επινευω • EPINEUW • epineuō

Search: επινευει

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επινευει; επινευειἐπινεύωεπι·νευ·ει; επι·νευ·ειpres act ind 3rd sg; pres mp ind 2nd sg classical
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επινευειἐπινεύωεπι·νευ·ειpres act ind 3rd sg
επινευειἐπινεύωεπι·νευ·ειpres mp ind 2nd sg classical

ἐπι·νεύω (επι+νευ-, -, επι+νευ·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπινευωεπι·νευ·ωεπινευομαιεπι·νευ·ομαι
2ndεπινευειςεπι·νευ·ειςεπινευῃ, επινευει[LXX], επινευεσαιεπι·νευ·ῃ, επι·νευ·ει classical, επι·νευ·εσαι alt
3rdεπινευει[LXX]επι·νευ·ειεπινευεταιεπι·νευ·εται
Pl1stεπινευομενεπι·νευ·ομενεπινευομεθαεπι·νευ·ομεθα
2ndεπινευετεεπι·νευ·ετεεπινευεσθεεπι·νευ·εσθε
3rdεπινευουσιν, επινευουσιεπι·νευ·ουσι(ν)επινευονταιεπι·νευ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπινευωεπι·νευ·ωεπινευωμαιεπι·νευ·ωμαι
2ndεπινευῃςεπι·νευ·ῃςεπινευῃεπι·νευ·ῃ
3rdεπινευῃεπι·νευ·ῃεπινευηταιεπι·νευ·ηται
Pl1stεπινευωμενεπι·νευ·ωμενεπινευωμεθαεπι·νευ·ωμεθα
2ndεπινευητεεπι·νευ·ητεεπινευησθεεπι·νευ·ησθε
3rdεπινευωσιν, επινευωσιεπι·νευ·ωσι(ν)επινευωνταιεπι·νευ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπινευοιμιεπι·νευ·οιμιεπινευοιμηνεπι·νευ·οιμην
2ndεπινευοιςεπι·νευ·οιςεπινευοιοεπι·νευ·οιο
3rdεπινευοιεπι·νευ·οιεπινευοιτοεπι·νευ·οιτο
Pl1stεπινευοιμενεπι·νευ·οιμενεπινευοιμεθαεπι·νευ·οιμεθα
2ndεπινευοιτεεπι·νευ·οιτεεπινευοισθεεπι·νευ·οισθε
3rdεπινευοιεν, επινευοισανεπι·νευ·οιεν, επι·νευ·οισαν altεπινευοιντοεπι·νευ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπινευεεπι·νευ·εεπινευουεπι·νευ·ου
3rdεπινευετωεπι·νευ·ετωεπινευεσθωεπι·νευ·εσθω
Pl1st
2ndεπινευετεεπι·νευ·ετεεπινευεσθεεπι·νευ·εσθε
3rdεπινευετωσαν, επινευοντωνεπι·νευ·ετωσαν, επι·νευ·οντων classicalεπινευεσθωσαν, επινευεσθωνεπι·νευ·εσθωσαν, επι·νευ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επινευειν​επι·νευ·ειν​επινευεσθαι​επι·νευ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπινευουσαεπινευονεπι·νευ·ουσ·αεπι·νευ·ο[υ]ν[τ]
Nomεπινευωνεπι·νευ·ο[υ]ν[τ]·^
Accεπινευουσανεπινευονταεπι·νευ·ουσ·ανεπι·νευ·ο[υ]ντ·α
Datεπινευουσῃεπινευοντιεπι·νευ·ουσ·ῃεπι·νευ·ο[υ]ντ·ι
Genεπινευουσηςεπινευοντοςεπι·νευ·ουσ·ηςεπι·νευ·ο[υ]ντ·ος
PlVocεπινευουσαιεπινευοντεςεπινευονταεπι·νευ·ουσ·αιεπι·νευ·ο[υ]ντ·εςεπι·νευ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεπινευουσαςεπινευονταςεπι·νευ·ουσ·αςεπι·νευ·ο[υ]ντ·ας
Datεπινευουσαιςεπινευουσι, επινευουσινεπι·νευ·ουσ·αιςεπι·νευ·ου[ντ]·σι(ν)
Genεπινευουσωνεπινευοντωνεπι·νευ·ουσ·ωνεπι·νευ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπινευομενηεπινευομενεεπι·νευ·ομεν·ηεπι·νευ·ομεν·ε
Nomεπινευομενοςεπι·νευ·ομεν·ος
Accεπινευομενηνεπινευομενονεπι·νευ·ομεν·ηνεπι·νευ·ομεν·ον
Datεπινευομενῃεπινευομενῳεπι·νευ·ομεν·ῃεπι·νευ·ομεν·ῳ
Genεπινευομενηςεπινευομενουεπι·νευ·ομεν·ηςεπι·νευ·ομεν·ου
PlVocεπινευομεναιεπινευομενοιεπινευομεναεπι·νευ·ομεν·αιεπι·νευ·ομεν·οιεπι·νευ·ομεν·α
Nom
Accεπινευομεναςεπινευομενουςεπι·νευ·ομεν·αςεπι·νευ·ομεν·ους
Datεπινευομεναιςεπινευομενοιςεπι·νευ·ομεν·αιςεπι·νευ·ομεν·οις
Genεπινευομενωνεπινευομενωνεπι·νευ·ομεν·ωνεπι·νευ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπενευονεπι·ε·νευ·ονεπενευομηνεπι·ε·νευ·ομην
2ndεπενευεςεπι·ε·νευ·εςεπενευουεπι·ε·νευ·ου
3rdεπενευεν, επενευεεπι·ε·νευ·ε(ν)επενευετοεπι·ε·νευ·ετο
Pl1stεπενευομενεπι·ε·νευ·ομενεπενευομεθαεπι·ε·νευ·ομεθα
2ndεπενευετεεπι·ε·νευ·ετεεπενευεσθεεπι·ε·νευ·εσθε
3rdεπενευον, επενευοσανεπι·ε·νευ·ον, επι·ε·νευ·οσαν altεπενευοντοεπι·ε·νευ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπενευσαεπι·ε·νευ·σαεπενευσαμηνεπι·ε·νευ·σαμην
2ndεπενευσαςεπι·ε·νευ·σαςεπενευσωεπι·ε·νευ·σω
3rdεπενευσεν[GNT][LXX], επενευσεεπι·ε·νευ·σε(ν), επι·ε·νευ·σε(ν)επενευσατοεπι·ε·νευ·σατο
Pl1stεπενευσαμενεπι·ε·νευ·σαμενεπενευσαμεθαεπι·ε·νευ·σαμεθα
2ndεπενευσατεεπι·ε·νευ·σατεεπενευσασθεεπι·ε·νευ·σασθε
3rdεπενευσαν[LXX]επι·ε·νευ·σανεπενευσαντοεπι·ε·νευ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπινευσωεπι·νευ·σωεπινευσωμαιεπι·νευ·σωμαι
2ndεπινευσῃςεπι·νευ·σῃςεπινευσῃεπι·νευ·σῃ
3rdεπινευσῃεπι·νευ·σῃεπινευσηταιεπι·νευ·σηται
Pl1stεπινευσωμενεπι·νευ·σωμενεπινευσωμεθαεπι·νευ·σωμεθα
2ndεπινευσητεεπι·νευ·σητεεπινευσησθεεπι·νευ·σησθε
3rdεπινευσωσιν, επινευσωσιεπι·νευ·σωσι(ν)επινευσωνταιεπι·νευ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπινευσαιμιεπι·νευ·σαιμιεπινευσαιμηνεπι·νευ·σαιμην
2ndεπινευσαις, επινευσειαςεπι·νευ·σαις, επι·νευ·σειας classicalεπινευσαιοεπι·νευ·σαιο
3rdεπινευσαι, επινευσειεεπι·νευ·σαι, επι·νευ·σειε classicalεπινευσαιτοεπι·νευ·σαιτο
Pl1stεπινευσαιμενεπι·νευ·σαιμενεπινευσαιμεθαεπι·νευ·σαιμεθα
2ndεπινευσαιτεεπι·νευ·σαιτεεπινευσαισθεεπι·νευ·σαισθε
3rdεπινευσαιεν, επινευσαισαν, επινευσειαν, επινευσειενεπι·νευ·σαιεν, επι·νευ·σαισαν alt, επι·νευ·σειαν classical, επι·νευ·σειεν classicalεπινευσαιντοεπι·νευ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπινευσονεπι·νευ·σονεπινευσαιεπι·νευ·σαι
3rdεπινευσατωεπι·νευ·σατωεπινευσασθωεπι·νευ·σασθω
Pl1st
2ndεπινευσατεεπι·νευ·σατεεπινευσασθεεπι·νευ·σασθε
3rdεπινευσατωσαν, επινευσαντωνεπι·νευ·σατωσαν, επι·νευ·σαντων classicalεπινευσασθωσαν, επινευσασθωνεπι·νευ·σασθωσαν, επι·νευ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επινευσαι​επι·νευ·σαι​επινευσασθαι​επι·νευ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπινευσασαεπινευσαςεπινευσανεπι·νευ·σασ·αεπι·νευ·σα[ντ]·ςεπι·νευ·σαν[τ]
Nom
Accεπινευσασανεπινευσανταεπι·νευ·σασ·ανεπι·νευ·σαντ·α
Datεπινευσασῃεπινευσαντιεπι·νευ·σασ·ῃεπι·νευ·σαντ·ι
Genεπινευσασηςεπινευσαντος[LXX]επι·νευ·σασ·ηςεπι·νευ·σαντ·ος
PlVocεπινευσασαιεπινευσαντεςεπινευσανταεπι·νευ·σασ·αιεπι·νευ·σαντ·εςεπι·νευ·σαντ·α
Nom
Accεπινευσασαςεπινευσανταςεπι·νευ·σασ·αςεπι·νευ·σαντ·ας
Datεπινευσασαιςεπινευσασι, επινευσασινεπι·νευ·σασ·αιςεπι·νευ·σα[ντ]·σι(ν)
Genεπινευσασωνεπινευσαντωνεπι·νευ·σασ·ωνεπι·νευ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπινευσαμενηεπινευσαμενεεπι·νευ·σαμεν·ηεπι·νευ·σαμεν·ε
Nomεπινευσαμενοςεπι·νευ·σαμεν·ος
Accεπινευσαμενηνεπινευσαμενονεπι·νευ·σαμεν·ηνεπι·νευ·σαμεν·ον
Datεπινευσαμενῃεπινευσαμενῳεπι·νευ·σαμεν·ῃεπι·νευ·σαμεν·ῳ
Genεπινευσαμενηςεπινευσαμενουεπι·νευ·σαμεν·ηςεπι·νευ·σαμεν·ου
PlVocεπινευσαμεναιεπινευσαμενοιεπινευσαμεναεπι·νευ·σαμεν·αιεπι·νευ·σαμεν·οιεπι·νευ·σαμεν·α
Nom
Accεπινευσαμεναςεπινευσαμενουςεπι·νευ·σαμεν·αςεπι·νευ·σαμεν·ους
Datεπινευσαμεναιςεπινευσαμενοιςεπι·νευ·σαμεν·αιςεπι·νευ·σαμεν·οις
Genεπινευσαμενωνεπινευσαμενωνεπι·νευ·σαμεν·ωνεπι·νευ·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 21-Nov-2019 17:12:08 EST