επιμενω • EPIMENW • epimenō

Search: επιμενετε

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επιμενετε; επιμενετεἐπιμένωεπι·μεν·ετε; επι·μεν·ετεpres act imp 2nd pl; pres act ind 2nd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επιμενετεἐπιμένωεπι·μεν·ετεpres act imp 2nd pl
επιμενετεἐπιμένωεπι·μεν·ετεpres act ind 2nd pl

ἐπι·μένω (επι+μεν-, επι+μεν(ε)·[σ]-, επι+μειν·[σ]-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιμενω[GNT]επι·μεν·ωεπιμενομαιεπι·μεν·ομαι
2ndεπιμενειςεπι·μεν·ειςεπιμενῃ, επιμενει, επιμενεσαιεπι·μεν·ῃ, επι·μεν·ει classical, επι·μεν·εσαι alt
3rdεπιμενειεπι·μεν·ειεπιμενεταιεπι·μεν·εται
Pl1stεπιμενομεν[GNT]επι·μεν·ομενεπιμενομεθαεπι·μεν·ομεθα
2ndεπιμενετε[GNT]επι·μεν·ετεεπιμενεσθεεπι·μεν·εσθε
3rdεπιμενουσιν, επιμενουσιεπι·μεν·ουσι(ν)επιμενονταιεπι·μεν·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιμενω[GNT]επι·μεν·ωεπιμενωμαιεπι·μεν·ωμαι
2ndεπιμενῃς[GNT]επι·μεν·ῃςεπιμενῃεπι·μεν·ῃ
3rdεπιμενῃεπι·μεν·ῃεπιμενηταιεπι·μεν·ηται
Pl1stεπιμενωμεν[GNT]επι·μεν·ωμενεπιμενωμεθαεπι·μεν·ωμεθα
2ndεπιμενητεεπι·μεν·ητεεπιμενησθεεπι·μεν·ησθε
3rdεπιμενωσιν[GNT], επιμενωσιεπι·μεν·ωσι(ν), επι·μεν·ωσι(ν)επιμενωνταιεπι·μεν·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιμενοιμιεπι·μεν·οιμιεπιμενοιμηνεπι·μεν·οιμην
2ndεπιμενοιςεπι·μεν·οιςεπιμενοιοεπι·μεν·οιο
3rdεπιμενοιεπι·μεν·οιεπιμενοιτοεπι·μεν·οιτο
Pl1stεπιμενοιμενεπι·μεν·οιμενεπιμενοιμεθαεπι·μεν·οιμεθα
2ndεπιμενοιτεεπι·μεν·οιτεεπιμενοισθεεπι·μεν·οισθε
3rdεπιμενοιεν, επιμενοισανεπι·μεν·οιεν, επι·μεν·οισαν altεπιμενοιντοεπι·μεν·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπιμενε[GNT]επι·μεν·εεπιμενουεπι·μεν·ου
3rdεπιμενετωεπι·μεν·ετωεπιμενεσθωεπι·μεν·εσθω
Pl1st
2ndεπιμενετε[GNT]επι·μεν·ετεεπιμενεσθεεπι·μεν·εσθε
3rdεπιμενετωσαν, επιμενοντων[GNT]επι·μεν·ετωσαν, επι·μεν·οντων classicalεπιμενεσθωσαν, επιμενεσθωνεπι·μεν·εσθωσαν, επι·μεν·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιμενειν[GNT]​επι·μεν·εινεπιμενεσθαι​επι·μεν·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιμενουσαεπιμενονεπι·μεν·ουσ·αεπι·μεν·ο[υ]ν[τ]
Nomεπιμενωνεπι·μεν·ο[υ]ν[τ]·^
Accεπιμενουσανεπιμενονταεπι·μεν·ουσ·ανεπι·μεν·ο[υ]ντ·α
Datεπιμενουσῃεπιμενοντιεπι·μεν·ουσ·ῃεπι·μεν·ο[υ]ντ·ι
Genεπιμενουσηςεπιμενοντοςεπι·μεν·ουσ·ηςεπι·μεν·ο[υ]ντ·ος
PlVocεπιμενουσαιεπιμενοντεςεπιμενονταεπι·μεν·ουσ·αιεπι·μεν·ο[υ]ντ·εςεπι·μεν·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεπιμενουσαςεπιμενονταςεπι·μεν·ουσ·αςεπι·μεν·ο[υ]ντ·ας
Datεπιμενουσαιςεπιμενουσι, επιμενουσινεπι·μεν·ουσ·αιςεπι·μεν·ου[ντ]·σι(ν)
Genεπιμενουσωνεπιμενοντων[GNT]επι·μεν·ουσ·ωνεπι·μεν·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιμενομενηεπιμενομενεεπι·μεν·ομεν·ηεπι·μεν·ομεν·ε
Nomεπιμενομενοςεπι·μεν·ομεν·ος
Accεπιμενομενηνεπιμενομενονεπι·μεν·ομεν·ηνεπι·μεν·ομεν·ον
Datεπιμενομενῃεπιμενομενῳεπι·μεν·ομεν·ῃεπι·μεν·ομεν·ῳ
Genεπιμενομενηςεπιμενομενουεπι·μεν·ομεν·ηςεπι·μεν·ομεν·ου
PlVocεπιμενομεναιεπιμενομενοιεπιμενομεναεπι·μεν·ομεν·αιεπι·μεν·ομεν·οιεπι·μεν·ομεν·α
Nom
Accεπιμενομεναςεπιμενομενουςεπι·μεν·ομεν·αςεπι·μεν·ομεν·ους
Datεπιμενομεναιςεπιμενομενοιςεπι·μεν·ομεν·αιςεπι·μεν·ομεν·οις
Genεπιμενομενωνεπιμενομενωνεπι·μεν·ομεν·ωνεπι·μεν·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεμενον[GNT]επι·ε·μεν·ονεπεμενομηνεπι·ε·μεν·ομην
2ndεπεμενεςεπι·ε·μεν·εςεπεμενουεπι·ε·μεν·ου
3rdεπεμενεν[GNT], επεμενεεπι·ε·μεν·ε(ν), επι·ε·μεν·ε(ν)επεμενετοεπι·ε·μεν·ετο
Pl1stεπεμενομενεπι·ε·μεν·ομενεπεμενομεθαεπι·ε·μεν·ομεθα
2ndεπεμενετεεπι·ε·μεν·ετεεπεμενεσθεεπι·ε·μεν·εσθε
3rdεπεμενον[GNT], επεμενοσανεπι·ε·μεν·ον, επι·ε·μεν·οσαν altεπεμενοντοεπι·ε·μεν·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιμενω[GNT]επι·μεν(ε)·[σ]ωεπιμενουμαιεπι·μεν(ε)·[σ]ομαι
2ndεπιμενειςεπι·μεν(ε)·[σ]ειςεπιμενῃ, επιμενει, επιμενεισαιεπι·μεν(ε)·[σ]ῃ, επι·μεν(ε)·[σ]ει classical, επι·μεν(ε)·[σ]εσαι alt
3rdεπιμενειεπι·μεν(ε)·[σ]ειεπιμενειταιεπι·μεν(ε)·[σ]εται
Pl1stεπιμενουμενεπι·μεν(ε)·[σ]ομενεπιμενουμεθαεπι·μεν(ε)·[σ]ομεθα
2ndεπιμενειτεεπι·μεν(ε)·[σ]ετεεπιμενεισθεεπι·μεν(ε)·[σ]εσθε
3rdεπιμενουσιν, επιμενουσιεπι·μεν(ε)·[σ]ουσι(ν)επιμενουνταιεπι·μεν(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιμενοιμιεπι·μεν(ε)·[σ]οιμιεπιμενοιμηνεπι·μεν(ε)·[σ]οιμην
2ndεπιμενοιςεπι·μεν(ε)·[σ]οιςεπιμενοιοεπι·μεν(ε)·[σ]οιο
3rdεπιμενοιεπι·μεν(ε)·[σ]οιεπιμενοιτοεπι·μεν(ε)·[σ]οιτο
Pl1stεπιμενοιμενεπι·μεν(ε)·[σ]οιμενεπιμενοιμεθαεπι·μεν(ε)·[σ]οιμεθα
2ndεπιμενοιτεεπι·μεν(ε)·[σ]οιτεεπιμενοισθεεπι·μεν(ε)·[σ]οισθε
3rdεπιμενοιενεπι·μεν(ε)·[σ]οιενεπιμενοιντοεπι·μεν(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιμενειν[GNT]​επι·μεν(ε)·[σ]εινεπιμενεισθαι​επι·μεν(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιμενουσαεπιμενουνεπι·μεν(ε)·[σ]ουσ·αεπι·μεν(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomεπιμενωνεπι·μεν(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accεπιμενουσανεπιμενουνταεπι·μεν(ε)·[σ]ουσ·ανεπι·μεν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datεπιμενουσῃεπιμενουντιεπι·μεν(ε)·[σ]ουσ·ῃεπι·μεν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genεπιμενουσηςεπιμενουντοςεπι·μεν(ε)·[σ]ουσ·ηςεπι·μεν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocεπιμενουσαιεπιμενουντεςεπιμενουνταεπι·μεν(ε)·[σ]ουσ·αιεπι·μεν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςεπι·μεν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accεπιμενουσαςεπιμενουνταςεπι·μεν(ε)·[σ]ουσ·αςεπι·μεν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datεπιμενουσαιςεπιμενουσι, επιμενουσινεπι·μεν(ε)·[σ]ουσ·αιςεπι·μεν(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genεπιμενουσωνεπιμενουντωνεπι·μεν(ε)·[σ]ουσ·ωνεπι·μεν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιμενουμενηεπιμενουμενεεπι·μεν(ε)·[σ]ομεν·ηεπι·μεν(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomεπιμενουμενοςεπι·μεν(ε)·[σ]ομεν·ος
Accεπιμενουμενηνεπιμενουμενονεπι·μεν(ε)·[σ]ομεν·ηνεπι·μεν(ε)·[σ]ομεν·ον
Datεπιμενουμενῃεπιμενουμενῳεπι·μεν(ε)·[σ]ομεν·ῃεπι·μεν(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genεπιμενουμενηςεπιμενουμενουεπι·μεν(ε)·[σ]ομεν·ηςεπι·μεν(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocεπιμενουμεναιεπιμενουμενοιεπιμενουμεναεπι·μεν(ε)·[σ]ομεν·αιεπι·μεν(ε)·[σ]ομεν·οιεπι·μεν(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accεπιμενουμεναςεπιμενουμενουςεπι·μεν(ε)·[σ]ομεν·αςεπι·μεν(ε)·[σ]ομεν·ους
Datεπιμενουμεναιςεπιμενουμενοιςεπι·μεν(ε)·[σ]ομεν·αιςεπι·μεν(ε)·[σ]ομεν·οις
Genεπιμενουμενωνεπιμενουμενωνεπι·μεν(ε)·[σ]ομεν·ωνεπι·μεν(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεμεινα[GNT]επι·ε·μειν·[σ]αεπεμειναμηνεπι·ε·μειν·[σ]αμην
2ndεπεμειναςεπι·ε·μειν·[σ]αςεπεμεινωεπι·ε·μειν·[σ]ω
3rdεπεμεινεν, επεμεινεεπι·ε·μειν·[σ]ε(ν)επεμεινατοεπι·ε·μειν·[σ]ατο
Pl1stεπεμειναμεν[GNT]επι·ε·μειν·[σ]αμενεπεμειναμεθαεπι·ε·μειν·[σ]αμεθα
2ndεπεμεινατεεπι·ε·μειν·[σ]ατεεπεμεινασθεεπι·ε·μειν·[σ]ασθε
3rdεπεμεινανεπι·ε·μειν·[σ]ανεπεμειναντοεπι·ε·μειν·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιμεινωεπι·μειν·[σ]ωεπιμεινωμαιεπι·μειν·[σ]ωμαι
2ndεπιμεινῃς[GNT]επι·μειν·[σ]ῃςεπιμεινῃεπι·μειν·[σ]ῃ
3rdεπιμεινῃεπι·μειν·[σ]ῃεπιμεινηταιεπι·μειν·[σ]ηται
Pl1stεπιμεινωμενεπι·μειν·[σ]ωμενεπιμεινωμεθαεπι·μειν·[σ]ωμεθα
2ndεπιμεινητεεπι·μειν·[σ]ητεεπιμεινησθεεπι·μειν·[σ]ησθε
3rdεπιμεινωσιν[GNT], επιμεινωσιεπι·μειν·[σ]ωσι(ν), επι·μειν·[σ]ωσι(ν)επιμεινωνταιεπι·μειν·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιμειναιμιεπι·μειν·[σ]αιμιεπιμειναιμηνεπι·μειν·[σ]αιμην
2ndεπιμειναις, επιμεινειαςεπι·μειν·[σ]αις, επι·μειν·[σ]ειας classicalεπιμειναιοεπι·μειν·[σ]αιο
3rdεπιμειναι[GNT][LXX], επιμεινειεεπι·μειν·[σ]αι, επι·μειν·[σ]ειε classicalεπιμειναιτοεπι·μειν·[σ]αιτο
Pl1stεπιμειναιμενεπι·μειν·[σ]αιμενεπιμειναιμεθαεπι·μειν·[σ]αιμεθα
2ndεπιμειναιτεεπι·μειν·[σ]αιτεεπιμειναισθεεπι·μειν·[σ]αισθε
3rdεπιμειναιεν, επιμειναισαν, επιμεινειαν, επιμεινειενεπι·μειν·[σ]αιεν, επι·μειν·[σ]αισαν alt, επι·μειν·[σ]ειαν classical, επι·μειν·[σ]ειεν classicalεπιμειναιντοεπι·μειν·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπιμεινονεπι·μειν·[σ]ονεπιμειναι[GNT][LXX]επι·μειν·[σ]αι
3rdεπιμεινατωεπι·μειν·[σ]ατωεπιμεινασθωεπι·μειν·[σ]ασθω
Pl1st
2ndεπιμεινατεεπι·μειν·[σ]ατεεπιμεινασθεεπι·μειν·[σ]ασθε
3rdεπιμεινατωσαν, επιμειναντωνεπι·μειν·[σ]ατωσαν, επι·μειν·[σ]αντων classicalεπιμεινασθωσαν, επιμεινασθωνεπι·μειν·[σ]ασθωσαν, επι·μειν·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιμειναι[GNT][LXX]​επι·μειν·[σ]αιεπιμεινασθαι​επι·μειν·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιμεινασαεπιμειναςεπιμεινανεπι·μειν·[σ]ασ·αεπι·μειν·[σ]α[ντ]·ςεπι·μειν·[σ]αν[τ]
Nom
Accεπιμεινασανεπιμεινανταεπι·μειν·[σ]ασ·ανεπι·μειν·[σ]αντ·α
Datεπιμεινασῃεπιμειναντιεπι·μειν·[σ]ασ·ῃεπι·μειν·[σ]αντ·ι
Genεπιμεινασηςεπιμειναντοςεπι·μειν·[σ]ασ·ηςεπι·μειν·[σ]αντ·ος
PlVocεπιμεινασαιεπιμειναντεςεπιμεινανταεπι·μειν·[σ]ασ·αιεπι·μειν·[σ]αντ·εςεπι·μειν·[σ]αντ·α
Nom
Accεπιμεινασαςεπιμεινανταςεπι·μειν·[σ]ασ·αςεπι·μειν·[σ]αντ·ας
Datεπιμεινασαιςεπιμεινασι, επιμεινασινεπι·μειν·[σ]ασ·αιςεπι·μειν·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genεπιμεινασωνεπιμειναντωνεπι·μειν·[σ]ασ·ωνεπι·μειν·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιμειναμενηεπιμειναμενεεπι·μειν·[σ]αμεν·ηεπι·μειν·[σ]αμεν·ε
Nomεπιμειναμενοςεπι·μειν·[σ]αμεν·ος
Accεπιμειναμενηνεπιμειναμενονεπι·μειν·[σ]αμεν·ηνεπι·μειν·[σ]αμεν·ον
Datεπιμειναμενῃεπιμειναμενῳεπι·μειν·[σ]αμεν·ῃεπι·μειν·[σ]αμεν·ῳ
Genεπιμειναμενηςεπιμειναμενουεπι·μειν·[σ]αμεν·ηςεπι·μειν·[σ]αμεν·ου
PlVocεπιμειναμεναιεπιμειναμενοιεπιμειναμεναεπι·μειν·[σ]αμεν·αιεπι·μειν·[σ]αμεν·οιεπι·μειν·[σ]αμεν·α
Nom
Accεπιμειναμεναςεπιμειναμενουςεπι·μειν·[σ]αμεν·αςεπι·μειν·[σ]αμεν·ους
Datεπιμειναμεναιςεπιμειναμενοιςεπι·μειν·[σ]αμεν·αιςεπι·μειν·[σ]αμεν·οις
Genεπιμειναμενωνεπιμειναμενωνεπι·μειν·[σ]αμεν·ωνεπι·μειν·[σ]αμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 06-Dec-2019 12:36:49 EST