επικαλυπτω • EPIKALUPTW • epikaluptō

Search: επικαλυψουσιν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επικαλυψουσιν; επικαλυψουσιν; επικαλυψουσινἐπικαλύπτωεπι·καλυπτ·σου[ντ]·σι(ν); επι·καλυπτ·σου[ντ]·σι(ν); επι·καλυπτ·σουσι(ν)fut act ptcp mas dat pl; fut act ptcp neu dat pl; fut act ind 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επικαλυψουσινἐπικαλύπτωεπι·καλυπτ·σου[ντ]·σι(ν)fut act ptcp mas dat pl
επικαλυψουσινἐπικαλύπτωεπι·καλυπτ·σου[ντ]·σι(ν)fut act ptcp neu dat pl
επικαλυψουσινἐπικαλύπτωεπι·καλυπτ·σουσι(ν)fut act ind 3rd pl

ἐπι·καλύπτω (επι+καλυπτ-, επι+καλυψ-, επι+καλυψ-, -, επι+κεκαλυπτ-, επι+καλυφ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπικαλυπτωεπι·καλυπτ·ωεπικαλυπτομαιεπι·καλυπτ·ομαι
2ndεπικαλυπτειςεπι·καλυπτ·ειςεπικαλυπτῃ, επικαλυπτει, επικαλυπτεσαιεπι·καλυπτ·ῃ, επι·καλυπτ·ει classical, επι·καλυπτ·εσαι alt
3rdεπικαλυπτειεπι·καλυπτ·ειεπικαλυπτεταιεπι·καλυπτ·εται
Pl1stεπικαλυπτομενεπι·καλυπτ·ομενεπικαλυπτομεθαεπι·καλυπτ·ομεθα
2ndεπικαλυπτετεεπι·καλυπτ·ετεεπικαλυπτεσθεεπι·καλυπτ·εσθε
3rdεπικαλυπτουσιν, επικαλυπτουσιεπι·καλυπτ·ουσι(ν)επικαλυπτονταιεπι·καλυπτ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπικαλυπτωεπι·καλυπτ·ωεπικαλυπτωμαιεπι·καλυπτ·ωμαι
2ndεπικαλυπτῃςεπι·καλυπτ·ῃςεπικαλυπτῃεπι·καλυπτ·ῃ
3rdεπικαλυπτῃεπι·καλυπτ·ῃεπικαλυπτηταιεπι·καλυπτ·ηται
Pl1stεπικαλυπτωμενεπι·καλυπτ·ωμενεπικαλυπτωμεθαεπι·καλυπτ·ωμεθα
2ndεπικαλυπτητεεπι·καλυπτ·ητεεπικαλυπτησθεεπι·καλυπτ·ησθε
3rdεπικαλυπτωσιν, επικαλυπτωσιεπι·καλυπτ·ωσι(ν)επικαλυπτωνταιεπι·καλυπτ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπικαλυπτοιμιεπι·καλυπτ·οιμιεπικαλυπτοιμηνεπι·καλυπτ·οιμην
2ndεπικαλυπτοιςεπι·καλυπτ·οιςεπικαλυπτοιοεπι·καλυπτ·οιο
3rdεπικαλυπτοιεπι·καλυπτ·οιεπικαλυπτοιτοεπι·καλυπτ·οιτο
Pl1stεπικαλυπτοιμενεπι·καλυπτ·οιμενεπικαλυπτοιμεθαεπι·καλυπτ·οιμεθα
2ndεπικαλυπτοιτεεπι·καλυπτ·οιτεεπικαλυπτοισθεεπι·καλυπτ·οισθε
3rdεπικαλυπτοιεν, επικαλυπτοισανεπι·καλυπτ·οιεν, επι·καλυπτ·οισαν altεπικαλυπτοιντοεπι·καλυπτ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπικαλυπτεεπι·καλυπτ·εεπικαλυπτουεπι·καλυπτ·ου
3rdεπικαλυπτετωεπι·καλυπτ·ετωεπικαλυπτεσθωεπι·καλυπτ·εσθω
Pl1st
2ndεπικαλυπτετεεπι·καλυπτ·ετεεπικαλυπτεσθεεπι·καλυπτ·εσθε
3rdεπικαλυπτετωσαν, επικαλυπτοντωνεπι·καλυπτ·ετωσαν, επι·καλυπτ·οντων classicalεπικαλυπτεσθωσαν, επικαλυπτεσθωνεπι·καλυπτ·εσθωσαν, επι·καλυπτ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επικαλυπτειν​επι·καλυπτ·ειν​επικαλυπτεσθαι​επι·καλυπτ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπικαλυπτουσαεπικαλυπτονεπι·καλυπτ·ουσ·αεπι·καλυπτ·ο[υ]ν[τ]
Nomεπικαλυπτων[LXX]επι·καλυπτ·ο[υ]ν[τ]·^
Accεπικαλυπτουσανεπικαλυπτονταεπι·καλυπτ·ουσ·ανεπι·καλυπτ·ο[υ]ντ·α
Datεπικαλυπτουσῃεπικαλυπτοντιεπι·καλυπτ·ουσ·ῃεπι·καλυπτ·ο[υ]ντ·ι
Genεπικαλυπτουσηςεπικαλυπτοντοςεπι·καλυπτ·ουσ·ηςεπι·καλυπτ·ο[υ]ντ·ος
PlVocεπικαλυπτουσαι[LXX]επικαλυπτοντεςεπικαλυπτονταεπι·καλυπτ·ουσ·αιεπι·καλυπτ·ο[υ]ντ·εςεπι·καλυπτ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεπικαλυπτουσαςεπικαλυπτονταςεπι·καλυπτ·ουσ·αςεπι·καλυπτ·ο[υ]ντ·ας
Datεπικαλυπτουσαιςεπικαλυπτουσι, επικαλυπτουσινεπι·καλυπτ·ουσ·αιςεπι·καλυπτ·ου[ντ]·σι(ν)
Genεπικαλυπτουσωνεπικαλυπτοντωνεπι·καλυπτ·ουσ·ωνεπι·καλυπτ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπικαλυπτομενηεπικαλυπτομενεεπι·καλυπτ·ομεν·ηεπι·καλυπτ·ομεν·ε
Nomεπικαλυπτομενοςεπι·καλυπτ·ομεν·ος
Accεπικαλυπτομενηνεπικαλυπτομενονεπι·καλυπτ·ομεν·ηνεπι·καλυπτ·ομεν·ον
Datεπικαλυπτομενῃεπικαλυπτομενῳεπι·καλυπτ·ομεν·ῃεπι·καλυπτ·ομεν·ῳ
Genεπικαλυπτομενηςεπικαλυπτομενουεπι·καλυπτ·ομεν·ηςεπι·καλυπτ·ομεν·ου
PlVocεπικαλυπτομεναιεπικαλυπτομενοιεπικαλυπτομεναεπι·καλυπτ·ομεν·αιεπι·καλυπτ·ομεν·οιεπι·καλυπτ·ομεν·α
Nom
Accεπικαλυπτομεναςεπικαλυπτομενουςεπι·καλυπτ·ομεν·αςεπι·καλυπτ·ομεν·ους
Datεπικαλυπτομεναιςεπικαλυπτομενοιςεπι·καλυπτ·ομεν·αιςεπι·καλυπτ·ομεν·οις
Genεπικαλυπτομενωνεπικαλυπτομενωνεπι·καλυπτ·ομεν·ωνεπι·καλυπτ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεκαλυπτον[LXX]επι·ε·καλυπτ·ονεπεκαλυπτομηνεπι·ε·καλυπτ·ομην
2ndεπεκαλυπτεςεπι·ε·καλυπτ·εςεπεκαλυπτουεπι·ε·καλυπτ·ου
3rdεπεκαλυπτεν, επεκαλυπτεεπι·ε·καλυπτ·ε(ν)επεκαλυπτετοεπι·ε·καλυπτ·ετο
Pl1stεπεκαλυπτομενεπι·ε·καλυπτ·ομενεπεκαλυπτομεθαεπι·ε·καλυπτ·ομεθα
2ndεπεκαλυπτετεεπι·ε·καλυπτ·ετεεπεκαλυπτεσθεεπι·ε·καλυπτ·εσθε
3rdεπεκαλυπτον[LXX], επεκαλυπτοσανεπι·ε·καλυπτ·ον, επι·ε·καλυπτ·οσαν altεπεκαλυπτοντοεπι·ε·καλυπτ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπικαλυψωεπι·καλυπτ·σωεπικαλυψομαιεπι·καλυπτ·σομαι
2ndεπικαλυψειςεπι·καλυπτ·σειςεπικαλυψῃ, επικαλυψει, επικαλυψεσαιεπι·καλυπτ·σῃ, επι·καλυπτ·σει classical, επι·καλυπτ·σεσαι alt
3rdεπικαλυψειεπι·καλυπτ·σειεπικαλυψεταιεπι·καλυπτ·σεται
Pl1stεπικαλυψομενεπι·καλυπτ·σομενεπικαλυψομεθαεπι·καλυπτ·σομεθα
2ndεπικαλυψετεεπι·καλυπτ·σετεεπικαλυψεσθεεπι·καλυπτ·σεσθε
3rdεπικαλυψουσιν[LXX], επικαλυψουσιεπι·καλυπτ·σουσι(ν), επι·καλυπτ·σουσι(ν)επικαλυψονταιεπι·καλυπτ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπικαλυψοιμιεπι·καλυπτ·σοιμιεπικαλυψοιμηνεπι·καλυπτ·σοιμην
2ndεπικαλυψοιςεπι·καλυπτ·σοιςεπικαλυψοιοεπι·καλυπτ·σοιο
3rdεπικαλυψοιεπι·καλυπτ·σοιεπικαλυψοιτοεπι·καλυπτ·σοιτο
Pl1stεπικαλυψοιμενεπι·καλυπτ·σοιμενεπικαλυψοιμεθαεπι·καλυπτ·σοιμεθα
2ndεπικαλυψοιτεεπι·καλυπτ·σοιτεεπικαλυψοισθεεπι·καλυπτ·σοισθε
3rdεπικαλυψοιενεπι·καλυπτ·σοιενεπικαλυψοιντοεπι·καλυπτ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επικαλυψειν​επι·καλυπτ·σειν​επικαλυψεσθαι​επι·καλυπτ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπικαλυψουσαεπικαλυψονεπι·καλυπτ·σουσ·αεπι·καλυπτ·σο[υ]ν[τ]
Nomεπικαλυψωνεπι·καλυπτ·σο[υ]ν[τ]·^
Accεπικαλυψουσανεπικαλυψονταεπι·καλυπτ·σουσ·ανεπι·καλυπτ·σο[υ]ντ·α
Datεπικαλυψουσῃεπικαλυψοντιεπι·καλυπτ·σουσ·ῃεπι·καλυπτ·σο[υ]ντ·ι
Genεπικαλυψουσηςεπικαλυψοντοςεπι·καλυπτ·σουσ·ηςεπι·καλυπτ·σο[υ]ντ·ος
PlVocεπικαλυψουσαιεπικαλυψοντεςεπικαλυψονταεπι·καλυπτ·σουσ·αιεπι·καλυπτ·σο[υ]ντ·εςεπι·καλυπτ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accεπικαλυψουσαςεπικαλυψονταςεπι·καλυπτ·σουσ·αςεπι·καλυπτ·σο[υ]ντ·ας
Datεπικαλυψουσαιςεπικαλυψουσι, επικαλυψουσιν[LXX]επι·καλυπτ·σουσ·αιςεπι·καλυπτ·σου[ντ]·σι(ν), επι·καλυπτ·σου[ντ]·σι(ν)
Genεπικαλυψουσωνεπικαλυψοντωνεπι·καλυπτ·σουσ·ωνεπι·καλυπτ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπικαλυψομενηεπικαλυψομενεεπι·καλυπτ·σομεν·ηεπι·καλυπτ·σομεν·ε
Nomεπικαλυψομενοςεπι·καλυπτ·σομεν·ος
Accεπικαλυψομενηνεπικαλυψομενονεπι·καλυπτ·σομεν·ηνεπι·καλυπτ·σομεν·ον
Datεπικαλυψομενῃεπικαλυψομενῳεπι·καλυπτ·σομεν·ῃεπι·καλυπτ·σομεν·ῳ
Genεπικαλυψομενηςεπικαλυψομενουεπι·καλυπτ·σομεν·ηςεπι·καλυπτ·σομεν·ου
PlVocεπικαλυψομεναιεπικαλυψομενοιεπικαλυψομεναεπι·καλυπτ·σομεν·αιεπι·καλυπτ·σομεν·οιεπι·καλυπτ·σομεν·α
Nom
Accεπικαλυψομεναςεπικαλυψομενουςεπι·καλυπτ·σομεν·αςεπι·καλυπτ·σομεν·ους
Datεπικαλυψομεναιςεπικαλυψομενοιςεπι·καλυπτ·σομεν·αιςεπι·καλυπτ·σομεν·οις
Genεπικαλυψομενωνεπικαλυψομενωνεπι·καλυπτ·σομεν·ωνεπι·καλυπτ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεκαλυψαεπι·ε·καλυπτ·σαεπεκαλυψαμηνεπι·ε·καλυπτ·σαμην
2ndεπεκαλυψαςεπι·ε·καλυπτ·σαςεπεκαλυψωεπι·ε·καλυπτ·σω
3rdεπεκαλυψεν[LXX], επεκαλυψεεπι·ε·καλυπτ·σε(ν), επι·ε·καλυπτ·σε(ν)επεκαλυψατοεπι·ε·καλυπτ·σατο
Pl1stεπεκαλυψαμενεπι·ε·καλυπτ·σαμενεπεκαλυψαμεθαεπι·ε·καλυπτ·σαμεθα
2ndεπεκαλυψατεεπι·ε·καλυπτ·σατεεπεκαλυψασθεεπι·ε·καλυπτ·σασθε
3rdεπεκαλυψαν[LXX]επι·ε·καλυπτ·σανεπεκαλυψαντοεπι·ε·καλυπτ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπικαλυψωεπι·καλυπτ·σωεπικαλυψωμαιεπι·καλυπτ·σωμαι
2ndεπικαλυψῃς[LXX]επι·καλυπτ·σῃςεπικαλυψῃεπι·καλυπτ·σῃ
3rdεπικαλυψῃεπι·καλυπτ·σῃεπικαλυψηταιεπι·καλυπτ·σηται
Pl1stεπικαλυψωμενεπι·καλυπτ·σωμενεπικαλυψωμεθαεπι·καλυπτ·σωμεθα
2ndεπικαλυψητεεπι·καλυπτ·σητεεπικαλυψησθεεπι·καλυπτ·σησθε
3rdεπικαλυψωσιν, επικαλυψωσιεπι·καλυπτ·σωσι(ν)επικαλυψωνταιεπι·καλυπτ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπικαλυψαιμιεπι·καλυπτ·σαιμιεπικαλυψαιμηνεπι·καλυπτ·σαιμην
2ndεπικαλυψαις, επικαλυψειαςεπι·καλυπτ·σαις, επι·καλυπτ·σειας classicalεπικαλυψαιοεπι·καλυπτ·σαιο
3rdεπικαλυψαι, επικαλυψειεεπι·καλυπτ·σαι, επι·καλυπτ·σειε classicalεπικαλυψαιτοεπι·καλυπτ·σαιτο
Pl1stεπικαλυψαιμενεπι·καλυπτ·σαιμενεπικαλυψαιμεθαεπι·καλυπτ·σαιμεθα
2ndεπικαλυψαιτεεπι·καλυπτ·σαιτεεπικαλυψαισθεεπι·καλυπτ·σαισθε
3rdεπικαλυψαιεν, επικαλυψαισαν, επικαλυψειαν, επικαλυψειενεπι·καλυπτ·σαιεν, επι·καλυπτ·σαισαν alt, επι·καλυπτ·σειαν classical, επι·καλυπτ·σειεν classicalεπικαλυψαιντοεπι·καλυπτ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπικαλυψονεπι·καλυπτ·σονεπικαλυψαιεπι·καλυπτ·σαι
3rdεπικαλυψατω[LXX]επι·καλυπτ·σατωεπικαλυψασθωεπι·καλυπτ·σασθω
Pl1st
2ndεπικαλυψατεεπι·καλυπτ·σατεεπικαλυψασθεεπι·καλυπτ·σασθε
3rdεπικαλυψατωσαν, επικαλυψαντωνεπι·καλυπτ·σατωσαν, επι·καλυπτ·σαντων classicalεπικαλυψασθωσαν, επικαλυψασθωνεπι·καλυπτ·σασθωσαν, επι·καλυπτ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επικαλυψαι​επι·καλυπτ·σαι​επικαλυψασθαι​επι·καλυπτ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπικαλυψασαεπικαλυψαςεπικαλυψανεπι·καλυπτ·σασ·αεπι·καλυπτ·σα[ντ]·ςεπι·καλυπτ·σαν[τ]
Nom
Accεπικαλυψασανεπικαλυψανταεπι·καλυπτ·σασ·ανεπι·καλυπτ·σαντ·α
Datεπικαλυψασῃεπικαλυψαντιεπι·καλυπτ·σασ·ῃεπι·καλυπτ·σαντ·ι
Genεπικαλυψασηςεπικαλυψαντοςεπι·καλυπτ·σασ·ηςεπι·καλυπτ·σαντ·ος
PlVocεπικαλυψασαιεπικαλυψαντεςεπικαλυψανταεπι·καλυπτ·σασ·αιεπι·καλυπτ·σαντ·εςεπι·καλυπτ·σαντ·α
Nom
Accεπικαλυψασαςεπικαλυψανταςεπι·καλυπτ·σασ·αςεπι·καλυπτ·σαντ·ας
Datεπικαλυψασαιςεπικαλυψασι, επικαλυψασινεπι·καλυπτ·σασ·αιςεπι·καλυπτ·σα[ντ]·σι(ν)
Genεπικαλυψασωνεπικαλυψαντωνεπι·καλυπτ·σασ·ωνεπι·καλυπτ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπικαλυψαμενηεπικαλυψαμενεεπι·καλυπτ·σαμεν·ηεπι·καλυπτ·σαμεν·ε
Nomεπικαλυψαμενοςεπι·καλυπτ·σαμεν·ος
Accεπικαλυψαμενηνεπικαλυψαμενονεπι·καλυπτ·σαμεν·ηνεπι·καλυπτ·σαμεν·ον
Datεπικαλυψαμενῃεπικαλυψαμενῳεπι·καλυπτ·σαμεν·ῃεπι·καλυπτ·σαμεν·ῳ
Genεπικαλυψαμενηςεπικαλυψαμενουεπι·καλυπτ·σαμεν·ηςεπι·καλυπτ·σαμεν·ου
PlVocεπικαλυψαμεναιεπικαλυψαμενοιεπικαλυψαμεναεπι·καλυπτ·σαμεν·αιεπι·καλυπτ·σαμεν·οιεπι·καλυπτ·σαμεν·α
Nom
Accεπικαλυψαμεναςεπικαλυψαμενουςεπι·καλυπτ·σαμεν·αςεπι·καλυπτ·σαμεν·ους
Datεπικαλυψαμεναιςεπικαλυψαμενοιςεπι·καλυπτ·σαμεν·αιςεπι·καλυπτ·σαμεν·οις
Genεπικαλυψαμενωνεπικαλυψαμενωνεπι·καλυπτ·σαμεν·ωνεπι·καλυπτ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπικεκαλυμμαιεπι·κεκαλυπτ·μαι
2ndεπικεκαλυψαιεπι·κεκαλυπτ·σαι
3rdεπικεκαλυπταιεπι·κεκαλυπτ·ται
Pl1stεπικεκαλυμμεθαεπι·κεκαλυπτ·μεθα
2ndεπικεκαλυφθεεπι·κεκαλυπτ·σθε
3rdεπικεκαλυφαταιεπι·κεκαλυπτ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπικεκαλυψομαιεπι·κεκαλυπτ·σομαι
2ndεπικεκαλυψῃ, επικεκαλυψειεπι·κεκαλυπτ·σῃ, επι·κεκαλυπτ·σει classical
3rdεπικεκαλυψεταιεπι·κεκαλυπτ·σεται
Pl1stεπικεκαλυψομεθαεπι·κεκαλυπτ·σομεθα
2ndεπικεκαλυψεσθεεπι·κεκαλυπτ·σεσθε
3rdεπικεκαλυψονταιεπι·κεκαλυπτ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπικεκαλυψοιμηνεπι·κεκαλυπτ·σοιμην
2ndεπικεκαλυψοιοεπι·κεκαλυπτ·σοιο
3rdεπικεκαλυψοιτοεπι·κεκαλυπτ·σοιτο
Pl1stεπικεκαλυψοιμεθαεπι·κεκαλυπτ·σοιμεθα
2ndεπικεκαλυψοισθεεπι·κεκαλυπτ·σοισθε
3rdεπικεκαλυψοιντοεπι·κεκαλυπτ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπικεκαλυψοεπι·κεκαλυπτ·σο
3rdεπικεκαλυφθωεπι·κεκαλυπτ·σθω
Pl1st
2ndεπικεκαλυφθεεπι·κεκαλυπτ·σθε
3rdεπικεκαλυφθωσαν, επικεκαλυφθωνεπι·κεκαλυπτ·σθωσαν, επι·κεκαλυπτ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επικεκαλυφθαι​επι·κεκαλυπτ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επικεκαλυψεσθαι​επι·κεκαλυπτ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπικεκαλυμμενηεπικεκαλυμμενεεπι·κεκαλυπτ·μεν·ηεπι·κεκαλυπτ·μεν·ε
Nomεπικεκαλυμμενος[LXX]επι·κεκαλυπτ·μεν·ος
Accεπικεκαλυμμενηνεπικεκαλυμμενονεπι·κεκαλυπτ·μεν·ηνεπι·κεκαλυπτ·μεν·ον
Datεπικεκαλυμμενῃεπικεκαλυμμενῳεπι·κεκαλυπτ·μεν·ῃεπι·κεκαλυπτ·μεν·ῳ
Genεπικεκαλυμμενηςεπικεκαλυμμενουεπι·κεκαλυπτ·μεν·ηςεπι·κεκαλυπτ·μεν·ου
PlVocεπικεκαλυμμεναιεπικεκαλυμμενοιεπικεκαλυμμεναεπι·κεκαλυπτ·μεν·αιεπι·κεκαλυπτ·μεν·οιεπι·κεκαλυπτ·μεν·α
Nom
Accεπικεκαλυμμεναςεπικεκαλυμμενουςεπι·κεκαλυπτ·μεν·αςεπι·κεκαλυπτ·μεν·ους
Datεπικεκαλυμμεναιςεπικεκαλυμμενοιςεπι·κεκαλυπτ·μεν·αιςεπι·κεκαλυπτ·μεν·οις
Genεπικεκαλυμμενωνεπικεκαλυμμενωνεπι·κεκαλυπτ·μεν·ωνεπι·κεκαλυπτ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεκεκαλυμμηνεπι·ε·κεκαλυπτ·μην
2ndεπεκεκαλυψοεπι·ε·κεκαλυπτ·σο
3rdεπεκεκαλυπτοεπι·ε·κεκαλυπτ·το
Pl1stεπεκεκαλυμμεθαεπι·ε·κεκαλυπτ·μεθα
2ndεπεκεκαλυφθεεπι·ε·κεκαλυπτ·σθε
3rdεπεκεκαλυφατοεπι·ε·κεκαλυπτ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπικεκαλυμμηνεπι·[ε]·κεκαλυπτ·μην
2ndεπικεκαλυψοεπι·[ε]·κεκαλυπτ·σο
3rdεπικεκαλυπτοεπι·[ε]·κεκαλυπτ·το
Pl1stεπικεκαλυμμεθαεπι·[ε]·κεκαλυπτ·μεθα
2ndεπικεκαλυφθεεπι·[ε]·κεκαλυπτ·σθε
3rdεπικεκαλυφατοεπι·[ε]·κεκαλυπτ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπεκαλυφθηνεπι·ε·καλυπτ·θην
2ndεπεκαλυφθηςεπι·ε·καλυπτ·θης
3rdεπεκαλυφθηεπι·ε·καλυπτ·θη
Pl1stεπεκαλυφθημενεπι·ε·καλυπτ·θημεν
2ndεπεκαλυφθητεεπι·ε·καλυπτ·θητε
3rdεπεκαλυφθησαν[GNT][LXX]επι·ε·καλυπτ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεπικαλυφθησομαιεπι·καλυπτ·θησομαι
2ndεπικαλυφθησῃ, επικαλυφθησειεπι·καλυπτ·θησῃ, επι·καλυπτ·θησει classical
3rdεπικαλυφθησεταιεπι·καλυπτ·θησεται
Pl1stεπικαλυφθησομεθαεπι·καλυπτ·θησομεθα
2ndεπικαλυφθησεσθεεπι·καλυπτ·θησεσθε
3rdεπικαλυφθησονταιεπι·καλυπτ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπικαλυφθωεπι·καλυπτ·θω
2ndεπικαλυφθῃςεπι·καλυπτ·θῃς
3rdεπικαλυφθῃεπι·καλυπτ·θῃ
Pl1stεπικαλυφθωμενεπι·καλυπτ·θωμεν
2ndεπικαλυφθητεεπι·καλυπτ·θητε
3rdεπικαλυφθωσιν, επικαλυφθωσιεπι·καλυπτ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπικαλυφθειηνεπι·καλυπτ·θειην
2ndεπικαλυφθειηςεπι·καλυπτ·θειης
3rdεπικαλυφθειηεπι·καλυπτ·θειη
Pl1stεπικαλυφθειημεν, επικαλυφθειμενεπι·καλυπτ·θειημεν, επι·καλυπτ·θειμεν classical
2ndεπικαλυφθειητε, επικαλυφθειτεεπι·καλυπτ·θειητε, επι·καλυπτ·θειτε classical
3rdεπικαλυφθειησαν, επικαλυφθειενεπι·καλυπτ·θειησαν, επι·καλυπτ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεπικαλυφθησοιμηνεπι·καλυπτ·θησοιμην
2ndεπικαλυφθησοιοεπι·καλυπτ·θησοιο
3rdεπικαλυφθησοιτοεπι·καλυπτ·θησοιτο
Pl1stεπικαλυφθησοιμεθαεπι·καλυπτ·θησοιμεθα
2ndεπικαλυφθησοισθεεπι·καλυπτ·θησοισθε
3rdεπικαλυφθησοιντοεπι·καλυπτ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπικαλυφθητιεπι·καλυπτ·θητι
3rdεπικαλυφθητωεπι·καλυπτ·θητω
Pl1st
2ndεπικαλυφθητεεπι·καλυπτ·θητε
3rdεπικαλυφθητωσαν, επικαλυφθεντωνεπι·καλυπτ·θητωσαν, επι·καλυπτ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
επικαλυφθηναι​επι·καλυπτ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
επικαλυφθησεσθαι​επι·καλυπτ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπικαλυφθεισαεπικαλυφθειςεπικαλυφθενεπι·καλυπτ·θεισ·αεπι·καλυπτ·θει[ντ]·ςεπι·καλυπτ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accεπικαλυφθεισανεπικαλυφθενταεπι·καλυπτ·θεισ·ανεπι·καλυπτ·θε[ι]ντ·α
Datεπικαλυφθεισῃεπικαλυφθεντιεπι·καλυπτ·θεισ·ῃεπι·καλυπτ·θε[ι]ντ·ι
Genεπικαλυφθεισηςεπικαλυφθεντοςεπι·καλυπτ·θεισ·ηςεπι·καλυπτ·θε[ι]ντ·ος
PlVocεπικαλυφθεισαιεπικαλυφθεντεςεπικαλυφθενταεπι·καλυπτ·θεισ·αιεπι·καλυπτ·θε[ι]ντ·εςεπι·καλυπτ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accεπικαλυφθεισαςεπικαλυφθενταςεπι·καλυπτ·θεισ·αςεπι·καλυπτ·θε[ι]ντ·ας
Datεπικαλυφθεισαιςεπικαλυφθεισι, επικαλυφθεισινεπι·καλυπτ·θεισ·αιςεπι·καλυπτ·θει[ντ]·σι(ν)
Genεπικαλυφθεισωνεπικαλυφθεντωνεπι·καλυπτ·θεισ·ωνεπι·καλυπτ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπικαλυφθησομενηεπικαλυφθησομενεεπι·καλυπτ·θησομεν·ηεπι·καλυπτ·θησομεν·ε
Nomεπικαλυφθησομενοςεπι·καλυπτ·θησομεν·ος
Accεπικαλυφθησομενηνεπικαλυφθησομενονεπι·καλυπτ·θησομεν·ηνεπι·καλυπτ·θησομεν·ον
Datεπικαλυφθησομενῃεπικαλυφθησομενῳεπι·καλυπτ·θησομεν·ῃεπι·καλυπτ·θησομεν·ῳ
Genεπικαλυφθησομενηςεπικαλυφθησομενουεπι·καλυπτ·θησομεν·ηςεπι·καλυπτ·θησομεν·ου
PlVocεπικαλυφθησομεναιεπικαλυφθησομενοιεπικαλυφθησομεναεπι·καλυπτ·θησομεν·αιεπι·καλυπτ·θησομεν·οιεπι·καλυπτ·θησομεν·α
Nom
Accεπικαλυφθησομεναςεπικαλυφθησομενουςεπι·καλυπτ·θησομεν·αςεπι·καλυπτ·θησομεν·ους
Datεπικαλυφθησομεναιςεπικαλυφθησομενοιςεπι·καλυπτ·θησομεν·αιςεπι·καλυπτ·θησομεν·οις
Genεπικαλυφθησομενωνεπικαλυφθησομενωνεπι·καλυπτ·θησομεν·ωνεπι·καλυπτ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 24-Feb-2020 09:18:54 EST