επιλανθανομαι • EPILANQANOMAI • epilanthanomai

Search: επιλησθησεται

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επιλησθησεταιἐπιλανθάνομαιεπι·λησ·θησεταιfut θη ind 3rd sg

ἐπι·λανθάνομαι (επι+λανθαν-, επι+λη·σ-, 2nd επι+λαθ-, -, επι+λεληθ-, επι+λησ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιλανθανομαιεπι·λανθαν·ομαι
2ndεπιλανθανῃ[LXX], επιλανθανει, επιλανθανεσαιεπι·λανθαν·ῃ, επι·λανθαν·ει classical, επι·λανθαν·εσαι alt
3rdεπιλανθανεταιεπι·λανθαν·εται
Pl1stεπιλανθανομεθαεπι·λανθαν·ομεθα
2ndεπιλανθανεσθε[GNT]επι·λανθαν·εσθε
3rdεπιλανθανονταιεπι·λανθαν·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιλανθανωμαιεπι·λανθαν·ωμαι
2ndεπιλανθανῃ[LXX]επι·λανθαν·ῃ
3rdεπιλανθανηταιεπι·λανθαν·ηται
Pl1stεπιλανθανωμεθαεπι·λανθαν·ωμεθα
2ndεπιλανθανησθεεπι·λανθαν·ησθε
3rdεπιλανθανωνταιεπι·λανθαν·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιλανθανοιμηνεπι·λανθαν·οιμην
2ndεπιλανθανοιοεπι·λανθαν·οιο
3rdεπιλανθανοιτοεπι·λανθαν·οιτο
Pl1stεπιλανθανοιμεθαεπι·λανθαν·οιμεθα
2ndεπιλανθανοισθεεπι·λανθαν·οισθε
3rdεπιλανθανοιντοεπι·λανθαν·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπιλανθανου[LXX]επι·λανθαν·ου
3rdεπιλανθανεσθωεπι·λανθαν·εσθω
Pl1st
2ndεπιλανθανεσθε[GNT]επι·λανθαν·εσθε
3rdεπιλανθανεσθωσαν, επιλανθανεσθωνεπι·λανθαν·εσθωσαν, επι·λανθαν·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιλανθανεσθαι​επι·λανθαν·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιλανθανομενηεπιλανθανομενεεπι·λανθαν·ομεν·ηεπι·λανθαν·ομεν·ε
Nomεπιλανθανομενος[GNT]επι·λανθαν·ομεν·ος
Accεπιλανθανομενηνεπιλανθανομενονεπι·λανθαν·ομεν·ηνεπι·λανθαν·ομεν·ον
Datεπιλανθανομενῃεπιλανθανομενῳεπι·λανθαν·ομεν·ῃεπι·λανθαν·ομεν·ῳ
Genεπιλανθανομενηςεπιλανθανομενουεπι·λανθαν·ομεν·ηςεπι·λανθαν·ομεν·ου
PlVocεπιλανθανομεναιεπιλανθανομενοι[LXX]επιλανθανομενα[LXX]επι·λανθαν·ομεν·αιεπι·λανθαν·ομεν·οιεπι·λανθαν·ομεν·α
Nom
Accεπιλανθανομεναςεπιλανθανομενουςεπι·λανθαν·ομεν·αςεπι·λανθαν·ομεν·ους
Datεπιλανθανομεναιςεπιλανθανομενοιςεπι·λανθαν·ομεν·αιςεπι·λανθαν·ομεν·οις
Genεπιλανθανομενων[LXX]επιλανθανομενων[LXX]επι·λανθαν·ομεν·ωνεπι·λανθαν·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπελανθανομηνεπι·ε·λανθαν·ομην
2ndεπελανθανουεπι·ε·λανθαν·ου
3rdεπελανθανετο[LXX]επι·ε·λανθαν·ετο
Pl1stεπελανθανομεθαεπι·ε·λανθαν·ομεθα
2ndεπελανθανεσθεεπι·ε·λανθαν·εσθε
3rdεπελανθανοντοεπι·ε·λανθαν·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιλησομαι[LXX]επι·λη·σομαι
2ndεπιλησῃ[LXX], επιλησει, επιλησεσαιεπι·λη·σῃ, επι·λη·σει classical, επι·λη·σεσαι alt
3rdεπιλησεται[LXX]επι·λη·σεται
Pl1stεπιλησομεθαεπι·λη·σομεθα
2ndεπιλησεσθε[LXX]επι·λη·σεσθε
3rdεπιλησονται[LXX]επι·λη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιλησοιμηνεπι·λη·σοιμην
2ndεπιλησοιοεπι·λη·σοιο
3rdεπιλησοιτοεπι·λη·σοιτο
Pl1stεπιλησοιμεθαεπι·λη·σοιμεθα
2ndεπιλησοισθεεπι·λη·σοισθε
3rdεπιλησοιντοεπι·λη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιλησεσθαι​επι·λη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιλησομενηεπιλησομενεεπι·λη·σομεν·ηεπι·λη·σομεν·ε
Nomεπιλησομενοςεπι·λη·σομεν·ος
Accεπιλησομενηνεπιλησομενονεπι·λη·σομεν·ηνεπι·λη·σομεν·ον
Datεπιλησομενῃεπιλησομενῳεπι·λη·σομεν·ῃεπι·λη·σομεν·ῳ
Genεπιλησομενηςεπιλησομενουεπι·λη·σομεν·ηςεπι·λη·σομεν·ου
PlVocεπιλησομεναιεπιλησομενοιεπιλησομεναεπι·λη·σομεν·αιεπι·λη·σομεν·οιεπι·λη·σομεν·α
Nom
Accεπιλησομεναςεπιλησομενουςεπι·λη·σομεν·αςεπι·λη·σομεν·ους
Datεπιλησομεναιςεπιλησομενοιςεπι·λη·σομεν·αιςεπι·λη·σομεν·οις
Genεπιλησομενωνεπιλησομενωνεπι·λη·σομεν·ωνεπι·λη·σομεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπελαθομην[LXX]επι·ε·λαθ·ομην
2ndεπελαθου[LXX]επι·ε·λαθ·ου
3rdεπελαθετο[GNT][LXX]επι·ε·λαθ·ετο
Pl1stεπελαθομεθα[LXX]επι·ε·λαθ·ομεθα
2ndεπελαθεσθε[LXX]επι·ε·λαθ·εσθε
3rdεπελαθοντο[GNT][LXX]επι·ε·λαθ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιλαθωμαι[LXX]επι·λαθ·ωμαι
2ndεπιλαθῃ[LXX]επι·λαθ·ῃ
3rdεπιλαθηται[LXX]επι·λαθ·ηται
Pl1stεπιλαθωμεθαεπι·λαθ·ωμεθα
2ndεπιλαθησθε[LXX]επι·λαθ·ησθε
3rdεπιλαθωνται[LXX]επι·λαθ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιλαθοιμηνεπι·λαθ·οιμην
2ndεπιλαθοιοεπι·λαθ·οιο
3rdεπιλαθοιτο[LXX]επι·λαθ·οιτο
Pl1stεπιλαθοιμεθαεπι·λαθ·οιμεθα
2ndεπιλαθοισθεεπι·λαθ·οισθε
3rdεπιλαθοιντοεπι·λαθ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπιλαθου[LXX]επι·λαθ·ου
3rdεπιλαθεσθωεπι·λαθ·εσθω
Pl1st
2ndεπιλαθεσθεεπι·λαθ·εσθε
3rdεπιλαθεσθωσαν, επιλαθεσθωνεπι·λαθ·εσθωσαν, επι·λαθ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιλαθεσθαι[GNT][LXX]​επι·λαθ·εσθαι

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιλαθομενηεπιλαθομενεεπι·λαθ·ομεν·ηεπι·λαθ·ομεν·ε
Nomεπιλαθομενοςεπι·λαθ·ομεν·ος
Accεπιλαθομενηνεπιλαθομενονεπι·λαθ·ομεν·ηνεπι·λαθ·ομεν·ον
Datεπιλαθομενῃεπιλαθομενῳεπι·λαθ·ομεν·ῃεπι·λαθ·ομεν·ῳ
Genεπιλαθομενηςεπιλαθομενουεπι·λαθ·ομεν·ηςεπι·λαθ·ομεν·ου
PlVocεπιλαθομεναιεπιλαθομενοιεπιλαθομεναεπι·λαθ·ομεν·αιεπι·λαθ·ομεν·οιεπι·λαθ·ομεν·α
Nom
Accεπιλαθομεναςεπιλαθομενουςεπι·λαθ·ομεν·αςεπι·λαθ·ομεν·ους
Datεπιλαθομεναιςεπιλαθομενοιςεπι·λαθ·ομεν·αιςεπι·λαθ·ομεν·οις
Genεπιλαθομενωνεπιλαθομενωνεπι·λαθ·ομεν·ωνεπι·λαθ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιλελησμαιεπι·λεληθ·μαι
2ndεπιλελησαιεπι·λεληθ·σαι
3rdεπιλελησται[LXX]επι·λεληθ·ται
Pl1stεπιλελησμεθαεπι·λεληθ·μεθα
2ndεπιλελησθε[LXX]επι·λεληθ·σθε
3rdεπιλεληθαταιεπι·λεληθ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιλελησομαιεπι·λεληθ·σομαι
2ndεπιλελησῃ, επιλελησειεπι·λεληθ·σῃ, επι·λεληθ·σει classical
3rdεπιλελησεταιεπι·λεληθ·σεται
Pl1stεπιλελησομεθαεπι·λεληθ·σομεθα
2ndεπιλελησεσθεεπι·λεληθ·σεσθε
3rdεπιλελησονταιεπι·λεληθ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιλελησοιμηνεπι·λεληθ·σοιμην
2ndεπιλελησοιοεπι·λεληθ·σοιο
3rdεπιλελησοιτοεπι·λεληθ·σοιτο
Pl1stεπιλελησοιμεθαεπι·λεληθ·σοιμεθα
2ndεπιλελησοισθεεπι·λεληθ·σοισθε
3rdεπιλελησοιντοεπι·λεληθ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπιλελησοεπι·λεληθ·σο
3rdεπιλελησθωεπι·λεληθ·σθω
Pl1st
2ndεπιλελησθε[LXX]επι·λεληθ·σθε
3rdεπιλελησθωσαν, επιλελησθωνεπι·λεληθ·σθωσαν, επι·λεληθ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιλελησθαι​επι·λεληθ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιλελησεσθαι​επι·λεληθ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιλελησμενη[LXX]επιλελησμενεεπι·λεληθ·μεν·ηεπι·λεληθ·μεν·ε
Nomεπιλελησμενοςεπι·λεληθ·μεν·ος
Accεπιλελησμενηνεπιλελησμενον[GNT]επι·λεληθ·μεν·ηνεπι·λεληθ·μεν·ον
Datεπιλελησμενῃ[LXX]επιλελησμενῳεπι·λεληθ·μεν·ῃεπι·λεληθ·μεν·ῳ
Genεπιλελησμενηςεπιλελησμενουεπι·λεληθ·μεν·ηςεπι·λεληθ·μεν·ου
PlVocεπιλελησμεναιεπιλελησμενοιεπιλελησμεναεπι·λεληθ·μεν·αιεπι·λεληθ·μεν·οιεπι·λεληθ·μεν·α
Nom
Accεπιλελησμεναςεπιλελησμενουςεπι·λεληθ·μεν·αςεπι·λεληθ·μεν·ους
Datεπιλελησμεναιςεπιλελησμενοιςεπι·λεληθ·μεν·αιςεπι·λεληθ·μεν·οις
Genεπιλελησμενωνεπιλελησμενωνεπι·λεληθ·μεν·ωνεπι·λεληθ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπελελησμηνεπι·ε·λεληθ·μην
2ndεπελελησοεπι·ε·λεληθ·σο
3rdεπελεληστοεπι·ε·λεληθ·το
Pl1stεπελελησμεθαεπι·ε·λεληθ·μεθα
2ndεπελελησθεεπι·ε·λεληθ·σθε
3rdεπελεληθατοεπι·ε·λεληθ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιλελησμηνεπι·[ε]·λεληθ·μην
2ndεπιλελησοεπι·[ε]·λεληθ·σο
3rdεπιλεληστοεπι·[ε]·λεληθ·το
Pl1stεπιλελησμεθαεπι·[ε]·λεληθ·μεθα
2ndεπιλελησθε[LXX]επι·[ε]·λεληθ·σθε
3rdεπιλεληθατοεπι·[ε]·λεληθ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπελησθην[LXX]επι·ε·λησ·θην
2ndεπελησθηςεπι·ε·λησ·θης
3rdεπελησθη[LXX]επι·ε·λησ·θη
Pl1stεπελησθημενεπι·ε·λησ·θημεν
2ndεπελησθητεεπι·ε·λησ·θητε
3rdεπελησθησαν[LXX]επι·ε·λησ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεπιλησθησομαιεπι·λησ·θησομαι
2ndεπιλησθησῃ, επιλησθησειεπι·λησ·θησῃ, επι·λησ·θησει classical
3rdεπιλησθησεται[LXX]επι·λησ·θησεται
Pl1stεπιλησθησομεθαεπι·λησ·θησομεθα
2ndεπιλησθησεσθεεπι·λησ·θησεσθε
3rdεπιλησθησονται[LXX]επι·λησ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπιλησθωεπι·λησ·θω
2ndεπιλησθῃς[LXX]επι·λησ·θῃς
3rdεπιλησθῃ[LXX]επι·λησ·θῃ
Pl1stεπιλησθωμενεπι·λησ·θωμεν
2ndεπιλησθητεεπι·λησ·θητε
3rdεπιλησθωσιν, επιλησθωσιεπι·λησ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπιλησθειηνεπι·λησ·θειην
2ndεπιλησθειηςεπι·λησ·θειης
3rdεπιλησθειη[LXX]επι·λησ·θειη
Pl1stεπιλησθειημεν, επιλησθειμενεπι·λησ·θειημεν, επι·λησ·θειμεν classical
2ndεπιλησθειητε, επιλησθειτεεπι·λησ·θειητε, επι·λησ·θειτε classical
3rdεπιλησθειησαν, επιλησθειενεπι·λησ·θειησαν, επι·λησ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεπιλησθησοιμηνεπι·λησ·θησοιμην
2ndεπιλησθησοιοεπι·λησ·θησοιο
3rdεπιλησθησοιτοεπι·λησ·θησοιτο
Pl1stεπιλησθησοιμεθαεπι·λησ·θησοιμεθα
2ndεπιλησθησοισθεεπι·λησ·θησοισθε
3rdεπιλησθησοιντοεπι·λησ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπιλησθητιεπι·λησ·θητι
3rdεπιλησθητωεπι·λησ·θητω
Pl1st
2ndεπιλησθητεεπι·λησ·θητε
3rdεπιλησθητωσαν, επιλησθεντωνεπι·λησ·θητωσαν, επι·λησ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
επιλησθηναι​επι·λησ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
επιλησθησεσθαι​επι·λησ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιλησθεισαεπιλησθειςεπιλησθενεπι·λησ·θεισ·αεπι·λησ·θει[ντ]·ςεπι·λησ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accεπιλησθεισανεπιλησθενταεπι·λησ·θεισ·ανεπι·λησ·θε[ι]ντ·α
Datεπιλησθεισῃεπιλησθεντιεπι·λησ·θεισ·ῃεπι·λησ·θε[ι]ντ·ι
Genεπιλησθεισηςεπιλησθεντοςεπι·λησ·θεισ·ηςεπι·λησ·θε[ι]ντ·ος
PlVocεπιλησθεισαιεπιλησθεντεςεπιλησθενταεπι·λησ·θεισ·αιεπι·λησ·θε[ι]ντ·εςεπι·λησ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accεπιλησθεισαςεπιλησθενταςεπι·λησ·θεισ·αςεπι·λησ·θε[ι]ντ·ας
Datεπιλησθεισαιςεπιλησθεισι, επιλησθεισινεπι·λησ·θεισ·αιςεπι·λησ·θει[ντ]·σι(ν)
Genεπιλησθεισωνεπιλησθεντωνεπι·λησ·θεισ·ωνεπι·λησ·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιλησθησομενηεπιλησθησομενεεπι·λησ·θησομεν·ηεπι·λησ·θησομεν·ε
Nomεπιλησθησομενοςεπι·λησ·θησομεν·ος
Accεπιλησθησομενηνεπιλησθησομενονεπι·λησ·θησομεν·ηνεπι·λησ·θησομεν·ον
Datεπιλησθησομενῃεπιλησθησομενῳεπι·λησ·θησομεν·ῃεπι·λησ·θησομεν·ῳ
Genεπιλησθησομενηςεπιλησθησομενουεπι·λησ·θησομεν·ηςεπι·λησ·θησομεν·ου
PlVocεπιλησθησομεναιεπιλησθησομενοιεπιλησθησομεναεπι·λησ·θησομεν·αιεπι·λησ·θησομεν·οιεπι·λησ·θησομεν·α
Nom
Accεπιλησθησομεναςεπιλησθησομενουςεπι·λησ·θησομεν·αςεπι·λησ·θησομεν·ους
Datεπιλησθησομεναιςεπιλησθησομενοιςεπι·λησ·θησομεν·αιςεπι·λησ·θησομεν·οις
Genεπιλησθησομενωνεπιλησθησομενωνεπι·λησ·θησομεν·ωνεπι·λησ·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 27-Jan-2021 14:11:13 EST