επικαλεω • EPIKALEW • epikaleō

Search: επικληθηναι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επικληθηναιἐπικαλέωεπι·κλη·θηναιaor θη inf
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επικληθηναιἐπικαλέωεπι·κλη·θηναιaor θη inf

ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπικαλωεπι·καλ(ε)·ωεπικαλουμαι[GNT][LXX]επι·καλ(ε)·ομαι
2ndεπικαλειςεπι·καλ(ε)·ειςεπικαλῃ, επικαλει, επικαλεισαιεπι·καλ(ε)·ῃ, επι·καλ(ε)·ει classical, επι·καλ(ε)·εσαι alt
3rdεπικαλειεπι·καλ(ε)·ειεπικαλειται[GNT][LXX]επι·καλ(ε)·εται
Pl1stεπικαλουμενεπι·καλ(ε)·ομενεπικαλουμεθαεπι·καλ(ε)·ομεθα
2ndεπικαλειτεεπι·καλ(ε)·ετεεπικαλεισθε[GNT][LXX]επι·καλ(ε)·εσθε
3rdεπικαλουσιν, επικαλουσιεπι·καλ(ε)·ουσι(ν)επικαλουνται[LXX]επι·καλ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπικαλωεπι·καλ(ε)·ωεπικαλωμαιεπι·καλ(ε)·ωμαι
2ndεπικαλῃςεπι·καλ(ε)·ῃςεπικαλῃεπι·καλ(ε)·ῃ
3rdεπικαλῃεπι·καλ(ε)·ῃεπικαληταιεπι·καλ(ε)·ηται
Pl1stεπικαλωμενεπι·καλ(ε)·ωμενεπικαλωμεθαεπι·καλ(ε)·ωμεθα
2ndεπικαλητεεπι·καλ(ε)·ητεεπικαλησθεεπι·καλ(ε)·ησθε
3rdεπικαλωσιν, επικαλωσιεπι·καλ(ε)·ωσι(ν)επικαλωνταιεπι·καλ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπικαλοιμιεπι·καλ(ε)·οιμιεπικαλοιμηνεπι·καλ(ε)·οιμην
2ndεπικαλοιςεπι·καλ(ε)·οιςεπικαλοιοεπι·καλ(ε)·οιο
3rdεπικαλοιεπι·καλ(ε)·οιεπικαλοιτοεπι·καλ(ε)·οιτο
Pl1stεπικαλοιμενεπι·καλ(ε)·οιμενεπικαλοιμεθαεπι·καλ(ε)·οιμεθα
2ndεπικαλοιτεεπι·καλ(ε)·οιτεεπικαλοισθεεπι·καλ(ε)·οισθε
3rdεπικαλοιεν, επικαλοισανεπι·καλ(ε)·οιεν, επι·καλ(ε)·οισαν altεπικαλοιντοεπι·καλ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπικαλειεπι·καλ(ε)·εεπικαλου[LXX]επι·καλ(ε)·ου
3rdεπικαλειτωεπι·καλ(ε)·ετωεπικαλεισθωεπι·καλ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndεπικαλειτεεπι·καλ(ε)·ετεεπικαλεισθε[GNT][LXX]επι·καλ(ε)·εσθε
3rdεπικαλειτωσαν, επικαλουντωνεπι·καλ(ε)·ετωσαν, επι·καλ(ε)·οντων classicalεπικαλεισθωσαν, επικαλεισθωνεπι·καλ(ε)·εσθωσαν, επι·καλ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επικαλειν​επι·καλ(ε)·ειν​επικαλεισθαι[GNT][LXX]​επι·καλ(ε)·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπικαλουσαεπικαλουνεπι·καλ(ε)·ουσ·αεπι·καλ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomεπικαλωνεπι·καλ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accεπικαλουσανεπικαλουνταεπι·καλ(ε)·ουσ·ανεπι·καλ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datεπικαλουσῃεπικαλουντιεπι·καλ(ε)·ουσ·ῃεπι·καλ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genεπικαλουσηςεπικαλουντοςεπι·καλ(ε)·ουσ·ηςεπι·καλ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocεπικαλουσαιεπικαλουντεςεπικαλουνταεπι·καλ(ε)·ουσ·αιεπι·καλ(ε)·ο[υ]ντ·εςεπι·καλ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεπικαλουσαςεπικαλουνταςεπι·καλ(ε)·ουσ·αςεπι·καλ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datεπικαλουσαιςεπικαλουσι, επικαλουσινεπι·καλ(ε)·ουσ·αιςεπι·καλ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genεπικαλουσωνεπικαλουντωνεπι·καλ(ε)·ουσ·ωνεπι·καλ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπικαλουμενηεπικαλουμενεεπι·καλ(ε)·ομεν·ηεπι·καλ(ε)·ομεν·ε
Nomεπικαλουμενος[GNT][LXX]επι·καλ(ε)·ομεν·ος
Accεπικαλουμενηνεπικαλουμενον[GNT]επι·καλ(ε)·ομεν·ηνεπι·καλ(ε)·ομεν·ον
Datεπικαλουμενῃεπικαλουμενῳ[LXX]επι·καλ(ε)·ομεν·ῃεπι·καλ(ε)·ομεν·ῳ
Genεπικαλουμενηςεπικαλουμενου[GNT][LXX]επι·καλ(ε)·ομεν·ηςεπι·καλ(ε)·ομεν·ου
PlVocεπικαλουμεναιεπικαλουμενοιεπικαλουμεναεπι·καλ(ε)·ομεν·αιεπι·καλ(ε)·ομεν·οιεπι·καλ(ε)·ομεν·α
Nom
Accεπικαλουμεναςεπικαλουμενους[GNT]επι·καλ(ε)·ομεν·αςεπι·καλ(ε)·ομεν·ους
Datεπικαλουμεναιςεπικαλουμενοις[GNT][LXX]επι·καλ(ε)·ομεν·αιςεπι·καλ(ε)·ομεν·οις
Genεπικαλουμενων[GNT]επικαλουμενων[GNT]επι·καλ(ε)·ομεν·ωνεπι·καλ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεκαλουνεπι·ε·καλ(ε)·ονεπεκαλουμηνεπι·ε·καλ(ε)·ομην
2ndεπεκαλειςεπι·ε·καλ(ε)·εςεπεκαλουεπι·ε·καλ(ε)·ου
3rdεπεκαλειεπι·ε·καλ(ε)·εεπεκαλειτο[LXX]επι·ε·καλ(ε)·ετο
Pl1stεπεκαλουμενεπι·ε·καλ(ε)·ομενεπεκαλουμεθαεπι·ε·καλ(ε)·ομεθα
2ndεπεκαλειτεεπι·ε·καλ(ε)·ετεεπεκαλεισθεεπι·ε·καλ(ε)·εσθε
3rdεπεκαλουν, επεκαλουσανεπι·ε·καλ(ε)·ον, επι·ε·καλ(ε)·οσαν altεπεκαλουντο[LXX]επι·ε·καλ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπικαλεσωεπι·καλε·σωεπικαλεσομαι[LXX]επι·καλε·σομαι
2ndεπικαλεσειςεπι·καλε·σειςεπικαλεσῃ[LXX], επικαλεσει, επικαλεσεσαιεπι·καλε·σῃ, επι·καλε·σει classical, επι·καλε·σεσαι alt
3rdεπικαλεσειεπι·καλε·σειεπικαλεσεται[LXX]επι·καλε·σεται
Pl1stεπικαλεσομενεπι·καλε·σομενεπικαλεσομεθα[LXX]επι·καλε·σομεθα
2ndεπικαλεσετεεπι·καλε·σετεεπικαλεσεσθε[LXX]επι·καλε·σεσθε
3rdεπικαλεσουσιν, επικαλεσουσιεπι·καλε·σουσι(ν)επικαλεσονται[GNT][LXX]επι·καλε·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπικαλεσοιμιεπι·καλε·σοιμιεπικαλεσοιμηνεπι·καλε·σοιμην
2ndεπικαλεσοιςεπι·καλε·σοιςεπικαλεσοιοεπι·καλε·σοιο
3rdεπικαλεσοιεπι·καλε·σοιεπικαλεσοιτοεπι·καλε·σοιτο
Pl1stεπικαλεσοιμενεπι·καλε·σοιμενεπικαλεσοιμεθαεπι·καλε·σοιμεθα
2ndεπικαλεσοιτεεπι·καλε·σοιτεεπικαλεσοισθεεπι·καλε·σοισθε
3rdεπικαλεσοιενεπι·καλε·σοιενεπικαλεσοιντοεπι·καλε·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επικαλεσειν​επι·καλε·σειν​επικαλεσεσθαι​επι·καλε·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπικαλεσουσαεπικαλεσονεπι·καλε·σουσ·αεπι·καλε·σο[υ]ν[τ]
Nomεπικαλεσωνεπι·καλε·σο[υ]ν[τ]·^
Accεπικαλεσουσανεπικαλεσονταεπι·καλε·σουσ·ανεπι·καλε·σο[υ]ντ·α
Datεπικαλεσουσῃεπικαλεσοντιεπι·καλε·σουσ·ῃεπι·καλε·σο[υ]ντ·ι
Genεπικαλεσουσηςεπικαλεσοντοςεπι·καλε·σουσ·ηςεπι·καλε·σο[υ]ντ·ος
PlVocεπικαλεσουσαιεπικαλεσοντεςεπικαλεσονταεπι·καλε·σουσ·αιεπι·καλε·σο[υ]ντ·εςεπι·καλε·σο[υ]ντ·α
Nom
Accεπικαλεσουσαςεπικαλεσονταςεπι·καλε·σουσ·αςεπι·καλε·σο[υ]ντ·ας
Datεπικαλεσουσαιςεπικαλεσουσι, επικαλεσουσινεπι·καλε·σουσ·αιςεπι·καλε·σου[ντ]·σι(ν)
Genεπικαλεσουσωνεπικαλεσοντωνεπι·καλε·σουσ·ωνεπι·καλε·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπικαλεσομενηεπικαλεσομενεεπι·καλε·σομεν·ηεπι·καλε·σομεν·ε
Nomεπικαλεσομενοςεπι·καλε·σομεν·ος
Accεπικαλεσομενηνεπικαλεσομενονεπι·καλε·σομεν·ηνεπι·καλε·σομεν·ον
Datεπικαλεσομενῃεπικαλεσομενῳεπι·καλε·σομεν·ῃεπι·καλε·σομεν·ῳ
Genεπικαλεσομενηςεπικαλεσομενουεπι·καλε·σομεν·ηςεπι·καλε·σομεν·ου
PlVocεπικαλεσομεναιεπικαλεσομενοιεπικαλεσομεναεπι·καλε·σομεν·αιεπι·καλε·σομεν·οιεπι·καλε·σομεν·α
Nom
Accεπικαλεσομεναςεπικαλεσομενουςεπι·καλε·σομεν·αςεπι·καλε·σομεν·ους
Datεπικαλεσομεναιςεπικαλεσομενοιςεπι·καλε·σομεν·αιςεπι·καλε·σομεν·οις
Genεπικαλεσομενωνεπικαλεσομενωνεπι·καλε·σομεν·ωνεπι·καλε·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεκαλεσαεπι·ε·καλε·σαεπεκαλεσαμην[LXX]επι·ε·καλε·σαμην
2ndεπεκαλεσαςεπι·ε·καλε·σαςεπεκαλεσω[LXX]επι·ε·καλε·σω
3rdεπεκαλεσεν[LXX], επεκαλεσεεπι·ε·καλε·σε(ν), επι·ε·καλε·σε(ν)επεκαλεσατο[LXX]επι·ε·καλε·σατο
Pl1stεπεκαλεσαμενεπι·ε·καλε·σαμενεπεκαλεσαμεθαεπι·ε·καλε·σαμεθα
2ndεπεκαλεσατεεπι·ε·καλε·σατεεπεκαλεσασθεεπι·ε·καλε·σασθε
3rdεπεκαλεσαν[GNT][LXX]επι·ε·καλε·σανεπεκαλεσαντο[LXX]επι·ε·καλε·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπικαλεσωεπι·καλε·σωεπικαλεσωμαι[LXX]επι·καλε·σωμαι
2ndεπικαλεσῃςεπι·καλε·σῃςεπικαλεσῃ[LXX]επι·καλε·σῃ
3rdεπικαλεσῃ[LXX]επι·καλε·σῃεπικαλεσηται[GNT][LXX]επι·καλε·σηται
Pl1stεπικαλεσωμενεπι·καλε·σωμενεπικαλεσωμεθα[LXX]επι·καλε·σωμεθα
2ndεπικαλεσητεεπι·καλε·σητεεπικαλεσησθε[LXX]επι·καλε·σησθε
3rdεπικαλεσωσιν, επικαλεσωσιεπι·καλε·σωσι(ν)επικαλεσωνται[GNT][LXX]επι·καλε·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπικαλεσαιμιεπι·καλε·σαιμιεπικαλεσαιμηνεπι·καλε·σαιμην
2ndεπικαλεσαις, επικαλεσειαςεπι·καλε·σαις, επι·καλε·σειας classicalεπικαλεσαιοεπι·καλε·σαιο
3rdεπικαλεσαι[LXX], επικαλεσειεεπι·καλε·σαι, επι·καλε·σειε classicalεπικαλεσαιτοεπι·καλε·σαιτο
Pl1stεπικαλεσαιμενεπι·καλε·σαιμενεπικαλεσαιμεθαεπι·καλε·σαιμεθα
2ndεπικαλεσαιτεεπι·καλε·σαιτεεπικαλεσαισθεεπι·καλε·σαισθε
3rdεπικαλεσαιεν, επικαλεσαισαν, επικαλεσειαν, επικαλεσειενεπι·καλε·σαιεν, επι·καλε·σαισαν alt, επι·καλε·σειαν classical, επι·καλε·σειεν classicalεπικαλεσαιντοεπι·καλε·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπικαλεσονεπι·καλε·σονεπικαλεσαι[LXX]επι·καλε·σαι
3rdεπικαλεσατωεπι·καλε·σατωεπικαλεσασθωεπι·καλε·σασθω
Pl1st
2ndεπικαλεσατεεπι·καλε·σατεεπικαλεσασθε[LXX]επι·καλε·σασθε
3rdεπικαλεσατωσαν, επικαλεσαντωνεπι·καλε·σατωσαν, επι·καλε·σαντων classicalεπικαλεσασθωσαν, επικαλεσασθωνεπι·καλε·σασθωσαν, επι·καλε·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επικαλεσαι[LXX]​επι·καλε·σαιεπικαλεσασθαι[GNT][LXX]​επι·καλε·σασθαι

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπικαλεσασαεπικαλεσαςεπικαλεσανεπι·καλε·σασ·αεπι·καλε·σα[ντ]·ςεπι·καλε·σαν[τ]
Nom
Accεπικαλεσασανεπικαλεσανταεπι·καλε·σασ·ανεπι·καλε·σαντ·α
Datεπικαλεσασῃεπικαλεσαντιεπι·καλε·σασ·ῃεπι·καλε·σαντ·ι
Genεπικαλεσασηςεπικαλεσαντοςεπι·καλε·σασ·ηςεπι·καλε·σαντ·ος
PlVocεπικαλεσασαιεπικαλεσαντεςεπικαλεσανταεπι·καλε·σασ·αιεπι·καλε·σαντ·εςεπι·καλε·σαντ·α
Nom
Accεπικαλεσασαςεπικαλεσανταςεπι·καλε·σασ·αςεπι·καλε·σαντ·ας
Datεπικαλεσασαιςεπικαλεσασι, επικαλεσασινεπι·καλε·σασ·αιςεπι·καλε·σα[ντ]·σι(ν)
Genεπικαλεσασωνεπικαλεσαντωνεπι·καλε·σασ·ωνεπι·καλε·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπικαλεσαμενη[LXX]επικαλεσαμενεεπι·καλε·σαμεν·ηεπι·καλε·σαμεν·ε
Nomεπικαλεσαμενος[GNT][LXX]επι·καλε·σαμεν·ος
Accεπικαλεσαμενηνεπικαλεσαμενονεπι·καλε·σαμεν·ηνεπι·καλε·σαμεν·ον
Datεπικαλεσαμενῃεπικαλεσαμενῳεπι·καλε·σαμεν·ῃεπι·καλε·σαμεν·ῳ
Genεπικαλεσαμενηςεπικαλεσαμενου[GNT][LXX]επι·καλε·σαμεν·ηςεπι·καλε·σαμεν·ου
PlVocεπικαλεσαμεναιεπικαλεσαμενοι[LXX]επικαλεσαμεναεπι·καλε·σαμεν·αιεπι·καλε·σαμεν·οιεπι·καλε·σαμεν·α
Nom
Accεπικαλεσαμεναςεπικαλεσαμενουςεπι·καλε·σαμεν·αςεπι·καλε·σαμεν·ους
Datεπικαλεσαμεναιςεπικαλεσαμενοιςεπι·καλε·σαμεν·αιςεπι·καλε·σαμεν·οις
Genεπικαλεσαμενωνεπικαλεσαμενωνεπι·καλε·σαμεν·ωνεπι·καλε·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπικεκλημαιεπι·κεκλη·μαι
2ndεπικεκλησαι[GNT]επι·κεκλη·σαι
3rdεπικεκληται[GNT][LXX]επι·κεκλη·ται
Pl1stεπικεκλημεθαεπι·κεκλη·μεθα
2ndεπικεκλησθεεπι·κεκλη·σθε
3rdεπικεκληνται[LXX]επι·κεκλη·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπικεκλησομαιεπι·κεκλη·σομαι
2ndεπικεκλησῃ, επικεκλησειεπι·κεκλη·σῃ, επι·κεκλη·σει classical
3rdεπικεκλησεταιεπι·κεκλη·σεται
Pl1stεπικεκλησομεθαεπι·κεκλη·σομεθα
2ndεπικεκλησεσθεεπι·κεκλη·σεσθε
3rdεπικεκλησονταιεπι·κεκλη·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπικεκλησοιμηνεπι·κεκλη·σοιμην
2ndεπικεκλησοιοεπι·κεκλη·σοιο
3rdεπικεκλησοιτοεπι·κεκλη·σοιτο
Pl1stεπικεκλησοιμεθαεπι·κεκλη·σοιμεθα
2ndεπικεκλησοισθεεπι·κεκλη·σοισθε
3rdεπικεκλησοιντοεπι·κεκλη·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπικεκλησοεπι·κεκλη·σο
3rdεπικεκλησθωεπι·κεκλη·σθω
Pl1st
2ndεπικεκλησθεεπι·κεκλη·σθε
3rdεπικεκλησθωσαν, επικεκλησθωνεπι·κεκλη·σθωσαν, επι·κεκλη·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επικεκλησθαι​επι·κεκλη·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επικεκλησεσθαι​επι·κεκλη·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπικεκλημενηεπικεκλημενεεπι·κεκλη·μεν·ηεπι·κεκλη·μεν·ε
Nomεπικεκλημενοςεπι·κεκλη·μεν·ος
Accεπικεκλημενηνεπικεκλημενονεπι·κεκλη·μεν·ηνεπι·κεκλη·μεν·ον
Datεπικεκλημενῃεπικεκλημενῳεπι·κεκλη·μεν·ῃεπι·κεκλη·μεν·ῳ
Genεπικεκλημενηςεπικεκλημενου[LXX]επι·κεκλη·μεν·ηςεπι·κεκλη·μεν·ου
PlVocεπικεκλημεναιεπικεκλημενοιεπικεκλημεναεπι·κεκλη·μεν·αιεπι·κεκλη·μεν·οιεπι·κεκλη·μεν·α
Nom
Accεπικεκλημεναςεπικεκλημενουςεπι·κεκλη·μεν·αςεπι·κεκλη·μεν·ους
Datεπικεκλημεναιςεπικεκλημενοιςεπι·κεκλη·μεν·αιςεπι·κεκλη·μεν·οις
Genεπικεκλημενωνεπικεκλημενωνεπι·κεκλη·μεν·ωνεπι·κεκλη·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεκεκλημηνεπι·ε·κεκλη·μην
2ndεπεκεκλησοεπι·ε·κεκλη·σο
3rdεπεκεκλητο[GNT]επι·ε·κεκλη·το
Pl1stεπεκεκλημεθαεπι·ε·κεκλη·μεθα
2ndεπεκεκλησθεεπι·ε·κεκλη·σθε
3rdεπεκεκληντοεπι·ε·κεκλη·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπικεκλημηνεπι·[ε]·κεκλη·μην
2ndεπικεκλησοεπι·[ε]·κεκλη·σο
3rdεπικεκλητοεπι·[ε]·κεκλη·το
Pl1stεπικεκλημεθαεπι·[ε]·κεκλη·μεθα
2ndεπικεκλησθεεπι·[ε]·κεκλη·σθε
3rdεπικεκληντοεπι·[ε]·κεκλη·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπεκληθηνεπι·ε·κλη·θην
2ndεπεκληθηςεπι·ε·κλη·θης
3rdεπεκληθη[GNT][LXX]επι·ε·κλη·θη
Pl1stεπεκληθημενεπι·ε·κλη·θημεν
2ndεπεκληθητεεπι·ε·κλη·θητε
3rdεπεκληθησαν[LXX]επι·ε·κλη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεπικληθησομαι[LXX]επι·κλη·θησομαι
2ndεπικληθησῃ, επικληθησειεπι·κλη·θησῃ, επι·κλη·θησει classical
3rdεπικληθησεται[LXX]επι·κλη·θησεται
Pl1stεπικληθησομεθαεπι·κλη·θησομεθα
2ndεπικληθησεσθεεπι·κλη·θησεσθε
3rdεπικληθησονταιεπι·κλη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπικληθωεπι·κλη·θω
2ndεπικληθῃςεπι·κλη·θῃς
3rdεπικληθῃεπι·κλη·θῃ
Pl1stεπικληθωμενεπι·κλη·θωμεν
2ndεπικληθητεεπι·κλη·θητε
3rdεπικληθωσιν, επικληθωσιεπι·κλη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπικληθειηνεπι·κλη·θειην
2ndεπικληθειηςεπι·κλη·θειης
3rdεπικληθειηεπι·κλη·θειη
Pl1stεπικληθειημεν, επικληθειμενεπι·κλη·θειημεν, επι·κλη·θειμεν classical
2ndεπικληθειητε, επικληθειτεεπι·κλη·θειητε, επι·κλη·θειτε classical
3rdεπικληθειησαν, επικληθειενεπι·κλη·θειησαν, επι·κλη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεπικληθησοιμηνεπι·κλη·θησοιμην
2ndεπικληθησοιοεπι·κλη·θησοιο
3rdεπικληθησοιτοεπι·κλη·θησοιτο
Pl1stεπικληθησοιμεθαεπι·κλη·θησοιμεθα
2ndεπικληθησοισθεεπι·κλη·θησοισθε
3rdεπικληθησοιντοεπι·κλη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπικληθητιεπι·κλη·θητι
3rdεπικληθητωεπι·κλη·θητω
Pl1st
2ndεπικληθητεεπι·κλη·θητε
3rdεπικληθητωσαν, επικληθεντωνεπι·κλη·θητωσαν, επι·κλη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
επικληθηναι[LXX]​επι·κλη·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
επικληθησεσθαι​επι·κλη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπικληθεισαεπικληθεις[GNT]επικληθεν[GNT]επι·κλη·θεισ·αεπι·κλη·θει[ντ]·ςεπι·κλη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accεπικληθεισανεπικληθεντα[GNT]επι·κλη·θεισ·ανεπι·κλη·θε[ι]ντ·α
Datεπικληθεισῃεπικληθεντιεπι·κλη·θεισ·ῃεπι·κλη·θε[ι]ντ·ι
Genεπικληθεισηςεπικληθεντοςεπι·κλη·θεισ·ηςεπι·κλη·θε[ι]ντ·ος
PlVocεπικληθεισαιεπικληθεντεςεπικληθεντα[GNT]επι·κλη·θεισ·αιεπι·κλη·θε[ι]ντ·εςεπι·κλη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accεπικληθεισαςεπικληθενταςεπι·κλη·θεισ·αςεπι·κλη·θε[ι]ντ·ας
Datεπικληθεισαιςεπικληθεισι, επικληθεισινεπι·κλη·θεισ·αιςεπι·κλη·θει[ντ]·σι(ν)
Genεπικληθεισωνεπικληθεντωνεπι·κλη·θεισ·ωνεπι·κλη·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπικληθησομενηεπικληθησομενεεπι·κλη·θησομεν·ηεπι·κλη·θησομεν·ε
Nomεπικληθησομενοςεπι·κλη·θησομεν·ος
Accεπικληθησομενηνεπικληθησομενονεπι·κλη·θησομεν·ηνεπι·κλη·θησομεν·ον
Datεπικληθησομενῃεπικληθησομενῳεπι·κλη·θησομεν·ῃεπι·κλη·θησομεν·ῳ
Genεπικληθησομενηςεπικληθησομενουεπι·κλη·θησομεν·ηςεπι·κλη·θησομεν·ου
PlVocεπικληθησομεναιεπικληθησομενοιεπικληθησομεναεπι·κλη·θησομεν·αιεπι·κλη·θησομεν·οιεπι·κλη·θησομεν·α
Nom
Accεπικληθησομεναςεπικληθησομενουςεπι·κλη·θησομεν·αςεπι·κλη·θησομεν·ους
Datεπικληθησομεναιςεπικληθησομενοιςεπι·κλη·θησομεν·αιςεπι·κλη·θησομεν·οις
Genεπικληθησομενωνεπικληθησομενωνεπι·κλη·θησομεν·ωνεπι·κλη·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 10-Jul-2020 04:32:07 EDT