επιτιθημι • EPITIQHMI • epitithēmi

Search: επιθησονται

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επιθησονταιἐπιτίθημιεπι·θη·σονταιfut mp ind 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επιθησονταιἐπιτίθημιεπι·θη·σονταιfut mp ind 3rd pl

ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιτιθημιεπι·τιθ(ε)·^μιεπιτιθεμαιεπι·τιθ(ε)·μαι
2ndεπιτιθης, επιτιθηθαεπι·τιθ(ε)·^ς, επι·τιθ(ε)·^θα classicalεπιτιθεσαιεπι·τιθ(ε)·σαι
3rdεπιτιθησιν[GNT][LXX], επιτιθησιεπι·τιθ(ε)·^σι(ν), επι·τιθ(ε)·^σι(ν)επιτιθεταιεπι·τιθ(ε)·ται
Pl1stεπιτιθεμενεπι·τιθ(ε)·μενεπιτιθεμεθαεπι·τιθ(ε)·μεθα
2ndεπιτιθετεεπι·τιθ(ε)·τεεπιτιθεσθε[LXX]επι·τιθ(ε)·σθε
3rdεπιτιθεασιν[GNT], επιτιθεασιεπι·τιθ(ε)·ασι(ν), επι·τιθ(ε)·ασι(ν)επιτιθενταιεπι·τιθ(ε)·νται

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιτιθωεπι·τιθ(ε)·ωεπιτιθωμαιεπι·τιθ(ε)·ωμαι
2ndεπιτιθῃς[LXX]επι·τιθ(ε)·ῃςεπιτιθῃεπι·τιθ(ε)·ῃ
3rdεπιτιθῃεπι·τιθ(ε)·ῃεπιτιθηταιεπι·τιθ(ε)·ηται
Pl1stεπιτιθωμενεπι·τιθ(ε)·ωμενεπιτιθωμεθαεπι·τιθ(ε)·ωμεθα
2ndεπιτιθητεεπι·τιθ(ε)·ητεεπιτιθησθεεπι·τιθ(ε)·ησθε
3rdεπιτιθωσιν, επιτιθωσιεπι·τιθ(ε)·ωσι(ν)επιτιθωνταιεπι·τιθ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1stεπιτιθοιμεθαεπι·τιθ(ε)·οιμεθα
2ndεπιτιθοισθεεπι·τιθ(ε)·οισθε
3rdεπιτιθοιντοεπι·τιθ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιτιθειηνεπι·τιθ(ε)·ιηνεπιτιθειμηνεπι·τιθ(ε)·ιμην
2ndεπιτιθειηςεπι·τιθ(ε)·ιηςεπιτιθειοεπι·τιθ(ε)·ιο
3rdεπιτιθειηεπι·τιθ(ε)·ιηεπιτιθειτοεπι·τιθ(ε)·ιτο
Pl1stεπιτιθειημεν, επιτιθειμενεπι·τιθ(ε)·ιημεν, επι·τιθ(ε)·ιμεν classicalεπιτιθειμεθαεπι·τιθ(ε)·ιμεθα
2ndεπιτιθειητε, επιτιθειτεεπι·τιθ(ε)·ιητε, επι·τιθ(ε)·ιτε classicalεπιτιθεισθεεπι·τιθ(ε)·ισθε
3rdεπιτιθειησαν, επιτιθειενεπι·τιθ(ε)·ιησαν, επι·τιθ(ε)·ιεν classicalεπιτιθειντοεπι·τιθ(ε)·ιντο

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπιτιθει[GNT]επι·τιθ(ε)·ε
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπιτιθεθι, επιτιθεςεπι·τιθ(ε)·θι, επι·τιθ(ε)·ςεπιτιθεσοεπι·τιθ(ε)·σο
3rdεπιτιθετωεπι·τιθ(ε)·τωεπιτιθεσθωεπι·τιθ(ε)·σθω
Pl1st
2ndεπιτιθετεεπι·τιθ(ε)·τεεπιτιθεσθε[LXX]επι·τιθ(ε)·σθε
3rdεπιτιθετωσαν, επιτιθεντωνεπι·τιθ(ε)·τωσαν, επι·τιθ(ε)·ντων classicalεπιτιθεσθωσαν, επιτιθεσθωνεπι·τιθ(ε)·σθωσαν, επι·τιθ(ε)·σθων classical

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιτιθεναι, επιτιθειναι​επι·τιθ(ε)·ναι, επι·τιθ(ε)·εναι​επιτιθεσθαι[GNT]​επι·τιθ(ε)·σθαι

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιτιθουσαεπιτιθουνεπι·τιθ(ε)·ουσ·αεπι·τιθ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomεπιτιθωνεπι·τιθ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accεπιτιθουσαν[LXX]επιτιθουνταεπι·τιθ(ε)·ουσ·ανεπι·τιθ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datεπιτιθουσῃεπιτιθουντιεπι·τιθ(ε)·ουσ·ῃεπι·τιθ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genεπιτιθουσηςεπιτιθουντοςεπι·τιθ(ε)·ουσ·ηςεπι·τιθ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocεπιτιθουσαιεπιτιθουντεςεπιτιθουνταεπι·τιθ(ε)·ουσ·αιεπι·τιθ(ε)·ο[υ]ντ·εςεπι·τιθ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεπιτιθουσαςεπιτιθουνταςεπι·τιθ(ε)·ουσ·αςεπι·τιθ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datεπιτιθουσαιςεπιτιθουσι, επιτιθουσινεπι·τιθ(ε)·ουσ·αιςεπι·τιθ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genεπιτιθουσωνεπιτιθουντωνεπι·τιθ(ε)·ουσ·ωνεπι·τιθ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιτιθουμενηεπιτιθουμενεεπι·τιθ(ε)·ομεν·ηεπι·τιθ(ε)·ομεν·ε
Nomεπιτιθουμενοςεπι·τιθ(ε)·ομεν·ος
Accεπιτιθουμενηνεπιτιθουμενονεπι·τιθ(ε)·ομεν·ηνεπι·τιθ(ε)·ομεν·ον
Datεπιτιθουμενῃεπιτιθουμενῳεπι·τιθ(ε)·ομεν·ῃεπι·τιθ(ε)·ομεν·ῳ
Genεπιτιθουμενηςεπιτιθουμενουεπι·τιθ(ε)·ομεν·ηςεπι·τιθ(ε)·ομεν·ου
PlVocεπιτιθουμεναιεπιτιθουμενοιεπιτιθουμεναεπι·τιθ(ε)·ομεν·αιεπι·τιθ(ε)·ομεν·οιεπι·τιθ(ε)·ομεν·α
Nom
Accεπιτιθουμεναςεπιτιθουμενουςεπι·τιθ(ε)·ομεν·αςεπι·τιθ(ε)·ομεν·ους
Datεπιτιθουμεναιςεπιτιθουμενοιςεπι·τιθ(ε)·ομεν·αιςεπι·τιθ(ε)·ομεν·οις
Genεπιτιθουμενωνεπιτιθουμενωνεπι·τιθ(ε)·ομεν·ωνεπι·τιθ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιτιθεισαεπιτιθεις[GNT]επιτιθενεπι·τιθ(ε)·εσ·αεπι·τιθ(ε)·[ντ]·ςεπι·τιθ(ε)·ν[τ]
Nom
Accεπιτιθεισανεπιτιθενταεπι·τιθ(ε)·εσ·ανεπι·τιθ(ε)·ντ·α
Datεπιτιθεισῃεπιτιθεντιεπι·τιθ(ε)·εσ·ῃεπι·τιθ(ε)·ντ·ι
Genεπιτιθεισηςεπιτιθεντοςεπι·τιθ(ε)·εσ·ηςεπι·τιθ(ε)·ντ·ος
PlVocεπιτιθεισαιεπιτιθεντεςεπιτιθενταεπι·τιθ(ε)·εσ·αιεπι·τιθ(ε)·ντ·εςεπι·τιθ(ε)·ντ·α
Nom
Accεπιτιθεισαςεπιτιθενταςεπι·τιθ(ε)·εσ·αςεπι·τιθ(ε)·ντ·ας
Datεπιτιθεισαιςεπιτιθεισι, επιτιθεισινεπι·τιθ(ε)·εσ·αιςεπι·τιθ(ε)·[ντ]·σι(ν) > επιτιθεισι, επι·τιθ(ε)·[ντ]·σι(ν) > επιτιθεισιν
Genεπιτιθεισωνεπιτιθεντωνεπι·τιθ(ε)·εσ·ωνεπι·τιθ(ε)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιτιθεμενηεπιτιθεμενεεπι·τιθ(ε)·μεν·ηεπι·τιθ(ε)·μεν·ε
Nomεπιτιθεμενοςεπι·τιθ(ε)·μεν·ος
Accεπιτιθεμενηνεπιτιθεμενονεπι·τιθ(ε)·μεν·ηνεπι·τιθ(ε)·μεν·ον
Datεπιτιθεμενῃεπιτιθεμενῳεπι·τιθ(ε)·μεν·ῃεπι·τιθ(ε)·μεν·ῳ
Genεπιτιθεμενηςεπιτιθεμενουεπι·τιθ(ε)·μεν·ηςεπι·τιθ(ε)·μεν·ου
PlVocεπιτιθεμεναιεπιτιθεμενοι[LXX]επιτιθεμενα[LXX]επι·τιθ(ε)·μεν·αιεπι·τιθ(ε)·μεν·οιεπι·τιθ(ε)·μεν·α
Nom
Accεπιτιθεμεναςεπιτιθεμενουςεπι·τιθ(ε)·μεν·αςεπι·τιθ(ε)·μεν·ους
Datεπιτιθεμεναιςεπιτιθεμενοιςεπι·τιθ(ε)·μεν·αιςεπι·τιθ(ε)·μεν·οις
Genεπιτιθεμενωνεπιτιθεμενωνεπι·τιθ(ε)·μεν·ωνεπι·τιθ(ε)·μεν·ων

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπετιθουν[GNT]επι·ε·τιθ(ε)·ον
2ndεπετιθειςεπι·ε·τιθ(ε)·ες
3rdεπετιθειεπι·ε·τιθ(ε)·ε
Pl1stεπετιθουμενεπι·ε·τιθ(ε)·ομεν
2ndεπετιθειτεεπι·ε·τιθ(ε)·ετε
3rdεπετιθουν[GNT], επετιθουσανεπι·ε·τιθ(ε)·ον, επι·ε·τιθ(ε)·οσαν alt

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπετιθηνεπι·ε·τιθ(ε)·^νεπετιθεμηνεπι·ε·τιθ(ε)·μην
2ndεπετιθης, επετιθησθαεπι·ε·τιθ(ε)·^ς, επι·ε·τιθ(ε)·^σθα classicalεπετιθεσοεπι·ε·τιθ(ε)·σο
3rdεπετιθηεπι·ε·τιθ(ε)·^επετιθετο[LXX]επι·ε·τιθ(ε)·το
Pl1stεπετιθεμενεπι·ε·τιθ(ε)·μενεπετιθεμεθαεπι·ε·τιθ(ε)·μεθα
2ndεπετιθετεεπι·ε·τιθ(ε)·τεεπετιθεσθεεπι·ε·τιθ(ε)·σθε
3rdεπετιθεσαν[GNT]επι·ε·τιθ(ε)·σανεπετιθεντο[LXX]επι·ε·τιθ(ε)·ντο

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιθησω[LXX]επι·θη·σωεπιθησομαιεπι·θη·σομαι
2ndεπιθησεις[LXX]επι·θη·σειςεπιθησῃ, επιθησει[GNT][LXX], επιθησεσαιεπι·θη·σῃ, επι·θη·σει classical, επι·θη·σεσαι alt
3rdεπιθησει[GNT][LXX]επι·θη·σειεπιθησεται[GNT]επι·θη·σεται
Pl1stεπιθησομενεπι·θη·σομενεπιθησομεθαεπι·θη·σομεθα
2ndεπιθησετε[LXX]επι·θη·σετεεπιθησεσθεεπι·θη·σεσθε
3rdεπιθησουσιν[GNT][LXX], επιθησουσιεπι·θη·σουσι(ν), επι·θη·σουσι(ν)επιθησονται[LXX]επι·θη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιθησοιμιεπι·θη·σοιμιεπιθησοιμηνεπι·θη·σοιμην
2ndεπιθησοιςεπι·θη·σοιςεπιθησοιοεπι·θη·σοιο
3rdεπιθησοιεπι·θη·σοιεπιθησοιτοεπι·θη·σοιτο
Pl1stεπιθησοιμενεπι·θη·σοιμενεπιθησοιμεθαεπι·θη·σοιμεθα
2ndεπιθησοιτεεπι·θη·σοιτεεπιθησοισθεεπι·θη·σοισθε
3rdεπιθησοιενεπι·θη·σοιενεπιθησοιντοεπι·θη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιθησειν[LXX]​επι·θη·σεινεπιθησεσθαι​επι·θη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιθησουσαεπιθησονεπι·θη·σουσ·αεπι·θη·σο[υ]ν[τ]
Nomεπιθησωνεπι·θη·σο[υ]ν[τ]·^
Accεπιθησουσανεπιθησονταεπι·θη·σουσ·ανεπι·θη·σο[υ]ντ·α
Datεπιθησουσῃεπιθησοντιεπι·θη·σουσ·ῃεπι·θη·σο[υ]ντ·ι
Genεπιθησουσηςεπιθησοντοςεπι·θη·σουσ·ηςεπι·θη·σο[υ]ντ·ος
PlVocεπιθησουσαιεπιθησοντεςεπιθησονταεπι·θη·σουσ·αιεπι·θη·σο[υ]ντ·εςεπι·θη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accεπιθησουσαςεπιθησονταςεπι·θη·σουσ·αςεπι·θη·σο[υ]ντ·ας
Datεπιθησουσαιςεπιθησουσι, επιθησουσιν[GNT][LXX]επι·θη·σουσ·αιςεπι·θη·σου[ντ]·σι(ν), επι·θη·σου[ντ]·σι(ν)
Genεπιθησουσωνεπιθησοντωνεπι·θη·σουσ·ωνεπι·θη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιθησομενηεπιθησομενεεπι·θη·σομεν·ηεπι·θη·σομεν·ε
Nomεπιθησομενοςεπι·θη·σομεν·ος
Accεπιθησομενηνεπιθησομενονεπι·θη·σομεν·ηνεπι·θη·σομεν·ον
Datεπιθησομενῃεπιθησομενῳεπι·θη·σομεν·ῃεπι·θη·σομεν·ῳ
Genεπιθησομενηςεπιθησομενουεπι·θη·σομεν·ηςεπι·θη·σομεν·ου
PlVocεπιθησομεναιεπιθησομενοιεπιθησομεναεπι·θη·σομεν·αιεπι·θη·σομεν·οιεπι·θη·σομεν·α
Nom
Accεπιθησομεναςεπιθησομενουςεπι·θη·σομεν·αςεπι·θη·σομεν·ους
Datεπιθησομεναιςεπιθησομενοιςεπι·θη·σομεν·αιςεπι·θη·σομεν·οις
Genεπιθησομενωνεπιθησομενωνεπι·θη·σομεν·ωνεπι·θη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεθηκαεπι·ε·θη·καεπεθηκαμηνεπι·ε·θη·καμην
2ndεπεθηκας[LXX], επεθηκεςεπι·ε·θη·κας, επι·ε·θη·κες altεπεθηκωεπι·ε·θη·κω
3rdεπεθηκεν[GNT][LXX], επεθηκε[LXX]επι·ε·θη·κε(ν)επεθηκατοεπι·ε·θη·κατο
Pl1stεπεθηκαμενεπι·ε·θη·καμενεπεθηκαμεθαεπι·ε·θη·καμεθα
2ndεπεθηκατεεπι·ε·θη·κατεεπεθηκασθεεπι·ε·θη·κασθε
3rdεπεθηκαν[GNT][LXX]επι·ε·θη·κανεπεθηκαντοεπι·ε·θη·καντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιθησω[LXX]επι·θη·σωεπιθησωμαιεπι·θη·σωμαι
2ndεπιθησῃςεπι·θη·σῃςεπιθησῃεπι·θη·σῃ
3rdεπιθησῃεπι·θη·σῃεπιθησηταιεπι·θη·σηται
Pl1stεπιθησωμενεπι·θη·σωμενεπιθησωμεθαεπι·θη·σωμεθα
2ndεπιθησητεεπι·θη·σητεεπιθησησθεεπι·θη·σησθε
3rdεπιθησωσιν, επιθησωσιεπι·θη·σωσι(ν)επιθησωνταιεπι·θη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιθησαιμιεπι·θη·σαιμιεπιθησαιμηνεπι·θη·σαιμην
2ndεπιθησαις, επιθησειαςεπι·θη·σαις, επι·θη·σειας classicalεπιθησαιοεπι·θη·σαιο
3rdεπιθησαι[GNT], επιθησειεεπι·θη·σαι, επι·θη·σειε classicalεπιθησαιτοεπι·θη·σαιτο
Pl1stεπιθησαιμενεπι·θη·σαιμενεπιθησαιμεθαεπι·θη·σαιμεθα
2ndεπιθησαιτεεπι·θη·σαιτεεπιθησαισθεεπι·θη·σαισθε
3rdεπιθησαιεν, επιθησαισαν, επιθησειαν, επιθησειενεπι·θη·σαιεν, επι·θη·σαισαν alt, επι·θη·σειαν classical, επι·θη·σειεν classicalεπιθησαιντοεπι·θη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπιθησονεπι·θη·σονεπιθησαι[GNT]επι·θη·σαι
3rdεπιθησατωεπι·θη·σατωεπιθησασθωεπι·θη·σασθω
Pl1st
2ndεπιθησατεεπι·θη·σατεεπιθησασθεεπι·θη·σασθε
3rdεπιθησατωσαν, επιθησαντωνεπι·θη·σατωσαν, επι·θη·σαντων classicalεπιθησασθωσαν, επιθησασθωνεπι·θη·σασθωσαν, επι·θη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιθησαι[GNT]​επι·θη·σαιεπιθησασθαι​επι·θη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιθησασαεπιθησαςεπιθησανεπι·θη·σασ·αεπι·θη·σα[ντ]·ςεπι·θη·σαν[τ]
Nom
Accεπιθησασανεπιθησανταεπι·θη·σασ·ανεπι·θη·σαντ·α
Datεπιθησασῃεπιθησαντιεπι·θη·σασ·ῃεπι·θη·σαντ·ι
Genεπιθησασηςεπιθησαντοςεπι·θη·σασ·ηςεπι·θη·σαντ·ος
PlVocεπιθησασαιεπιθησαντεςεπιθησανταεπι·θη·σασ·αιεπι·θη·σαντ·εςεπι·θη·σαντ·α
Nom
Accεπιθησασαςεπιθησανταςεπι·θη·σασ·αςεπι·θη·σαντ·ας
Datεπιθησασαιςεπιθησασι, επιθησασινεπι·θη·σασ·αιςεπι·θη·σα[ντ]·σι(ν)
Genεπιθησασωνεπιθησαντωνεπι·θη·σασ·ωνεπι·θη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιθησαμενηεπιθησαμενεεπι·θη·σαμεν·ηεπι·θη·σαμεν·ε
Nomεπιθησαμενοςεπι·θη·σαμεν·ος
Accεπιθησαμενηνεπιθησαμενονεπι·θη·σαμεν·ηνεπι·θη·σαμεν·ον
Datεπιθησαμενῃεπιθησαμενῳεπι·θη·σαμεν·ῃεπι·θη·σαμεν·ῳ
Genεπιθησαμενηςεπιθησαμενουεπι·θη·σαμεν·ηςεπι·θη·σαμεν·ου
PlVocεπιθησαμεναιεπιθησαμενοιεπιθησαμεναεπι·θη·σαμεν·αιεπι·θη·σαμεν·οιεπι·θη·σαμεν·α
Nom
Accεπιθησαμεναςεπιθησαμενουςεπι·θη·σαμεν·αςεπι·θη·σαμεν·ους
Datεπιθησαμεναιςεπιθησαμενοιςεπι·θη·σαμεν·αιςεπι·θη·σαμεν·οις
Genεπιθησαμενωνεπιθησαμενωνεπι·θη·σαμεν·ωνεπι·θη·σαμεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεθουμηνεπι·ε·θ(ε)·ομην
2ndεπεθου[LXX]επι·ε·θ(ε)·ου
3rdεπεθειτοεπι·ε·θ(ε)·ετο
Pl1stεπεθουμεθαεπι·ε·θ(ε)·ομεθα
2ndεπεθεισθεεπι·ε·θ(ε)·εσθε
3rdεπεθουντοεπι·ε·θ(ε)·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεθεμηνεπι·ε·θ(ε)·μην
2ndεπεθεσοεπι·ε·θ(ε)·σο
3rdεπεθετο[LXX]επι·ε·θ(ε)·το
Pl1stεπεθεμενεπι·ε·θ(ε)·μενεπεθεμεθα[LXX]επι·ε·θ(ε)·μεθα
2ndεπεθετεεπι·ε·θ(ε)·τεεπεθεσθε[LXX]επι·ε·θ(ε)·σθε
3rdεπεθεσανεπι·ε·θ(ε)·σανεπεθεντο[GNT][LXX]επι·ε·θ(ε)·ντο

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιθω[GNT][LXX]επι·θ(ε)·ωεπιθωμαιεπι·θ(ε)·ωμαι
2ndεπιθῃς[GNT][LXX]επι·θ(ε)·ῃςεπιθῃ[GNT][LXX]επι·θ(ε)·ῃ
3rdεπιθῃ[GNT][LXX]επι·θ(ε)·ῃεπιθηται[LXX]επι·θ(ε)·ηται
Pl1stεπιθωμενεπι·θ(ε)·ωμενεπιθωμεθα[LXX]επι·θ(ε)·ωμεθα
2ndεπιθητε[LXX]επι·θ(ε)·ητεεπιθησθεεπι·θ(ε)·ησθε
3rdεπιθωσιν, επιθωσιεπι·θ(ε)·ωσι(ν)επιθωνται[LXX]επι·θ(ε)·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιθοιμηνεπι·θ(ε)·οιμην
2ndεπιθοιοεπι·θ(ε)·οιο
3rdεπιθοιτοεπι·θ(ε)·οιτο
Pl1stεπιθοιμεθαεπι·θ(ε)·οιμεθα
2ndεπιθοισθεεπι·θ(ε)·οισθε
3rdεπιθοιντοεπι·θ(ε)·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιθειηνεπι·θ(ε)·ιηνεπιθειμηνεπι·θ(ε)·ιμην
2ndεπιθειηςεπι·θ(ε)·ιηςεπιθειοεπι·θ(ε)·ιο
3rdεπιθειηεπι·θ(ε)·ιηεπιθειτοεπι·θ(ε)·ιτο
Pl1stεπιθειημεν, επιθειμενεπι·θ(ε)·ιημεν, επι·θ(ε)·ιμεν classicalεπιθειμεθαεπι·θ(ε)·ιμεθα
2ndεπιθειητε, επιθειτεεπι·θ(ε)·ιητε, επι·θ(ε)·ιτε classicalεπιθεισθεεπι·θ(ε)·ισθε
3rdεπιθειησαν, επιθειενεπι·θ(ε)·ιησαν, επι·θ(ε)·ιεν classicalεπιθειντοεπι·θ(ε)·ιντο

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπιθου[LXX]επι·θ(ε)·ου
3rdεπιθεισθωεπι·θ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndεπιθεισθεεπι·θ(ε)·εσθε
3rdεπιθεισθωσαν, επιθεισθωνεπι·θ(ε)·εσθωσαν, επι·θ(ε)·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπιθεθι, επιθες[GNT][LXX]επι·θ(ε)·θι, επι·θ(ε)·ςεπιθεσοεπι·θ(ε)·σο
3rdεπιθετωεπι·θ(ε)·τωεπιθεσθωεπι·θ(ε)·σθω
Pl1st
2ndεπιθετε[LXX]επι·θ(ε)·τεεπιθεσθεεπι·θ(ε)·σθε
3rdεπιθετωσαν[LXX], επιθεντωνεπι·θ(ε)·τωσαν, επι·θ(ε)·ντων classicalεπιθεσθωσαν, επιθεσθωνεπι·θ(ε)·σθωσαν, επι·θ(ε)·σθων classical

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιθεναι, επιθειναι[GNT][LXX]​επι·θ(ε)·ναι, επι·θ(ε)·εναιεπιθεσθαι[LXX]​επι·θ(ε)·σθαι

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιθεισαεπιθεις[GNT][LXX]επιθενεπι·θ(ε)·εσ·αεπι·θ(ε)·[ντ]·ςεπι·θ(ε)·ν[τ]
Nom
Accεπιθεισανεπιθεντα[GNT]επι·θ(ε)·εσ·ανεπι·θ(ε)·ντ·α
Datεπιθεισῃεπιθεντιεπι·θ(ε)·εσ·ῃεπι·θ(ε)·ντ·ι
Genεπιθεισηςεπιθεντος[GNT]επι·θ(ε)·εσ·ηςεπι·θ(ε)·ντ·ος
PlVocεπιθεισαιεπιθεντες[GNT][LXX]επιθεντα[GNT]επι·θ(ε)·εσ·αιεπι·θ(ε)·ντ·εςεπι·θ(ε)·ντ·α
Nom
Accεπιθεισαςεπιθενταςεπι·θ(ε)·εσ·αςεπι·θ(ε)·ντ·ας
Datεπιθεισαιςεπιθεισι, επιθεισινεπι·θ(ε)·εσ·αιςεπι·θ(ε)·[ντ]·σι(ν) > επιθεισι, επι·θ(ε)·[ντ]·σι(ν) > επιθεισιν
Genεπιθεισωνεπιθεντωνεπι·θ(ε)·εσ·ωνεπι·θ(ε)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιθεμενηεπιθεμενεεπι·θ(ε)·μεν·ηεπι·θ(ε)·μεν·ε
Nomεπιθεμενοςεπι·θ(ε)·μεν·ος
Accεπιθεμενηνεπιθεμενονεπι·θ(ε)·μεν·ηνεπι·θ(ε)·μεν·ον
Datεπιθεμενῃεπιθεμενῳεπι·θ(ε)·μεν·ῃεπι·θ(ε)·μεν·ῳ
Genεπιθεμενηςεπιθεμενουεπι·θ(ε)·μεν·ηςεπι·θ(ε)·μεν·ου
PlVocεπιθεμεναιεπιθεμενοι[LXX]επιθεμεναεπι·θ(ε)·μεν·αιεπι·θ(ε)·μεν·οιεπι·θ(ε)·μεν·α
Nom
Accεπιθεμεναςεπιθεμενους[LXX]επι·θ(ε)·μεν·αςεπι·θ(ε)·μεν·ους
Datεπιθεμεναιςεπιθεμενοιςεπι·θ(ε)·μεν·αιςεπι·θ(ε)·μεν·οις
Genεπιθεμενωνεπιθεμενωνεπι·θ(ε)·μεν·ωνεπι·θ(ε)·μεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπετεθηνεπι·ε·τε·θην
2ndεπετεθηςεπι·ε·τε·θης
3rdεπετεθηεπι·ε·τε·θη
Pl1stεπετεθημενεπι·ε·τε·θημεν
2ndεπετεθητεεπι·ε·τε·θητε
3rdεπετεθησανεπι·ε·τε·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεπιτεθησομαιεπι·τε·θησομαι
2ndεπιτεθησῃ, επιτεθησειεπι·τε·θησῃ, επι·τε·θησει classical
3rdεπιτεθησεταιεπι·τε·θησεται
Pl1stεπιτεθησομεθαεπι·τε·θησομεθα
2ndεπιτεθησεσθεεπι·τε·θησεσθε
3rdεπιτεθησονταιεπι·τε·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπιτεθωεπι·τε·θω
2ndεπιτεθῃςεπι·τε·θῃς
3rdεπιτεθῃ[GNT]επι·τε·θῃ
Pl1stεπιτεθωμενεπι·τε·θωμεν
2ndεπιτεθητεεπι·τε·θητε
3rdεπιτεθωσιν, επιτεθωσιεπι·τε·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπιτεθειηνεπι·τε·θειην
2ndεπιτεθειηςεπι·τε·θειης
3rdεπιτεθειηεπι·τε·θειη
Pl1stεπιτεθειημεν, επιτεθειμενεπι·τε·θειημεν, επι·τε·θειμεν classical
2ndεπιτεθειητε, επιτεθειτεεπι·τε·θειητε, επι·τε·θειτε classical
3rdεπιτεθειησαν, επιτεθειενεπι·τε·θειησαν, επι·τε·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεπιτεθησοιμηνεπι·τε·θησοιμην
2ndεπιτεθησοιοεπι·τε·θησοιο
3rdεπιτεθησοιτοεπι·τε·θησοιτο
Pl1stεπιτεθησοιμεθαεπι·τε·θησοιμεθα
2ndεπιτεθησοισθεεπι·τε·θησοισθε
3rdεπιτεθησοιντοεπι·τε·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπιτεθητιεπι·τε·θητι
3rdεπιτεθητωεπι·τε·θητω
Pl1st
2ndεπιτεθητεεπι·τε·θητε
3rdεπιτεθητωσαν, επιτεθεντωνεπι·τε·θητωσαν, επι·τε·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
επιτεθηναι​επι·τε·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
επιτεθησεσθαι​επι·τε·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιτεθεισαεπιτεθειςεπιτεθενεπι·τε·θεισ·αεπι·τε·θει[ντ]·ςεπι·τε·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accεπιτεθεισανεπιτεθενταεπι·τε·θεισ·ανεπι·τε·θε[ι]ντ·α
Datεπιτεθεισῃεπιτεθεντιεπι·τε·θεισ·ῃεπι·τε·θε[ι]ντ·ι
Genεπιτεθεισηςεπιτεθεντοςεπι·τε·θεισ·ηςεπι·τε·θε[ι]ντ·ος
PlVocεπιτεθεισαιεπιτεθεντεςεπιτεθενταεπι·τε·θεισ·αιεπι·τε·θε[ι]ντ·εςεπι·τε·θε[ι]ντ·α
Nom
Accεπιτεθεισαςεπιτεθενταςεπι·τε·θεισ·αςεπι·τε·θε[ι]ντ·ας
Datεπιτεθεισαιςεπιτεθεισι, επιτεθεισινεπι·τε·θεισ·αιςεπι·τε·θει[ντ]·σι(ν)
Genεπιτεθεισωνεπιτεθεντωνεπι·τε·θεισ·ωνεπι·τε·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιτεθησομενηεπιτεθησομενεεπι·τε·θησομεν·ηεπι·τε·θησομεν·ε
Nomεπιτεθησομενοςεπι·τε·θησομεν·ος
Accεπιτεθησομενηνεπιτεθησομενονεπι·τε·θησομεν·ηνεπι·τε·θησομεν·ον
Datεπιτεθησομενῃεπιτεθησομενῳεπι·τε·θησομεν·ῃεπι·τε·θησομεν·ῳ
Genεπιτεθησομενηςεπιτεθησομενουεπι·τε·θησομεν·ηςεπι·τε·θησομεν·ου
PlVocεπιτεθησομεναιεπιτεθησομενοιεπιτεθησομεναεπι·τε·θησομεν·αιεπι·τε·θησομεν·οιεπι·τε·θησομεν·α
Nom
Accεπιτεθησομεναςεπιτεθησομενουςεπι·τε·θησομεν·αςεπι·τε·θησομεν·ους
Datεπιτεθησομεναιςεπιτεθησομενοιςεπι·τε·θησομεν·αιςεπι·τε·θησομεν·οις
Genεπιτεθησομενωνεπιτεθησομενωνεπι·τε·θησομεν·ωνεπι·τε·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 08-Jul-2020 22:02:07 EDT