επιζητεω • EPIZHTEW • epizēteō

Search: επιζητουσιν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επιζητουσιν; επιζητουσιν; επιζητουσινἐπιζητέωεπι·ζητ(ε)·ουσι(ν); επι·ζητ(ε)·ου[ντ]·σι(ν); επι·ζητ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)pres act ind 3rd pl; pres act ptcp mas dat pl; pres act ptcp neu dat pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επιζητουσινἐπιζητέωεπι·ζητ(ε)·ουσι(ν)pres act ind 3rd pl
επιζητουσινἐπιζητέωεπι·ζητ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)pres act ptcp mas dat pl
επιζητουσινἐπιζητέωεπι·ζητ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)pres act ptcp neu dat pl

ἐπι·ζητέω (επι+ζητ(ε)-, επι+ζητη·σ-, επι+ζητη·σ-, -, -, επι+ζητη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιζητω[GNT]επι·ζητ(ε)·ωεπιζητουμαιεπι·ζητ(ε)·ομαι
2ndεπιζητεις[LXX]επι·ζητ(ε)·ειςεπιζητῃ, επιζητει[GNT][LXX], επιζητεισαιεπι·ζητ(ε)·ῃ, επι·ζητ(ε)·ει classical, επι·ζητ(ε)·εσαι alt
3rdεπιζητει[GNT][LXX]επι·ζητ(ε)·ειεπιζητειταιεπι·ζητ(ε)·εται
Pl1stεπιζητουμεν[GNT]επι·ζητ(ε)·ομενεπιζητουμεθαεπι·ζητ(ε)·ομεθα
2ndεπιζητειτε[GNT]επι·ζητ(ε)·ετεεπιζητεισθεεπι·ζητ(ε)·εσθε
3rdεπιζητουσιν[GNT], επιζητουσιεπι·ζητ(ε)·ουσι(ν), επι·ζητ(ε)·ουσι(ν)επιζητουνταιεπι·ζητ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιζητω[GNT]επι·ζητ(ε)·ωεπιζητωμαιεπι·ζητ(ε)·ωμαι
2ndεπιζητῃςεπι·ζητ(ε)·ῃςεπιζητῃεπι·ζητ(ε)·ῃ
3rdεπιζητῃεπι·ζητ(ε)·ῃεπιζητηταιεπι·ζητ(ε)·ηται
Pl1stεπιζητωμενεπι·ζητ(ε)·ωμενεπιζητωμεθαεπι·ζητ(ε)·ωμεθα
2ndεπιζητητεεπι·ζητ(ε)·ητεεπιζητησθεεπι·ζητ(ε)·ησθε
3rdεπιζητωσιν, επιζητωσιεπι·ζητ(ε)·ωσι(ν)επιζητωνταιεπι·ζητ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιζητοιμιεπι·ζητ(ε)·οιμιεπιζητοιμηνεπι·ζητ(ε)·οιμην
2ndεπιζητοιςεπι·ζητ(ε)·οιςεπιζητοιοεπι·ζητ(ε)·οιο
3rdεπιζητοιεπι·ζητ(ε)·οιεπιζητοιτοεπι·ζητ(ε)·οιτο
Pl1stεπιζητοιμενεπι·ζητ(ε)·οιμενεπιζητοιμεθαεπι·ζητ(ε)·οιμεθα
2ndεπιζητοιτεεπι·ζητ(ε)·οιτεεπιζητοισθεεπι·ζητ(ε)·οισθε
3rdεπιζητοιεν, επιζητοισανεπι·ζητ(ε)·οιεν, επι·ζητ(ε)·οισαν altεπιζητοιντοεπι·ζητ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπιζητει[GNT][LXX]επι·ζητ(ε)·εεπιζητουεπι·ζητ(ε)·ου
3rdεπιζητειτωεπι·ζητ(ε)·ετωεπιζητεισθωεπι·ζητ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndεπιζητειτε[GNT]επι·ζητ(ε)·ετεεπιζητεισθεεπι·ζητ(ε)·εσθε
3rdεπιζητειτωσαν, επιζητουντων[LXX]επι·ζητ(ε)·ετωσαν, επι·ζητ(ε)·οντων classicalεπιζητεισθωσαν, επιζητεισθωνεπι·ζητ(ε)·εσθωσαν, επι·ζητ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιζητειν​επι·ζητ(ε)·ειν​επιζητεισθαι​επι·ζητ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιζητουσαεπιζητουνεπι·ζητ(ε)·ουσ·αεπι·ζητ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomεπιζητωνεπι·ζητ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accεπιζητουσανεπιζητουνταεπι·ζητ(ε)·ουσ·ανεπι·ζητ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datεπιζητουσῃεπιζητουντιεπι·ζητ(ε)·ουσ·ῃεπι·ζητ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genεπιζητουσηςεπιζητουντοςεπι·ζητ(ε)·ουσ·ηςεπι·ζητ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocεπιζητουσαιεπιζητουντεςεπιζητουνταεπι·ζητ(ε)·ουσ·αιεπι·ζητ(ε)·ο[υ]ντ·εςεπι·ζητ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεπιζητουσαςεπιζητουνταςεπι·ζητ(ε)·ουσ·αςεπι·ζητ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datεπιζητουσαιςεπιζητουσι, επιζητουσιν[GNT]επι·ζητ(ε)·ουσ·αιςεπι·ζητ(ε)·ου[ντ]·σι(ν), επι·ζητ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genεπιζητουσωνεπιζητουντων[LXX]επι·ζητ(ε)·ουσ·ωνεπι·ζητ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιζητουμενη[LXX]επιζητουμενεεπι·ζητ(ε)·ομεν·ηεπι·ζητ(ε)·ομεν·ε
Nomεπιζητουμενοςεπι·ζητ(ε)·ομεν·ος
Accεπιζητουμενηνεπιζητουμενονεπι·ζητ(ε)·ομεν·ηνεπι·ζητ(ε)·ομεν·ον
Datεπιζητουμενῃεπιζητουμενῳεπι·ζητ(ε)·ομεν·ῃεπι·ζητ(ε)·ομεν·ῳ
Genεπιζητουμενηςεπιζητουμενουεπι·ζητ(ε)·ομεν·ηςεπι·ζητ(ε)·ομεν·ου
PlVocεπιζητουμεναιεπιζητουμενοιεπιζητουμεναεπι·ζητ(ε)·ομεν·αιεπι·ζητ(ε)·ομεν·οιεπι·ζητ(ε)·ομεν·α
Nom
Accεπιζητουμεναςεπιζητουμενουςεπι·ζητ(ε)·ομεν·αςεπι·ζητ(ε)·ομεν·ους
Datεπιζητουμεναιςεπιζητουμενοιςεπι·ζητ(ε)·ομεν·αιςεπι·ζητ(ε)·ομεν·οις
Genεπιζητουμενωνεπιζητουμενωνεπι·ζητ(ε)·ομεν·ωνεπι·ζητ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεζητουν[GNT][LXX]επι·ε·ζητ(ε)·ονεπεζητουμηνεπι·ε·ζητ(ε)·ομην
2ndεπεζητειςεπι·ε·ζητ(ε)·εςεπεζητουεπι·ε·ζητ(ε)·ου
3rdεπεζητειεπι·ε·ζητ(ε)·εεπεζητειτοεπι·ε·ζητ(ε)·ετο
Pl1stεπεζητουμενεπι·ε·ζητ(ε)·ομενεπεζητουμεθαεπι·ε·ζητ(ε)·ομεθα
2ndεπεζητειτεεπι·ε·ζητ(ε)·ετεεπεζητεισθεεπι·ε·ζητ(ε)·εσθε
3rdεπεζητουν[GNT][LXX], επεζητουσανεπι·ε·ζητ(ε)·ον, επι·ε·ζητ(ε)·οσαν altεπεζητουντοεπι·ε·ζητ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιζητησωεπι·ζητη·σωεπιζητησομαιεπι·ζητη·σομαι
2ndεπιζητησειςεπι·ζητη·σειςεπιζητησῃ, επιζητησει, επιζητησεσαιεπι·ζητη·σῃ, επι·ζητη·σει classical, επι·ζητη·σεσαι alt
3rdεπιζητησειεπι·ζητη·σειεπιζητησεταιεπι·ζητη·σεται
Pl1stεπιζητησομεν[LXX]επι·ζητη·σομενεπιζητησομεθαεπι·ζητη·σομεθα
2ndεπιζητησετεεπι·ζητη·σετεεπιζητησεσθεεπι·ζητη·σεσθε
3rdεπιζητησουσιν[LXX], επιζητησουσιεπι·ζητη·σουσι(ν), επι·ζητη·σουσι(ν)επιζητησονταιεπι·ζητη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιζητησοιμιεπι·ζητη·σοιμιεπιζητησοιμηνεπι·ζητη·σοιμην
2ndεπιζητησοιςεπι·ζητη·σοιςεπιζητησοιοεπι·ζητη·σοιο
3rdεπιζητησοιεπι·ζητη·σοιεπιζητησοιτοεπι·ζητη·σοιτο
Pl1stεπιζητησοιμενεπι·ζητη·σοιμενεπιζητησοιμεθαεπι·ζητη·σοιμεθα
2ndεπιζητησοιτεεπι·ζητη·σοιτεεπιζητησοισθεεπι·ζητη·σοισθε
3rdεπιζητησοιενεπι·ζητη·σοιενεπιζητησοιντοεπι·ζητη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιζητησειν​επι·ζητη·σειν​επιζητησεσθαι​επι·ζητη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιζητησουσαεπιζητησον[LXX]επι·ζητη·σουσ·αεπι·ζητη·σο[υ]ν[τ]
Nomεπιζητησωνεπι·ζητη·σο[υ]ν[τ]·^
Accεπιζητησουσανεπιζητησονταεπι·ζητη·σουσ·ανεπι·ζητη·σο[υ]ντ·α
Datεπιζητησουσῃεπιζητησοντιεπι·ζητη·σουσ·ῃεπι·ζητη·σο[υ]ντ·ι
Genεπιζητησουσηςεπιζητησοντοςεπι·ζητη·σουσ·ηςεπι·ζητη·σο[υ]ντ·ος
PlVocεπιζητησουσαιεπιζητησοντεςεπιζητησονταεπι·ζητη·σουσ·αιεπι·ζητη·σο[υ]ντ·εςεπι·ζητη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accεπιζητησουσαςεπιζητησονταςεπι·ζητη·σουσ·αςεπι·ζητη·σο[υ]ντ·ας
Datεπιζητησουσαιςεπιζητησουσι, επιζητησουσιν[LXX]επι·ζητη·σουσ·αιςεπι·ζητη·σου[ντ]·σι(ν), επι·ζητη·σου[ντ]·σι(ν)
Genεπιζητησουσωνεπιζητησοντωνεπι·ζητη·σουσ·ωνεπι·ζητη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιζητησομενηεπιζητησομενεεπι·ζητη·σομεν·ηεπι·ζητη·σομεν·ε
Nomεπιζητησομενοςεπι·ζητη·σομεν·ος
Accεπιζητησομενηνεπιζητησομενονεπι·ζητη·σομεν·ηνεπι·ζητη·σομεν·ον
Datεπιζητησομενῃεπιζητησομενῳεπι·ζητη·σομεν·ῃεπι·ζητη·σομεν·ῳ
Genεπιζητησομενηςεπιζητησομενουεπι·ζητη·σομεν·ηςεπι·ζητη·σομεν·ου
PlVocεπιζητησομεναιεπιζητησομενοιεπιζητησομεναεπι·ζητη·σομεν·αιεπι·ζητη·σομεν·οιεπι·ζητη·σομεν·α
Nom
Accεπιζητησομεναςεπιζητησομενουςεπι·ζητη·σομεν·αςεπι·ζητη·σομεν·ους
Datεπιζητησομεναιςεπιζητησομενοιςεπι·ζητη·σομεν·αιςεπι·ζητη·σομεν·οις
Genεπιζητησομενωνεπιζητησομενωνεπι·ζητη·σομεν·ωνεπι·ζητη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεζητησαεπι·ε·ζητη·σαεπεζητησαμηνεπι·ε·ζητη·σαμην
2ndεπεζητησαςεπι·ε·ζητη·σαςεπεζητησωεπι·ε·ζητη·σω
3rdεπεζητησεν[GNT], επεζητησεεπι·ε·ζητη·σε(ν), επι·ε·ζητη·σε(ν)επεζητησατοεπι·ε·ζητη·σατο
Pl1stεπεζητησαμενεπι·ε·ζητη·σαμενεπεζητησαμεθαεπι·ε·ζητη·σαμεθα
2ndεπεζητησατεεπι·ε·ζητη·σατεεπεζητησασθεεπι·ε·ζητη·σασθε
3rdεπεζητησαν[LXX]επι·ε·ζητη·σανεπεζητησαντοεπι·ε·ζητη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιζητησωεπι·ζητη·σωεπιζητησωμαιεπι·ζητη·σωμαι
2ndεπιζητησῃςεπι·ζητη·σῃςεπιζητησῃεπι·ζητη·σῃ
3rdεπιζητησῃεπι·ζητη·σῃεπιζητησηταιεπι·ζητη·σηται
Pl1stεπιζητησωμεν[LXX]επι·ζητη·σωμενεπιζητησωμεθαεπι·ζητη·σωμεθα
2ndεπιζητησητεεπι·ζητη·σητεεπιζητησησθεεπι·ζητη·σησθε
3rdεπιζητησωσιν[LXX], επιζητησωσιεπι·ζητη·σωσι(ν), επι·ζητη·σωσι(ν)επιζητησωνταιεπι·ζητη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιζητησαιμιεπι·ζητη·σαιμιεπιζητησαιμηνεπι·ζητη·σαιμην
2ndεπιζητησαις, επιζητησειαςεπι·ζητη·σαις, επι·ζητη·σειας classicalεπιζητησαιοεπι·ζητη·σαιο
3rdεπιζητησαι[LXX], επιζητησειεεπι·ζητη·σαι, επι·ζητη·σειε classicalεπιζητησαιτοεπι·ζητη·σαιτο
Pl1stεπιζητησαιμενεπι·ζητη·σαιμενεπιζητησαιμεθαεπι·ζητη·σαιμεθα
2ndεπιζητησαιτεεπι·ζητη·σαιτεεπιζητησαισθεεπι·ζητη·σαισθε
3rdεπιζητησαιεν, επιζητησαισαν, επιζητησειαν, επιζητησειενεπι·ζητη·σαιεν, επι·ζητη·σαισαν alt, επι·ζητη·σειαν classical, επι·ζητη·σειεν classicalεπιζητησαιντοεπι·ζητη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπιζητησον[LXX]επι·ζητη·σονεπιζητησαι[LXX]επι·ζητη·σαι
3rdεπιζητησατωεπι·ζητη·σατωεπιζητησασθωεπι·ζητη·σασθω
Pl1st
2ndεπιζητησατε[LXX]επι·ζητη·σατεεπιζητησασθεεπι·ζητη·σασθε
3rdεπιζητησατωσαν, επιζητησαντωνεπι·ζητη·σατωσαν, επι·ζητη·σαντων classicalεπιζητησασθωσαν, επιζητησασθωνεπι·ζητη·σασθωσαν, επι·ζητη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιζητησαι[LXX]​επι·ζητη·σαιεπιζητησασθαι​επι·ζητη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιζητησασαεπιζητησας[GNT]επιζητησανεπι·ζητη·σασ·αεπι·ζητη·σα[ντ]·ςεπι·ζητη·σαν[τ]
Nom
Accεπιζητησασανεπιζητησανταεπι·ζητη·σασ·ανεπι·ζητη·σαντ·α
Datεπιζητησασῃεπιζητησαντιεπι·ζητη·σασ·ῃεπι·ζητη·σαντ·ι
Genεπιζητησασηςεπιζητησαντοςεπι·ζητη·σασ·ηςεπι·ζητη·σαντ·ος
PlVocεπιζητησασαιεπιζητησαντεςεπιζητησανταεπι·ζητη·σασ·αιεπι·ζητη·σαντ·εςεπι·ζητη·σαντ·α
Nom
Accεπιζητησασαςεπιζητησανταςεπι·ζητη·σασ·αςεπι·ζητη·σαντ·ας
Datεπιζητησασαιςεπιζητησασι, επιζητησασινεπι·ζητη·σασ·αιςεπι·ζητη·σα[ντ]·σι(ν)
Genεπιζητησασωνεπιζητησαντωνεπι·ζητη·σασ·ωνεπι·ζητη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιζητησαμενηεπιζητησαμενεεπι·ζητη·σαμεν·ηεπι·ζητη·σαμεν·ε
Nomεπιζητησαμενοςεπι·ζητη·σαμεν·ος
Accεπιζητησαμενηνεπιζητησαμενονεπι·ζητη·σαμεν·ηνεπι·ζητη·σαμεν·ον
Datεπιζητησαμενῃεπιζητησαμενῳεπι·ζητη·σαμεν·ῃεπι·ζητη·σαμεν·ῳ
Genεπιζητησαμενηςεπιζητησαμενουεπι·ζητη·σαμεν·ηςεπι·ζητη·σαμεν·ου
PlVocεπιζητησαμεναιεπιζητησαμενοιεπιζητησαμεναεπι·ζητη·σαμεν·αιεπι·ζητη·σαμεν·οιεπι·ζητη·σαμεν·α
Nom
Accεπιζητησαμεναςεπιζητησαμενουςεπι·ζητη·σαμεν·αςεπι·ζητη·σαμεν·ους
Datεπιζητησαμεναιςεπιζητησαμενοιςεπι·ζητη·σαμεν·αιςεπι·ζητη·σαμεν·οις
Genεπιζητησαμενωνεπιζητησαμενωνεπι·ζητη·σαμεν·ωνεπι·ζητη·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπεζητηθηνεπι·ε·ζητη·θην
2ndεπεζητηθηςεπι·ε·ζητη·θης
3rdεπεζητηθη[LXX]επι·ε·ζητη·θη
Pl1stεπεζητηθημενεπι·ε·ζητη·θημεν
2ndεπεζητηθητεεπι·ε·ζητη·θητε
3rdεπεζητηθησανεπι·ε·ζητη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεπιζητηθησομαιεπι·ζητη·θησομαι
2ndεπιζητηθησῃ, επιζητηθησειεπι·ζητη·θησῃ, επι·ζητη·θησει classical
3rdεπιζητηθησεταιεπι·ζητη·θησεται
Pl1stεπιζητηθησομεθαεπι·ζητη·θησομεθα
2ndεπιζητηθησεσθεεπι·ζητη·θησεσθε
3rdεπιζητηθησονταιεπι·ζητη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπιζητηθωεπι·ζητη·θω
2ndεπιζητηθῃςεπι·ζητη·θῃς
3rdεπιζητηθῃεπι·ζητη·θῃ
Pl1stεπιζητηθωμενεπι·ζητη·θωμεν
2ndεπιζητηθητεεπι·ζητη·θητε
3rdεπιζητηθωσιν, επιζητηθωσιεπι·ζητη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπιζητηθειηνεπι·ζητη·θειην
2ndεπιζητηθειηςεπι·ζητη·θειης
3rdεπιζητηθειηεπι·ζητη·θειη
Pl1stεπιζητηθειημεν, επιζητηθειμενεπι·ζητη·θειημεν, επι·ζητη·θειμεν classical
2ndεπιζητηθειητε, επιζητηθειτεεπι·ζητη·θειητε, επι·ζητη·θειτε classical
3rdεπιζητηθειησαν, επιζητηθειενεπι·ζητη·θειησαν, επι·ζητη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεπιζητηθησοιμηνεπι·ζητη·θησοιμην
2ndεπιζητηθησοιοεπι·ζητη·θησοιο
3rdεπιζητηθησοιτοεπι·ζητη·θησοιτο
Pl1stεπιζητηθησοιμεθαεπι·ζητη·θησοιμεθα
2ndεπιζητηθησοισθεεπι·ζητη·θησοισθε
3rdεπιζητηθησοιντοεπι·ζητη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπιζητηθητιεπι·ζητη·θητι
3rdεπιζητηθητωεπι·ζητη·θητω
Pl1st
2ndεπιζητηθητεεπι·ζητη·θητε
3rdεπιζητηθητωσαν, επιζητηθεντωνεπι·ζητη·θητωσαν, επι·ζητη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
επιζητηθηναι​επι·ζητη·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
επιζητηθησεσθαι​επι·ζητη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιζητηθεισαεπιζητηθειςεπιζητηθενεπι·ζητη·θεισ·αεπι·ζητη·θει[ντ]·ςεπι·ζητη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accεπιζητηθεισανεπιζητηθενταεπι·ζητη·θεισ·ανεπι·ζητη·θε[ι]ντ·α
Datεπιζητηθεισῃεπιζητηθεντιεπι·ζητη·θεισ·ῃεπι·ζητη·θε[ι]ντ·ι
Genεπιζητηθεισηςεπιζητηθεντοςεπι·ζητη·θεισ·ηςεπι·ζητη·θε[ι]ντ·ος
PlVocεπιζητηθεισαιεπιζητηθεντεςεπιζητηθενταεπι·ζητη·θεισ·αιεπι·ζητη·θε[ι]ντ·εςεπι·ζητη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accεπιζητηθεισαςεπιζητηθενταςεπι·ζητη·θεισ·αςεπι·ζητη·θε[ι]ντ·ας
Datεπιζητηθεισαιςεπιζητηθεισι, επιζητηθεισινεπι·ζητη·θεισ·αιςεπι·ζητη·θει[ντ]·σι(ν)
Genεπιζητηθεισωνεπιζητηθεντωνεπι·ζητη·θεισ·ωνεπι·ζητη·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιζητηθησομενηεπιζητηθησομενεεπι·ζητη·θησομεν·ηεπι·ζητη·θησομεν·ε
Nomεπιζητηθησομενοςεπι·ζητη·θησομεν·ος
Accεπιζητηθησομενηνεπιζητηθησομενονεπι·ζητη·θησομεν·ηνεπι·ζητη·θησομεν·ον
Datεπιζητηθησομενῃεπιζητηθησομενῳεπι·ζητη·θησομεν·ῃεπι·ζητη·θησομεν·ῳ
Genεπιζητηθησομενηςεπιζητηθησομενουεπι·ζητη·θησομεν·ηςεπι·ζητη·θησομεν·ου
PlVocεπιζητηθησομεναιεπιζητηθησομενοιεπιζητηθησομεναεπι·ζητη·θησομεν·αιεπι·ζητη·θησομεν·οιεπι·ζητη·θησομεν·α
Nom
Accεπιζητηθησομεναςεπιζητηθησομενουςεπι·ζητη·θησομεν·αςεπι·ζητη·θησομεν·ους
Datεπιζητηθησομεναιςεπιζητηθησομενοιςεπι·ζητη·θησομεν·αιςεπι·ζητη·θησομεν·οις
Genεπιζητηθησομενωνεπιζητηθησομενωνεπι·ζητη·θησομεν·ωνεπι·ζητη·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 25-Jan-2020 07:20:13 EST