επιθυμεω • EPIQUMEW • epithumeō

Search: επιθυμει

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επιθυμει; επιθυμει; επιθυμειἐπιθυμέωεπι·θυμ(ε)·ε; επι·θυμ(ε)·ει; επι·θυμ(ε)·ειpres act imp 2nd sg; pres act ind 3rd sg; pres mp ind 2nd sg classical
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επιθυμειἐπιθυμέωεπι·θυμ(ε)·εpres act imp 2nd sg
επιθυμειἐπιθυμέωεπι·θυμ(ε)·ειpres act ind 3rd sg
επιθυμειἐπιθυμέωεπι·θυμ(ε)·ειpres mp ind 2nd sg classical

ἐπι·θυμέω (επι+θυμ(ε)-, επι+θυμη·σ-, επι+θυμη·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιθυμωεπι·θυμ(ε)·ωεπιθυμουμαιεπι·θυμ(ε)·ομαι
2ndεπιθυμειςεπι·θυμ(ε)·ειςεπιθυμῃ[LXX], επιθυμει[GNT][LXX], επιθυμεισαιεπι·θυμ(ε)·ῃ, επι·θυμ(ε)·ει classical, επι·θυμ(ε)·εσαι alt
3rdεπιθυμει[GNT][LXX]επι·θυμ(ε)·ειεπιθυμειταιεπι·θυμ(ε)·εται
Pl1stεπιθυμουμεν[GNT]επι·θυμ(ε)·ομενεπιθυμουμεθαεπι·θυμ(ε)·ομεθα
2ndεπιθυμειτε[GNT]επι·θυμ(ε)·ετεεπιθυμεισθεεπι·θυμ(ε)·εσθε
3rdεπιθυμουσιν[GNT][LXX], επιθυμουσιεπι·θυμ(ε)·ουσι(ν), επι·θυμ(ε)·ουσι(ν)επιθυμουνταιεπι·θυμ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιθυμωεπι·θυμ(ε)·ωεπιθυμωμαιεπι·θυμ(ε)·ωμαι
2ndεπιθυμῃςεπι·θυμ(ε)·ῃςεπιθυμῃ[LXX]επι·θυμ(ε)·ῃ
3rdεπιθυμῃ[LXX]επι·θυμ(ε)·ῃεπιθυμηται[LXX]επι·θυμ(ε)·ηται
Pl1stεπιθυμωμενεπι·θυμ(ε)·ωμενεπιθυμωμεθαεπι·θυμ(ε)·ωμεθα
2ndεπιθυμητεεπι·θυμ(ε)·ητεεπιθυμησθεεπι·θυμ(ε)·ησθε
3rdεπιθυμωσιν, επιθυμωσιεπι·θυμ(ε)·ωσι(ν)επιθυμωνταιεπι·θυμ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιθυμοιμιεπι·θυμ(ε)·οιμιεπιθυμοιμηνεπι·θυμ(ε)·οιμην
2ndεπιθυμοιςεπι·θυμ(ε)·οιςεπιθυμοιοεπι·θυμ(ε)·οιο
3rdεπιθυμοιεπι·θυμ(ε)·οιεπιθυμοιτοεπι·θυμ(ε)·οιτο
Pl1stεπιθυμοιμενεπι·θυμ(ε)·οιμενεπιθυμοιμεθαεπι·θυμ(ε)·οιμεθα
2ndεπιθυμοιτεεπι·θυμ(ε)·οιτεεπιθυμοισθεεπι·θυμ(ε)·οισθε
3rdεπιθυμοιεν, επιθυμοισανεπι·θυμ(ε)·οιεν, επι·θυμ(ε)·οισαν altεπιθυμοιντοεπι·θυμ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπιθυμει[GNT][LXX]επι·θυμ(ε)·εεπιθυμουεπι·θυμ(ε)·ου
3rdεπιθυμειτωεπι·θυμ(ε)·ετωεπιθυμεισθωεπι·θυμ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndεπιθυμειτε[GNT]επι·θυμ(ε)·ετεεπιθυμεισθεεπι·θυμ(ε)·εσθε
3rdεπιθυμειτωσαν, επιθυμουντωνεπι·θυμ(ε)·ετωσαν, επι·θυμ(ε)·οντων classicalεπιθυμεισθωσαν, επιθυμεισθωνεπι·θυμ(ε)·εσθωσαν, επι·θυμ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιθυμειν[LXX]​επι·θυμ(ε)·εινεπιθυμεισθαι​επι·θυμ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιθυμουσαεπιθυμουνεπι·θυμ(ε)·ουσ·αεπι·θυμ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomεπιθυμων[GNT]επι·θυμ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accεπιθυμουσανεπιθυμουνταεπι·θυμ(ε)·ουσ·ανεπι·θυμ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datεπιθυμουσῃεπιθυμουντιεπι·θυμ(ε)·ουσ·ῃεπι·θυμ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genεπιθυμουσηςεπιθυμουντοςεπι·θυμ(ε)·ουσ·ηςεπι·θυμ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocεπιθυμουσαιεπιθυμουντες[LXX]επιθυμουνταεπι·θυμ(ε)·ουσ·αιεπι·θυμ(ε)·ο[υ]ντ·εςεπι·θυμ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεπιθυμουσαςεπιθυμουντας[LXX]επι·θυμ(ε)·ουσ·αςεπι·θυμ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datεπιθυμουσαιςεπιθυμουσι, επιθυμουσιν[GNT][LXX]επι·θυμ(ε)·ουσ·αιςεπι·θυμ(ε)·ου[ντ]·σι(ν), επι·θυμ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genεπιθυμουσωνεπιθυμουντωνεπι·θυμ(ε)·ουσ·ωνεπι·θυμ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιθυμουμενηεπιθυμουμενεεπι·θυμ(ε)·ομεν·ηεπι·θυμ(ε)·ομεν·ε
Nomεπιθυμουμενοςεπι·θυμ(ε)·ομεν·ος
Accεπιθυμουμενηνεπιθυμουμενονεπι·θυμ(ε)·ομεν·ηνεπι·θυμ(ε)·ομεν·ον
Datεπιθυμουμενῃεπιθυμουμενῳεπι·θυμ(ε)·ομεν·ῃεπι·θυμ(ε)·ομεν·ῳ
Genεπιθυμουμενηςεπιθυμουμενουεπι·θυμ(ε)·ομεν·ηςεπι·θυμ(ε)·ομεν·ου
PlVocεπιθυμουμεναιεπιθυμουμενοιεπιθυμουμεναεπι·θυμ(ε)·ομεν·αιεπι·θυμ(ε)·ομεν·οιεπι·θυμ(ε)·ομεν·α
Nom
Accεπιθυμουμεναςεπιθυμουμενουςεπι·θυμ(ε)·ομεν·αςεπι·θυμ(ε)·ομεν·ους
Datεπιθυμουμεναιςεπιθυμουμενοιςεπι·θυμ(ε)·ομεν·αιςεπι·θυμ(ε)·ομεν·οις
Genεπιθυμουμενωνεπιθυμουμενωνεπι·θυμ(ε)·ομεν·ωνεπι·θυμ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεθυμουν[LXX]επι·ε·θυμ(ε)·ονεπεθυμουμηνεπι·ε·θυμ(ε)·ομην
2ndεπεθυμειςεπι·ε·θυμ(ε)·εςεπεθυμουεπι·ε·θυμ(ε)·ου
3rdεπεθυμει[GNT]επι·ε·θυμ(ε)·εεπεθυμειτοεπι·ε·θυμ(ε)·ετο
Pl1stεπεθυμουμενεπι·ε·θυμ(ε)·ομενεπεθυμουμεθαεπι·ε·θυμ(ε)·ομεθα
2ndεπεθυμειτεεπι·ε·θυμ(ε)·ετεεπεθυμεισθεεπι·ε·θυμ(ε)·εσθε
3rdεπεθυμουν[LXX], επεθυμουσανεπι·ε·θυμ(ε)·ον, επι·ε·θυμ(ε)·οσαν altεπεθυμουντοεπι·ε·θυμ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιθυμησωεπι·θυμη·σωεπιθυμησομαιεπι·θυμη·σομαι
2ndεπιθυμησεις[GNT][LXX]επι·θυμη·σειςεπιθυμησῃ[LXX], επιθυμησει[LXX], επιθυμησεσαιεπι·θυμη·σῃ, επι·θυμη·σει classical, επι·θυμη·σεσαι alt
3rdεπιθυμησει[LXX]επι·θυμη·σειεπιθυμησεταιεπι·θυμη·σεται
Pl1stεπιθυμησομενεπι·θυμη·σομενεπιθυμησομεθαεπι·θυμη·σομεθα
2ndεπιθυμησετε[GNT]επι·θυμη·σετεεπιθυμησεσθεεπι·θυμη·σεσθε
3rdεπιθυμησουσιν[GNT], επιθυμησουσιεπι·θυμη·σουσι(ν), επι·θυμη·σουσι(ν)επιθυμησονταιεπι·θυμη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιθυμησοιμιεπι·θυμη·σοιμιεπιθυμησοιμηνεπι·θυμη·σοιμην
2ndεπιθυμησοιςεπι·θυμη·σοιςεπιθυμησοιοεπι·θυμη·σοιο
3rdεπιθυμησοιεπι·θυμη·σοιεπιθυμησοιτοεπι·θυμη·σοιτο
Pl1stεπιθυμησοιμενεπι·θυμη·σοιμενεπιθυμησοιμεθαεπι·θυμη·σοιμεθα
2ndεπιθυμησοιτεεπι·θυμη·σοιτεεπιθυμησοισθεεπι·θυμη·σοισθε
3rdεπιθυμησοιενεπι·θυμη·σοιενεπιθυμησοιντοεπι·θυμη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιθυμησειν​επι·θυμη·σειν​επιθυμησεσθαι​επι·θυμη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιθυμησουσαεπιθυμησονεπι·θυμη·σουσ·αεπι·θυμη·σο[υ]ν[τ]
Nomεπιθυμησωνεπι·θυμη·σο[υ]ν[τ]·^
Accεπιθυμησουσανεπιθυμησονταεπι·θυμη·σουσ·ανεπι·θυμη·σο[υ]ντ·α
Datεπιθυμησουσῃεπιθυμησοντιεπι·θυμη·σουσ·ῃεπι·θυμη·σο[υ]ντ·ι
Genεπιθυμησουσηςεπιθυμησοντοςεπι·θυμη·σουσ·ηςεπι·θυμη·σο[υ]ντ·ος
PlVocεπιθυμησουσαιεπιθυμησοντεςεπιθυμησονταεπι·θυμη·σουσ·αιεπι·θυμη·σο[υ]ντ·εςεπι·θυμη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accεπιθυμησουσαςεπιθυμησονταςεπι·θυμη·σουσ·αςεπι·θυμη·σο[υ]ντ·ας
Datεπιθυμησουσαιςεπιθυμησουσι, επιθυμησουσιν[GNT]επι·θυμη·σουσ·αιςεπι·θυμη·σου[ντ]·σι(ν), επι·θυμη·σου[ντ]·σι(ν)
Genεπιθυμησουσωνεπιθυμησοντωνεπι·θυμη·σουσ·ωνεπι·θυμη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιθυμησομενηεπιθυμησομενεεπι·θυμη·σομεν·ηεπι·θυμη·σομεν·ε
Nomεπιθυμησομενοςεπι·θυμη·σομεν·ος
Accεπιθυμησομενηνεπιθυμησομενονεπι·θυμη·σομεν·ηνεπι·θυμη·σομεν·ον
Datεπιθυμησομενῃεπιθυμησομενῳεπι·θυμη·σομεν·ῃεπι·θυμη·σομεν·ῳ
Genεπιθυμησομενηςεπιθυμησομενουεπι·θυμη·σομεν·ηςεπι·θυμη·σομεν·ου
PlVocεπιθυμησομεναιεπιθυμησομενοιεπιθυμησομεναεπι·θυμη·σομεν·αιεπι·θυμη·σομεν·οιεπι·θυμη·σομεν·α
Nom
Accεπιθυμησομεναςεπιθυμησομενουςεπι·θυμη·σομεν·αςεπι·θυμη·σομεν·ους
Datεπιθυμησομεναιςεπιθυμησομενοιςεπι·θυμη·σομεν·αιςεπι·θυμη·σομεν·οις
Genεπιθυμησομενωνεπιθυμησομενωνεπι·θυμη·σομεν·ωνεπι·θυμη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεθυμησα[GNT][LXX]επι·ε·θυμη·σαεπεθυμησαμηνεπι·ε·θυμη·σαμην
2ndεπεθυμησας[LXX]επι·ε·θυμη·σαςεπεθυμησωεπι·ε·θυμη·σω
3rdεπεθυμησεν[LXX], επεθυμησε[LXX]επι·ε·θυμη·σε(ν)επεθυμησατοεπι·ε·θυμη·σατο
Pl1stεπεθυμησαμενεπι·ε·θυμη·σαμενεπεθυμησαμεθαεπι·ε·θυμη·σαμεθα
2ndεπεθυμησατεεπι·ε·θυμη·σατεεπεθυμησασθεεπι·ε·θυμη·σασθε
3rdεπεθυμησαν[GNT][LXX]επι·ε·θυμη·σανεπεθυμησαντοεπι·ε·θυμη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιθυμησωεπι·θυμη·σωεπιθυμησωμαιεπι·θυμη·σωμαι
2ndεπιθυμησῃς[LXX]επι·θυμη·σῃςεπιθυμησῃ[LXX]επι·θυμη·σῃ
3rdεπιθυμησῃ[LXX]επι·θυμη·σῃεπιθυμησηταιεπι·θυμη·σηται
Pl1stεπιθυμησωμενεπι·θυμη·σωμενεπιθυμησωμεθαεπι·θυμη·σωμεθα
2ndεπιθυμησητε[LXX]επι·θυμη·σητεεπιθυμησησθεεπι·θυμη·σησθε
3rdεπιθυμησωσιν, επιθυμησωσιεπι·θυμη·σωσι(ν)επιθυμησωνταιεπι·θυμη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιθυμησαιμιεπι·θυμη·σαιμιεπιθυμησαιμηνεπι·θυμη·σαιμην
2ndεπιθυμησαις, επιθυμησειαςεπι·θυμη·σαις, επι·θυμη·σειας classicalεπιθυμησαιοεπι·θυμη·σαιο
3rdεπιθυμησαι[GNT][LXX], επιθυμησειεεπι·θυμη·σαι, επι·θυμη·σειε classicalεπιθυμησαιτοεπι·θυμη·σαιτο
Pl1stεπιθυμησαιμενεπι·θυμη·σαιμενεπιθυμησαιμεθαεπι·θυμη·σαιμεθα
2ndεπιθυμησαιτεεπι·θυμη·σαιτεεπιθυμησαισθεεπι·θυμη·σαισθε
3rdεπιθυμησαιεν, επιθυμησαισαν, επιθυμησειαν, επιθυμησειενεπι·θυμη·σαιεν, επι·θυμη·σαισαν alt, επι·θυμη·σειαν classical, επι·θυμη·σειεν classicalεπιθυμησαιντοεπι·θυμη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπιθυμησονεπι·θυμη·σονεπιθυμησαι[GNT][LXX]επι·θυμη·σαι
3rdεπιθυμησατωεπι·θυμη·σατωεπιθυμησασθωεπι·θυμη·σασθω
Pl1st
2ndεπιθυμησατε[LXX]επι·θυμη·σατεεπιθυμησασθεεπι·θυμη·σασθε
3rdεπιθυμησατωσαν, επιθυμησαντωνεπι·θυμη·σατωσαν, επι·θυμη·σαντων classicalεπιθυμησασθωσαν, επιθυμησασθωνεπι·θυμη·σασθωσαν, επι·θυμη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιθυμησαι[GNT][LXX]​επι·θυμη·σαιεπιθυμησασθαι​επι·θυμη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιθυμησασαεπιθυμησας[LXX]επιθυμησανεπι·θυμη·σασ·αεπι·θυμη·σα[ντ]·ςεπι·θυμη·σαν[τ]
Nom
Accεπιθυμησασανεπιθυμησανταεπι·θυμη·σασ·ανεπι·θυμη·σαντ·α
Datεπιθυμησασῃεπιθυμησαντιεπι·θυμη·σασ·ῃεπι·θυμη·σαντ·ι
Genεπιθυμησασηςεπιθυμησαντοςεπι·θυμη·σασ·ηςεπι·θυμη·σαντ·ος
PlVocεπιθυμησασαιεπιθυμησαντες[LXX]επιθυμησανταεπι·θυμη·σασ·αιεπι·θυμη·σαντ·εςεπι·θυμη·σαντ·α
Nom
Accεπιθυμησασαςεπιθυμησανταςεπι·θυμη·σασ·αςεπι·θυμη·σαντ·ας
Datεπιθυμησασαιςεπιθυμησασι, επιθυμησασινεπι·θυμη·σασ·αιςεπι·θυμη·σα[ντ]·σι(ν)
Genεπιθυμησασωνεπιθυμησαντωνεπι·θυμη·σασ·ωνεπι·θυμη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιθυμησαμενηεπιθυμησαμενεεπι·θυμη·σαμεν·ηεπι·θυμη·σαμεν·ε
Nomεπιθυμησαμενοςεπι·θυμη·σαμεν·ος
Accεπιθυμησαμενηνεπιθυμησαμενονεπι·θυμη·σαμεν·ηνεπι·θυμη·σαμεν·ον
Datεπιθυμησαμενῃεπιθυμησαμενῳεπι·θυμη·σαμεν·ῃεπι·θυμη·σαμεν·ῳ
Genεπιθυμησαμενηςεπιθυμησαμενουεπι·θυμη·σαμεν·ηςεπι·θυμη·σαμεν·ου
PlVocεπιθυμησαμεναιεπιθυμησαμενοιεπιθυμησαμεναεπι·θυμη·σαμεν·αιεπι·θυμη·σαμεν·οιεπι·θυμη·σαμεν·α
Nom
Accεπιθυμησαμεναςεπιθυμησαμενουςεπι·θυμη·σαμεν·αςεπι·θυμη·σαμεν·ους
Datεπιθυμησαμεναιςεπιθυμησαμενοιςεπι·θυμη·σαμεν·αιςεπι·θυμη·σαμεν·οις
Genεπιθυμησαμενωνεπιθυμησαμενωνεπι·θυμη·σαμεν·ωνεπι·θυμη·σαμεν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 11-Jul-2020 04:01:54 EDT