επιπεπτωκεμενεπι·[ε]·πεπτω·κειμεν, επι·[ε]·πεπτω·κεμεν classical
2ndεπιπεπτωκειτε, επιπεπτωκετεεπι·[ε]·πεπτω·κειτε, επι·[ε]·πεπτω·κετε classical
3rdεπιπεπτωκεισαν, επιπεπτωκεσανεπι·[ε]·πεπτω·κεισαν, επι·[ε]·πεπτω·κεσαν classical

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 18-Jan-2020 23:59:48 EST