επιλαμβανομαι • EPILAMBANOMAI • epilambanomai

Search: επιλαβομενος

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επιλαβομενοςἐπιλαμβάνομαιεπι·λαβ·ομεν·ος2aor mp ptcp mas nom sg

ἐπι·λαμβάνομαι (επι+λαμβαν-, επι+λημψ-, 2nd επι+λαβ-, -, επι+ειληβ-, επι+λημφ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιλαμβανομαιεπι·λαμβαν·ομαι
2ndεπιλαμβανῃ, επιλαμβανει, επιλαμβανεσαιεπι·λαμβαν·ῃ, επι·λαμβαν·ει classical, επι·λαμβαν·εσαι alt
3rdεπιλαμβανεται[GNT][LXX]επι·λαμβαν·εται
Pl1stεπιλαμβανομεθαεπι·λαμβαν·ομεθα
2ndεπιλαμβανεσθεεπι·λαμβαν·εσθε
3rdεπιλαμβανονταιεπι·λαμβαν·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιλαμβανωμαιεπι·λαμβαν·ωμαι
2ndεπιλαμβανῃεπι·λαμβαν·ῃ
3rdεπιλαμβανηταιεπι·λαμβαν·ηται
Pl1stεπιλαμβανωμεθαεπι·λαμβαν·ωμεθα
2ndεπιλαμβανησθεεπι·λαμβαν·ησθε
3rdεπιλαμβανωνται[LXX]επι·λαμβαν·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιλαμβανοιμηνεπι·λαμβαν·οιμην
2ndεπιλαμβανοιοεπι·λαμβαν·οιο
3rdεπιλαμβανοιτοεπι·λαμβαν·οιτο
Pl1stεπιλαμβανοιμεθαεπι·λαμβαν·οιμεθα
2ndεπιλαμβανοισθεεπι·λαμβαν·οισθε
3rdεπιλαμβανοιντοεπι·λαμβαν·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπιλαμβανουεπι·λαμβαν·ου
3rdεπιλαμβανεσθωεπι·λαμβαν·εσθω
Pl1st
2ndεπιλαμβανεσθεεπι·λαμβαν·εσθε
3rdεπιλαμβανεσθωσαν, επιλαμβανεσθωνεπι·λαμβαν·εσθωσαν, επι·λαμβαν·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιλαμβανεσθαι​επι·λαμβαν·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιλαμβανομενηεπιλαμβανομενεεπι·λαμβαν·ομεν·ηεπι·λαμβαν·ομεν·ε
Nomεπιλαμβανομενοςεπι·λαμβαν·ομεν·ος
Accεπιλαμβανομενηνεπιλαμβανομενονεπι·λαμβαν·ομεν·ηνεπι·λαμβαν·ομεν·ον
Datεπιλαμβανομενῃεπιλαμβανομενῳεπι·λαμβαν·ομεν·ῃεπι·λαμβαν·ομεν·ῳ
Genεπιλαμβανομενηςεπιλαμβανομενουεπι·λαμβαν·ομεν·ηςεπι·λαμβαν·ομεν·ου
PlVocεπιλαμβανομεναιεπιλαμβανομενοιεπιλαμβανομεναεπι·λαμβαν·ομεν·αιεπι·λαμβαν·ομεν·οιεπι·λαμβαν·ομεν·α
Nom
Accεπιλαμβανομεναςεπιλαμβανομενουςεπι·λαμβαν·ομεν·αςεπι·λαμβαν·ομεν·ους
Datεπιλαμβανομεναιςεπιλαμβανομενοις[LXX]επι·λαμβαν·ομεν·αιςεπι·λαμβαν·ομεν·οις
Genεπιλαμβανομενωνεπιλαμβανομενωνεπι·λαμβαν·ομεν·ωνεπι·λαμβαν·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπελαμβανομηνεπι·ε·λαμβαν·ομην
2ndεπελαμβανουεπι·ε·λαμβαν·ου
3rdεπελαμβανετο[LXX]επι·ε·λαμβαν·ετο
Pl1stεπελαμβανομεθαεπι·ε·λαμβαν·ομεθα
2ndεπελαμβανεσθεεπι·ε·λαμβαν·εσθε
3rdεπελαμβανοντοεπι·ε·λαμβαν·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιλημψομαιεπι·λημβ·σομαι
2ndεπιλημψῃ, επιλημψει, επιλημψεσαιεπι·λημβ·σῃ, επι·λημβ·σει classical, επι·λημβ·σεσαι alt
3rdεπιλημψεται[LXX]επι·λημβ·σεται
Pl1stεπιλημψομεθαεπι·λημβ·σομεθα
2ndεπιλημψεσθεεπι·λημβ·σεσθε
3rdεπιλημψονται[LXX]επι·λημβ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιλημψοιμηνεπι·λημβ·σοιμην
2ndεπιλημψοιοεπι·λημβ·σοιο
3rdεπιλημψοιτοεπι·λημβ·σοιτο
Pl1stεπιλημψοιμεθαεπι·λημβ·σοιμεθα
2ndεπιλημψοισθεεπι·λημβ·σοισθε
3rdεπιλημψοιντοεπι·λημβ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιλημψεσθαι​επι·λημβ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιλημψομενηεπιλημψομενεεπι·λημβ·σομεν·ηεπι·λημβ·σομεν·ε
Nomεπιλημψομενοςεπι·λημβ·σομεν·ος
Accεπιλημψομενηνεπιλημψομενονεπι·λημβ·σομεν·ηνεπι·λημβ·σομεν·ον
Datεπιλημψομενῃεπιλημψομενῳεπι·λημβ·σομεν·ῃεπι·λημβ·σομεν·ῳ
Genεπιλημψομενηςεπιλημψομενουεπι·λημβ·σομεν·ηςεπι·λημβ·σομεν·ου
PlVocεπιλημψομεναιεπιλημψομενοιεπιλημψομεναεπι·λημβ·σομεν·αιεπι·λημβ·σομεν·οιεπι·λημβ·σομεν·α
Nom
Accεπιλημψομεναςεπιλημψομενουςεπι·λημβ·σομεν·αςεπι·λημβ·σομεν·ους
Datεπιλημψομεναιςεπιλημψομενοιςεπι·λημβ·σομεν·αιςεπι·λημβ·σομεν·οις
Genεπιλημψομενωνεπιλημψομενωνεπι·λημβ·σομεν·ωνεπι·λημβ·σομεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπελαβονεπι·ε·λαβ·ονεπελαβομην[LXX]επι·ε·λαβ·ομην
2ndεπελαβεςεπι·ε·λαβ·εςεπελαβου[LXX]επι·ε·λαβ·ου
3rdεπελαβεν, επελαβεεπι·ε·λαβ·ε(ν)επελαβετο[GNT][LXX]επι·ε·λαβ·ετο
Pl1stεπελαβομενεπι·ε·λαβ·ομενεπελαβομεθαεπι·ε·λαβ·ομεθα
2ndεπελαβετεεπι·ε·λαβ·ετεεπελαβεσθεεπι·ε·λαβ·εσθε
3rdεπελαβον, επελαβοσανεπι·ε·λαβ·ον, επι·ε·λαβ·οσαν altεπελαβοντο[LXX]επι·ε·λαβ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιλαβωεπι·λαβ·ωεπιλαβωμαιεπι·λαβ·ωμαι
2ndεπιλαβῃςεπι·λαβ·ῃςεπιλαβῃεπι·λαβ·ῃ
3rdεπιλαβῃεπι·λαβ·ῃεπιλαβηται[LXX]επι·λαβ·ηται
Pl1stεπιλαβωμενεπι·λαβ·ωμενεπιλαβωμεθαεπι·λαβ·ωμεθα
2ndεπιλαβητεεπι·λαβ·ητεεπιλαβησθεεπι·λαβ·ησθε
3rdεπιλαβωσιν, επιλαβωσιεπι·λαβ·ωσι(ν)επιλαβωνται[GNT][LXX]επι·λαβ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιλαβοιμιεπι·λαβ·οιμιεπιλαβοιμηνεπι·λαβ·οιμην
2ndεπιλαβοιςεπι·λαβ·οιςεπιλαβοιοεπι·λαβ·οιο
3rdεπιλαβοιεπι·λαβ·οιεπιλαβοιτοεπι·λαβ·οιτο
Pl1stεπιλαβοιμενεπι·λαβ·οιμενεπιλαβοιμεθαεπι·λαβ·οιμεθα
2ndεπιλαβοιτεεπι·λαβ·οιτεεπιλαβοισθεεπι·λαβ·οισθε
3rdεπιλαβοιεν, επιλαβοισανεπι·λαβ·οιεν, επι·λαβ·οισαν altεπιλαβοιντοεπι·λαβ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπιλαβεεπι·λαβ·εεπιλαβου[GNT][LXX]επι·λαβ·ου
3rdεπιλαβετωεπι·λαβ·ετωεπιλαβεσθωεπι·λαβ·εσθω
Pl1st
2ndεπιλαβετεεπι·λαβ·ετεεπιλαβεσθεεπι·λαβ·εσθε
3rdεπιλαβετωσαν, επιλαβοντωνεπι·λαβ·ετωσαν, επι·λαβ·οντων classicalεπιλαβεσθωσαν, επιλαβεσθωνεπι·λαβ·εσθωσαν, επι·λαβ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιλαβειν[LXX]​επι·λαβ·εινεπιλαβεσθαι[GNT][LXX]​επι·λαβ·εσθαι

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιλαβουσαεπιλαβονεπι·λαβ·ουσ·αεπι·λαβ·ο[υ]ν[τ]
Nomεπιλαβωνεπι·λαβ·ο[υ]ν[τ]·^
Accεπιλαβουσανεπιλαβονταεπι·λαβ·ουσ·ανεπι·λαβ·ο[υ]ντ·α
Datεπιλαβουσῃεπιλαβοντιεπι·λαβ·ουσ·ῃεπι·λαβ·ο[υ]ντ·ι
Genεπιλαβουσηςεπιλαβοντοςεπι·λαβ·ουσ·ηςεπι·λαβ·ο[υ]ντ·ος
PlVocεπιλαβουσαιεπιλαβοντεςεπιλαβονταεπι·λαβ·ουσ·αιεπι·λαβ·ο[υ]ντ·εςεπι·λαβ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεπιλαβουσαςεπιλαβονταςεπι·λαβ·ουσ·αςεπι·λαβ·ο[υ]ντ·ας
Datεπιλαβουσαιςεπιλαβουσι, επιλαβουσινεπι·λαβ·ουσ·αιςεπι·λαβ·ου[ντ]·σι(ν)
Genεπιλαβουσωνεπιλαβοντωνεπι·λαβ·ουσ·ωνεπι·λαβ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιλαβομενη[LXX]επιλαβομενεεπι·λαβ·ομεν·ηεπι·λαβ·ομεν·ε
Nomεπιλαβομενος[GNT][LXX]επι·λαβ·ομεν·ος
Accεπιλαβομενηνεπιλαβομενονεπι·λαβ·ομεν·ηνεπι·λαβ·ομεν·ον
Datεπιλαβομενῃεπιλαβομενῳεπι·λαβ·ομεν·ῃεπι·λαβ·ομεν·ῳ
Genεπιλαβομενηςεπιλαβομενου[GNT][LXX]επι·λαβ·ομεν·ηςεπι·λαβ·ομεν·ου
PlVocεπιλαβομεναιεπιλαβομενοι[GNT][LXX]επιλαβομεναεπι·λαβ·ομεν·αιεπι·λαβ·ομεν·οιεπι·λαβ·ομεν·α
Nom
Accεπιλαβομεναςεπιλαβομενουςεπι·λαβ·ομεν·αςεπι·λαβ·ομεν·ους
Datεπιλαβομεναιςεπιλαβομενοιςεπι·λαβ·ομεν·αιςεπι·λαβ·ομεν·οις
Genεπιλαβομενωνεπιλαβομενωνεπι·λαβ·ομεν·ωνεπι·λαβ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπειλημμαιεπι·ειληβ·μαι
2ndεπειληψαιεπι·ειληβ·σαι
3rdεπειληπταιεπι·ειληβ·ται
Pl1stεπειλημμεθαεπι·ειληβ·μεθα
2ndεπειληφθεεπι·ειληβ·σθε
3rdεπειληφαταιεπι·ειληβ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπειληψομαιεπι·ειληβ·σομαι
2ndεπειληψῃ, επειληψειεπι·ειληβ·σῃ, επι·ειληβ·σει classical
3rdεπειληψεταιεπι·ειληβ·σεται
Pl1stεπειληψομεθαεπι·ειληβ·σομεθα
2ndεπειληψεσθεεπι·ειληβ·σεσθε
3rdεπειληψονταιεπι·ειληβ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπειληψοιμηνεπι·ειληβ·σοιμην
2ndεπειληψοιοεπι·ειληβ·σοιο
3rdεπειληψοιτοεπι·ειληβ·σοιτο
Pl1stεπειληψοιμεθαεπι·ειληβ·σοιμεθα
2ndεπειληψοισθεεπι·ειληβ·σοισθε
3rdεπειληψοιντοεπι·ειληβ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπειληψοεπι·ειληβ·σο
3rdεπειληφθωεπι·ειληβ·σθω
Pl1st
2ndεπειληφθεεπι·ειληβ·σθε
3rdεπειληφθωσαν, επειληφθωνεπι·ειληβ·σθωσαν, επι·ειληβ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επειληφθαι​επι·ειληβ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επειληψεσθαι​επι·ειληβ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπειλημμενη[LXX]επειλημμενεεπι·ειληβ·μεν·ηεπι·ειληβ·μεν·ε
Nomεπειλημμενοςεπι·ειληβ·μεν·ος
Accεπειλημμενηνεπειλημμενονεπι·ειληβ·μεν·ηνεπι·ειληβ·μεν·ον
Datεπειλημμενῃεπειλημμενῳεπι·ειληβ·μεν·ῃεπι·ειληβ·μεν·ῳ
Genεπειλημμενηςεπειλημμενουεπι·ειληβ·μεν·ηςεπι·ειληβ·μεν·ου
PlVocεπειλημμεναιεπειλημμενοιεπειλημμεναεπι·ειληβ·μεν·αιεπι·ειληβ·μεν·οιεπι·ειληβ·μεν·α
Nom
Accεπειλημμεναςεπειλημμενουςεπι·ειληβ·μεν·αςεπι·ειληβ·μεν·ους
Datεπειλημμεναιςεπειλημμενοιςεπι·ειληβ·μεν·αιςεπι·ειληβ·μεν·οις
Genεπειλημμενωνεπειλημμενωνεπι·ειληβ·μεν·ωνεπι·ειληβ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπειλημμηνεπι·ε·ειληβ·μην
2ndεπειληψοεπι·ε·ειληβ·σο
3rdεπειληπτοεπι·ε·ειληβ·το
Pl1stεπειλημμεθαεπι·ε·ειληβ·μεθα
2ndεπειληφθεεπι·ε·ειληβ·σθε
3rdεπειληφατοεπι·ε·ειληβ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπελημφθηνεπι·ε·λημβ·θην
2ndεπελημφθηςεπι·ε·λημβ·θης
3rdεπελημφθηεπι·ε·λημβ·θη
Pl1stεπελημφθημενεπι·ε·λημβ·θημεν
2ndεπελημφθητεεπι·ε·λημβ·θητε
3rdεπελημφθησανεπι·ε·λημβ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεπιλημφθησομαιεπι·λημβ·θησομαι
2ndεπιλημφθησῃ, επιλημφθησειεπι·λημβ·θησῃ, επι·λημβ·θησει classical
3rdεπιλημφθησεταιεπι·λημβ·θησεται
Pl1stεπιλημφθησομεθαεπι·λημβ·θησομεθα
2ndεπιλημφθησεσθεεπι·λημβ·θησεσθε
3rdεπιλημφθησονταιεπι·λημβ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπιλημφθωεπι·λημβ·θω
2ndεπιλημφθῃςεπι·λημβ·θῃς
3rdεπιλημφθῃεπι·λημβ·θῃ
Pl1stεπιλημφθωμενεπι·λημβ·θωμεν
2ndεπιλημφθητεεπι·λημβ·θητε
3rdεπιλημφθωσιν, επιλημφθωσιεπι·λημβ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπιλημφθειηνεπι·λημβ·θειην
2ndεπιλημφθειηςεπι·λημβ·θειης
3rdεπιλημφθειηεπι·λημβ·θειη
Pl1stεπιλημφθειημεν, επιλημφθειμενεπι·λημβ·θειημεν, επι·λημβ·θειμεν classical
2ndεπιλημφθειητε, επιλημφθειτεεπι·λημβ·θειητε, επι·λημβ·θειτε classical
3rdεπιλημφθειησαν, επιλημφθειενεπι·λημβ·θειησαν, επι·λημβ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεπιλημφθησοιμηνεπι·λημβ·θησοιμην
2ndεπιλημφθησοιοεπι·λημβ·θησοιο
3rdεπιλημφθησοιτοεπι·λημβ·θησοιτο
Pl1stεπιλημφθησοιμεθαεπι·λημβ·θησοιμεθα
2ndεπιλημφθησοισθεεπι·λημβ·θησοισθε
3rdεπιλημφθησοιντοεπι·λημβ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπιλημφθητιεπι·λημβ·θητι
3rdεπιλημφθητωεπι·λημβ·θητω
Pl1st
2ndεπιλημφθητεεπι·λημβ·θητε
3rdεπιλημφθητωσαν, επιλημφθεντωνεπι·λημβ·θητωσαν, επι·λημβ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
επιλημφθηναι​επι·λημβ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
επιλημφθησεσθαι​επι·λημβ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιλημφθεισαεπιλημφθειςεπιλημφθενεπι·λημβ·θεισ·αεπι·λημβ·θει[ντ]·ςεπι·λημβ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accεπιλημφθεισανεπιλημφθενταεπι·λημβ·θεισ·ανεπι·λημβ·θε[ι]ντ·α
Datεπιλημφθεισῃεπιλημφθεντιεπι·λημβ·θεισ·ῃεπι·λημβ·θε[ι]ντ·ι
Genεπιλημφθεισηςεπιλημφθεντοςεπι·λημβ·θεισ·ηςεπι·λημβ·θε[ι]ντ·ος
PlVocεπιλημφθεισαιεπιλημφθεντεςεπιλημφθενταεπι·λημβ·θεισ·αιεπι·λημβ·θε[ι]ντ·εςεπι·λημβ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accεπιλημφθεισαςεπιλημφθενταςεπι·λημβ·θεισ·αςεπι·λημβ·θε[ι]ντ·ας
Datεπιλημφθεισαιςεπιλημφθεισι, επιλημφθεισινεπι·λημβ·θεισ·αιςεπι·λημβ·θει[ντ]·σι(ν)
Genεπιλημφθεισωνεπιλημφθεντωνεπι·λημβ·θεισ·ωνεπι·λημβ·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιλημφθησομενηεπιλημφθησομενεεπι·λημβ·θησομεν·ηεπι·λημβ·θησομεν·ε
Nomεπιλημφθησομενοςεπι·λημβ·θησομεν·ος
Accεπιλημφθησομενηνεπιλημφθησομενονεπι·λημβ·θησομεν·ηνεπι·λημβ·θησομεν·ον
Datεπιλημφθησομενῃεπιλημφθησομενῳεπι·λημβ·θησομεν·ῃεπι·λημβ·θησομεν·ῳ
Genεπιλημφθησομενηςεπιλημφθησομενουεπι·λημβ·θησομεν·ηςεπι·λημβ·θησομεν·ου
PlVocεπιλημφθησομεναιεπιλημφθησομενοιεπιλημφθησομεναεπι·λημβ·θησομεν·αιεπι·λημβ·θησομεν·οιεπι·λημβ·θησομεν·α
Nom
Accεπιλημφθησομεναςεπιλημφθησομενουςεπι·λημβ·θησομεν·αςεπι·λημβ·θησομεν·ους
Datεπιλημφθησομεναιςεπιλημφθησομενοιςεπι·λημβ·θησομεν·αιςεπι·λημβ·θησομεν·οις
Genεπιλημφθησομενωνεπιλημφθησομενωνεπι·λημβ·θησομεν·ωνεπι·λημβ·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 06-May-2021 08:24:26 EDT